P. Jacobin Epistola.

Esipuhe P. Jacobin Epistolast .
TÄmä P. Jacobin Epistola on wanhoilda hyljätty ollut/ ja ei oikiana Apostolisna Epistolana pidetty/ että hän muutamis näky Kirjoituxelle wastahacoinen olewan/ ja Jumalan Lain oppia cowin waatiwan/ etc. Ehkä P. Pawali/ Rom. 4. ja mualla/ sitä wastan juuri selkiäst opetta/ että ainoa Usco ihmisen wanhurscaxi teke.
Ei täsä paljo wiriäst Christuxest puhuta/ nijncuin pidäis/ ja Apostolin wirca waatis: waan cowin ja angarast Lain oppia liki coco Kirjas waaditan.
Ettei sijs täsä ihmisten säätyi/ waan Jumalan käskyjä ja Lakia puhtast opetetan/ jota myös Christillises Seuracunnas tarwitan: nijn ei tätä Epistolata peräti poisheitetä/ ehkei händä muiden Pyhän Ramatun Kirjain caltaisna pidetä.

 

P. Jacobin Epistola.

I. Lucu .

 

JAcob terwettä hajotettuja weljiä Israelist/ v. 1.
Ja opetta heitä ristiä ja kiusausta kärsimän/ v. 2.
Custa heidän pitä wijsautta saaman/ v. 5.
mikä heidän oikia ylistyxens on/ v. 9.
mitä hyödytyst kärsiwälisydest on/ v. 12.
Custa caicki hywät lahjat tulewat/ v. 16.
mikä wahingo wihast on/ v. 19.
Cuinga heidän pitä Jumalan sana cuuleman/ v. 22.
Ja cuinga heidän oikein Jumalata palweleman pitä/ v. 26.

 

Jaak 1:1 JAcob Jumalan ja HERran Jesuxen Christuxen palwelia. Cahdelletoistakymmenelle sucucunnalle/ jotca hajalla owat/ toiwotta terweyttä.
Jaak 1:2 MInun rackat weljeni/ pitäkät se sulana riemuna/ cosca te moninaisijn kiusauxijn langette/
Jaak 1:3 Tieten että teidän vsconne coettelemus/ jos se muutoin toimellinen on/ waicutta kärsimisen:
Jaak 1:4 Mutta kärsimys haman loppun asti wahwana pysy/ että te täydelliset ja coconaiset olisitta/ ja ei misän puuttuwaiset.
Jaak 1:5 MUtta jos joldain teisä wijsautta puuttuis/ hän anocan sitä Jumalalda/ joca jocaidzelle anda yxikertaisest/ ja ei soima/ nijn se hänelle annetan.
Jaak 1:6 Mutta hän anocan vscos/ epäilemät: sillä joca epäile/ se on meren allon caltainen/ joca tuulelda ajetan ja lijcutetan.
Jaak 1:7 Älkän sencaltainen ihminen luulco/ jotain HERralda saawans.
Jaak 1:8 Epäilewä horju caikis hänen teisäns.
Jaak 1:9 Mutta yxi weli/ joca nöyrä on/ kehucan hänen corgotuxestans.
Jaak 1:10 Ja taas/ joca ricas on/ hän kehucan hänen alendamisestans. Sillä nijncuin ruohon cucoistus poiscatoa.
Jaak 1:11 Auringo coitta helten cansa/ ja ruoho taipu/ ja hänen cuckaisens warise/ ja hänen cauneudens lacastu/ nijn myös sen rickan pitä tawaroistans taipuman.
Jaak 1:12 Autuas on se mies joca kiusauxen kärsi: sillä cosca hän coeteldu on/ nijn hänen pitä elämän Cruunun saaman/ jonga Jumala nijlle luwannut on/ jotca händä racastawat.
Jaak 1:13 Älkän kengän sanoco cosca hän kiusatan/ että hän Jumalalda kiusatan: Sillä ei Jumala ole kiusaja pahuteen: Ei hän ketän kiusa.
Jaak 1:14 Waan jocainen kiusatan/ cosca hän omast himost wietellän ja hucutellan:
Jaak 1:15 Sijtte cosca himo on sijttänyt/ nijn hän synnyttä synnin/ mutta cosca syndi täytetty on/ nijn se synnyttä cuoleman.
Jaak 1:16 ÄLkät exykö/ rackat weljeni: Caickinainen hywä ando/
Jaak 1:17 Ja caickinainen täydellinen lahja tule ylhäldä walkeuden Isäldä/ jonga tykönä ei ole walkeuden ja pimeyden muutosta/ eikä waihetusta.
Jaak 1:18 Hän on meidän synnyttänyt hänen tahtons jälken totuuden sanalla/ että me utiset hänen luondocappaleistans olisimma.
Jaak 1:19 Sentähden rackat weljeni/ olcon jocainen ihminen nopia cuuleman/ mutta hidas puhuman/ ja hidas wihaan:
Jaak 1:20 Sillä ei ihmisen wiha tee mitän Jumalan edes sitä cuin oikein on.
Jaak 1:21 Sentähden pangat pois caickinainen saastaisus ja caickinainen pahuus/ ja ottacat sana siweydellä wastan/ joca teisä istutettu on/ ja woi teidän sielun autuaxi saatta.
Jaak 1:22 Mutta olcat myös sanan tekiät/ ja ei ainoastans cuuliat/ pettäin teitän.
Jaak 1:23 Sillä jos jocu on sanan cuulia/ ja ei tekiä/ hän on sen miehen caltainen/ joca ruumillisen caswons speilis curkistele.
Jaak 1:24 Ja sijttecuin hän idzens curkistellut on/ nijn hän mene pois/ ja unhotta cohta millinen hän oli.
Jaak 1:25 Mutta joca cadzo wapauden täydelliseen Lakijn/ ja pysy/ ja ei ole unhottawa cuulia/ waan tekiä/ se tule hänen tegosans autuaxi.
Jaak 1:26 Mutta jos jocu teistä näky Jumalinen olewan/ ja ei suista kieldäns/ waan wiettele sydämens/ sen Jumalan palwelus on turha.
Jaak 1:27 Se on Isälle ja Jumalalle puhdas ja saastatoin Jumalan palwelus: edziä Orwoja ja Leskejä heidän murheisans/ ja idzens saastatoinna mailmasta pitä.

 

Vers. 4. Wahwana pysy ) Se on: ettet te ainoastans yhdesti eli cahdesti kärsiwäliset ole/ ja sijtten lacka: Waan että te aina ja lackamat nijn olisit/ sijhen asti cuin te caicki kiusauxet woitatte.
v. 6. Joca epäile ) Joca ei ole wahwa uscosa/ aicoi paljo ja ei sijnä pysy/ 2. Tim. 3. opetta aina ja ei tule totuteen.
v. 9. Hänen corgotuxestans ) Että hän on Jumalan lapsexi ja perillisexi otettu/ etc.
v. 10. Hänen alendamisestans ) Että hän on oppenut idzens tundeman ja hänen wiheljäisen tilans/ josa caicki owat jotca ilman Jumalan armota owat.
v. 15. Synnyttä synnin ) Ei tästä seura/ ettei himo ole syndi/ waan että hän on syndi/ sillä sencaltaiset cuin hedelmät owat/ nijn puukin on.
v. 25. Wapauden täydelliseen Lakijn ) Se on: Evangeliumis/ joca myös Laixi cudzutan. Nijncuin Esa. 2:3. ja mualla. v. eod. Autuaxi hänen tegosans ) Nimittäin: sijnä työsä cuin Evangelium waati. Josta Christus puhu/ Ioh. 6. Tämä on Jumalan teco/ että te uscotta hänen päällens/ jonga hän lähetti. Ja Ioh. Ep. 1. c. 3. Tämä on Jumalan käsky/ että me uscom hänen Poicans päälle/ etc. muutoin se olis Pawalin oppia wastan/ Rom. 3. etc.

Valitse
luku

1 2 3
4 5