P. Pawalin edellinen Epistola Corintherein tygö

XIV. Lucu .

 

APostoli neuwo rackautta noudattaman/ nijn myös ahkeroidzeman muita lahjoja/ erinomaisest propheteramisen/ v. 1.
Sillä ( nijncuin hän lewiäldä wahwista ) propheteramisen lahja on jalombi ja tarpellisembi/ cuin moninaisilla kielillä puhua: muutoin/ jos jocu on cuin selittä/ v. 2.
etc. Opetta cuinga molemmat lahjat oikein käytettämän pitä/ muiden rakennuxexi ja parannuxexi/ v. 26.
Wijmeiseldä kieldä hän waimot puhumast Kircosa: waan he saawat kysyä miehillens cotona/ jos he jotakin tietä tahtowat; että caicki oikias järjestyxes tapahtuisit/ v. 34.

 

1 Kor 14:1 NOudattacat rackautta/ olcat ahkerat hengellisten lahjain jälken/ mutta enimmän Propheteraman.
1 Kor 14:2 Sillä joca kielellä puhu/ ei hän ihmisille puhu/ waan Jumalalle.
1 Kor 14:3 Jota ei kengän cuuldele/ waan hän puhu salaisudet Hengesä: mutta joca prophetera/ se puhu ihmisille parannuxexi/ ja neuwoxi/ ja lohdutuxexi.
1 Kor 14:4 Joca kielillä puhu/ hän paranda idzens/ mutta joca Prophetera/ hän Seuracunnan paranda.
1 Kor 14:5 Minä tahdoisin että te caicki taidaisitta kielillä puhua/ mutta paljo enämmin/ että te propheteraisitta: sillä se joca prophetera/ on suurembi cuin se joca kielillä puhu/ ellei hän sitä selitä/ että Seuracunda sais sijtä parannuxen.
1 Kor 14:6 Waan/ rackat weljeni/ jos minä tulen teidän tygönne kielillä puhuin/ mitä minä olisin teille tarpellinen? Ellen minä puhuis teille ilmoituxen cautta/ eli tiedon cautta/ eli Prophetian cautta/ taicka opin cautta?
1 Kor 14:7 Eikö se nijn ole? nijsä jotca helisewät/ ja ei cuitengan ole eläwät/ joco hän on huilu eli candele/ cosca ei he anna eri ändä idzestäns/ cuinga jocu taita sen tietä/ mitä huilulla eli candelella soitettu on?
1 Kor 14:8 Ja jos Basuna anda ymmärtämättömän änen idzestäns/ cuca tietä sotaan hangita?
1 Kor 14:9 Nijn myös te/ jos te kielillä puhutta/ ja ette puhu selkiäst/ cuinga se ymmärretän/ mitä puhuttu on? Sillä te puhutta tuulehen.
1 Kor 14:10 Moninaiset tosin owat änet mailmas/ ja ei yhtän nijstä cuitengan ole änetöindä.
1 Kor 14:11 Sentähden/ ellen minä tiedä änen toinda/ nijn minä olen puhujalle outo/ ja se joca puhu/ on myös minulle outo.
1 Kor 14:12 Nijn tekin että te ahkerast hengellisiä lahjoja edzitte/ sijtte ahkeroitcat/ että te Seuracunan parannaisitta/ että teillä kyllä olis.
1 Kor 14:13 Sentähden/ joca kielillä puhu/ se rucoilcan/ että hän sen taidais myös selittä.
1 Kor 14:14 Cosca minä kielellä rucoilen/ nijn minun hengen rucoile/ mutta minun mielen ei saata kellengän hedelmätä.
1 Kor 14:15 Cuingasta sen sijs pitä oleman? Nimittäin näin: minä rucoilen hengesä/ ja rucoilen myös mielesäni. Minä weisan hengesä/ ja weisan myös mielesäni.
1 Kor 14:16 Mutta cosca sinä hengesä siunat/ cuingasta se joca oppemattoman sias on/ pitä sinun kijtoxehes Amen wastaman: sillä ei hän ymmärrä mitäs sanot?
1 Kor 14:17 Sinä tosin hywästi kijtit/ waan ei se toinen sijtä parattu ole.
1 Kor 14:18 Minä kijtän minun Jumalatani/ että minä taidan usiammalla kielellä puhua/ cuin teistä yxikän.
1 Kor 14:19 Mutta minä tahdon Seuracunnas parammin wijsi sana puhua minun mielestäni/ muita neuwoxeni/ ennen cuin kymmenen tuhatta sana kielillä.
1 Kor 14:20 RAckat weljet/ älkät olco lapset taidosa/ waan olcat lapset pahudesa/ mutta olcat taidosa täydelliset.
1 Kor 14:21 Laisa on kirjoitettu: Minä tahdon puhua tälle Canssalle toisilla kielillä/ ja toisilla huulilla/ ja ei he sijttekän minua cuule/ sano HERra.
1 Kor 14:22 Nijn sijs kielet owat merkixi/ ei nijlle jotca uscowat/ waan nijlle jotca ei usco. Mutta ei Prophetiat ole uscottomain/ waan uscollisten tähden.
1 Kor 14:23 Cosca coco Seuracunda yhten paickan cocondu/ ja caicki puhuisit kielillä/ ja sinne tulis jocu oppematoin/ taicka uscomatoin/ eikö hän teitä mielipuolixi sanois?
1 Kor 14:24 Mutta jos te caicki propheteraisitta/ ja sinne tulis jocu uscomatoin taicka oppematoin/ ja hän nuhdellaisin caikilda/ ja duomitaisin caikilda.
1 Kor 14:25 Nijn hänen sydämens salaudet julki tulisit/ ja hän langeis caswoillens/ ja rucoilis Jumalata/ tunnustain että Jumala olis totisest teisä.
1 Kor 14:26 CUingasta se on/ rackat weljet? cosca te cocon tuletta/ nijn cullakin teistä on Psalmi/ hänellä on opetus/ hänellä on kieli/ hänellä on ilmoitus/ hänellä on selitys: ne tapahtucon caicki parannuxexi.
1 Kor 14:27 Jos jocu kielellä puhu/ se puhucan idze toisna/ taicka eninnäkin idze colmandena/ wuorottain/ ja yxi sen sijtte selittäkän.
1 Kor 14:28 Ellei hän selittäjä ole/ nijn olcan Seuracunnasa äneti/ ja puhucan idzellens ja Jumalalle.
1 Kor 14:29 Mutta Prophetat puhucan idze toisna/ eli idze colmandena/ ja ne muut duomitcan.
1 Kor 14:30 Ja jos jolleculle tykönä istuwalle ilmoitus tapahtu/ nijn olcan ensimäinen äneti.
1 Kor 14:31 Sillä/ kyllä te caicki propheterata taidatte/ yxi toisenne perän/ että caicki oppisit/ ja tulisit neuwotuxi.
1 Kor 14:32 Ja Prophetain Henget owat Prophetain alammaiset.
1 Kor 14:33 Sillä ei Jumala ole secaseuraisuden/ waan rauhan Jumala/ nijncuin caikisa Pyhäin Seuracunnisa.
1 Kor 14:34 TEidän waimon pitä Seuracunnisa äneti oleman: sillä ei heille ole sallittu puhua/ waan että he owat alammaiset/ nijncuin Laki sano.
1 Kor 14:35 Mutta jos he jotain oppia tahtowat/ nijn kysykän miehildäns cotona.
1 Kor 14:36 Häjysti se waimoille sopi/ että he Seuracunnas puhuwat: eli ongo Jumalan sana teistä tullut? Taicka ongo se ainoastans teidän tygönne tullut?
1 Kor 14:37 Jos jocu luule hänens Prophetaxi/ eli Hengellisexi/ se tutkican mitä minä teille kirjoitan: sillä ne owat HERran käskyt.
1 Kor 14:38 Mutta jos jocu on taitamatoin/ se olcon taitamatoin.
1 Kor 14:39 Sentähden/ rackat weljet/ ahkeroitcat propheterata/ ja älkät kielkö kielillä puhumast.
1 Kor 14:40 Andacat caicki soweliast ja säädyllisest tapahtua.

 

Vers. 1. Propheteraman. Item.
v. 2. Kielillä puhu ) Kielillä puhua/ on luke ja weisata Psalmia ja Prophetaita seuracunnas/ ja ei perästä selittä/ ehkä lukia idze ymmärtä mitä hän luke. Propheterata/ on saada taito Jumalalda anda muillen. Selittä eli toimitta/ on anda muillen taito. Nijn luule P. Pawali/ että kielillä puhua/ ei paranna seuracunda: Mutta Propheterata ja selittä/ paranda seuracunnan.
v. 6. Ellen minä puhuis teillen ilmoituxen cautta ) se on: Jollen minä teillen ilmoita jotakin cuin Jumala minulle ilmoittanut on. Eli tiedon cautta ) se on: Minä andaisin teille jotakin toimellista neuwo/ nijsä asioisa joita tehtämän taicka jätettämän pitä. Eli Prophetian ) Se on: Eli toimitaisin kirjoista jotakin teidän edesän. Taicka opin cautta ) se on: taicka opetaisin teitä uscon cappaleisa.
v. 14. Minun mielen ei saata hedelmätä ) se on: Ettei kengän ymmärrä minun mieldäni eli ajatustani/ nijn ei kengän sijtä myös parane.
v. 15. Mielesäni ) Mielestä puhua/ on nijn paljo cuin toimitta ja selittä muille mieldäns: Mutta hengesä puhua on/ cosca ihminen ymmärtä mielen/ ja ei selitä.
v. 19. Mielestäni ) se on: selittä mieldä saarnamisella.
v. 22. Merkixi ) se on: Christittömät käändywät uscon moninaisten kielden cautta/ nijncuin muinengin merckein ja ihmetten cautta: Mutta Propheteramisen cautta tulewat Christityt paremmaxi ja wahwemmaxi/ nijncuin jongun ihmen cautta/ cosca he uscons coettelewat/ ja sen wahwaxi ja todexi löytäwät.
v. 24. Caicki Propheteraisitte ) Ei caicki yhtä haawa/ waan toinen toisens perän.
v. 29. Idze toisna eli colmandena ) Ei yhtä haawa/ waan yxi ensin toinen jälken. v. eod. Muut duomitcan ) Tästä nähdän ettei opettajalla/ ehkä mikä nimi/ ja wirca hänellä olis/ ole walda Ramatuita nijn selittä/ ettei kengän sitä tutkia saa: waan hänen selityxens on annettu muiden duomita/ että he coettelewat/ jos hän uscon cansa yhten sopi.
v. 32. Alemmaiset ) Muutamat luulewat/ jos jollaculla on tieto ja Hengen lahjat/ nijn ei hänen tule kellengän myötä anda/ josta sijtte Eriseurat tulewat: Mutta P. Pawali sano täsä/ että sencaltaisten tule sentähden myötä anda/ waicka Hengen lahjat heille annetut owat/ ja nijn ei heidän pidä nijtä käyttämän yximielisyttä wastan/ ettei he sais sanoa: Hengi meitä sijhen waati/ ja aja. NB. Ymmärrä coco tästä Lugusta/ ettei ole luwallinen ( waan suuri pahennus ) weisata/ rucoilla/ messua pitä eli saarnata muucalaisella kielellä/ cusa ei kengän/ eli harwat owat jotca sen ymmärtäwät. Ja taas/ että luwallinen on jotakin muucalaisella kielellä opetta/ cusa muutamatkin sen ymmärtäwät: ainoastans että se kielen parsi pidetän/ jonga enin osa ymmärtä/ että caicki nijn parannuxexi tapahtuisit.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16