P. Pawalin Epistola Tituxen tygö

Esipuhe P. Pawalin Epistolast/ Tituxen tygö .

 

 

TÄmä on lyhykäinen Epistola/ mutta cuitengin sangen caunis opetus: josa caickinaiset jalost tiettäwäxi tehdän/ mitä jocu Christitty tarwidze tietäxens ja sen jälken eläxens.
I. Hän opetta/ mildisen Pispan eli pitäjän Papin oleman pitä/ nimittäin/ hywän/ toimellisen ja oppenen Evangeliumita saarnaman: ja joca wääräin töiden ja ihmisten säätyin opettajat tacaperin aja/ jotca aina vsco wastan sotiwat/ ja omattunnot Christillisest wapaudest erittäwät ihmisten töiden fangeuteen/ nijncuin ne Jumalan edes wanhurscaxi tekisit/ jotca ei cuitengan mihingän kelpa.
II. Hän caickinaisia säätyjä opetta/ wanhoja/ nuoria/ waimoja/ miehiä/ Isänditä ja palwelioita/ cuinga cungin pitä hänens käyttämän/ nijncuin ne jotca Christus cuolemallans omaxens saanut on.
III. Opetta hän mailmalliselle Esiwallalle cuuliaiset oleman.
Nijn myös opetta hän wielä sijtä Armost cuin Christus meille ansainnut on: ettei jocu luulis sijnä kyllä olewan/ että Esiwalda cuullan ja cunnioitetan: sillä ei meidän wanhurscaudem kelpa mitän Jumalan edes.
Hän neuwo myös eriseuraisita carttaman.

 

P. Pawalin Epistola Tituxen tygö .

 

I. Lucu.

 

PAwali terwettä Titusta/ v. 1.
Sano sentähden hänen Cretaan jättänens/ että hän Caupungeihin Papeja toimitais/ v. 5.
Kirjoitta/ millisen Pispan eli Papin pitä oleman/ v. 6.
ja hänen wircans/ v. 9.
Mingäcaltaiset myös pettäjät ja wäärät opettajat owat/ v. 10.
Käske hänen nijtä rangaista/ että he hyljäisit heidän juttuns ja ihmisten käskyt/ v. 13.

 

Tiit 1:1 PAwali Jumalan palwelia/ Jesuxen Christuxen Apostoli/ saarnaman Jumalan walituille Usco ja totuden tundo:
Tiit 1:2 Joca saatta jumalisuteen/ toiwos/ ijancaickiseen elämään: jonga Jumala/ joca ei walehdella taida/ ennen mailmallisia aicoja lupais.
Tiit 1:3Mutta ajallans on hän sanans ilmoittanut saarnan cautta: joca minulle uscottu on/ Jumalan/ meidän Wapahtajam käskyn jälken.
Tiit 1:4 Tituxelle minun toimelliselle pojalleni/ meidän molembaidem uscom jälken. Armo/ laupius/ rauha Isäldä Jumalalda/ ja meidän Wapahtajaldam HERralda Jesuxelda Christuxelda.
Tiit 1:5 SEntähden minä sinun Cretaan jätin/ että sinun pitä toimittaman mitä wielä puuttu/ ja Pappeja cuhungijn Caupungijn asettaman/ nijncuin minä sinulle käskenyt olen.
Tiit 1:6 Sen joca nuhtetoin ja yhden emännän mies on: jolla uscolliset lapset owat/ ei juomarixi ja cangeixi soimatut.
Tiit 1:7 Sillä Pispan tule nuhtettoman olla/ nijncuin Jumalan huonen haldian: ei röyckiän/ ei tylyn/ ei juomarin/ ei tappelian/ ei ilkiän woiton pyytäjän:
Tiit 1:8 Mutta wierasten holhojan/ hywäntahtoisen/ sijwollisen/ hurscan/ pyhän ja puhtan.
Tiit 1:9 Ja kijnnipitäwän puhtasta ja opettawaisesta sanasta/ että hän olis wäkewä terwellisen opin cautta neuwoman/ ja wastanseisoita woittaman.
Tiit 1:10 Sillä monda on julma/ turhan puhujata ja mielen käändäjätä/ enimmäst ne jotca ymbärinsleickauxesta owat.
Tiit 1:11 Joidenga suu pitä tukittaman/ jotca coco huonet käändäwät/ ja häpiälisen woiton tähden kelwottomia opettawat.
Tiit 1:12 Yxi heidän Prophetaistans sanoi: Cretalaiset owat aina walehteliat/ pahat pedot ja laiscat wadzat.
Tiit 1:13 Tämä on tosi/ sentähden nuhtele heitä cowin/ että he uscosa terwet olisit.
Tiit 1:14 Eikä Judalaisten turhia juttuja ja ihmisten käskyjä tottelis/ jotca idzens totuudest poiskäändäwät.
Tiit 1:15 Caicki puhtat puhtaille owat/ mutta saastaisille ja uscottomille ei mikän puhdas ole/ waan sekä heidän mielens että omatundons saastainen on.
Tiit 1:16 He sanowat tundewans Jumalan/ mutta töilläns he sen kieldäwät/ ja owat cauhistus/ ja cowacorwaiset ja caickijn hywijn töihin kelwottomat.

 

Vers. 15. Puhtaille ) Muutamat/ jotca Christuxen tygö olit Judalaisista käätyt/ luulit että wieläkin Mosexen säätyjä pitä toteldaman/ ei syötämän saastaisia eläimitä eikä mihingän pascaiseen ruwettaman/ etc. nijtä wastan Apostoli sano/ ettei sencaltaisia ollut tarpellinen pitä.

Valitse
luku

1 2 3