P. Pawalin Epistola Colosserein tygö

Esipuhe P. Pawalin Epistolast Colosserein tygö .
NIjncuin Epistola Galaterein tygö/ sopi Epistolan cansa Romarein tygö/ ja juuri lyhykäisest sen käsittä/ cuin se toinen lewiämmäldä opetta: nijn myös tämä Colosserein tygö/ jalost sopi sen cansa cuin Epheserein tygö kirjoitettu on/ ja sen lyhykäisest opetta.
I. Lugus/ kijttä Apostoli Colossereita/ ja toiwotta että he Uscos pysyisit ja enänisit/ opetta myös mikä Evangeliumi ja Usco on/ nimittäin/ Wijsaus/ joca Christuxen HERraxi ja Jumalaxi tunnusta/ meidän edestämme ristinnaulituxi/ joca mailmas tähänasti salattu oli/ waan nyt hänen wircans cautta julistettu.
II. Waara hän heitä ihmisten opetuxist/ jotca aina uscolle wastahacoiset owat/ ja nämät hän nijn selkiäst kirjoitta/ ettei he cusan Ramatuis nijn kirjoitetuxi löytä/ ja sangen taitawast nijtä nuhtele.
III. Neuwo heitä/ että he kirckas Uscos hedelmäliset olisit caickinaisillä hywillä töillä keskenäns/ ja kirjoitta jocaidzen Säädyn omaisudet.
IV. Luotta hän idzens heidän rucouxijns/ terwettä ja wahwista heitä.

 

P. Pawalin Epistola Colosserein tygö

I. Lucu .

 

PAwali terwettä Colossereitä/ v. 1.
sano cuullens heidän Uscons Christuxen päälle/ ja kijttä sen edest Jumalata/ v. 4.
rucoile Jumalata/ että hän tahdois wieläkin heitä sijnä wahwista ja walista/ v. 9.
Sano/ mikä armo ja hywä teco meille on Jumalalda Christuxen cautta osotettu/ v. 12.
Mikä Christus Personans/ v. 15.
hänen wircans/ toimituxens ja hywäin tecoins puolest on/ v. 20.
Jotca Evangeliumis ilmoitetut owat/ jonga palwelia hän oli/ sitä opettaman ja saarnaman/ v. 23.

 

Kol 1:1 PAwali/ Jesuxen Christuxen Apostoli/ Jumalan tahdosta/ ja weli Timotheus.
Kol 1:2 Pyhille ja uscollisille weljille/ jotca owat Colossis.
Kol 1:3 Armo olcon teidän cansan/ ja Rauha Jumalalda meidän Isäldäm/ ja HERralda Jesuxelda Christuxelda.
Kol 1:4 ME kijtämme Jumalata/ ja meidän HERran Jesuxen Christuxen Isä/ ja rucoilemma aina teidän edestän/ sijttecuin me cuulimma teidän uscon Christuxen Jesuxen päälle/ ja teidän rackauden caickia pyhiä cohtan.
Kol 1:5 Sen toiwon tähden/ joca teille Taiwas tallelle pandu on.
Kol 1:6 Josta te ennen sen totisen Evangeliumin saarnan cautta cuullet oletta/ joca teidän tygönne tullut on/ nijncuin myös caicken mailmaan/ ja on hedelmälinen/ nijncuin teisäkin hamast sijtä päiwäst/ cuin te sen cuullet oletta/ ja Jumalan Armon totuudes tunsitta.
Kol 1:7 Nijncuin te meidän rackalda cansapalwelialdam Epaphralda opitta/ joca teidän edestän Christuxen uscollinen palwelia on.
Kol 1:8 Ja on meille ilmoittanut teidän rackaudenne Hengesä.
Kol 1:9 Sentähden myös me/ sijtä päiwästä cuin me sen cuulimma/ emme lacannet teidän edestän rucoilemast ja anomast/ että te hänen tahtons tundemisella täytetäisin caickinaises hengellises wijsaudes ja toimes.
Kol 1:10 Että te otollisest waellaisitta/ kelwaten caikisa HERralle.
Kol 1:11 Ja hedelmöidzisitte caikisa hywisä töisä/ ja caswaisitte Jumalan tundemises/ ja wahwistetuxi tulisitte caikella woimalla/ hänen cunnians wäkewyden jälken/ caikes kärsimises ja pitkämielisydes/ ilon cansa.
Kol 1:12 Ja kijttäkät Isä/ joca meitä soweliaxi tehnyt on/ osallisexi oleman Pyhäin perimiseen/ walkeudes.
Kol 1:13 Joca meitä pimeyden Esiwallasta pelasti/ ja on meidän sijrtänyt rackan Poicans waldacundaan.
Kol 1:14 Jonga cautta meillä lunastus on/ hänen werens cautta/ nimittäin/ syndein andexi andamus.
Kol 1:15 Joca näkymättömän Jumalan cuwa on/ esicoinen ennen caickia luondocappaleita:
Kol 1:16 Sillä hänen cauttans owat caicki luodut/ jotca Taiwas ja maan päällä owat/ näkywäiset ja näkymättömät/ Thronit ja Herraudet/ Wallat ja Hallituxet.
Kol 1:17 Ne owat caicki hänen cauttans ja hänehen luodut/ ja hän on ennen caickia ja caicki owat hänesä.
Kol 1:18 Ja hän on Ruumin/ nimittäin/ Seuracunnan Pää/ joca on alcu ja esicoinen cuolleista.
Kol 1:19 Että hän caikisa edellä käwis: sillä nijn kelpais Isälle/ että hänesä olis coconainen täydellisys asunut.
Kol 1:20 Ja caicki olis hänen cauttans idze cansans sowitetut/ cuin maasa ja Taiwasa owat: sillä hän teki werens cautta ristin päällä rauhan/ idze cauttans.
Kol 1:21 JA te olitta muinen oudot ja wiholliset ymmärryxenne puolesta/ pahoisa töisä:
Kol 1:22 Mutta nyt hän on teidän sowittanut Lihans Ruumisa/ cuoleman cautta/ että hän teidän saattais pyhäxi/ laittamattomaxi ja nuhtettomaxi hänen caswons edes.
Kol 1:23 Jos te muutoin uscosa pysytte/ perustettuna/ wahwana ja horjumattomana/ Evangeliumin toiwosta/ jonga te cuulitta/ joca on saarnattu caickein luondocappalden edes cuin Taiwan alla owat/ jonga/ minä Pawali/ palweljaxi tullut olen.
Kol 1:24 Nyt minä minun waiwastani iloidzen/ jonga minä kärsin teidän edestän/ ja sen palkidzen Lihasani/ cuin Christuxen kärsimises puuttui/ hänen Ruumins edestä/ joca on Seuracunda.
Kol 1:25 Jonga palweliaxi minä tullut olen Jumalan saarnawiran cautta/ joca minulle teidän seasan annettu on:
Kol 1:26 Että minä Jumalan sana runsast saarnaisin/ nimittäin/ sijtä salaisudest/ joca mailman algusta ja sucucunnista on salattu ollut.
Kol 1:27 Mutta nyt on hänen Pyhillens ilmoitettu/ joille Jumala tahdoi sen julista/ mingäcaltainen tämän salaisuden cunnialinen rickaus pacanoitten seas olis ( joca on Christus teisä ) se cunnian toiwo.
Kol 1:28 Jonga me ilmoitamme/ ja caickia ihmisiä neuwomme/ ja caickia ihmisiä caickinaises wijsaudes opetamme/ että me jocaidzen ihmisen Christuxes Jesuxes täydellisexi saataisimme. Jota minä myös ahkeroidzen/ ja sen waicutuxen jälken kilwoittelen/ joca minusa wäkewästi waicutta.

 

Vers. 15. Esicoinen ) Ei nijn että hän on luotu Jumalan luonnon puolesta/ mutta nijncuin Ambrosius ja Chrysostomus tästä kirjoittawat/ että hän ennen caickia luondocappalita oli.
v. 13. Pää ) Ei usiammast Seuracunnan päästä lueta/ ei myös hänellä taidackan usiambata olla/ ettei hän caxipäisexi köpelixi tulis.
v. 19. Täydellisys ) Nimittäin/ caicki Jumalan luonnon täydellisys/ nijncuin cap. seq.
v. 9. on.
v. 24. Cuin Christuxen kärsimises puuttui ) Christuxen kärsiminen on cahtalainen: yxi on/ cuin hän omasa luonollises ruumisans kärsinyt on/ meidän syndeim ja lunastuxen tähden. Sen hän on yxinäns kärsinyt/ Esa. 63:3. ja on Ristin päällä täytetty/ Ioh. 19:30. Hebr. 10:14. Sentähden ei Pawali eikä jocu muu meidän edestäm ole kärsinyt/ nijncuin hän todista/ 1. Cor. 1:13. Toinen on/ cuin hän hengellises ruumisans kärsi/ se on/ hänen Seuracunnans jäsenis/ josta hän Act. 9. puhu: Saul/ Saul/ mixis wainot minua ? Tämä kärsiminen ei lopu ennen wijmeistä päiwä/ ja ei tapahdu syndein andexi andamisen tähden/ mutta muiden hyödytysten tähden: tämän sano Pawali idze täyttäwäns nijn paljo cuin hänen osaans tule/ Christuxen Seuracunnan tähden/ hänelle Evangeliumita saarnatesans/ että hän sen cautta raketaisin ja wahwistettaisin.

Valitse
luku

1 2 3
4