P. Johannexen Evangelium.

Esipuhe P. Johannexen Evangeliumist .

 

 

I. PYhä Johannes Kirjoitta caickein ensist Christuxen Jumaludest/ ja ijancaickisest olemisest/ ja mitä Johannes Castaja hänest todisti: cuinga hän rupeis Opetuslapsia cudzuman ja ihmeitä tekemän.
Sijtte hänen puhens Judalaisten cansa Jerusalemis Pääsiäisestä/ ja Nicodemuxen cansa/ ja mitä hän sijtte Judeas teki/ cap. 1. 2. 3.
II. Hänen matcustuxestans Samarian cautta Galileaan ja Jerusalemijn Pääsiäis juhlalle/ ja mitä sijnä tapahtu/ cap. 4. 5.
III. Cuinga hän ruocki wijsi tuhatta miestä corwes/ käy weden päällä/ saarnais Capernaumis/ cap. 6.
meni Jerusalemijn Lehtimajan juhlalle/ puhui Kirjanoppenuin cansa/ awais yhden miehen silmät/ joca sokiana syndynyt oli/ cap. 7. 8. 9.
IV. Hänen matcustuxestans Kirckomessun juhlalle Jerusalemijn/ ja mitä sijnä tapahtui/ cap. 10.
cuinga hän cuolleista Lazaruxen herätti/ ja Maria hänen jalcans woiteli: hänen ajamisestans Jerusalemijn/ ja Ehtolisestans Opetuslasten cansa/ nijn myös heidän jalcains pesemisest/ cap. 11. 12. 13.
V. Hänen opettamisestans ja lohdutussaarnastans Opetuslastens edes ennen hänen cuolematans/ ja rucouxestans seuracunnan edestä/ cap. 14. 15. 16. 17.
VI. Christuxen kärsimisest/ cuolemast/ hautamisest/ ja ylösnousemisest/ nijn myös moninaisest ilmoittamisest Opetuslastens edes/ että hän totisest oli cuolluista nosnut/ cap. 18. 19. 20. 21.

 

P. Johannexen Evangelium.

I. Lucu.

 

Jesus Christus on Jumala ijancaickisest/ hänen cauttans on mailma luotu/ hän anda elämän ja walista caickia/ v. 1.
Johannes syndy/ tätä todistaman/ että Jumala on Ihmisexi tullut/ v. 6.
tämän todista hän Phariseusten ja Canssan edes: ja että hän cuule Jumalan änen hänest/ ja näke Jumalan Hengen tulewan hänen päällens Castesa/ v. 35.
Jesus cudzu tygöns muutamat Opetuslapset/ ja mene Galileaan/ v. 43.

 

Joh 1:1 ALgusa oli Sana/ ja se Sana oli Jumalan tykönä/ ja Jumala oli se Sana:
Joh 1:2 Tämä oli algusa Jumalan tykönä.
Joh 1:3 Caicki owat sen cautta tehdyt/ ja ilman sitä ei ole mitän tehty/ joca tehty on.
Joh 1:4 Hänes oli Elämä/ ja Elämä oli ihmisten Walkeus:
Joh 1:5 Ja se Walkeus pimeydes paista/ jota ei pimeydet käsittänet.
Joh 1:6 YXi mies oli lähetetty Jumalalda/ jonga nimi oli Johannes.
Joh 1:7 Se tuli sijtä Walkeudesta todistaman/ että caicki uscoisit hänen cauttans.
Joh 1:8 Ei hän ollut se Walkeus/ mutta hän oli lähetetty Walkeudesta todistaman.
Joh 1:9 Se oli totinen Walkeus/ joca walista caicki ihmiset/ jotca mailmaan tulewat.
Joh 1:10 Se oli mailmas/ ja mailma on hänen cauttans tehty/ ja ei mailma händä tundenut.
Joh 1:11 Hän tuli omillens/ ja ei hänen omans händä ottanet wastan.
Joh 1:12 Mutta nijlle jotca hänen otit wastan/ andoi hän woiman Jumalan lapsixi tulla/ jotca uscowat hänen nimens päälle.
Joh 1:13 Jotca ei werest eikä lihan tahdost/ ei myös miehen tahdost/ mutta Jumalast syndynet owat.
Joh 1:14 Ja Sana tuli Lihaxi/ ja asui meidän seasam/ ja me näimme hänen cunnians nijncuin ainoan Pojan cunnian Isäst/ täynäns armoja ja totutta.
Joh 1:15 Johannes todista hänest/ huuta/ ja sano: tämä oli se josta minä sanoin: minun jälkeni on tulewa/ joca minun edelläni on ollut: sillä hän oli ennen cuin minä.
Joh 1:16 Ja me olemma caicki hänen täydellisydestäns saanet/ ja armon armosta.
Joh 1:17 Sillä Laki on Mosexen cautta annettu/ armo ja totuus on Jesuxen Christuxen cautta tullut.
Joh 1:18 Ei ole kengän coscan Jumalata nähnyt/ ainocainen Poica/ joca on Isän helmas/ hän on meille sen ilmoittanut.
Joh 1:19 JA tämä on Johannexen todistus/ cosca Judalaiset lähetit Jerusalemist Papit ja Lewitat kysymän häneldä: cucas olet?
Joh 1:20 Ja hän todisti ja ei kieldänyt. Ja hän todisti/ sanoden: en minä ole Christus.
Joh 1:21 Ja he kysyit hänelle: cucast sijs? Oletcos Elias? Hän sanoi: en. Oletcos Propheta? Hän wastais: en.
Joh 1:22 Nijn he sanoit hänelle: cucastas sijs olet? että me andaisimme nijlle wastauxen/ jotca meidän lähetit. Mitäs sanot idzestäs?
Joh 1:23 Hän sanoi: minä olen huutawan äni corwes/ walmistacat Herran tietä/ nijncuin Esaias Propheta sanoi.
Joh 1:24 Ja jotca lähetetyt olit/ olit Phariseuxet.
Joh 1:25 Ja he kysyit hänelle/ ja sanoit: mixi sijs sinä castat/ jos et sinä ole Christus/ etkä Elias/ etkä Propheta?
Joh 1:26 Johannes wastais heitä/ ja sanoi: minä castan wedellä/ mutta teidän keskellän on/ jota et te tunne.
Joh 1:27 Hän on se joca minun jälkeni tule/ joca minun edellänikin on ollut/ jonga kengän rihmoja en minä ole kelwollinen päästämän.
Joh 1:28 Nämät tapahduit Bethabaras/ sillä puolella Jordanin/ cusa Johannes castoi
Joh 1:29 Toisna päiwänä näki Johannes Jesuxen tygöns tulewan/ ja sanoi: Cadzo/ Jumalan Caridza/ joca otta pois mailman synnin.
Joh 1:30 Tämä on se josta minä sanoin: minun jälkeni tule mies/ joca ennen minua on ollut: sillä hän oli ennen cuin minä.
Joh 1:31 Ja en minä händä tundenut/ mutta että hänen piti ilmestymän Israelis/ tulin minä wedellä castaman.
Joh 1:32 Ja Johannes todisti/ ja sanoi: minä näin Hengen taiwast tulewan alas nijncuin mettisen/ ja seisattawan hänen päällens.
Joh 1:33 Ja en minä händä tundenut/ mutta joca minun lähetti wedellä castaman/ se sanoi minulle: jonga päälle sinä näet Hengen tulewan ja seisattawan/ hän on se joca casta Pyhällä Hengellä.
Joh 1:34 Ja minä näin sen/ ja todistin hänen olewan Jumalan Pojan.
Joh 1:35 TOisna päiwänä seisoi Johannes taas/ ja caxi hänen Opetuslastans.
Joh 1:36 Ja cuin hän näki Jesuxen waeldawan/ sanoi hän: Cadzo/ Jumalan Caridza.
Joh 1:37 Ja caxi hänen Opetuslastans cuulit hänen puhuwan/ ja seuraisit Jesusta.
Joh 1:38 Mutta Jesus käänsi idzens ja näki ne händäns seurawan/ ja sanoi heille: mitä te edzittä?
Joh 1:39 Nijn he sanoit hänelle: Rabbi/ se on/ opettaja/ cusas asut? Hän sanoi heille: tulcat ja cadzocat/ ja he tulit ja näit cusa hän asui/ ja olit sen päiwän hänen tykönäns/ ja jo oli lähes kymmenes hetki.
Joh 1:40 Yxi nijstä cahdest/ jotca Johannexelda cuulit ja Jesusta seuraisit/ oli Andreas Simon Petarin weli.
Joh 1:41 Se löysi ensin hänen weljens Simonin/ ja sanoi hänelle: me löysimme Messian/ se on/ Woidellun.
Joh 1:42 Ja he toit en Jesuxen tygö. Cosca Jesus hänen näki/ sanoi hän: sinä olet Simon Jonan poica/ ja sinä pitä cudzuttaman Cephas/ se on/ callio.
Joh 1:43 Toisna päiwänä tahdoi Jesus taas mennä Galileaan/ ja löysi Philippuxen/ ja sanoi hänelle: seura minua:
Joh 1:44 Mutta Philippus oli Bethsaidasta/ Andreaxen ja Petarin Caupungist.
Joh 1:45 Philippus löysi Nathanaelin/ ja sanoi hänelle: me olema sen löynnet/ josta Moses Lais ja Prophetat kirjoitit/ Jesuxen Josephin Pojan Nazarethist.
Joh 1:46 Ja Nathanael sanoi hänelle: tulleco Nazarethist jotain hywä? Philippus sanoi hänelle: tule ja cadzo.
Joh 1:47 Cosca Jesus näki Nathanaelin tygöns tulewan/ sanoi hän: cadzo/ totisest oikia Israelita/ josa ei petost ole. Nathanael sanoi hänelle: mistäs minun tunnet?
Joh 1:48 Jesus wastais/ ja sanoi hänelle: ennen cuin Philippus cudzui sinua ficunapuun alla ollesas/ näin minä sinun.
Joh 1:49 Wastais Nathanael/ ja sanoi hänelle: Rabbi/ sinä olet Jumalan Poica: sinä olet Israelin Cuningas.
Joh 1:50 Jesus wastais/ ja sanoi hänelle: sinä uscot että minä sanoin sinulle: minä näin sinun ficunapuun alla: Sinä saat wielä suurembita nähdä.
Joh 1:51 Ja sanoi hänelle: totisest/ totisest sanon minä teille: tästedes pitä teidän näkemän Taiwan awoi/ ja Jumalan Engelit ylösastuwan ja alastulewan ihmisen Pojan päälle.

 

Vers. 9. Caicki ihmiset ) se on/ Christus on mailman Walkeus/ joca caicki ihmiset Evangeliumin cautta walaise: sillä se saarnatan caikille luondocappaleille/ jotca ihmisexi tulewat taicka owat.
v. 16. Armon armosta ) Meille on annettu armo Christuxen armon tähden/ että me hänen cauttans täytämme Lain ja tunnemme Isän/ josa wieckaus lacka/ ja me tulemma toimellisixi ihmisixi.
v. 28. Bethabaras ) eli Bethbaras/ Iud. 7:24.
v. 41. Messian ) Christus Grekixi/ Messias Ebreaxi/ on suomexi woideltu.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21