P. Pawalin edellinen Epistola Corintherein tygö

XV. Lucu .

 

APostoli opetta cuolluitten ylösnousemisest/ ja muistutta Corinthereille/ cuinga hän opettanut ja cuinga he usconet olit/ nimittäin: että Christus oli cuollut ja ylösnosnut kirjoitusten jälken/ v. 1.
Sano myös cuollet totisest ylösnousewan/ v. 12.
ja wahwista sen monella todistuxella/ v. 21.
etc. Kirjoitta/ cuinga cuolluitten ylösnousemus on tapahtuwa/ ja mingäcaltaiset cuollet pitä ylösnousemisen jälken oleman/ v. 35.
Neuwo heitä lujuten täsä opisa/ v. 58.

 

1 Kor 15:1 MInä teen teille tiettäwäxi/ rackat weljet/ sen Evangeliumin cuin minä teille ilmoitin/ jonga te ottanet oletta.
1 Kor 15:2 Josa te myös pysytte/ jonga cautta te autuaxi tuletta/ cuinga minä sen teille olen ilmoittanut/ jos te sen oletta pitänet/ ellei nijn ole/ että te huckan oletta usconet.
1 Kor 15:3 Sillä minä olen sen algusta teille andanut/ jonga minä myös saanut olen/ että Christus on cuollut meidän syndeimme tähden Ramattuin jälken.
1 Kor 15:4 Ja että hän oli haudattu/ ja ylösnousi colmandena päiwänä/ Ramattuin jälken.
1 Kor 15:5 Ja että hän nähtin Cephaxelda/ ja sijtte nijldä cahdeldatoistakymmeneldä:
1 Kor 15:6 Sen jälken hän nähtin usiammalda cuin wijdeldä sadalda weljeldä yhdellä haawalla/ joista monda wielä eläwät/ mutta muutamat owat nuckunet.
1 Kor 15:7 Sitälähin nähtin hän Jacobilda/ ja sen jälken caikilda Apostoleilda.
1 Kor 15:8 Wijmeiseldä caickein jälkin/ on hän minulda nähty nijncuin kesken syndyneldä.
1 Kor 15:9 Sillä minä olen caickein huonoin Apostolitten seas/ engä ole kelwollinen Apostolixi cudzutta/ että minä olen Seuracunda wainonnut.
1 Kor 15:10 Mutta Jumalan armosta minä olen/ se cuin minä olen/ ja hänen armons ei ole minun cohtani tyhjä ollut/ waan minä olen enämmän tehnyt/ cuin muut caicki: mutta en cuitengan minä/ waan Jumalan armo/ joca minusa on.
1 Kor 15:11 Olisin sijs minä eli he/ näin me saarnamme/ ja näin te oletta myös usconet.
1 Kor 15:12 MUtta jos Christus saarnatan cuolleista ylösnosnexi/ mixi sijs teidän seasan muutamat sanowat? Ei cuolluitten ylösnousemista olewan?
1 Kor 15:13 Mutta ellei cuolluitten ylösnousemus ole/ nijn ei Christuscan ylösnosnut.
1 Kor 15:14 Mutta jollei Christus ylösnosnut/ nijn on meidän saarnamme turha/ ja teidän uscon on myös turha.
1 Kor 15:15 Ja me löytän Jumalan wääräxi todistajaxi/ että me Jumalata wastan todistanet olemma/ että hän on ylösherättänyt Christuxen: jota ei hän ole ylösherättänyt/ ellei cuollet ylösnouse.
1 Kor 15:16 Sillä jollei cuollet ylösnouse/eipä Christuscan ylösnosnut ole.
1 Kor 15:17 Mutta ellei Christus ole ylösnosnut/ nijn on teidän uscon turha.
1 Kor 15:18 Ja te oletta wielä teidän synneisän: Nijn owat myös ne jotca Christuxes nuckunet owat/ cadotetut.
1 Kor 15:19 Jos meillä ainoastans täsä elämäs on toiwo Christuxen päälle/ nijn me olisimma wiheljäisemmät caickia muita ihmisiä.
1 Kor 15:20 Mutta Christus on cuolleista ylösnosnut/ ja on tullut utisexi nuckunuitten seasa.
1 Kor 15:21 Ja että ihmisen cautta cuolema on/ nijn on myös ihmisen cautta cuolluitten ylösnousemus.
1 Kor 15:22 Sillä nijncuin caicki Adamis cuolewat: nijn he myös caicki pitä Christuxes eläwäxi tehtämän.
1 Kor 15:23 Mutta cukin säädysäns/ utinen Christus/ sijtte ne jotca Christuxen omat owat/ cosca hän tule.
1 Kor 15:24 Silloin on loppu/ cosca hän anda waldacunnan Jumalan ja Isän haldun/ ja pane pois caiken herrauden/ ja caiken Esiwallan ja wäen.
1 Kor 15:25 Sillä/ hänen tule hallita/ sijhenasti cuin hän caicki wihollisens pane jalcains ala.
1 Kor 15:26 Wijmeinen wihollinen/ joca poispannan/ on cuolema/ sillä hän on caicki hänen jalcains ala heittänyt.
1 Kor 15:27 Cosca/ hän sano/ että caicki hänen alansheitetyt owat/ nijn on julki/ että se on eroitettu/ joca hänelle caicki alaheitti.
1 Kor 15:28 Cosca nyt caicki hänen alansheitetyxi tulewat/ silloin myös idze Poicakin hänen alansheitetän/ joca caicki hänen alansheitti/ että Jumala caicki caikisa olis.
1 Kor 15:29 ELi mitä ne tekewät/ jotca heitäns casta andawat cuolluitten päälle/ jollei cuollet ylösnouse? Mixi he sijs andawat cuolluitten päälle heitäns casta?
1 Kor 15:30 Ja mixi me aina waaras olemma?
1 Kor 15:31 Meidän kerscamisemme puolesta/ cuin minulla on Christuxes Jesuxes meidän HERrasam/ minä cuolen jocapäiwä.
1 Kor 15:32 JOs minä olen ihmisten tawalla Ephesos petoin cansa sotinut? Mitä se minua autta/ ellei cuollet ylösnouse? Syökäm ja juocam/ sillä huomena me cuolemma.
1 Kor 15:33 Älkät andaco pettä teitän: pahat jaarituxet turmelewat hywät tawat.
1 Kor 15:34 Ylösherätkät hurscast ja älkät syndiä tehkö: sillä ei muutamat Jumalasta mitän tiedä. Häpiäxi minä näitä teille sanon.
1 Kor 15:35 JOs jocu sano: cuingasta cuollet ylösnousewat? Ja mingäcaltaisilla ruumilla he tulewat?
1 Kor 15:36 Sinä tompeli/ se cuins kylwät/ ei tule eläwäxi/ ellei hän ensin cuole.
1 Kor 15:37 Ja jonga sinä kylwät/ ei se ole se ruumis joca tulewa on/ waan paljas jywä/ nimittäin/ nisun jywä eli jocu muu sencaltainen.
1 Kor 15:38 Mutta Jumala anda hänelle ruumin sencaltaisen cuin hän tahto/ ja cullengin siemenelle oman ruumins.
1 Kor 15:39 Ei caicki liha ole yhtäläinen/ waan toinen on ihmisen liha/ toinen on carjan/ toinen on calain/ toinen on linduin.
1 Kor 15:40 Owat taiwalliset ruumit/ ja owat maaliset ruumit. Mutta toinen cunnia on taiwallisilla/ ja toinen maalisilla.
1 Kor 15:41 Toinen kirckaus on Auringolla/ toinen kirckaus on Cuulla/ toinen kirckaus Tähdeillä: Sillä yxi Tähti woitta toisen kirckaudes/ nijn myös cuolluitten ylösnousemus.
1 Kor 15:42 Se kylwetän turmeluxes/ ja ylösnouse turmelematoin. Se kylwetän huonona/ ja ylösnouse cunniasa.
1 Kor 15:43 Se kylwetän heickoudesa/ ja ylösnouse wäkewydesä.
1 Kor 15:44 Se kylwetän luonnollinen ruumis/ ja ylösnouse hengellinen ruumis/ nijn meillä on myös hengellinen ruumis. Että meillä on luonnollinen ruumis/ njin meillä on myös hengellinen ruumis.
1 Kor 15:45 Nijncuin kirjoitettu on: Ensimäinen ihminen Adam on tehty eläwäxi sieluxi: ja wijmeinen Adam eläwäxi tekewäisexi Hengexi.
1 Kor 15:46 Mutta hengellinen ruumis ei ole se ensimäinen/ waan se luonnollinen/ senjälken se hengellinen.
1 Kor 15:47 Ensimäinen ihminen on maasta ja maalinen/ toinen ihminen on idze HERra Taiwasta.
1 Kor 15:48 Mingäcaltainen se maalinen on/ sencaltaiset owat myös maaliset/ ja mingäcaltainen taiwallinen on/ sencaltaiset owat myös taiwalliset.
1 Kor 15:49 Ja nijncuin me olemma candanet maalisen cuwa: nijn pitä myös meidän candaman taiwallisen cuwa.
1 Kor 15:50 Mutta minä sanon: rackat weljet/ ei liha ja weri taida Jumalan waldacunda periä/ ja ei turmeldu pidä turmelematoinda perimän.
1 Kor 15:51 CAdzo/ minä sanon teille salaisuden: en me tosin caicki nucu/ waan caicki me ajan rahdusa muutetan/ silmän räpäyxes/ wijmeisellä Basunalla:
1 Kor 15:52 Sillä Basuna soi/ ja cuollet pitä turmelematoinna ylösnouseman/ ja me tulemma muutetuxi.
1 Kor 15:53 Sillä tämä catowa puke päällens catomattomuden/ ja cuolewa puke päällens cuolemattomuden.
1 Kor 15:54 Mutta cosca catowa puke päällens catomattomuden/ ja cuolewa puke päällens cuolemattomuden/ silloin täytetän se sana cuin kirjoitettu on: Cuolema on nieltty woitosa.
1 Kor 15:55 Cuolema/ cusa on sinun otas? Helwetti/ cusa on sinun woittos?
1 Kor 15:56 Mutta cuoleman ota on syndi/ ja synnin woima on Laki.
1 Kor 15:57 Mutta kijtos olcon Jumalan/ joca meille woiton andanut on/ meidän HERran Jesuxen Christuxen cautta.
1 Kor 15:58 Sentähden minun rackat weljeni/ olcat wahwat/ järkähtymätä/ ja aina wiriät HERran töisä/ että te tiedätte/ ettei teidän työn ole turha HERrasa.

 

Vers. 3. Ramattuin jälken ) Sillä toimen jälken/ paidzi Ramatuita uscoa/ eli sencaltaisita sanoa tapahtunexi/ on hulluus.
v. 6. Weljeldä ) Nimittäin/ uscosa.
v. 24. Cosca hän anda waldacunnan Jumalan ) se on: Cosca hän näyttä Isällens Christillisen Seuracundans/ ettei hän enä händä nijncuin lähetetty/ ristin ja wastoinkäymisen alla/ sanalla ja Sacramenteillä hallidzewa ole: Waan pitä toisella tawalla idze Jumalalda Colmyxydeldä caickein suurimmas ilos ja cunniasa pidettämän
v. 28. Silloin myös idze Poicakin hänen alans heitetän ) Nimittäin/ ihmisen luonnon puolesta/ jonga puolesta hän tämän waldacunnan/ nijncuin Läänin/ Isäldäns saanut oli. Deitatem erat subjicietur;
v. 29. Cuolluitten päälle casta andawat ) wahwistaxens ylösnousemusta/ annoit Christityt casta heitäns cuolluitten hautain päällä/ ja annoit sen cansa tietä/ että ne totisest nouseman piti.
v. 33. Pahat jaarituxet ) se on: paha seura/ joisa usein sangen pahendawaiset sanat pääsewät/ usco wastoin/ ja turmelewat omantunnon.
v. 44. Luonnollinen ) Luonnollinen ruumis on se cuin syö/ juo/ maca/ caswa ja wähendy/ caswatta lapsia/ etc. Hengellinen ruumis on/ joca ei sencaltaista tarwidze/ ja on cuitengin totinen ruumis/ eläwä hengestä/ nijncuin nähdän/ Gen. 2:9.
v. 50. Liha ja weri/ etc. ) se on: Ihminen nijncuin hän nyt on turmeldu synnin cautta/ ei taida osallisexi tulla taiwallisesta cunniasta: Jollei hän muuteta/ ja puhtaxi tehdä synnistä.
v. 55. Nieltty ) Se on: Cuolema on alla ja ei ole mitän woima enä hänellä: waan elämällä on woitto ja sano: se on woitettu/ cusas olet cuolema?

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16