P. Pawalin edellinen Epistola Corintherein tygö

II. Lucu .

 

SIjtte kirjoitta hän/ ettei hän muuta heille ole saarnannut/ cuin Evangeliumita ristinnaulitusta Christuxesta/ ei coreilla sanoilla ihmisen wijsauden jälken/ waan Hengen ja wäen osottamisella/ v. 1.
Joca on Jumalan salainen wijsaus/ jota ei tämän mailman Päämiehet ole ymmärtänet/ v. 6.
Waan Jumala on sen ilmoittanut Hengens cautta/ v. 10.
Ettei luonnollinen ihminen sencaltaista ymmärtä eikä käsittä taida/ v. 14.

 

1 Kor 2:1 JA/ rackat weljeni/ cosca minä teidän tygönne tulin/ en minä tullut corkioilla sanoilla/ engä sywällä wijsaudella/ ilmoittaman teille Jumalan todistusta.
1 Kor 2:2 Sillä en minä idziäni pitänyt teidän seasan nijncuin minä olisin jotakin tiennyt/ waan ainoastans Jesuxen Christuxen ja sen ristinnaulitun.
1 Kor 2:3 Ja minä olin teidän cansan heickoudes/ pelgos/ ja suures wapistuxes.
1 Kor 2:4 Ja minun puhen ja saarnan/ ei ollut caunistetuis jutuis ihmisten wijsauden jälken/ mutta Hengen ja wäen osotuxes/
1 Kor 2:5 Ettei teidän uscon olis ihmisten wijsaudes/ mutta Jumalan wäes.
1 Kor 2:6 Mutta se josta me puhumma/ on cuitengin wijsaus/ täydellisten tykönä. Ei tämän mailman/ eikä tämän mailman Päämiesten wijsaus/ joca hucku.
1 Kor 2:7 Waan me puhumma sijtä salatusta Jumalan wijsaudesta/ jonga Jumala on ennen mailman alcua säätänyt meidän cunniaxem/
1 Kor 2:8 Jota ei yxikän tämän mailman Päämiehistä tundenut: Sillä jos he olisit hänen tundenet/ nijn ei he olis Cunnian HERra ristinnaulinnet.
1 Kor 2:9 Waan nijncuin kirjoitettu on: Ei yxikän silmä ole nähnyt/ eikä yxikän corwa ole cuullut/ ja ei yhdengän ihmisen sydämeen ole astunut/ sijtä cuin Jumala on nijlle walmistanut/ jotca händä racastawat.
1 Kor 2:10 Mutta meille on Jumala sen ilmoittanut Hengens cautta: sillä Hengi tutkistele caicki cappalet/ Ja/ Jumalan sywydet.
1 Kor 2:11 Sillä cuca ihminen sen tietä mitä ihmises on/ waan ihmisen Hengi joca hänesä on? Nijn myös/ ei yxikän tiedä mitä Jumalas on/ waan Jumalan Hengi.
1 Kor 2:12 Mutta en me ole saanet tämän mailman henge: waan sen Hengen/ joca Jumalasta on/ että me taidaisimma tietä/ mitä meille Jumalalda annettu on.
1 Kor 2:13 jota me myös puhumma/ ei sencaltaisilla sanoilla cuin inhimillinen wijsaus opetta: waan sencaltaisilla sanoilla cuin Pyhä Hengi opetta/ ja me duomidzemma hengelliset asiat hengellisest.
1 Kor 2:14 Mutta ei luonnollinen ihminen ymmärrä Jumalan Hengestä mitän: sillä se on hänelle hulluus/ ja ei taida sitä käsittä/ joca hengellisest duomittaman pitä.
1 Kor 2:15 Mutta hengellinen duomidze caickia asioita/ ja ei hän keldäkän duomita.
1 Kor 2:16 Sillä cuca on tiennyt HERran mielen? Eli cuca tahdo hänen neuwo anda? Mutta meillä on Christuxen mieli.

 

Vers. 5. Olis ) Sentähden ei taida ihmisten oppi olla omantunnon ja uscon perustus.
v. 7. Salatusta ) Sillä se on peitetty hulluden ja ristin alla/ ja ei näy paljon cunnias ja rickaudes.
v. 14. Luonnollinen ) Luonnollinen ihminen on/ nijn paljon cuin ihminen ilman armota on/ sekä järjellä/ taidolla/ tiedolla ja woimalla/ ja cuin hän idzestäns taita parahin laitettu olla.
v. 15. Hengellinen ) Hän ymmärtä/ tunde/ on luja/ etc. jota järki ei woi/ ja ei tiedäckän mikä usco ja Evangelium on.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16