Se Toinen P. Paualin Epistola Corintherin tyge.

 

XII. Lucu.

 

12:1 EI Ole swingan minulle tarue itzeni kerskata/ tule' quitengin Näkyhin ia HErran Ilmoitoste' tyge.
Ei ole suinkaan minulla tarwe itseäni kerskata/ tulen kuitenkin näkyihin ja Herran ilmoitusten tykö.
12:2 Mine tunne' ydhen inhimisen Christusesa enne' Nelietoistakyme'de aiastaica/ olico he' Rumijssa ollut/ em mine tiedhä/ Eli olico hen wlcona Rumijsta ollut/ em mine siteken tiedhä/ Jumala sen tietä. Se sama oli ylestemmattu/ haman colmanden Taiuasen.
Minä tunnen yhden ihmisen Kristuksessa ennen neljätoista kymmentä ajastaikaa/ oliko hän ruumiissa ollut/ en minä tiedä/ Eli oliko hän ulkona ruumiista ollut/ en minä sitäkään tiedä/ Jumala sen tietää. Se sama oli ylös temmattu/ hamaan kolmanteen taiwaaseen.
12:3 Ja mine tunnen sen saman Inhimisen. Jos hen Rumissa Taicka wlcona Rumista oli/ em mine tiedhe/ Jumala sen tietä.
Ja minä tunnen sen saman ihmisen. Jos hän ruumiissa taikka ulkona ruumiista oli/ en minä tiedä/ Jumala sen tietää.
12:4 Hen oli ylestemmattu Paradisijn/ ia cwli salaiset sanat/ ioita ei yxike' Inhiminen mahdha puhua.
Hän oli ylös temmattu paratiisiin/ ja kuuli salaiset sanat/ joita ei yksikään ihminen mahda puhua.
12:5 Sijte mine itzeni kerskaan/ Mutta itzesteni em mine ychten kerska/ waan minun Heickoudhestani.
Siitä minä itseäni kerskaan/ Mutta itsestäni en minä yhtään kerskaa/ waan minun heikkoudestani.
12:6 Ja ios mine itzeni kerskata tahdhoisin/ sijtte em mine tekisi miten tyhmesti/ Sille mine tahdhoisin totudhen sano. Mutta quitengin mine sen pidheten/ Senpäle/ ettei yxiken minua corckiamaxi lukisi quin hen minun päleni näke/ eli minusta cwle.
Ja jos minä itseni kerskata tahtoisin/ sitten en minä tekisi mitään tyhmästi/ Sillä minä tahtoisin totuuden sanoa. Mutta kuitenkin minä sen pidätän/ Sen päälle/ ettei yksikään minua korkeammaksi lukisi kuin hän minun päälleni näke eli minusta kuulee.
12:7 Ja senpäle/ ettei Ilmoituste' ylenpaltisus minua pidheis yleskorghottama'/ Ombi minulle annettu yxi * Pistin Liha' lepitze/ nimitten/ se Perkelen engeli ioca minua piti Rusicoitzema' ettei mine ylitze mären itzeni yleskorghotaisi/
Ja sen päälle/ ettei ilmoitusten ylenpalttisuus minä pitäisi ylös koroittaman/ Ompi minulle annettu yksi pistin lihan läwitse/ nimittäin/ se perkeleen enkeli joka minua piti rusikoitseman ettei minä ylitse määrän itseni ylös korottaisi.
12:8 Sen syyn tedhe'/ mine colmaiste olen HErra rucollut/ ette hen poislexis minulda.
Sen syyn tähden/ minä kolmesti olen Herraa rukoillut/ että hän pois läksisi minulta.
12:9 Ja sanoi hen minulle/ Tydhy minun Armohoni/ Sille minun * Woiman o'bi nijsse Heicoisa woimalinen.
Ja sanoi hän minulle/ Tyydy minun armooni/ Sillä minun woimani ompi niissä heikoissa woimallinen.
12:10 Senteden mine tahdhon enimitten itzeni kerskata minun Heickoudhestani/ senpäle ette Christusen woima minussa asuis. Senteden mine olen Hyues turuas/ Heickoudhesa/ ylencatzeisa/ hädhisse/ wainomisis/ ahdhistoxisa Christusen tedhen. Sille coska mine Heicko olen/ nin mine olen wäkeue.
Sentähden minä tahdon enimmiten itseäni kerskata minun heikkoudestani/ sen päälle että Kristuksen woima minussa asuisi. Sentähden minä olen hywässä turwassa/ Heikkoudessa/ ylenkatseissa/ hädissä/ wainoamisissa/ ahdistuksissa Kristuksen tähden. Sillä koska minä heikko olen/ niin minä olen wäkewä.
12:11 Mine olen Tyhmexi tullut kerskamisen polesta. Sihen te oletta minua watineet. Sille minun piti teiste kijtettu oleman. Senwoxi etten mine miten wähembi ole quin ne corckeimat Apostolit ouat/ Ehckei mine miten ole.
Minä olen tyhmäksi tullut kerskaamisen puolesta. Siihen te olette minua waatineet. Sillä minun piti teistä kiitetty oleman. Sen wuoksi etten minä mitään wähempi ole kuin ne korkeimmat apostolit owat/ Ehkei minä mitään ole.
12:12 Nin ouat quitengin Apostolin Merckit teiden seassanna tapachtanuet/ caiken kerssimisen cansa/ Merckein ia Ihmetten cansa/ ia wäkewein Töidhen cansa.
Niin owat kuitenkin apostolin merkit teidän seassanne tapahtuneet/ kaiken kärsimisen kanssa/ Merkkein ja ihmeitten kansa/ ja wäkewäin töiden kanssa.
12:13 Mikä se on misse te oletta hoonomat ollet quin neken mwdh Seurakunnat? Paitzi sen/ ettei mine itze ole ollut teiden Coormanan. Andaca minulle andexi se wäärys.
Mikä se on missä te olette huonommat olleet kuin nekin muut seurakunnat? Paitsi sen/ ettei minä itse ole ollut teidän kuormanan. Antakaa minulle anteeksi se wääryys.
12:14 Catzo Mine olen walmis Colmanen kerdhan teiden tygen tuleman/ ia en tahdho ensingen teite raskautta. Sille eipe mine etzi teiden Omana/ waan teitä. Sille ettei Lasten pidhe Tauarata cocoma' wanhembains waraxi/ waan ne wanhemat Lapsile's.
Katso minä olen walmis kolmannen kerran teidän tykön tuleman/ ja en tahdo ensinkään teitä raskauttaa. Sillä eipä minä etsi teidän omaanne/ waan teitä. Sillä ettei lasten pidä tawarata kokoaman wanhempainsa waraksi/ waan ne wanhemmat lapsillensa.
12:15 Mutta sangen ihaisesta mine tahdhon itzeni altijxianda/ ia itze wlosannetta teiden Sieluna tädhen/ waicka te wähe minua racastatte/ ioca quitengi sangen ialosti teite racastan.
Mutta sangen ihaisesti (mielelläni) tahdon itseni alttiiksi antaa/ ja itse ulos annettaa teidän sielunne tähden/ waikka te wähän minua rakastatte/ joka kuitenkin sangen jalosti teitä rakastan.
12:16 Mutta olcon sillens/ ettei mine ole teite raskauttanudh/ Quitengi ette mine olin cauala/ nin mine olen teite ionilla kijnisaanudh.
Mutta olkoon sillens/ ettei minä ole teitä raskauttanut/ Kuitenkin että minä olin kawala/ niin minä olen teitä juonilla kiinni saanut.
12:17 Olengo mine mös keten paliahaxi tehnyt/ iongun ninen cansa iotca mine teille lehettenyt olen?
Olenko minä myös ketään paljaaksi tehnyt/ jonkun niiden kanssa jotka minä teille lähettänyt olen?
12:18 Mine olen Titusta mananut/ ia lehetin henen cansans ydhen Welien/ Ongo sis Titus iotaki teilde waatinut? Eikö me ole ydhesse Hengesse waeldanuet? Eikö me ole sama Jelkie mödhen kieunehet?
Minä olen Titusta manannut/ ja lähetin hänen kanssansa yhden weljen/ Onko siis Titus jotakin teiltä waatinut? Eikö me ole yhdessä hengessä waeltanut? Eikö me ole samaa jälkeä myöten käyneet?
12:19 Lulettaco te ette me luchtam itzemme teidhen edesse? Me puhuma Christusesa Jumalan edes.
Luuletteko te että me luhtaamme (wastaamme) teidän edessän. Me puhumme Kristuksessa Jumalan edessä.
12:20 Mutta caiki nämet (Rackat Weliet) tapachtuuat teiden Paranoxexi. Sille mine cartan/ ettei mine tulduani teite leudhä sencaltaissa/ quin mine tahdhon/ Ja ei mös te leudhä minua/ nin quin te tahdhotta. Ettei sielle Rijdhat/ Cateudhet/ Wihat/ Torat/ Panetoxet/ Lackaruxet/ Ylespaisumiset/ Capinat iollaca modolla olisi/
Mutta kaikki nämät (rakkaat weljet) tapahtuwat teidän parannukseksi. Sillä minä kartan/ ettei minä tultuani teitä löydä sen kaltaisissa/ kuin minä tahdon/ Ja ei myös te löydän minua/ niin kuin te tahdotte. Että siellä riidat/ kateudet/ wihat/ torat/ panetukset/ lakkarukset (parjaukset)/ ylöspaisumiset/ kapinat jolla muodolla olisi/
12:21 Ettei taas coska mine palaian/ ia minun Jumalan pite minua neurittemen teiden tykenen/ ia pidheis murechtiman monein ylitze/ iotca ennen ouat syndi tehnet/ ia ei ole Paranusta tehnet/ sen Saastaudhen/ ia Hoorudhen ia Irttaudhen edeste quin he teuttenet ouat.
Ettei taas koska minä palajan/ ja minun Jumalan pitää minua nöyryttämän teidän tykönän/ ja pitäisi murehtiman monein ylitse/ jotka ennen owat syntiä tehneet/ ja ei ole parannusta tehneet/ sen saastauden/ ja huoruuden ja irtauden edestä kuin he täyttäneet owat.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13