Se Toinen P. Paualin Epistola Corintherin tyge.

 

XI. Lucu.

 

11:1 Joska te wähengi minun Tyhmytteni hyuexi ottaisitta. Kylle tosin te minun kerssitte.
Josko te wähänkin minun tyhmyyttäni hywäksi ottaisitte. Kyllä tosin te minun kärsitte.
11:2 Sille mine kijuan * teidhen ylitzen iumalisella kijuauxella. Sille mine olen teille kihilanut ydhen Miehen/ ette mine ydhen puchtan Neitzyen Christuselle totaisin.
Sillä minä kiiwaan teidän ylitsen jumalisella kiiwauksella. Sillä minä olen teille kihlannut yhden miehen/ että minä yhden puhtaan neitsyen Kristukselle tuottaisin.
11:3 Mutta mine pelken/ Ettei ninquin Kärme Heuan hene' caualuxellans wietteli Nin mös teiden taidhot poiskietehen sijte yxikerdhaisudhesta Christusesa.
Mutta minä pelkään/ Ettei niinkuin käärme Hewan hänen kawaluuksellansa wietteli. Niin myös teidän taidot pois käännetään siitä yksinkertaisuudesta Kristuksessa.
11:4 Sille ios se ioca teiden tygen tulepi/ ydhen toisen Iesusen teille sarnapi/ iota ei me sarnaneet/ Taicka ios te iongun toisen Hengen saatta/ iota ette te ole saaneet/ Eli toisen Euangelium/ iota ette te ole wastanruuenuet/ Nin te oikein heite kerssitte.
Sillä jos se joka teidän tykön tuleepi/ yhden toisen Jesuksen teille saarnaapi/ jota ei me saarnanneet/ Taikka jos te jonkun toisen hengen saattte/ jota ette te ole saaneet/ Eli toisen ewankeliumin/ jota ette te ole wastaan ruwenneet/ Niin te oikein heitä kärsitte.
11:5 Sille mine aruan/ Ettei mine ole haluembi/ quin ne corkeimat Apostolit ouat/
Sillä minä arwaan/ Ettei minä ole halwempi/ kuin ne korkeimmat apostolit owat/
11:6 Ja echke mine olen yxikerdhainen puhesa Nin em mine ole yxikerdhainen Tiedhossa/ Quitengin me olema kylle tietteuet iocapaicas teiden tykene'.
Ja ehkä minä olen yksinkertainen puheessa. Niin en minä ole yksinkertainen tiedossa/ Kuitenkin me olemme kylle tiettäwät joka paikassa teidän tykönne.
11:7 Eli olengo mine syndi tehnyt/ ette mine ole' itzeni alenud/ senpäle ette teiden piteis ylettäme'? Sille mine olen teille Jumalan Euangelium ilma' palcata ilmoittanut/
Eli olenko minä syntiä tehnyt/ että minä olen itseni alennut/ sen päälle että teidän pitäisi ylettämän? Sillä minä olen teille Jumalan ewankeliumin ilman palkkata ilmoittanut/
11:8 ia olen mwdh Seurakunnat röuenyt/ ia heilde Palcan ottanut/ iolla mine teite paluelin.
Ja olen muut seurakunnat ryöwännyt/ ja heiltä palkan ottanut/ jolla minä teitä palwelin.
11:9 Ja coska mine olin teiden tykenen/ ia minulda puuttui iotaki/ eipe mine keteken raskauttanut/ Sille mite minulda puuttui/ sen ne Weliet teutit iotca Macedoniasta tulit. Ja nin mine pidhin itzeni caikissa/ ettei mine kenengen Coormana ollut/ Ja tahdhon wiele nyt minuni nin pite.
Ja koska minä olin teidän tykönän/ ja minulta puuttui jotakin/ eipä minä ketäkään raskauttanut/ Sillä mitä minulta puuttui/ sen ne weljet täytit jotka Makedoniasta tulit. Ja niin minä pidin itseni kaikissa/ ettei minä kenenkään kuormana ollut/ Ja tahdon wielä nyt minuni niin pitää.
11:10 Nin Wissist quin Christusen totuus on minussa/ nin teme Kerskaus ei pidhe minulda * poissiualtaman Achaian maaku'nissa.
Niin wissiste kuin Kristuksen totuus on minussa/ niin tämä kerskaus ei pidä minulta pois siwaltaman Achaian maakunnissa.
11:11 Minge syyn tedhen? Sengötedhen ettei mine teite racasta? Sen tiete Jumala.
Minkä syyn tähden? Senkö tähden ettei minä teitä rakasta? Sen tietää Jumala.
11:12 Mutta mite mine teen/ sen mine tahdhon tehdhä/ senpäle ette minun pite heilde ihdhan häätäme'/ iotca ichta etziuet heitens kerskata/ ette he ouat ninquin me.
Mutta mitä minä teen/ sen minä tahdon tehdä/ senpäälle että minun pitää heiltä ihdan (tilan) häätämän/ jotka tilaa etsiwät heitäns kerskata/ että he owat niinkuin me.
11:13 Sille sencaltaiset wäret Apostolit/ ia wieckat Tööntekiet/ rakendauat itzens Christusen Apostoleixi.
Sillä senkaltaiset wäärät apostolit/ ja wiekkaat työntekijät/ rakentawat itsensä Kristuksen apostoleiksi.
11:14 Ja ei se ychten Ihme ole. Sille ette mös itze Perkele muuttapi itzense kircaudhen Engelixi/
Ja ei yhtään ihme ole. Sillä että myös itse perkele muuttaapi itsensä kirkkauden enkeliksi/¨
11:15 Senteden ei mös ole ychten ihmetta/ ette henen Paluelians mös sixi heitens asettauat/ quin he olisit Wanhurskaudhe' sarnaiat/ Joinenga loppu pite oleman heiden Töidens pereste.
Sentähden ei myös ole yhtään ihmettä/ että hänen palwelijansa myös siksi heitäns asettawat/ kuin he olisit wanhurskauden saarnaajat/ Joidenka loppu pitää oleman heidän töidensä perästä.
11:16 Taas mine sanon/ Ettei kenengen pidhe minua luulema' tyhmexi/ Waan ellei mwtoin taidha olla/ Sijtte pitekä minua ninquin Tyhme/ ette mine edes weheisengi itzeni kerskaisin.
Taas minä sanon/ Ettei kenenkään pidä minua luulemaan tyhmäksi/ Waan ellei muutoin taida olla/ Siitä pitäkö minua niinkuin tyhmää/ että minä edes wähäisenkin itsenni kerskaisin.
11:17 Mite mine nyt puhun/ site em mine puhu quin Herrassa/ wan ninquin Tyhmydhes/ ette me sihen Kerskamisen tulluet olema/
Mitä minä nyt puhun/ sitä en minä puhu kuin Herrassa/ waan niinkuin tyhmyydessä/ että me siihen kerskaamiseen tulleet olemme/
11:18 Senwoxi/ ette moni itzens kerskauat Lihan ielkin/ nin mine mös itzeni tahdhon kerskata.
Senwuoksi/ että moni itsens kerskaawat lihan jälkeen/ niin minä myös itseni tahdon kerskata.
11:19 Sille te kernasta kerssittä nijte Tyhmie/ ette te itze wijsat oletta.
Sillä te kernaasti kärsitte niitä tyhmiä/ että te itse wiisaat olette.
11:20 Te kerssittä/ ios iocu teite Oriutehen waati/ Jos iocu teite ylessöpi/ Jos iocu teite repele/ Jos iocu teiden ylitzen itzens corghotta/ Jos iocu teite Casuoille paiska.
Te kärsitte/ jos joku teitä orjuutehen waatii/ Jos joku teitä ylössyöpi/ Jos joku teitä repii/ Jos joku teidän ylitsen itsensä korottaa/ Jos joku teitä kaswoille paiskaa.
11:21 Sen mine sanon häueistuxen polesta/ ninquin me heicot olisinma. Minge päle nyt iocu vskalda (mine puhun tyhmydhes) sen päle mine mös vskallan.
Sen minä sanon häwäistyksen puolesta/ niinkuin me heikot olisimme. Minkä päälle nyt joku uskaltaa (minä puhun tyhmyydessä) sen päälle minä myös uskallan.
11:22 He ouat Ebreit/ Mine mös. He ouat Israelitit/ Mine mös. He ouat Abrahamin siemen/ Mine mös.
He owat Ebreit/ Minä myös. He owat Israelitit/ Minä myös. He owat Abrahamin siemen/ Minä myös.
11:23 He ouat Christusen palueliat (mine puhun tyhmesti) palio enemin mine olen. Mine olen enemen tötetehnyt. Mine ole' enemen haawoija kerssinyt. Mine olen vseman Fanghin ollut. Wsen olen Cooleman hädhes ollut.
He owat Kristuksen palwelijat (minä puhun tyhmästi) paljon enemmin minä olen. Minä olen enemmän työtä tehnyt. Minä olen enemmän haawoja kärsinut. Minä ole useammin wankina ollut. Usein ole kuoleman hädässä ollut.
11:24 Juttailda mine olen wijdhiste Neliekymende Haawa saanut/ ychte wailla.
Juuttailta minä olen wiidesti neljäkymmentä haawaa saanut/ yhtä wailla.
11:25 Colmasti mine olen Vitzoilla piesty. Wihdhon olin Kiuitetty. Colmasti mine olin Haaxiricossa. Ööseen ia peiuen mine Meren sywydhes culutin.
Kolmasti minä ole witsoilla piesty. Wihdoin olin kiwitetty. Kolmasti minä olin haaksirikossa. Yön ja päiwän minä meren sywyydessä kulutin.
11:26 Mine olen Usein waeldanut. Mine olen ollut wedhen hädhesse. Hedhesse Röuerein keskene. Hedhesse Juttain keskene. Hedhesse Pacanain keskene/ Hedhesse Caupungissa. Hädhesse coruesa. Hädhesse meren päle. Hädhesse Falskein Weliein seas.
Minä olen usein waeltanut. Minä olen ollut weden hädässä. Hädässä ryöwärein keskellä. Hädässä pakanain keskenä/ hädässä kaupungissa. Hädässä korwessa. Hädässä meren päällä. Hädässä falskien weljien seassa.
11:27 Töösse ia tuskas. Swressa waluomises. Isomises ia ianosa. Palios Paastosa. Wilussa ia alastuxes.
Työssä ja tuskassa. Suuressa walwomisessa. Isoamisessa ja janossa. Paljossa paastossa. Wilussa ja alastomuudessa.
11:28 Ilman nijte quin mwtoin tapachtuuat/ nimitten/ se iocapeiuenen pälecarckaus/ ia surun pidhen caikista Seurakunnista.
Ilman niitä kuin muutoin tapahtuwat/ nimittäin/ se joka päiwäinen päällekarkaus/ ja surun pidän kaikista seurakunnista.
11:29 Cuca ombi * Heicko/ ia ei mine mös Heicoxi tule? Cuca pahoitetaan/ ia me mine * pala?
Kuka ompi heikko/ ja ei minä myös heikoksi tule? Kuka pahoitetaan/ ja en minä pala?
11:30 Ette minun pite caickeni nyt itzeni kerskaman/ sijtte mine kerskan itzeni minun heickoudhestani.
Että minun pitää kaikkeni nyt itseni kerskaaman/ siitä minä kerskaan itseni minun heikkoudestani.
11:31 Jumalan ia meiden HERRAN Iesusen Christusen Ise ioca olcoon ylistetty ijancaikisesta/ tietepi etten mine walechtele.
Jumalan ja meidän HERRAN Jesuksen Kristuksen Isä joka olkoon ylistetty iankaikkisesti/ tietääpi etten minä walehtele.
11:32 Sijnä Damaskon Caupungis/ Arethan Kuningan Man wanhin wartioitzi sen Damascenerin caupungin/ ia tachtoi minun kijniotta.
Siinä Damaskon kaupungissa/ Arethan kuninkaan maan wanhin wartioitsi sen Damascenerin kaupungin/ ja tahtoi minun kiinni ottaa.
11:33 Ja ydhen Ackonan lepitze mwrin ylitze mine Corisa mahanlaskettijn/ ia nin poisueltin hene' kädensse.
Ja yhden akkunan läwitse muurin ylitse minä korissa maahan laskettiin/ ja niin pois wältin hänen kätensä.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13