P. Pawalin edellinen Epistola Corintherein tygö

XI. Lucu .

 

TÄsä Apostoli opetta Corinthereitä/ heitäns caunista käyttämän Seuracunnasans. Nimittäin/ ettei miehet rucoilis eli Propheterais peitetyllä päällä/ eikä waimot peittämättömällä/ etc. v. 1.
Nuhtele heidän pahoja tapojans/ HERran Ehtoliselle mennesäns/ v. 17.
Juttele cuinga Christus idze on tämän Ehtolisen asettanut/ v. 23.
Ja sijtte opetta ja neuwo heitä/ cuinga heidän sitä mahdollisest pitä nautidzeman/ v. 26.

 

1 Kor 11:1 Olcat minun seurajani/ nijncuin minäkin Christuxen.
1 Kor 11:2 MInä kijtän teitä/ rackat weljeni/ että te minua caikisa cappaleisa muistatta/ ja että te pidätte ne säädyt/ jotca minä teille annoin.
1 Kor 11:3 Mutta minä tahdon/ että teidän pitä tietämän/ että Christus on jocaidzen miehen pää: mutta mies on waimon pää/ ja Jumala on Christuxen pää.
1 Kor 11:4 Jocainen mies cuin rucoile eli Prophetera/ ja pitä jotakin pääns päällä/ se häwäise pääns.
1 Kor 11:5 Mutta jocainen waimo cuin rucoile eli Prophetera/ peittämättömällä päällä/ se häwäise pääns: Sillä se on nijncuin se ajeldu olis.
1 Kor 11:6 Ellei hän tahdo händäns peittä/ nijn keritkän hiuxens. Waan että se on ruma/ että waimon pidäis pitämän kerityt eli leicatut hiuxet/ nijn peittäkän pääns.
1 Kor 11:7 Mutta ei miehen pidä päätäns peittämän: sillä hän on Jumalan Cuwa ja Cunnia. Mutta waimo on miehen cunnia.
1 Kor 11:8 Sillä ei mies ole waimosta/ mutta waimo on miehestä.
1 Kor 11:9 Ja ei mies ole luotu waimon tähden/ mutta waimo on luotu miehen tähden.
1 Kor 11:10 Sentähden pitä waimon pitämän woiman pääns päällä/ Engelitten tähden.
1 Kor 11:11 Muutoin ei ole mies paidzi waimoa/ eikä waimo paidzi miestä HERrasa.
1 Kor 11:12 Sillä nijncuin waimo on miehestä/ nijn on myös mies waimosta: mutta caicki cuitengin owat Jumalasta.
1 Kor 11:13 Duomitcat idze keskenänne/ jos se on caunis/ että waimo awoipäin Jumalata rucoile.
1 Kor 11:14 Eikö luondocan sitä teille opeta/ että se on miehelle häpiäxi/ jos hänellä on pitkät hiuxet.
1 Kor 11:15 Mutta waimon on se cunniaxi/ että hänellä on pitkät hiuxet? Hiuxet owat hänelle peittexi annetut.
1 Kor 11:16 Jos jocu teidän seasan rijdainen on/ se tietkän/ ettei meillä eikä Jumalan Seuracunnalla se tapa ole.
1 Kor 11:17 MUtta näitä tule minun käskeä: en minä taida kijttä/ ettet te cocon tule parannuxexi/ waan pahennuxexi.
1 Kor 11:18 Ensin/ cosca te Seuracundan tuletta/ nijn minä cuulen eripuraisudet olewan teidän seasan/ jonga minä myös puolittain uscon.
1 Kor 11:19 Sillä teidän seasan pitä myös eriseurat oleman/ että wagat teisä julistettaisin.
1 Kor 11:20 COsca te cocon tuletta/ nijn ei HERran Ehtolista pidetä.
1 Kor 11:21 Sillä jocainen ennättä syödä oman ehtolisens. Yxi iso/ ja toinen juoxis on.
1 Kor 11:22 Wai eikö teillä huoneita ole/ joisa te syödä ja juoda saatte? Taicka/ ylöncadzottaco te Jumalan Seuracunnan/ ja häwäisettä ne/ joilla ei mitän ole? Mitä minun pitä teille sanoman? Pitäkö minun teitä kijttämän? täsä en minä teitä kijtä.
1 Kor 11:23 MInä olen sen HERralda saanut/ jonga minä teille annoin: Sillä HERra Jesus/ sinä yönä jona hän petettin/ otti leiwän/ kijtti/ mursi/ ja sanoi.
1 Kor 11:24 Ottacat/ syökät/ tämä on minun Ruumin/ joca teidän edestän muretan/ se tehkätte minun muistoxeni.
1 Kor 11:25 Nijn myös Calkin Ehtolisen jälken/ ja sanoi: tämä Calcki on se usi Testamenti minun weresäni/ se tehkät/ nijn usein cuin te juotta/ minun muistoxeni.
1 Kor 11:26 Sillä nijn usein cuin te syötte tästä leiwästä/ ja juotta tästä Calkista/ pitä teidän HERran cuoleman julistaman/ sijhenasti cuin hän tule.
1 Kor 11:27 Mutta joca kelwottomast syö tästä leiwästä/ ja juo HERran Calkista/ se on wicapää HERran ruumisen ja wereen.
1 Kor 11:28 Nijn coetelcan ihminen idziäns/ ja sijtte syökän tästä leiwästä ja juocan tästä Calkista.
1 Kor 11:29 Sillä joca syö taicka juo kelwottomast/ hän syö ja juo duomion idzellens/ ettei hän HERran ruumista eroita.
1 Kor 11:30 Sentähden owat myös nijn monda heicko ja sairasta teidän seasan/ ja moni maca.
1 Kor 11:31 Sillä jos me idzemme duomidzemme/ nijn en me ensingän duomitut olis.
1 Kor 11:32 Waan cosca me duomitan/ nijn me HERralda rangaistan/ ettei meidän pidäis mailman cansa duomitut oleman.
1 Kor 11:33 Sentähden/ rackat weljeni/ cosca te cocon tuletta syömän/ nijn odottacat toinen toistan.
1 Kor 11:34 Mutta jos jocu isoa/ hän syökön cotonans/ ettet te cocon tulis cadotuxexi. Ne muut minä tulduani toimitan.

 

Vers. 3. Jumala on Christuxen pää ) Nimittäin/ ihmisen luonnon puolesta/ jonga puolesta hän Isä wähembi on. Ja sijnä että hän on lähettänyt ja pannut hänen meillen wälimiehexi ja ylimmäisexi Papixi
v. 7. Miehen cunnia ) Sijnä että hän nöyryttä idzens miehen edes/ ja pitä hänen Herranans ja päänäns.
v. 10. Woiman ) Se on päälijna/ eli nätty/ jotca täsä woimaxi cudzutan/ jolla opetetan waimon miehen hallus olewan/ Gen. 3. v. eod. Engelitten tähden ) Jotca Jumalan Seuracunnas läsnä owat/ ja näkewät jos sijnä toimellisest eli toisin tapahtu.
v. 19. Pitä oleman ) Nimittäin/ Perkelen ja mailman pahuden tähden/ jotca ei lacka sencaltaisia eriseuroja kehoittamast.
v. 27. Se on wicapää HERran ruumisen Item
v. 29. Ettei hän HERran ruumista eroita ) Ymmärrä myös tästä/ että Ehtolises ei ainoastans jaeta ja nautita leipä ja wijna/ waan myös idze HERran ruumis ja weri: sillä ei ilman taidais catumatoin ja uscotoin sijtä wicapääxi tulla. Augustinus sano: lib. non accipit Domini
v. 28. Coetelcan ) Se on/ Jocainen cadzocan cuinga hän täsä Ehtolises usco/ mitä ja mingätähden hän sen otta.
V. 29. Eroita ) se on/ joca ei Christuxen ruumista enämbänä pidä cuin muutacan ruoca.
v. 30. Moni maca ) Se on: cuolewat.
v. 34. Muut minä toimitan ) Ei tästä seura ettei P. Ramattu täydellinen ole: waan ainoastans se: että monicahtoja wicoja wielä taisi olla Corintherein tykönä/ heidän Kircon menoisans/ joita ei hän tarpellisexi luullut täsä kirjoituxes ojeta.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16