P. Pawalin edellinen Epistola Corintherein tygö

XII. Lucu .

 

PAwali muistutta Corinthereille/ että he owat pacanat ollet ja myckäin epäjumalden tygö mennet: waan nyt he owat tullet oikiaan uscoon/ ja sen cautta saanet monda hengellistä lahja/ v. 1.
Opetta ensist/ keldä nämät lahjat owat/ nimittäin/ Jumalan Hengeldä/ joca caicki caikisa waicutta/ v. 4.
Sijtte cuinga heidän nämät lahjat käytmän pitä: ei muiden ylöncadzexi waan hyödytyxexi ja hywäxi/ ja coco Seuracunnan rakennuxexi/ v. 7.
Nijncuin yxi jäsen ruumisa ei ylöncadzo toista: Waan autta ja holho händä/ että coco ruumis woimasans pysyis/ v. 12.

 

1 Kor 12:1 HEngellisistä lahjoista/ rackat weljet/ en minä tahdo teildä salata.
1 Kor 12:2 Te tiedätte että te oletta pacanat ollet ja käynet myckäin epäjumalden tygö/ nijncuin te wiedyt olitta.
1 Kor 12:3 Sentähden teen minä teille tiettäwäxi/ ettei yxikän joca Jumalan Hengen cautta puhu/ Jesusta kiroile. Ja ei yxikän taida Jesusta cudzua HERraxi/ waan Pyhän Hengen cautta.
1 Kor 12:4 LAhjat owat moninaiset/ mutta yxi on Hengi.
1 Kor 12:5 Ja wirgat owat moninaiset/ mutta yxi on HERra.
1 Kor 12:6 Ja woimat owat moninaiset/ mutta yxi on Jumala/ joca caikisa caickinaiset waicutta.
1 Kor 12:7 Mutta Hengen lahjat osottawat heidäns jocaidzes yhteisexi tarpexi.
1 Kor 12:8 Sillä yhdelle annetan Hengen cautta puhua wijsaudesta: toiselle annetan puhua tiedosta/ sen yhden Hengen cautta: toiselle usco sijtä yhdestä Hengestä.
1 Kor 12:9 Toiselle lahjat terwexi tehdä/ sijnä yhdes Henges: Toiselle ihmellisiä töitä tehdä.
1 Kor 12:10 Toiselle Prophetia. Toiselle henget eroitta: Toiselle moninaiset kielet. Toiselle moninaisten kielden selitys.
1 Kor 12:11 Jotca caicki se yxi Hengi waicutta/ jacain cullengin omans/ nijncuin hän tahto.
1 Kor 12:12 SIllä nijncuin ruumis on yxi/ ja hänellä on cuitengin monda jäsendä/ mutta caicki yhden ruumin jäsenet/ ehkä heitä on usia/ owat cuitengin yxi ruumis: nijn myös Christus.
1 Kor 12:13 Sillä me olemma yhdes Henges caicki yhdexi ruumixi castetut/ waicka me olemma Judalaiset eli Grekit/ orjat eli wapat/ ja caicki me olemma yhdestä Hengestä juotetut.
1 Kor 12:14 Sillä ei ruumis ole yxi jäsen/ waan usia.
1 Kor 12:15 Jos jalca sano: en minä ole käsi/ sentähden en minä ole ruumin jäsen. Eikö hänen senwuoxi pidäis oleman ruumin jäsenen?
1 Kor 12:16 Ja jos corwa sanois: en minä ole silmä/ sentähden en minä ole ruumin jäsen. Eikö hänen senwuoxi pidäis ruumin jäsenen oleman?
1 Kor 12:17 Jos coco ruumis silmänä olis/ cusast sijs cuulo on? Jos se taas caicki cuulona on/ cusast sijs haisto on?
1 Kor 12:18 MUtta Jumala on pannut jäsenet erinäns idzecungin ruumihis/ nijncuin hän on tahtonut.
1 Kor 12:19 Wai jos caicki jäsenet olisit yxi jäsen/ cusa sijtte ruumis olis?
1 Kor 12:20 Mutta jäsendä on monda/ ja yxi ruumis. Ei silmä taida kädelle sano: en minä sinua tarwidze.
1 Kor 12:21 Eli pää jalgoille/ en minä teitä tarwidze.
1 Kor 12:22 Mutta paljo parammin ne jäsenet/ jotca heicommaxi näkywät/ owat ruumille tarpellisemmat:
1 Kor 12:23 Ja jotca me luulemma häpiälisemmäxi ruumisa/ nijden päälle me enimmän cunnian panemma. Ja jotca häjymmäxi näkywät/ nijtä me enimmän caunistamma.
1 Kor 12:24 Sillä jotca caunit owat/ ei ne mitän tarwidze. Mutta Jumala on nijn ruuwin cocon lijttänyt/ ja nijlle tarwittawille jäsenille enämmän cunniata andanut/
1 Kor 12:25 Ettei eripuraisutta ruumijs olis/ waan caicki jäsenet pitä toinen toisestans surun pitämän.
1 Kor 12:26 Ja jos yxi jäsen kärsi jotakin/ nijn caicki muut jäsenet cansa kärsiwät: Ja jos yxi jäsen cunniasa pidetän/ nijn caicki jäsenet myös riemuidzewat.
1 Kor 12:27 MUtta te oletta Christuxen ruumis ja jäsenet/ jocainen osans jälken.
1 Kor 12:28 Ja Jumala on pannut Seuracundan/ ensin Apostolit/ sijtte Prophetat/ senjälken opettajat/ sijtte ihmetten tekiät/ parandamisen lahjat/ auttajat/ haldiat/ moninaiset kielet.
1 Kor 12:29 Owatco he caicki Apostolit? Owatco he caicki Prophetat?
1 Kor 12:30 Owatco he caicki Opettajat? Owatco he caicki ihmetten tekiät? Ongo heillä caikilla parandamisen lahjat? Puhuwatco he caicki moninaisilla kielillä? Taitawatco he caicki selittä.
1 Kor 12:31 Mutta noudattacat te parahita lahjoja/ ja wielä minä teille corkiamman tien osotan.

 

Vers. 2. Pacanat ollet ) se on/ cosca te olitta pacanat/ nijn et te mitän tiennet puhua/ ei Christuxest eikä Pyhästä Hengestä/ waan nyt te tiedätte Hengen lahjat/ jota paidzi ei yxikän Christusta tunne/ waan pikemmin pahasti hänestä puhu.
v. 4. Lahjat owat moninaiset ) Caikis Christityis on yxi Hengi/ wijsaus/ ymmärrys/ usco/ woima/ etc. Mutta harjoitella ja näyttä caickia nijtä muillen/ ei ole jocamiehen: Waan ne puhuwat wijsaudesta/ jotca opettawat ulconaisesta menosta ja Christillisestä wapaudesta. Ne uscon näyttäwät/ jotca hänen julkisest sanoilla ja töillä tunnustawat/ nijncuin Martyrit teit: Ne henget eroittawat/ jotca coettelewat Prophetiat ja opit.
v. 6. Joca caikis waicutta caickinaiset ) Ei Jumala syndiä ja pahutta kenesäkän waicuta: sillä täsä puhutan ainoastans hywistä lahjoista.
v. 11. Nijncuin hän tahto ) Tästä nähdän/ ettei P. Hengi ole luotu lahja eli lijckumus ihmises: waan idzestäns olewainen persona Jumaludes/ joca sencaltaiset jaca ihmisten seas nijncuin hän tahto.
v. 13. Juotetut ) Me juomme yhtäläistä Sacramentiä/ yhdencaltaista Henge saadaxem: nijncuin me olemma myös yhtäläisen Casten saanet/ yhdexi ruumixi tullaxem.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16