P. Pawalin edellinen Epistola Corintherein tygö

XIII. Lucu .

 

PAwali ylistä rackautta/ ettei muita lahjoja/ joista sanottu on/ pidäis rackautta wastan käytettämän/ idzellens kerscauxexi/ ja muiden ylöncadzexi: waan nijncuin rackaus waati/ muiden hywäxi: sillä paidzi rackautta ei muut lahjat kelpa/ v. 1.
Sen jalot omaisudet/ v. 4.
Joca myös pysy/ cosca muut lahjat lackawat/ v. 8.

 

1 Kor 13:1 JOs minä ihmisten ja Engelein kielillä puhuisin/ ja ei minulla olis rackautta/ nijn minä olisin cuin helisepä waski/ taicka kilisepä culcuinen.
1 Kor 13:2 Ja jos minä propheterata taidaisin/ ja caicki salaisudet tiedäisin/ ja caiken tiedon/ ja minulla olis caicki usco/ nijn että minä wuoret sijrräisin/ ja ei olis minulla rackautta/ nijn en minä mitän olis.
1 Kor 13:3 Ja jos minä caiken tawarani culutaisin köyhäin rawinnoxi: ja jos minä annaisin ruumini poldetta/ ja ei olis minulla rackautta/ nijn ei se olis minulle mitän hyödyllinen.
1 Kor 13:4 Rackaus on kärsiwäinen ja laupias. Ei rackaus cadehdi/ ei rackaus ole ylpiä/ ei hän paisu:
1 Kor 13:5 Ei hän ole sickuri/ ei hän omans edzi/ ei hän anna idzens wihaan kehoitta/ ei hän wahingota ajattele/ ei hän wäärydestä iloidze/
1 Kor 13:6 Mutta hän iloidze totudesta.
1 Kor 13:7 Caicki hän wedättä/ caicki hän usco/ caicki hän toiwo/ caicki hän kärsi.
1 Kor 13:8 Ei rackaus coscan wäsy. Waicka Prophetiat lackawat/ ja kielet waickenisit/ ja tieto catois.
1 Kor 13:9 Sillä me ymmärrämme puolittain/ ja propheteramma puolittain.
1 Kor 13:10 Mutta cosca täydellinen tule/ sijtte waja lacka.
1 Kor 13:11 Cosca minä olin lapsi/ nijn minä puhuin cuin lapsi/ ja pidin lapselliset menot/ ja ajattelin cuin lapsi. Mutta sijtte cuin minä miehexi tulin/ nijn minä hyljäisin lapselliset.
1 Kor 13:12 Sillä nyt me näemmä tapauxisa/ nijncuin Speilisä/ mutta silloin caswosta caswohon. Nyt minä tunnen puolittain/ waan silloin minä tunnen/ nijncuin minä jo tuttu olen.
1 Kor 13:13 Mutta nyt jääwät Usco/ Toiwo/ Rackaus/ nämät colme: waan rackaus on suurin nijstä.

 

Vers. 2. Ja olis caicki usco ) Waicka usco ainoastans ihmisen wanhurscaxi teke: nijncuin P. Pawali jocapaicas sano: Cuitengin cusa ei rackaus seura/ sijnä ei totisest ole oikia usco/ waicka hän ihmeitäkin tekis. Sillä meidän pitä tietämän/ että usco on colmilainen/ yxi Historiallinen usco/ toinen autuaxi tekewäinen usco/ ja colmas ihmeitä tekewäinen usco. Tästä colmannesta puhu Pawali täsä/ cuin hänen kirjoituxestans nähdä taitan. Tämä ja Historiallinen usco taita ihmisellä kyllä olla/ ja cuitengin cadotetuxi tulla/ Matth. 7:22.
v. 3. Poldetta ) Nimittäin/ Evangeliumin tunnustuxen tähden.
v. 5. Ei hän ole sickuri ) Nijncuin wihaiset/ ynsiät ja kärsimättömät tekewät.
v. 8. Ei wäsy ) Se on/ ei hän lacka hywä tekemäst/ ja jos händä wastan tehdän pahoin eli hywin/ nijn hän aina cuitengin hywin teke.
v. 9. Puolittain ) Ehkä me uscon cautta caicki tiedämme mikä Jumala on/ ja mitä hän meille anda/ nijn paljo cuin meidän autuutem tarwitan/ nijn ei cuitengan sencaltainen meidän ymmärryxem ole täydellinen/ tulewaisen cunnian ehton.
v. 11. Cosca minä lapsi olin ) Näillä sanoilla selittä Pawali/ mitä hän ennen kymmenennes Versys sanoi.
v. 13. Mutta nyt jääwät usco/ etc. ) Nimittäin/ usco jolla me todexi uscomme mitä tapahtunut on/ ja autuaxi tekewäinen usco pitä pysymän Jumalan Seuracunnas/ sijtte cuin Prophetiat/ kielet ja ihmeitä tekewäinen usco lackawat/ nijncuin tapahtunut on. v. eod. Suurin ) Ei rackaus ihmisiä autuaxi tee/ waan usco/ Rom. 3. Mutta cuitengin/ että uscolla ja toiwolla on paljo Jumalan tykönä tekemist/ ja häneldä ainoalda caicki hywät saawat ja cuitengin sijtte wijmein lackawat: Mutta rackaudella on tekemist lähimmäisen cansa/ ja sille alati teke hywä/ ja pysy sijttekin ijancaickisest. Sentähden hän cudzutan täsä suurimmaxi/ se on/ lewiämmäxi/ wäkewämmäxi/ ja pysywäisemmäxi.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16