P. Pawalin Epistola Galaterein tygö .

Esipuhe P. Pawalin Epistolast Galaterein tygö .
GAlaterit olit P. Pawalin cautta Christilliseen uscoon ja Evangeliumijn Lain alda saatetut.
Mutta cosca hän oli heistä erannut/ tulit wäärät Apostolit/ jotca olit oikiain Apostolein Opetuslapset ollet/ ja palautit Galaterit uscoman/ että heidän Lain töiden cautta piti autuaxi tuleman/ ja että he syndiä teit/ ellei he Lain töitä pitänet/ nijncuin Act. 15. muutamat cuuluisatkin miehet Jerusalemis opetit ja neuwoit.
Näitä wastan P. Pawali hänen wircans corgotta/ eikä tahdo ensingän muita Apostoleita halwembi olla/ ja kersca hänen oppins ja wircans olewan ainoalda Jumalalda/ että hän olis wääräin Apostolein kerscamisen alaslyönyt/ jotca heitäns kerscaisit oikiain Apostolein töillä ja nimellä.
Ja sano: ettei se ole oikein/ ehkä jocu Engeli/ taicka hän idze saarnais/ ja paljo wähemmin/ jos Apostolein Opetuslapset/ eli he idze toisin opetaisit.
Täsä hän opetta/ I. ja II. Lugus/ ja päättä/ että ilman ansiota/ ilman töitä/ ilman Laita/ ainoastans Christuxen cautta/ on jocainen wanhurscaxi tulewa.
III. ja IV. Lugus/ Kijnnittä hän nämät caicki Ramattuin wertauxilla ja tunnustuxilla.
Ja osotta/ cuinga Laki paljo enämmin synnin ja kirouxen matcan saatta cuin wanhurscauden/ joca ilman Laita/ sulan Armon cautta täytetän/ jonga Jumala Christuxen cautta meille luwannut ja andanut on.
V. ja VI. Opetta hän rackauden töistä/ jotca usco pitä seuraman.

 

P. Pawalin Epistola Galaterein tygö .

I. Lucu .

 

PAwali terwettä Galatereita/ v. 1.
nuhtele heitä että he nijn pian olit andanet wietellä idzens oikiast Evangeliumist/ jota hän heille saarnannut oli/ v. 6.
sadattele nijtä jotca sen toisin saarnaisit cuin hän/ v. 8.
wahwista sen cuin hän oli saarnannut/ ettei se ollut ihmisten oppi: sillä hän oli sen saanut idze Christuxelda/ v. 11.
ja oli jo ennen saarnannut cuin hän muita Christuxen Apostoleita puhutellutcan oli/ eli heildä kysynyt/ v. 15.

 

Gal 1:1 PAwali Apostoli/ ei ihmisistä/ eikä ihmisen cautta/ waan Jesuxen Christuxen cautta/ ja Isän Jumalan/ joca hänen cuolleista ylösherättänyt on.
Gal 1:2 Ja caicki weljet/ jotca minun cansani owat.
Gal 1:3 Nijlle Seuracunnille Galatias. Armo olcon teidän cansan/ ja Rauha Isäldä Jumalalda/ ja meidän HERralda Jesuxelda Christuxelda/
Gal 1:4 Joca idzens meidän syndeim edestä andanut on/ että hän meitä wapahdais tästä nykyisestä pahasta mailmasta/ Jumalan/ ja meidän Isäm tahdon jälken/
Gal 1:5 Jolle olcon kijtos ijancaickisest ijancaickiseen/ Amen.
Gal 1:6 Minä ihmettelen/ että te nijn pian annatte teidän toiseen Evangeliumijn wietellä/ sijtä joca teitä Christuxen Armoon cudzunut on/
Gal 1:7 Joca ei muuta ole/ waan että muutamat/ exyttäwät teitä/ ja tahtowat Christuxen Evangeliumita toisin käätä.
Gal 1:8 Mutta ehkä me/ taicka jocu Engeli Taiwast/ saarnais teille toisin Evangeliumi/ cuin me olemma teille saarnannet/ se olcon kirottu.
Gal 1:9 Nijncuin me nyt sanoimma/ nijn minä wielä sanon: Jos jocu teille toisin saarna Evangeliumi/ cuin te ottanet oletta/ se olcon kirottu.
Gal 1:10 Saarnango minä ihmisten eli Jumalan mielen jälken? Eli/ pyydängö minä ihmisille kelwata? Sillä jos minä tähänasti olisin tahtonut ihmisille kelwata/ nijn en minä olis Christuxen palwelia.
Gal 1:11 MUtta minä teen teille tiettäwäxi/ rackat weljet/ ettei se Evangelium cuin minulda saarnattu on/ ole inhimillinen.
Gal 1:12 Sillä en minä ole sitä ihmisildä saanut engä oppenut/ waan Jesuxen Christuxen ilmoituxesta.
Gal 1:13 Sillä kyllä te oletta cuullet minun muinaisen olendoni Judalaisten tawoisa/ cuinga ylönpaltisesta minä Jumalan Seuracunda wainoisin ja häwitin/
Gal 1:14 Ja menestyin Judalaisten menoista/ ylidze monen minun wertaidzeni minun sugusani/ ja ahkeroidzin idziäni ylönpaltisest Isäin säätyin tähden.
Gal 1:15 Cosca Jumala tahdoi/ joca minun oli eroittanut äitini cohdusta/ ja Armostans minun cudzui sijhen/
Gal 1:16 Että hän Poicans minun cauttani ilmoitais/ ja minä julistaisin hänen Evangeliumin cautta pacanain seasa/ nijn minä cohta idzeni aldixi annoin/ engä lihan ja weren cansa tutkinut/
Gal 1:17 En myös Jerusalemijn nijden tygö palainnut/ jotca ennen minua Apostolit olit/ waan matcustin Arabiaan/ ja palaisin Damascuun.
Gal 1:18 Colmen wuoden perästä tulin minä Jerusalemijn/ Petarita cadzoman/ ja olin hänen cansans wijsitoistakymmendä päiwä.
Gal 1:19 En minä muita Apostoleita yhtän nähnyt/ paidzi Jacobi HERran welje.
Gal 1:20 Mutta sen cuin minä teille kirjoitan/ cadzo/ Jumala tietä etten minä walehtele.
Gal 1:21 Sijtte tulin minä Syrian ja Cilician maacundijn.
Gal 1:22 Ja minä olin tundematoin caswoista sille Christilliselle Seuracunnalle Judeas.
Gal 1:23 Mutta he olit ainoastans cuullet/ että se joca meitä muinen wainois/ hän saarna nyt usco/ jota hän muinen häwitti/ ja kijtit minun tähteni Jumalata.

 

Vers. 4. Joca idzens ) Cadzo/ cuinga hän caicki sanat asetta oma wanhurscautta wastan.
v. 8. Saarnais teille toisin ) Aug. ejus viramq Angelus Legalibus

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6