P. Petarin Toinen Epistola .

Esipuhe Toisest P. Petarin Epistolast .
TÄmä Epistola on kirjoitettu nijtä wastan/ jotca luulewat Christillisen uscon ilman töitä taitawan olla/ sentähden neuwo hän nijtä harjoitteleman heitäns hywisä töisä/ ja oleman lujana uscosans/ nijncuin puu hedelmäst tutan.
Sijtte rupe hän Evangeliumita kijttämän/ ihmisten opetuxen suhten/ että ainoastans sitä/ ja ei yhdengän ihmisen oppia cuultaman pidä/ sillä nijncuin hän sano: ei yxikän Prophetia ole wielä ihmisen mielen jälken tapahtunut.
Sentähden hän waara heitä toisesa Lugus petollisilda tulewaisilda opettailda/ jotca töitä waatiwat ja nijllä Christuxen kieldäwät.
Ja uhca heitä colmella hirmuisella rangaistuxella/ ja näyttä heidän juuri nijncuin he owatkin/ heidän ahneudens/ ylpeydens/ coirudens/ huorudens ja ulcocullaisudens cansa/ että jocainen kyllä ymmärtä/ ketä hän sillä luule/ cuin nyt Christicunnas tapahtu.
Colmannes osotta hän: että Duomiopäiwä on pian tulewa/ ja waicka se ihmisten mielestä näky olewan tuhat ajastaica/ nijn se on cuitengin Jumalan edes/ nijncuin yxi päiwä/ sentähden sanotan jocaidzen Duomiopäiwä olewan tullut/ cohta cuin hän cuollut on.
Ja sijtte kirjoitta hän/ cuinga Duomiopäiwänä pitä tapahtuman/ että caicki pitä tulella culutettaman.
Mutta hän ennusta myös/ että sijhen aican pitä ihmiset oleman pilckajat/ ja ei uscosta lucua pitämän/ waan oleman cuin Epicurerit.
Lyhykäisest sanottu: Ensimäinen Lucu osotta/ cuinga Christicunda on Evangeliumin aicana puhdas olewa.
Toinen Lucu näyttä/ cuinga ihmisten opin aicana on olewa.
Colmas/ cuinga ihmiset sijtte sekä Evangeliumin että caickinaisen opin ylöncadzowat/ eikä tahdo uscoa.
Se aica on nyt käsis ja Christuxen tulemisen asti pysy.

 

P. Petarin Toinen Epistola .

I. Lucu .

 

PEtari terwettä caickia Christityitä/ v. 1.
ja että Jumala oli heille/ uscon cautta runsast lahjoittanut ja luwannut caicki cuin elämään ja jumalisuteen tule/ v. 3.
neuwo hän heitä osottaman Uscons/ jumalisella elämällä/ ja Christillisillä awuilla/ v. 5.
wahwistaxens nijn heidän cudzumisens ja walidzemisens/ v. 10.
Neuwo wielä sengintähden heitä/ että hänen cuolemans aica oli jo lähestywä/ v. 12.
ja että hän oli idze sen silmilläns nähnyt/ cuin hän Christuxest saarnais/ v. 16.
Nijn myös että Prophetatkin olit sijtä ennustanet/ joiden sanoihin heidän idzens piti luottaman/ v. 19.

 

2 Piet 1:1 SImon Petari Jesuxen Christuxen palwelia ja Apostoli. Nijlle jotca owat saanet meidän cansamme yhdencaltaisen uscon wanhurscaudes/ jonga meidän Jumalam/ ja wapahtajam Jesus Christus anda.
2 Piet 1:2 Armo ja Rauha lisändykön teisä/ Jumalan ja meidän HERran Jesuxen Christuxen tundemisen cautta.
2 Piet 1:3 ETtä hänen jumalinen wäkens meille caickinaiset ( jotca elämän ja jumalisen menon sopiwat ) on lahjoittanut/ hänen tundemisens cautta/ joca meitä hänen cunnians ja woimans tähden cudzunut on/
2 Piet 1:4 Joidenga cautta meille ne callit ja suurimmat lupauxet lahjoitetut owat/ nimittäin/ että te nijden cautta Jumalan luonnosta osallisexi tulisitta/ jos te catowaisen mailman himon wäldätte.
2 Piet 1:5 Nijn ahkeroitcat/ teidän usconne woima osottaman/
2 Piet 1:6 Ja woimasa toinda/ ja toimesa cohtulisutta ja kärsimistä/ ja kärsimises jumalisutta/
2 Piet 1:7 Ja jumalisudes weljellistä rackautta/
2 Piet 1:8 Ja weljellises rackaudes yhteistä rackautta. Sillä cosca nämät täydellisest teisä owat/ nijn ei he teitä salli löyttä joutilasna eli hedelmättöminä meidän HERran Jesuxen Christuxen tundemises.
2 Piet 1:9 Mutta jolla ei näitä ole/ hän on sokia/ ja coperoidze tietä kädelläns/ ja on unhottanut idzens ollen puhdistetun endisist synneistäns.
2 Piet 1:10 Sentähden rackat weliet/ ahkeroitcat parammin sitä/ että te teidän cudzumisen ja walidzemisen wahwistaisitte.
2 Piet 1:11 Sillä jos te sen tette/ nijn et te coscan combastu/ ja silläns teidän sallitan aldist sisällekäydä/ meidän HERran ja wapahtajan Jesuxen Christuxen ijancaickiseen waldacundan.
2 Piet 1:12 SEntähden en minä tahdo unhotta teitä aina nijstä neuwoa/ waicka te tiedätte/ ja wahwistetut oletta täsä nykyisesä totuudesa:
2 Piet 1:13 Sillä minä arwan sen cohtulisexi/ nijncauwan cuin minä täsä majasa olen/ herättä teitä ja muistutta teille:
2 Piet 1:14 Sillä minä tiedän/ että minun pitä pian tämän minun majani poispaneman/ nijncuin meidän HERra Jesus Christus minulle ilmoitti.
2 Piet 1:15 Mutta minä tahdon ahkeroita/ että te nämät minun lähtemiseni jälken muistosa pidätte.
2 Piet 1:16 Sillä embä me ole cawaloita juttuja noudatellet/ teille tiettäwäxi tehdesäm meidän HERran Jesuxen Christuxen woima ja ja tulemista. Waan me olemma idze nähnet hänen cunnians/
2 Piet 1:17 Cosca hän Isäldä Jumalalda sai cunnian ja ylistyxen/ änen cautta/ joca hänelle näin sildä wäkewäldä Herraudelda tapahdui/ Tämä on minun racas Poican/ johon minä mielistyn.
2 Piet 1:18 Ja tämän änen me cuulimma Taiwast/ cosca me pyhällä wuorella hänen cansans olimma.
2 Piet 1:19 Meillä on wahwa Prophetalinen sana/ ja te teettä hywin että te sijtä waarin otatte nijncuin kyntilästä joca pimeis walista/ nijncauwan cuin päiwä walkene/ ja Cointähti coitta teidän sydämisän.
2 Piet 1:20 Ja se tule teidän ensin tietä/ ettei yxikän Prophetia Ramatusa tapahdu omasta selityxestä/
2 Piet 1:21 Sillä ei yxikän Prophetia ole wielä ihmisen tahdosta edestuotu/ waan pyhät Jumalan ihmiset owat puhunet/ waicutetut Pyhäldä Hengeldä.

 

Vers. 20. Omasta selityxestä ) Se on/ jongun oman pään eli mielen jälken/ waan pitä Pyhän Hengen selityst muihin Ramatun paickoihin cadzottaman ja häneldä oikiat ymmärryst rucoildaman.

Valitse
luku

1 2 3