Se Toinen P. Paualin Epistola Corintherin tyge.

 

VIII. Lucu.

 

8:1 Mine teen teille tietteuexi/ rackat Weliet sijte Jumalan Armosta ioca nijsse Seurakunnissa Macedonias annettu on/
Minä teen teille tiettäwäksi/ rakkaat weljet siitä Jumalan armosta joka niissä seurakunnissa Makedoniassa annettu on/
8:2 Sille heiden ilo'sa oli ylenpaltinen/ coska he monen Waiuan cautta coetellut olit/ Ja waicka he sangen Kieuhet olit/ ouat he quite'gi ru'sahasta andaneet caikessa yxikerdhasudhessa.
Sillä heidän ilonsa oli ylenpalttinen/ koska he monen waiwan kautta koetellut olit/ Ja waikka he sangen köyhät olit/ owat he kuitenkin runsahasti antaneet kaikessa yksinkertaisuudessa.
8:3 Sille he olit caiken woimans pereste/ ia ylitze woimans
Sillä he olit kaiken woimansa perästä/ ja ylitse woimansa.
8:4 (sen mine todhistan) itze walmihit/ ia rucolit meite swren achkerudhe' cansa/ ette me wastanottaisinma sen Hyuenteghon/ ia sen palueluxen Osalisudhen/ ioca coottu oli ninen Pyhein waraxi.
(sen minä todistan) itse walmiit/ ja rukoilit meitä suuren ahkeruuden kanssa/ että me wastaan ottaisimme se hywän teon/ ja sen palweluksen osallisuuden/ joka kootu on niiden pyhäin waraksi.
8:5 Ja ei nin/ quin me toiuoimma/ waan he annoit itzens ensin HErrale/ ia sitelehin meillen/ Jumalan tahdhon lepitze/
Ja ei niin/ kuin me toiwomme/ wan he annoit itsensä ensin Herralle/ ja siitä lähin meillen/ Jumalan tahdon läwitse/
8:6 Ette meiden pidheis Titum manaman/ ette quin hen oli ennen ruuennut/ nin henen mös pidheis sencaltaisen Hyuenteghon teiden seasan päättemen.
Että meidän pitäist Tituksen manaaman/ että kuin hän oli ennen ruwennut/ niin hänen myös pitäis senkaltaisen hywän teon teidän seassan päättämän.
8:7 Mutta ninquin te oletta caikissa rickaat/ vskossa ia sanassa ia taidosa/ ia caikinaises achkerudhes/ ia teiden Rackauxesan meiden tyge/ Nin souittacat sis/ ette te mös tesse Hyuesteghos rickat olisitta.
Mutta niinkuin te olette kaikissa rikkaat/ uskossa ja sanassa ja taidossa/ ja kaikkinaisessa ahkeruudessa/ ja teidän rakkaudessan meidän tykö/ Niin sowittakaat siis/ että te myös tässä hywässä teossa rikkaat olisitte.
8:8 Eipe mine site sano/ ette mine sijhen teite waadhin/ Waan ette mud nin achkerat ouat/ kiusan mine mös teiden Rackaudhen/ ios hen selkie ombi.
Eipä minä sitä sano/ että minä siihen teitä waadin/ waan että muut niin ahkerat owat/ kiusaan minä myös teidän rakkauden/ jos hän selkeä ompi.
8:9 Sille te tiedhet meiden HERRAN IesuSEN Christusen Armon/ ette waicka hen kylle Ricas oli/ tuli hen quitengin Kieuhexi teiden tedhen/ Senpäle ette te henen Kieuhydhens cautta Rickaxi tulisitta.
Sillä te tiedät meidän HERRAN Jesuksen Kristuksen armon/ että waikka hän kyllä rikas oli/ tuli hän kuitenkin köyhäksi teidän tähden/ Sen päälle että te hänen köyhyytensä kautta rikkaaksi tulisitte.
8:10 Minun neuuoni mine tehen annan/ Sille se on teille tarpelinen/ ette te io oletta aijastaica ennen ruueneet/ ei ainostans site tekemen/ waan mös site tadhoita.
Minun neuwoni minä tähän annan/ Sillä se on teille tarpeellinen/ että te jo olette ajastaikaa ennen ruwenneet/ ei ainoastansa sitä tekemään/ waan myös sitä tahdoitte.
8:11 Teutteke sis nyt se Teco quin rupesitta/ Ette quin tachto walmis oli/ nin te mös site teuttäke taghanna pereste/
Täyttäkää siis nyt se teko kuin rupesitte/ Että kuin tahto walmista oli/ niin te myös sitä täyttäkään taakanne perästä/
8:12 Sille ios iocu mielelinen on/ nin he' on otolinen/ waranssa ielkin/ ia ei sen pereste iota ei henelle ole.
Sillä jos joku mielellinen on/ niin hän on otollinen/ waransa jälkeen/ ja ei sen perästä jota ei hänellä ole.
8:13 Ei nin lwlten/ ette muilla pite oleman hooistus ia teille adhistus/ waan ette se tasainen olis/ Nin paluelkaan teiden Rickaudhen heiden Kieuhyttens telle Coualla aialla/
Ei niin luulten/ että muilla pitää oleman huojennus ja teillä ahdistus/ waan että se tasainen olisi/ Niin palwelkaan teidän rikkauden heidän köyhyyttänsä tällä kowalla ajalla/
8:14 Ette mös heiden yldekyllydhens testedes paluelis teiden puttumistan/ senpäle ette tasaisus pidheis tapachtuma'/
Että myös heidän yltäkyllyytensä tästedes palwelis teidän puuttumistan/ sen päälle että tasaisuus pitäisi tapahtuman/
8:15 ninquin kirioitettu on/ Joca palio cocosi/ ei henelle ollut lijaxi/ Ja ioca wähen cocosi/ ei henelle miteken pwttunut.
niinkuin kirjoitettu on/ Joka paljon kokosi/ ei hänellä ollut liiaksi/ Ja joka wähän kokosi/ ei hänellä mitään puuttunut.
8:16 Mutta Jumalan olcoon Kijtos/ ioca sencaltaisen achkerudhen annoi Titusen Sydhemeen teidhen tedhe'.
Mutta Jumalan olkoon kiitos/ joka sen kaltaisen ahkeruuden antoi Tituksen sydämeen teidän tähden.
8:17 Sille he' otti sen manauxen pälens/ ia tosin/ ette he' oli nin ylenachkera/ lexi hen itze mielellens teiden tygen menemen.
Sillä hän otti sen manauksen päällensä/ ja tosin/ että hän oli niin ylen ahkera/ läksi hän itse mielellänsä teidän tykön menemän.
8:18 Mutta me olema ydhe' Welien henen cansans lehettenyet/ Joca kijteten Euangeliumis/ caikissa Seurakunnissa.
Mutta me olemme yhden weljen hänen kanssansa lähettäneet/ Joka kiitetään ewankeliumissa/ kaikissa seurakunnissa.
8:19 Mutta ei ainostans site/ waan hen ombi mös säätty Seurakunnilda oleman meiden Matka Cumpanina tesse Hyuesseteghossa/ ioca meiden cautta wlostoimitetaan HERRan cunniaxi/ ia teiden Hyuen mielen walmistoxen ylistoxexi.
Mutta ei ainoastansa sitä/ waan hän ompi myös säädetty seurakunnilta oleman meidän matkakumppanina tässä hywässä teossa/ joka meidän kautta ulos toimitetaan Herran kunniaksi/ ja teidän hywän mielen walmistuksen ylistykseksi.
8:20 Ja cauattacat site/ ettei kengen meite mahdhaisi panetella sencaltaisen rickan Auun polesta/ ioca meiden cauttan toimitetaan.
Ja kawahtakaat sitä/ ettei kenkään meitä mahtaisi panetella senkaltaisen rikkaan awun puolesta/ joka meidän kauttan toimitetaan.
8:21 Ja catzocat site/ ette se waghasti edeskeuis/ Ei ainostans HERRAN edhes/ waan mös Inhimisten edhesse.
Ja katsokaat sitä/ että se wakaasti edeskäwisi/ Ei ainoastansa HERRAN edes/ waan myös ihmisten edessä.
8:22 Ja me olema henen cansans lehettenyet meiden Welien/ ionga me monessa olema wsein kiusaneet/ ette hen achkera on/ Ja wiele nyt palio achkerambi.
Ja me olemme hänen kanssansa lähettäneet meidän weljen/ jonka me monessa olemme usein kiusanneet/ että hän ahkera on/ Ja wielä nyt paljon ahkerampi.
8:23 Ja sen me olema tehnyet sen swren wskalluxen tedhen/ quin meille ombi teiden tyghen/ seke Titusen polesta (ioca minun Cumpanin on/ ia Canssaauttaijan teiden seasa) ia nin mös meiden Welijein tedhen (iotca ouat Seurakundain Apostolit/ ia Christusen cunnia)
Ja sen me olemme tehneet sen suuren uskalluksen tähden/ kuin meillä ompi teidän tykön/ sekä Tituksen puolesta (joka minun kumppanin on/ ja kanssa-auttajan teidän seassa) ja niin myös meidän weljein tähden (jotka owat seurakunnan apostolit/ ja Kristuksen kunnia)
8:24 Osottacat sis nyt teiden Rackaudhen tunnusmercki ia meiden Kerskamisen teistenne/ neinen cochtan/ ia mös iulkisesta Seurakunnan edes.
Osoittakaat siis nyt teidän rakkauden tunnusmerkki ja meidän kerskaamisen teistänne/ näitä kohtaan/ ja myös julkisesti seurakunnan edessä.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13