Se Toinen P. Paualin Epistola Corintherin tyge.

 

IX. Lucu.

 

9:1 SIlle sencaltaisesta Auusta/ ioca pyhille tapachtupi/ ei taruitze minun teille kirioittaman/
Sille senkaltaisesta awusta/ joka pyhille tapahtuupi/ ei tarwitse minun teille kirjoittaman/
9:2 Sille ette mine tiedhen teidhen hyuen miele'ne notkiudhen/ iosta mine mös kehun ninen seas Macedoniassa (ia sanon) Achaia on ollut io aijastaijan walmis. Ja teiden Esicuuan on monda kehuttanut.
Sillä että minä tiedän teidän hywän mielenne notkeuden/ josta minä myös kehun niiden seassa Makedoniassa (ja sanon) Achaia on ollut jo ajastajan walmis. Ja teidän esikuwan on monta kehottanut.
9:3 Quitengin mine olen temen Welien senteden lehettenyt/ senpolest/ ettei meiden kerskamus tyhijexi tulisi tesse asiasa/ Ja ette te olisitta walmihit/ ninquin me teiste sanonuet olema/
Kuitenkin minä olen tämän weljen sen tähden lähettänyt/ sen puolesta/ ettei meidän kerskaamus tyhjäksi tulisi tässä asiassa/ Ja että te olisitte walmiit/ niinkuin me teistä sanoneet olemme/
9:4 Senpäle coska ne Macedoniasta tuleuat minun cansani/ ia ei leudhe teite walmissa/ ettei silloin me (em mine sano te) häpiehen tulisi sencaltaisest kerskamisesta.
Sen päälle koska ne Makedoniasta tulewan minun kanssani/ ja ei löydä teitä walmiina/ ettei silloin me (en minä sano te) häpeähän tulisi senkaltaisesta kerskaamisesta.
9:5 Mutta se näky minulle tarpelisexi/ nijte Welije manamaha' ette he ensin teille menisit walmistamaha' täte enne' wlosluuattua Siugnausta/ ette se walmissa olis/ Nin ette se olis yxi Siugnaus/ ia ei Ahnaus.
Mutta se näkyy minulle tarpeelliseksi/ niitä weljiä manaamaan että he ensin teille menisit walmistamaan tätä ennen ulos luwattua siunausta/ että se walmiina olisi/ Niin että se olis yksi siunaus/ ja ei ahneus
9:6 Mutta sen mine sanon/ Joca tiuihistä Kylue/ se mös tiuihistä ylesleicka/ Ja ioca kyluepi Siugnauxes/ hen mös ylesleickapi Siugnauxesa.
Mutta sen minä sanon/ Joka tiiwiisti kylwää/ se myös tiiwiisti ylös leikkaa/ Ja joka kylwää siunauksessa/ hän myös ylösleikkaapi siunauksessa.
9:7 Itzecuki henen sydhemens Ehdhon ielkeen/ ei itarudhesta eli waatimisesta. Sille ette Ilolista andaijata Jumala racasta.
Itsekukin hänen sydämensä ehdon jälkeen/ ei itaruudesta eli waatimisesta. Sillä että iloista antajata Jumalan rakastaa.
9:8 Mutta Jumala wäkeue on nin souittamaan/ ette caikinaiset Armot teiden seasan rickasta olisit/ ette teille caikissa cappaleissa yldekylle olis/ ia rickat olisitta caikinaisis Hyuisse töisse.
Mutta Jumala wäkewä on niin sowittaman/ että kaikkinaiset armot teidän seassan rikkaasti olisit/ että teille kaikissa kappaleissa yltäkyllä olisi/ ja rikkaat olisitte kaikkinaisissa hywissä töissä.
9:9 Nin quin kirioitettu o'bi/ Hen on wloshaiottanut ia andanut Keuhein/ Hene' Wanhurskaudhens pysypi ijancaikisutehe'
Niin kuin kirjoitettu ompi/ Hän on ulos hajoittanut ja antanut köyhäin/ Hänen wanhurskautensa pysyypi iankaikkisuuteen.
9:10 (Mutta se ioca Siemenen Kylueijelle oijenda/ Hen mös oijenda teille Leiuen södhexenne/ ia Lisepi teiden Siemenen/ ia casuattapi sen teiden Wanhurskaudhen tulon)
(Mutta se joka siemenen kylwäjälle ojantaa/ Hän myös ojentaa teille leiwän syödäksenne/ ja lisääpi teidän siemenen/ ja kaswattaapi sen teidän wanhurskauden tulon)
9:11 ette te rickaxi tulisitta caikissa cappaleisa/ caiken yxikerdhasudhen cansa/ ioca meiden cauttan waickutapi Jumalalle kijttoxen.
että te rikkaaksi tulisitte kaikissa kappaleissa/ kaiken yksinkertaisuuden kanssa/ joka meidän kauttan waikuttaapi Jumalalle kiitoksen.
9:12 Sille teme Apu ioca Pyhille tehdhen/ ei se ainostans ylesteutä site quin Pyhilde pwttu/ Waan sijhen se mös ylenpaltine' on/
Sillä tämä apu joka pyhille tehdään/ ei se ainoastansa ylös täytä sitä kuin pyhiltä puuttuu/ Waan siihen se myös ylenpalttinen on/
9:13 ette moni kijttä Jumalata temen meiden waghan Palueluxen tedhen/ ia ylisteuet Jumalata/ teiden neuren Tunnustoxen tedhen Christusen Euangeliumis/ ia mös teiden yxikerdhaisen Tasaiaghon polesta heiden ia caikein cochtan/
että moni kiittää Jumalata tämän meidän wakaan palweluksen tähden/ ja ylistäwät Jumalata/ teidän nöyrän tunnustuksen tähden Kristuksen ewankeliumissa/ ja myös teidän yksinkertaisen tasajaon puolesta heidän ja kaikkein kohtaan/
9:14 ia nin mös heiden Rucouxisans teidhen tedhenne/ Jotca mös ikeuöitzeuet teiden ielkin/ sen ylenpaltisen Jumalan Armon tedhen quin teisse on.
ja niin myös heidän rukouksissan teidän tähtenne/ Jotaka myös ikäwöitsewät teidän jälkeen/ sen ylenpalttisen Jumalan armon tähden kuin teissä on.
9:15 Mutta Jumalan olcoon Kijtos henen sanomattoman Lahiansa edeste.
Mutta Jumalan olkoon kiitos hänen sanomattoman lahjansa edestä.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13