P. Pawalin edellinen Epistola Corintherein tygö

III. Lucu .

 

APostoli nuhtele Corinthereitä/ että he olit wielä lihalliset/ rijtelit/ ja cukin kerscais opettaistans: nijncuin yxi olis parembi ollut toista/ v. 1.
Jotca ei cuitengan muuta ollet cuin palweljat/ joiden cautta he olit uscon saanet/ v. 5.
Ainoastans että toinen oli istuttanut ja toinen castanut/ v. 6.
Toinen perustuxen pannut ja toinen sen päälle rakendanut/ v. 9.
Waan perustus johonga heidän turwaman piti/ oli Christus Jesus/ v. 11.
Neuwo/ cosca he olit P. Hengen Templit/ ettei he sitä turmelis lihallisilla töillä/ v. 16.
Waan joca wijsammaxi näkyi/ hän pitäkän idzens yxikertaisembana/ että hän ainoastans kerscais Christuxes/ v. 18.

 

1 Kor 3:1 JA/ rackat weljeni/ en minä tainnut teidän cansan puhua nijncuin hengellisten/ waan nijncuin lihallisten cansa/ nijncuin nuorten lasten cansa Christuxes.
1 Kor 3:2 Riesca minä olen teille juoda andanut/ ja en ruoca: sillä et te sitä wielä woinet. Ja et te myös nytkän woi/ että te oletta wielä lihalliset.
1 Kor 3:3 Sillä nijncauwan cuin teidän seasan cateus/ rijta/ ja eripuraisus on/ ettekö te ole lihalliset/ ja waella ihmisten tawan jälken?
1 Kor 3:4 Sillä cosca jocu sano: Minä olen Pawalin: ja toinen sano: Minä olen Apollon/ ettekö te sijs ole lihalliset?
1 Kor 3:5 Mikästä Pawali on? Ja mikä Apollo on? He owat palweliat/ joiden cautta te oletta uscowaisexi tullet. Ja semmengin nijncuin Jumala cullengin andanut on.
1 Kor 3:6 Minä olen istuttanut: Apollo on castanut: Mutta Jumala on caswon andanut.
1 Kor 3:7 Nijn ei se mitän ole joca istutta/ eikä se joca casta/ waan Jumala joca caswon anda.
1 Kor 3:8 Mutta se joca istutta/ ja se joca casta/ owat yhtä molemmat/ cumbikin saa palckans työns jälken.
1 Kor 3:9 Sillä me olemma Jumalan apulaiset/ te oletta Jumalan peldo/ ja Jumalan rakennus.
1 Kor 3:10 Minä Jumalan armosta/ joca minulle annettu on/ olen perustuxen laskenut/ nijncuin taitawa rakendaja/ toinen sen päälle rakendacon: mutta cadzocan jocainen/ cuinga hän rakenda sen päälle.
1 Kor 3:11 Sillä muuta perustusta ei taida yxikän panna/ waan sen cuin pandu on/ joca on Jesus Christus.
1 Kor 3:12 Jos nyt jocu rakenda tämän perustuxen päälle/ culda/ hopiata/ callita kiwiä/ puita/ heiniä/ corsia.
1 Kor 3:13 Nijn jocaidzen teco tule julkisexi: Sillä se päiwä on sen selittäwä/ joca tulesa ilmandu/ ja mingäcaltainen cungin teco on/ sen tuli coettele.
1 Kor 3:14 Jos jongun teco pysy/ nijncuin hän sen päälle rakendanut on/ nijn hän saa palckans.
1 Kor 3:15 Mutta jos jongun teco pala/ nijn hän saa wahingon. Mutta hän tule idze autuaxi/ cuitengin nijncuin tulen cautta.
1 Kor 3:16 Ettekö te tiedä teitänne Jumalan Templixi/ ja Jumalan Hengi asu teisä?
1 Kor 3:17 Jos jocu Jumalan Templin turmele/ sen Jumala turmele. sillä Jumalan Templi on pyhä/ nijncuin tekin oletta.
1 Kor 3:18 Älkän kengän idziäns pettäkö. Jos jocu teistä idzens luule wijsaxi/ se tulcon hulluxi täsä mailmasa/ että hän wijsas olis.
1 Kor 3:19 Sillä tämän mailman wijsaus/ on hulluus Jumalan tykönä. Nijncuin kirjoitettu on: Hän käsittä wijsat cawaluxisans.
1 Kor 3:20 Ja taas: HERra tietä wijsasten ajatuxet turhaxi.
1 Kor 3:21 Sentähden älkän yxikän ihmisistä kerscatco.
1 Kor 3:22 Caicki owat teidän oman: Olis Pawali eli Apollo/ Cephas taicka mailma/ olis elämä eli cuolema/ taicka nykyiset eli tulewaiset/ caicki owat teidän omanna:
1 Kor 3:23 Mutta te oletta Christuxen: waan Christus on Jumalan.

 

Vers. 4. Minä olen Pawalin/ etc. ) Täsä P. Pawali duomidze caicki eriseurat Christicunnas/ ja tahto etä meillä caikilla olis yxi Christus/ joca meidän edestäm ristihin naulittu on.
v. 12. Culda/ hopiata ) Se on sanottu saarnasta ja opetuxesta/ cuin uscon parannuxexi eli wähennyxexi opetetan. Cuoleman hetkellä ei taida yxikän oppi kestä: Duomiopäiwänä ja caikes hädäs/ se culutetan: waan se on selkiä Jumalan sana/ joca omastunnos kyllä löytän.
v. 13. Sen tuli coettele ) Tulen cautta ei täsä ymmärretä tämän mailman tulda/ eli kijrastulda: waan wertauxen cautta/ tutkiskelemista/ tusca ja kiusausta/ joilla oppi eli luulo coetellan/ jos hän kestäwäinen on/ nijncuin culda tulesa. Sentähden sano myös Pawali cohta/ 15. versys: Nijncuin tulen cautta.
v. 21. Caicki owat teidän ) Sentähden ei ole kellän woima Christityillen Lakia tehdä/ jolla omatundo sidotta taitan.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16