P. Pawalin edellinen Epistola Corintherein tygö

IX. Lucu .

 

APostoli opetta wielä omasta tawastans/ cuinga Christillistä wapautta nautittaman pitä. Ja näyttä ensist idzens Apostolixi/ v. 1.
Jolla oli lupa syödä mitä hän tahdoi/ v. 4.
Pitä waimo myötäns/ v. 5.
Otta palcka Evangeliumin saarnamisen edest/ v. 7.
ja 13. Mutta ei hän sitä tehnyt: waan kärsei caickinaist/ ettei Christuxen Evangeliumi sen cautta estyis/ v. 12.
ja hän on tehnyt idzens jocaidzen palweliaxi/ että hän sitä usiammat autuaxi saattais/ v. 19.
Neuwo sijtte raitiuteen/ että me olisimma nijden caltaiset/ jotca kilwoittelewat/ v. 24.

 

1 Kor 9:1 ENgö minä ole Apostoli? Engö minä wapa ole? Engö minä meidän HERra Jesust Christust nähnyt? Ettekö te ole minun työni HERrasa?
1 Kor 9:2 Ellen minä ole muille Apostoli/ nijn minä olen cuitengin teille Apostoli. Sillä te oletta minun Apostolin wircani sinetti HERrasa.
1 Kor 9:3 Cosca jocu minulle kysy/ nijn minä hänelle näin wastan:
1 Kor 9:4 Eikö meillä ole walda syödä ja juoda?
1 Kor 9:5 Eikö meillä myös ole walda sisarta waimoxi cansamme ymbärins wiedä. Nijncuin muutkin Apostolit/ ja HERran weljet/ ja Cephas?
1 Kor 9:6 Eli minulla yxinäns ja Barnaballa ei ole walda ei työtä tehdä?
1 Kor 9:7 Cuca soti coscan omalla culutuxellans? Cuca wijnapuita istutta/ ja ei syö nijden hedelmistä? Eli cuca carja caidze/ ja ei syö carjan riescasta.
1 Kor 9:8 Puhunengo minä tätä ihmisten tawalla? Eikö myös Laki sitä sano?
1 Kor 9:9 Sillä Mosexen Lais on kirjoitettu: Ei sinun pidä sitoman kijnni rihtätappawan härjän suuta. Sureneco Jumala härkiä?
1 Kor 9:10 Taicka/ eikö hän sitä caiketi meidän tähdemme sano? Sillä meidän tähtemme on se kirjoitettu: Että se joca kyndä/ hänen pitä toiwosa kyndämän/ ja joca rihtätappa/ hänen pitä toiwosa rihtätappaman/ että hän toiwostans osallisexi tulis.
1 Kor 9:11 Jos me teille hengellisiä kylwämme/ paljoco se on/ jos me teidän ruumillisia nijtämme?
1 Kor 9:12 Mutta jos muut owat täsä wallas osalliset teidän tykönän/ mixem me sijs paljo enämmin? Mutta embä me ole sencaltaista walda pitänet/ waan me kärsimme caickinaisia/ etten me Christuxen Evangeliumille mitän estettä tekis:
1 Kor 9:13 Ettekö te tiedä/ että ne jotca uhrawat/ ne syöwät uhrista? Ja ne jotca Altarita walmistawat/ ne Altarista hyötywät?
1 Kor 9:14 Nijn on myös HERra säännyt/ että ne jotca Evangeliumita ilmoittawat/ pitä Evangeliumista elatuxens saaman.
1 Kor 9:15 Mutta en minä ole cuitengan mitän mistäkän tehnyt.
1 Kor 9:16 En minä myös sentähden sitä kirjoita/ että nijn pidäis minun cansani tapahtuman. Parambi olis minun cuolla/ cuin että jocu minun kerscamiseni tyhjäxi tekis. Mutta että minä Evangeliumi saarnan/ nijn ei minun tarwita sijtä öyckämän: sillä minun tule se tehdä. Woi minua/ ellen minä Evangeliumi ilmoita.
1 Kor 9:17 Jos minä sen mielelläni teen/ nijn minun palckan maxetan. Mutta jos minä ylönmielen sen teen/ nijn on se wirca cuitengin minulle uscottu.
1 Kor 9:18 Mikästä sijs minun palckan on/ että minä Christuxen Evangeliumi saarnan/ ja teen sen ilman mitäkän? etten minä turmelis wapauttani Evangeliumis.
1 Kor 9:19 Sillä ehkä minä olen wapa jocaidzesta/ nijn minä olen cuitengin minuni tehnyt jocaidzen palweliaxi/ että minä sitä usiammat woittaisin.
1 Kor 9:20 Judalaisille olen minä tehty/ nijncuin Judalainen/ että minä Judalaiset woittaisin. Nijlle cuin Lain alla owat/ olen minä tehty Lain alaisexi/ että minä nekin/ jotca Lain alla owat/ woittaisin.
1 Kor 9:21 Nijlle cuin ilman Laita owat/ olen minä tehty nijncuin minä ilman Laita olisin ( waicka en minä ilman Laita Jumalan edes ole/ waan olen Christuxen Lais ) että minä ne/ jotca ilman Laita owat/ woittaisin.
1 Kor 9:22 Heicoille olen minä tehty/ nijncuin heicko/ että minä heicot woittaisin. Minä olen jocaidzelle tehty caickinaisexi/ että minä caiketi muutamat autuaxi tekisin.
1 Kor 9:23 Mutta sencaltaista minä teen Evangeliumin tähden/ että minä sijtä osallisexi tulisin.
1 Kor 9:24 ETtekö te tiedä/ että ne/ jotca kijstasa juoxewat/ caicki tosin he juoxewat/ waan yxi palcan ennättä? Juoscat sijs nijn että te käsitäisitte.
1 Kor 9:25 Mutta jocainen cuin kilwoittele/ caikista hän idzens wälttä. Ne tosin sitäwarten/ että he catowaisen Cruunun saisit: Mutta me/ että me ijancaickisen saisimma.
1 Kor 9:26 Mutta en minä nijn juoxe/ cuin tietämättömän puoleen: ja en minä nijn kilwoittele/ cuin tuulda piexäin.
1 Kor 9:27 Waan minä curitan ruumistani/ ja alaspainan sitä/ etten minä muille saarnais/ ja idze hyljättäwäxi tulisin.

 

Vers. 5. Waimoxi ) Nimittäin/ Awiowaimons. Tästä on selkiä/ että Pawalilla oli walda pitä waimo/ ja että Petarilla ja muutamilla muuilla Apostoleilla on heidän Awiowaimons ollut: Ja ei tämä muista waimoista/ jotca heitä tawaroillans palwelit/ taita ymmärrettä: Sillä ei he olis nijn ollet Seuracunnalle rasituxexi: waan paljo enämmin huojennuxexi: joca on sitä wastoin cuin Pawali täsä waati. v. eod. Sisarta ) Se on/ joca Christitty on.
v. 8. Puhunengo minä ihmisten tawalla ) Se on: olleico minulla ainoastans Philosophiast sijhen wahwistus? Ei/ mutta minulla on myös wahwistus sijhen Jumalan Laista.
v. 9. Sureneco ) Jumala surun pitä caikist/ mutta ei hän nijn sure häristä/ että hän sencaltaista on heidän tähtens kirjoittanut
v. 12. Pitänet ) Cadzo/ cuinga paljo Apostoli muinen heickoutta armahta/ että hän caikista nijstä idzens pidättä/ jotca hänelle cuitengin luwalliset olisit/ joista hänelle muidengin Apostolein esicuwa oli.
v. 18. Palckani ) Ei hän idziäns kersca saarnastans: sillä hän oli sijhen welcapää/ waan että hän ilman palcata saarnais/ sen hän luke ylimmäisexi palcaxi ja kerscamisexi.
v. 26. Tietämättömän ) Nijncuin jocu kilwan juoxewa/ joca ohidze juoxe/ ei hän määrä ennätä: ja kilwoittelia joca tuuleen hacka: Nijn myös caikille nijlle tapahtu/ jotca ilman uscota hywiä töitä tekewät: sillä he epäilewät cuinga he nijden cautta taitawat pysyä Jumalan edes. Sentähden on se caicki turha juoxu/ turha kilwoitus ja turha teco.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16