Se Toinen P. Paualin Epistola Corintherin tyge.

 

VI. Lucu.

 

6:1 NIn me nyt teite maname quin Cansa auttaiat ettei te Jumalan Armo huckan otaisi/
Niin me nyt teitä manaamme kuin kanssa-auttajat ettei te Jumalan armo hukkaan ottaisi/
6:2 Sille ette hen sanopi/ Mine olen otolisella aiala sinua cuullut/ ia olen sinua Terueydhen päiuene auttanut. Catzo/ Nyt on se otolinen aica/ Catzo nyt on Terueydhen Päiue.
Sillä että hän sanoopi/ Minä olen otollisella ajalla sinua kuullut/ ja olen sinua terweyden päiwänä auttanut. Katso/ Nyt on se otollinen aika/ Katso nyt on terweyden päiwä.
6:3 Elkem me kenengen ioskussa Pahenosta andaco/ Senpäle ettei meiden Wirca pidheisi laitettaman/
Älkäämme me kenenkään jossa kussa pahennusta antako/ Sen päälle ettei meidän wirka pitäisi laitettaman/
6:4 Wan osottacam meite caikissa asioissa ninquin Jumalan Palueliat.
Waan osoittakaamme meitä kaikissa asioissa niinkuin Jumalan palwelijat.
6:5 Swressa kerssimises/ Waiuoissa/ Hädhissa/ Suruissa/
Suuressa kärsimisessä/ waiwoissa/ hädissa/ suruissa/
6:6 Hosumisis/ Fangiuxisa/ Capinoissa/ Töisse/ Waluomisis/ Paastoisa/ Puchtas Elemes/ Taidhossa/ Pitkemielisudhes/ Suloisudhes/ Pyhesse Hengesse wilpittomes Rackaudhesa/
hosumisissa/ wankeuksissa/ kapinoissa/ töissä/ walwomisissa/ paastoissa/ puhtaassa elämässä/ taidossa/ pitkämielisyydessä/ suloisuudessa/ Pyhässä Hengessä wilpittömässä rakkaudessa/
6:7 Totudhe' sanoisa/ Jumalan wäesse/ Wanhurskaudhen sotaaseten cautta/ oikealla kädhelle ia wasemalla/
Totuuden sanoissa/ Jumalan wäessä/ Wanhurskauden sota-aseittein kautta/ oikealla kädellä ja wasemmalla/
6:8 Cunnian lepitze ia pilca'. Panetoxen ia kijtoxen cautta.
Kunnian läwitse ja pilkan. Panetuksen ja kiitoksen kautta.
6:9 Ninquin wietteliet/ ia quitengin Waghat. Ninquin tuttomattomat/ ia quitengi tutud. Ninquin cooleuaiset/ ia catzo/ me eleme.
Niinkuin wiettelijät/ ja kuitenkin wakaat. Niinkuin tuntemattomat/ ja kuitenkin tutut. Niinkuin kuolewaiset./ ja katso/ me elämme.
6:10 Ninquin rangaistud/ ia ei quitengan tapetud. Ninquin mureheliset/ aina quitengi iloiset. Ninquin kieuhet/ mutta quitengi mo'da Höödhytteueiset. Nin quin ne ioilla ei miteken ole/ ia quitengi caiki cappalet omat ouat.
Niinkuin rangaistut/ ja ei kuitenkaan tapetut. Niinkuin murheelliset/ aina kuitenkin iloiset. Niinkuin köyhät/ mutta kuitenkin monta hyödyttäwäiset. Niinkuin ne joilla ei mitäkään ole/ ja kuitenkin kaikki kappaleet omat owat.
6:11 O te Corintherit/ meiden Suun ombi henens auanudh teiden cochtan/ meide' Sydheme' ombi turuassa.
Oi te korinterit/ meidän suun ompi hänens awannut teidän kohtaan/ meidän sydämen ompi turwassa.
6:12 Ei teide' taruitze meide' polesta' * caruahasmieles olema'. Mutta ette te caruahillamielin oletta/ sen te teette sydemellisest tadhosta.
Ei teidän tarwitse meidän puolesta karwahassa mielessä oleman. Mutta että te karwaalla mielellä olette/ sen te teette sydämellisestä tahdosta.
6:13 Mine puhuttelen teite/ ninquin omi Lapsiani/ ette te mös nin teiten minua wastan asetatt ia olcat tekin mös turuassa.
Minä puhuttelen teitä/ niinkuin omia lapsiani/ että te myös niin teitän minua wastaan asetatte ja olkaat tekin myös turwassa.
6:14 Elket wetekö Iieste vskottomain cansa. Sille mite Oikiudhe' ombi wärydhen cansa tekemiste? Eli mite Osalisusta walkiudhelle ombi Pimeydhen cansa?
Älkäät wetäkö iestä uskottomain kanssa. Sillä mitä oikeuden ompi wääryyden kanssa tekemistä? Eli mitä osallisuutta walkeudella ompi pimeyden kanssa?
15 Eli mikä souindo Christusella ombi Belialin cansa? Taicka mite osa Uskolisella ombi wskomattoman cansa?
Eli mikä sowinto Kristuksella ompi Belialin kanssa? Taikka mitä osaa uskollisella ompi uskottoman kanssa?
16 Taicka quinga Jumalan Templi sopi Epeiumalden cansa? Sille ette Te oletta eleuen Jumalan Templit/ Ninquin Jumala sano/ Mine tadhon heisse asuua/ ia heisse waelda/ ia mine tadhon olla heiden Jumalans/ ia heiden pite olema' minun Canssan.
Taikka kuinka Jumalan templi sopii epäjumalten kanssa? Sillä että te olette eläwän Jumalan templit/ Niinkuin Jumala sanoo/ Minä tahdon heissä asua/ ja heissä waeltaa/ ja minä tahdon olla heidän Jumalansa/ ja heidän pitää oleman minun kanssani.
6:17 Senteden poismengete heiden seastans/ ia eritteke teiten heiste/ sanopi HErra/ ia elkette saastaha' ruuetko/ ia nin mine corian teite/
Sentähden pois menkäätte heidän seastansa/ ja erittäkää teitän heistä/ sanoopi Herra/ ja älkäätte saastahan ruwetko/ ja niin minä korjaan teitä/
6:18 ia olen teille Isen sijassa/ ia teiden pite oleman minun Poicani ia Tytterni/ sanopi se Caikiwaldias HERRA.
ja olen teille Isän sijassa/ ja teidän pitää oleman minun poikani ja tyttäreni/ sanoopi se Kaikkiwaltias HERRA.

* Caruahas mielese ) Sijte Ensimeisest Lehetuskiriasta ne Corintherit hämmestuit ia Caruahas mielese olit/ Ette he olit Apostolit wihoittaneet.
Nyt hen Heite turuapi/ ia sano ette henen Suuns ia Sydhemens iloisa on/ ia wlosleuitetty.
Senteden ei heiden pidhe murehisans eli mielicarvahalla oleman/ Ninquin hen olis Wihoisans heidhen pälens/ Wan ei se ollut henen Syynsse ette he olit sijte Mielicaruahisa/ Mutta ninquin hyuet Lapset he nerkestyit hyueste Sydhemeste cussa ei site taruittu olisi.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13