Se Toinen P. Paualin Epistola Corintherin tyge.

 

V. Lucu.

 

5:1 MUtta me tiedheme/ ette ios temen Maian meidhen mailmainen Hoone mahanserieteen/ ette meille ombi yxi Rakenos Jumalalda ylesrakettu/ yxi Hoone/ ei käsille techty/ ioca ijancaikine' on Taiuahisa.
Mutta me tiedämme/ että jos tämän majan meidän maailmainen huone maahan särjetään/ että meillä ompi yksi rakennus Jumalalta ylös rakettu/ yksi huone/ ei käsillä tehty/ joka iankaikkinen on taiwahissa.
5:2 Ja sen saman pereste me mös hookama/ ielken meiden Maian ioca Taiuahasta ombi/ ia me ikewöitzeme/ ette me sen cansa ylitzepughetetuxi tulisima/
Ja sen saman perästä me myös huokaamme/ jälkeen meidän majan joka taiwahasta ompi/ ja me ikäwöitsemme/ että me sen kanssa ylös puetetuksi tulisimme.
5:3 Jos me mwtoin pughietetudh/ ia ei alasti leuteisi.
Jos me muutoin puetetut/ ja ei alasti löydettäisi.
5:4 Senteden nincauuan quin me olema tesse aijalises Maiasa/ nin me hookanma ia olema raskautetudh/ Sen woxi ettei me tadho poisrisutta/ waan ylitzepughetetta/ Se'päle ette se Cooleuainen mahdais ylesnielttä Hengeste.
Sentähden niin kauan kuin me olemme tässä ajallisessa majassa/ niin me huokaamme ja olemme raskautetut/ Sen wuoksi ettei me tahdo pois riisuttaa/ waan ylitse puetettaa/ Senpäälle että se kuolewainen mahtaisi ylös nieltää.
5:5 Mutta ioca meite sitewarten walmista/ se on Jumala/ ioca Hengen on Pantixi meille andanut.
Mutta joka meitä sitä warten walmistaa/ se on Jumala/ joka Hengen on pantiksi meille antanut.
5:6 Nin me olema senteden aina hyuesse turuassa/ ia tiedhe'me/ ette nincauua' quin me Rumisa asuma/ nin me olema culgulla HErrasta/
Niin me olemme sentähden aina hywässa turwassa/ ja tiedämme/ että niinkauan kuin me ruumiissa asumme/ niin me olemme kulkulla (oudot) Herrasta/
5:7 Sille ette me waelanma Uskossa/ ia eipe me hende näghe.
Sillä että me waellamme uskossa/ ja eipä me häntä näe.
5:8 Mutta meille on turua/ ia palio enemin halanma pois olla Rumihista/ ia Cotona olla HERRAN tykene.
Mutta meille on turwa/ ja paljon enemmin halaamme pois olla ruumiista/ ja kotona olla HERRAN tykönä.
5:9 Sentede' waicka me Cotona olema/ eli wlcona waellanma/ nin me achkeroitzemma/ ette me henen mahdaisima Keluata.
Sentähden waikka me kotona olemme/ ja ulkona waellamme/ niin me ahkeroitsemme/ että me hänen mahtaisimme kelwata.
5:10 Sille ette me caiki pite iulghistuman Christusen Domiostolin edesse/ Senpäle ette iocaitzen pite saaman senielkin quin hen Eleisens elenyt on/ se olcon hyue eli paha.
Sillä että me kaikki pitää julkistuman Kristuksen tuomioistuimen edessä/ Sen päälle että jokaisen pitää saaman sen jälkeen kuin hän eläissäns elänyt on/ se olkoon hywä eli paha.
5:11 Ette me sis tiedheme sen HERran pelghon/ nin me hilian meneme Inhimistein cansa/ mutta Jumalan me olema iulkiset. Mutta mine toiuon/ ette me olema mös iulki teiden Omassatunnossan.
Että me siis tiedämme sen HERRAN pelon/ niin me hiljaa menemme ihmisten kanssa/ mutta Jumalan me olemme julkiset. Mutta minä toiwon/ että me olemme myös julki teidän omassatunnossan.
5:12 Eipe me taas kerska itzen teiden edesse/ waan me annama teille tilan kerskaman meiste/ Senpäle/ ette teille iotaki olis kerskamista nijte wastan/ iotca itzens Casuoin ielkin kerskauat/ ia ei sydhemen ielkin.
Eipä me taas kerskaa itseän teidän edessä/ waan me annamme teille tilan kerskaaman meistä/ Sen päälle/ että teillä jotakin olisi kerskaamista niitä wastaan/ jotka itsensä kaswoin jälkeen kerskaawat/ ja ei sydämen jälkeen.
5:13 Sille ios me * ylenangarat olema/ nin me sen Jumalasa teemme/ Eli ios me olema cochtoliset/ nin me teille olema cochtoliset.
Sillä jos me ylen ankarat olemme/ niin me sen Jumalassa teemme/ Eli jos me olemme kohtuulliset/ niin me teille olemme kohtuulliset.
5:14 Sille ette Christusen rackaus meite nin waati/ Ette me sen pidhemme/ ette ios yxi on coollut caikein edhestä/ nin he caiki ouat coollehet/
Sillä että Kristuksen rakkaus meitä niin waatii/ Että me sen pidämme/ että jos yksi on kuollut kaikkein edestä/ niin he kaikki owat kuolleet/
5:15 Ja hen on senteden caikein edeste coollut/ Senpäle ette ne iotca eleuet/ eiuet pidhe nyt itzellens elemen/ waan Henelle ioca heide' edestens coollut ia ylesnosnut on.
Ja hän on sentähden kaikkein edestä kuollut/ Senpäälle että ne jotka eläwät/ eiwät pidä nyt itsellensä elämän/ waan hänelle joka heidän edestänsä kuollut ja ylös noussut on.
5:16 Senteden/ ielken temen aijan/ eipe me ketän tunne Lihan cautta. Ja echke me olisima mös Christusen tundenuet Lihan ielkin/ nin eipe me enembi hende sillen tunne.
Sentähden/ jälkeen tämän ajan/ eipä me ketään tunne lihan kautta. Ja ehkä me olisimme myös Kristuksen tunteneet lihan jälkeen/ niin eipä me enempi häntä silleen tunne.
5:17 Senteden ios iocu ombi Christusesa/nin hen on yxi Wsi Loondocappale. Sille se Wa'ha on catonut/ catzo/ caiki cappalet ouat wdhexi tulluet.
Sentähden jos joku ompi Kristuksessa/ hän on yksi uusi luontokappale. Sillä se wanha on kadonnut/ katso/ kaikki kappaleet owat uudeksi tulleet.
5:18 Mutta ne caiki ouat Jumalasta/ ioca meite on itzens ca'sa souittanut Iesusen Christusen cautta/ ia meille Wirgan annoi sijte samasta Souinnosta sarnata.
Mutta ne kaikki owat Jumalasta/ joka meitä on itsensä kanssa sowittanut Jesuksen Kristuksen kautta/ ja meille wiran antoi siitä samasta sowinnosta saarnata.
5:19 Sille ette Jumala oli Christusesa/ ia souitti Mailma' itzens cansa/ ia ei soimanut heiden syndiens heille/ Ja ombi meiden seasa sen Sarnan sijte Souinnosta sätenyt.
Sillä että Jumala oli Kristuksessa/ ja sowitti maaiman itsensä kanssa/ ja ei soimannut heidän syntiänsä heille/ Ja ompi meidän seassa sen saarnan siitä sowinnosta säätänyt.
5:20 Nin olema me nyt Christusen polesta Keskyleiset/
Niin olemme me nyt Kristuksen puolesta käskyläiset/
5:21 Sille ette Jumala he' manapi meiden cauttame Nin me rucolema sis Christusen polesta ette te * souitta Jumalan cansa. Sille ette he' ombi SEN/ ioca ei miten synniste tienyt/ Meiden tedhen Synnixi tehnyt/ Senpäle ette me tulisim Henesse sixi Wanhurskaudhexi ioca Jumalan edesse kelpa.
Sillä että Jumala hän manaapi meidän kauttamme. Niin me rukoilemme siis Kristuksen puolesta että te sowitte Jumalan kanssa. Sillä että hän ompi sen/ joka ei mitään synnistä tiennyt/ Meidän tähden synniksi tehnyt/ Sen päälle että me tulisimme hänessä siksi wanhurskaudeksi joka Jumalan edessä kelpaa.

* Ylenangarat ) se on/ Jos me wiele couasta heiden cansans meneme/ nin me quitengin sijnä paluelema Jumalata Jos me taas hilian meneme heiden cansa/ Nin me sen teem heille palueluxexi ia Mielennouteexi/ Jotca ouat caiki oikein ia Hyuesti tehdhyt.
* Souitta ) Tesse hen yleskorghotta sen ylenpaltisen Jumalan Laupiuden meiden cochtan ettes näet/ quinga Apostoli asetta Christusen/ quin ei waan hen itze/ mutta mös itze Ise Jumala/ Euangelium sarnan cautta/ caikein neurimeste souindo pyytä meilde.
O ihmelinen Jumalan Rackaus/ meiden cochtan/ haleus/ achkerus ia palawus.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13