P. Pawalin edellinen Epistola Corintherein tygö

IV. Lucu .

 

APostoli opetta heitä wielä/ minä heidän pitä opettajans pitämän/ nimittäin/ Christuxen palwelioina/ ja haldioina/ etc. Sentähden ei heidän pidä heitä duomidzeman/ v. 1.
eikä kerscaman heidän tähdens/ eli jongun muun tähden: sillä mitä heillä oli/ sen he olit saanet HERralda/ v. 6.
Apostolit myös idze/ joista he kerscaisit/ pidettin muilda hylkyinä/ v. 9.
Sano syyn/ mingätähden hän nijn rohkiast neuwo heitä: että hän oli heidän Isäns/ ja oli synnyttänyt Christuxesa Evangelumin cautta/ v. 14.
Päätöxexi anda heille Timotheuxen/ v. 17.
ja lupa tulla heidän tygöns/ v. 18.

 

1 Kor 4:1 JOcainen pitäkön meitä Christuxen palweliana/ ja Jumalan salaisuden haldiana.
1 Kor 4:2 Ainoastans se haldioilda edzitän/ että he löyttäisin uscollisixi.
1 Kor 4:3 Mutta wähän minä sijtä tottelen/ etä minä teildä duomitan/ eli inhimiliseldä päiwäldä. En minä idzekän duomidze minuani.
1 Kor 4:4 En minä tiedä mitän cansani/ mutta en minä sentähden wanhurscas ole/ waan HERra on se joca minun duomidze.
1 Kor 4:5 Sentähden älkät duomitco ennen aica/ sijhenasti cuin HERra tule/ joca sengin walkeuten saatta/ cuin pimeydes peitetty on/ ja julgista sydänden aiwoituxet: silloin cukin saa cunnian Jumalalda.
1 Kor 4:6 MUtta näitä/ rackat weljet/ olen minä minustani ja Apollosta tapauxis puhunut teidän tähdenne/ että te meistä oppisitta/ ettei kengän enämbä idzestäns pidäis/ cuin nyt kirjoitettu on/ ettei yxikän toinen toistans wastan pidä jongun tähden idziäns ylöspaisuttaman.
1 Kor 4:7 Sillä cuca on sinun corgottanut? Taicka mitä sinulla on/ jota et sinä ole saanut? Jos sinä sijs saanut olet? Mitäs kerscat/ nijncuin et sinä ensingän saanut olis?
1 Kor 4:8 Jo te oletta rawitut: jo te oletta hyötynet: ilman meitä te wallidzetta/ ja josca Jumala että te wallidzisitta/ että mekin teidän cansan wallidzisim.
1 Kor 4:9 SIllä minä luulen/ että Jumala on meitä Apostoleita lähettänyt nijncuin caickein huonombita/ nijncuin surmattawia: sillä me olemma mailman/ Engelein/ ja ihmisten ihmexi tullet.
1 Kor 4:10 Me olemma tompelit Christuxen tähden/ mutta te oletta wijsat Christuxes: me heicot/ mutta te wäkewät: te cunnialiset/ mutta me ylöncadzotut.
1 Kor 4:11 Haman tähän hetken asti kärsimmä me nälkä ja jano/ ja olemma alasti/ ja meitä lyödän corwalle/ ja ei meille ole wahwa asuinsia/ ja me näemme waiwa työtä tehden omilla käsilläm.
1 Kor 4:12 Cosca meitä soimatan/ nijn me hywästi lausumma: cosca meitä wainotan/ nijn me kärsimme.
1 Kor 4:13 Cosca meitä pilcatan/ nijn me rucoilemma: me olemma nijncuin mailman kirous/ ja jocaidzen ihmisen hylky tähän päiwän asti.
1 Kor 4:14 Embä minä tätä kirjoita häwäistäxeni teitä/ waan minä neuwon teitä/ nijncuin minun rackaita lapsiani:
1 Kor 4:15 Sillä ehkä teillä olis kymmenen tuhatta Mestarita Christuxes/ nijn ei teillä cuitengan ole monda Isä: sillä minä olen teitä Christuxes Jesuxes synnyttänyt Evangeliumin cautta.
1 Kor 4:16 Sentähden neuwon minä teitä/ olcat minun tawottajani.
1 Kor 4:17 Sentähden/ lähetin minä Timotheuxen teille/ minun rackan poicani/ ja uscollisen HERrasa/ muistuttaman teille minun tieni/ jotca owat Christuxes/ nijncuin minäkin caikisa Seuracunnis opetan.
1 Kor 4:18 MUtta muutamat owat teistä paisunet/ nijncuin en minä ensingän teidän tygönne tulewa oliscan.
1 Kor 4:19 Mutta ennen paljo aica tulen minä teidän tygön ( jos HERra tahto ) ja tahdon tietä/ ei nijden paisunuitten sanoja/ mutta woima.
1 Kor 4:20 Sillä Jumalan waldacunda ei ole puhesa/ waan woimasa.
1 Kor 4:21 Cumman te tahdotta? Jos minä tulen widzalla teidän tygönne/ taicka rackaudella/ ja Hengen siweydellä?

 

Vers. 1. Salaisuden ) Se on: Evangeliumin päälle/ josa Jumalan sanan salatut tawarat taritan.
v. 3. Inhimiliseldä päiwäldä ) Se on: Ihmisten duomio.
v. 8. Te oletta hyötynet ) Täsä hän pilcka heitä ja toisin ajattele.
v. 13. Hylky ) Se on: me pidetän kirottuina ihmisinä/ ja jotca ei ole kelwolliset elämän maan päällä.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16