P. Marcuxen Evangelium .

Esipuhe P. Marcuxen Evangeliumist .

 

 

Pyhä Marcus kirjoitta ensist Johannes Castajast/ cuinga hän casti Christuxen: ja että Christus rupeis saarnaman ja ihmeitä tekemän/ cap. 1.
II. Cuinga hän cudzui Opetuslapsia: puhui/ opetti/ ja teki suuria ihmeitä Galileas/ Gadaras ja Isäns maalla/ cap. 2. 3. 4. 5. 6.
III. Cuinga hän lähetti Opetuslapsens.
Hän kirjoitta myös Johannexen cuolemast/ Christuxen ihmeist/ puhest/ Phariseusten ja Opetuslastens cansa: Christuxen Kircastamisest/ ja mitä sijtte seurais/ cap. 7. 8. 9.
IV. Christuxen wijmeisest matcustamisest Judeaan ja Jerusalemijn/ ja mitä tiellä tapahtui: Hänen puhestans Phariseusten ja Saduceusten cansa Jerusalemis/ cap. 10. 11. 12.
Ennustuxestans Jerusalemin häwityxest/ ja wijmeisestä päiwästä. cap. 13.
V. Hänen Kärsimisestäns/ cuolemastans/ hautamisestans/ ylösnousemisestans/ ja cuinga hän Opetuslapsillens ilmestyi/ ja lähetti heidän coco mailmaan/ cap. 14. 15. 16.

 

P. Marcuxen Evangelium .

I. Lucu .

 

JOhannes mene corpeen/ saarna/ casta/ ja julista Christuxen läsnä olewan/ v. 1.
Tule myös Jesus/ ja anda idzens casta: Sijtte hän kiusatan Perkeleldä/ rupe saarnaman ja cudzuman Opetuslapsia/ v. 9.
Cuin hän tule Capernaumijn/ opetta Synagogis/ aja siellä ulos Perkelen/ päästä Petarin anopin wilutaudista/ ja monda muuta heidän taudeistans/ v. 21.
Mene sieldä ja saarna lähimmäisis Caupungeis: Cusa yxi spitalinen tule hänen eteens ja puhdistetan taudistans/ v. 35.

 

Mark 1:1 Jesuxen Christuxen Jumalan Pojan Evangeliumin alcu nijncuin Prophetais kirjoitettu on:
Mark 1:2 Cadzo/ minä lähetän minun Engelini sinun caswos eteen/ joca on walmistapa sinun ties sinun etees.
Mark 1:3 Huutawan äni on corwes/ walmistacat Herran tietä/ ojendacat hänen polcuns.
Mark 1:4 Johannes oleskeli corwes/ casti/ ja saarnais parannuxen Castetta syndein andexi andamisexi.
Mark 1:5 Ja hänen tygöns tulit coco Judean maacunda/ ja ne Jerusalemist/ ja castettin caicki häneldä Jordanin wirrasa/ tunnustain heidän syndins.
Mark 1:6 Ja Johannes oli puetettu Camelin carwoilla/ ja ymbäri hänen suolians oli hihnainen wyö/ ja söi heinäsirckoja ja medzähunajata.
Mark 1:7 Ja saarnais/ sanoden: Se tule minun jälken/ joca on minua wäkewämbi/ jonga en minä ole kelwollinen cumarruxis kengäin rihma päästämän.
Mark 1:8 Minä tosin castan teitä wedellä/ mutta hän casta teitä Pyhällä Hengellä.
Mark 1:9 Ja se tapahtui nijnä päiwinä/ että Jesus tuli Galileaan Nazaretist/ ja castettin Johannexelda Jordanis.
Mark 1:10 Ja cohta cuin hän astui wedestä ylös/ näki hän Taiwat aukenewan/ ja Hengen tulewan alas hänen päällens nijncuin kyhkyisen.
Mark 1:11 Ja äni tuli Taiwahist: Sinä olet minun racas Poican/ johonga minä mielistyn.
Mark 1:12 Ja Hengi ajoi hänen cohta corpeen.
Mark 1:13 Ja hän oli sijnä corwes neljäkymmendä päiwä/ ja kiusattin Perkeleldä/ ja oli petoin seas: ja Engelit palwelit händä.
Mark 1:14 Mutta sijte cuin Johannes oli otettu kijnni/ tuli Jesus Galileaan/ saarnaten Jumalan waldacunnan Evangeliumi/ ja sanoi:
Mark 1:15 Aica on täytetty/ ja Jumalan waldacunda on lähestynyt/ tehkät parannust/ ja uscocat Evangeliumi.
Mark 1:16 Ja cosca Jesus käwi Galilean meren tykönä/ näki hän Simonin ja Andreaxen hänen weljens werckojans mereen heittäwän: sillä he olit calamiehet.
Mark 1:17 Ja Jesus sanoi heille: seuratcat minua/ ja minä teen teidän ihmisten calamiehixi.
Mark 1:18 Ja he jätit cohta werckons/ ja seuraisit händä.
Mark 1:19 Ja cuin hän sieldä wähän edemmä meni/ näki hän Jacobin Zebedeuxen pojan ja Johannexen hänen weljens/ parandawan wenhes heidän werckojans/ ja hän cudzui cohta heitä.
Mark 1:20 Ja he jätit Isäns Zebedeuxen wenhesen palcollisten cansa/ ja seuraisit händä.
Mark 1:21 Ja he menit Capernaumijn/ ja hän meni cohta lepopäiwänä Synagogaan/ ja opetti.
Mark 1:22 Ja he hämmästyit hänen opetustans: sillä hän opetti heitä woimallisest/ ja ei nijncuin Kirjanoppenet.
Mark 1:23 Ja heidän Synagogasans oli yxi ihminen rijwattu saastaiselda hengeldä/ ja hän huusi/ sanoden:
Mark 1:24 Pidäs/ mitä meidän on tekemist sinun cansas Jesu Nazarene: Tulitcos meitä hucuttaman ? Minä tiedän mikäs olet/ Jumalan pyhä.
Mark 1:25 Ja Jesus nuhteli händä sanoden: waickene ja mene ulos hänestä.
Mark 1:26 Ja cuin se saastainen hengi rewäis händä ja huusi suurella änellä/ nijn hän läxi hänestä.
Mark 1:27 Ja he hämmästyit caicki/ nijn että he kyselit keskenäns/ sanoden: mikä tämä on ? mikä vsi oppi tämä on ? Sillä hän käske myös woimalla saastaisita hengiä/ ja he cuulewat händä ?
Mark 1:28 Ja hänen sanomans cuului cohta ymbäri caiken Galilean lähi maacunnan.
Mark 1:29 Ja he menit cohta ulos Synagogasta/ ja tulit Simonin ja Andreaxen huonesen/ Jacobin ja Johannexen cansa.
Mark 1:30 Mutta Simonin anoppi macais wilutaudis/ ja he sanoit hänestä cohta hänelle:
Mark 1:31 Ja hän meni/ ja nosti händä/ ja rupeis hänen käteens/ ja wilutauti jätti hänen/ ja hän palweli heitä.
Mark 1:32 Mutta ehtona cosca Auringo laski/ toit he hänen tygöns caickinaisia sairaita ja Perkeleildä rijwatuita.
Mark 1:33 Ja coco Caupungi tuli cocon owen eteen.
Mark 1:34 Ja hän paransi monda/ jotca sairastit moninaisia tautia/ ja hän ajoi ulos paljo Perkeleitä/ eikä sallinut Perkeleitten puhua: Sillä he tunsit hänen.
Mark 1:35 Ja huomeneldain sangen warhain ennen päiwä/ cuin hän nousi/ meni hän ulos: Ja Jesus meni erinäiseen siaan/ ja rucoili siellä.
Mark 1:36 Ja Petari riensi hänen jälkens/ ja ne jotca hänen cansans olit.
Mark 1:37 Ja cosca he löysit hänen/ sanoit he hänelle:
Mark 1:38 Jocainen edzi sinua. Ja hän sanoi heille: Mengäm lähimmäisijn kylijn/ että minä sielläkin saarnaisin/ sillä sitä warten olen minä tullut/
Mark 1:39 Ja hän saarnais heidän Synagogisans coco Galileas/ ja ajoi ulos Perkeleitä.
Mark 1:40 Ja hänen tygöns tuli yxi spitalinen/ rucoili händä/ langeis polwillens hänen eteens/ ja sanoi hänelle: Jos sinä tahdot/ sinä woit minun puhdista.
Mark 1:41 Ja Jesus armahti händä/ ja ojensi kätens/ rupeis häneen/ ja sanoi hänelle: Minä tahdon/ ole puhdas.
Mark 1:42 Ja cuin hän sen oli sanonut/ nijn spitali läxi hänestä cohta pois/ ja hän tuli puhtaxi.
Mark 1:43 Ja Jesus haasti händä/ ja lähetti cohta pois tyköäns/ ja sanoi hänelle:
Mark 1:44 Cadzo/ ettes kellengän mitän sano/ mutta mene/ osota idzes Papille/ ja uhra puhdistuxes edestä/ cuin Moses on heille käskenyt todistuxexi.
Mark 1:45 Mutta cosca hän meni ulos/ rupeis hän paljo saarnaman ja ilmoittaman sitä työtä/ nijn ettei hän sijtte tainnut julkisesta Caupungijn mennä/ mutta oli ulcona erinäisis paicois/ ja joca tahwolda tuldin hänen tygöns.

 

Vers. 22. Woimallisest ) se on/ caicki hänen saarnans oli nijncuin sen/ joca todest jotakin teke/ ja mitä hän sanoi/ se oli woimallinen ja eläwä.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16