P. Pawalin edellinen Epistola Corintherein tygö

VII. Lucu .

 

APostoli wasta wielä Corintherein kirjoituxeen/ Awioskäskyst/ Leskein ja Neidzytten elämäst: että hywä olis elä ilman Awioskäskytä: mutta huorutta wälttä/ on parambi naidha/ v. 1.
Nijn myös/ että ne jotca jo yhten annetut olit/ ei saa eritä/ waicka toinen puoli olis pacana/ jos hän muutoin tahto toisen tykönä pysyä/ v. 10.
Opetta yhteisest/ että misä säädys cukin on/ sijnä hän pysykän/ ei se kenengän sielun autuutta estä/ v. 18.
Wijmeiseldä ylistä Neidzytten säätyä. Ei cuitengan tahdo hän sijhen ketäkän waaditta: waan olcan cullengin aldis naida: elickä ei/ jos hänellä on lahja elä puhtast ilman naimata/ v. 25.

 

1 Kor 7:1 MUtta nijhin cuin te minulle kirjoititta/ wastan minä. Hywä on ihmiselle/ ettei hän waimoon ryhdy.
1 Kor 7:2 Mutta cuitengin huorutta carttain/ pitäkön cukin oman waimons/ ja jocainen pitäkön oman miehens.
1 Kor 7:3 Mies andacan waimolle cohtullisen mielisuosion/ nijn myös waimo miehellens.
1 Kor 7:4 Ei ole waimolla walda omalle ruumillens/ waan miehellä. Ei myös miehellä ole walda ruumillens/ waan waimolla.
1 Kor 7:5 Älkät toinen toistanne wälttäkö/ jollei se ole molembain suosiosta/ hetkexi/ että teille jouto olis paastota ja rucoilla: Ja tulcat jällens yhten/ ettei Satan teitä kiusais haureuden puolesta.
1 Kor 7:6 MUtta sencaltaista sanon minä teille suomisen/ ja ei käskyn jälken.
1 Kor 7:7 Waan minä tahdoisin/ että caicki ihmiset nijn olisit cuin minäkin olen. Mutta jocaidzella on erinomainen lahja Jumalalda/ yhdellä nijn/ ja toisella näin.
1 Kor 7:8 Minä sanon tosin naimattomille ja Leskille: Se on heille hywä/ jos he owat nijncuin minäkin.
1 Kor 7:9 Waan ellei he woi heitäns pidättä/ nijn naican: Sillä parambi on naida/ cuin pala.
1 Kor 7:10 MUtta naineille käske/ en minä/ waan HERra: ettei waimon pidä miehestäns eriämän.
1 Kor 7:11 Mutta jos hän eriä/ nijn olcon naimata/ taicka sopican miehens cansa. Ja älkön mies hyljätkö waimoans.
1 Kor 7:12 Waan muille sanon minä/ ja ei HERra: jos jollakin weljellä on uscomatoin waimo/ ja se mielisty hänen cansans asuman/ älkön sitä idzestäns eroittaco.
1 Kor 7:13 Ja jos jollakin waimolla on uscomatoin mies/ ja hän tahto sen cansa asua/ älkön händä idzestäns eroittaco.
1 Kor 7:14 Sillä uscomatoin mies on waimons cautta pyhitetty/ ja uscomatoin waimo pyhitetän miehens cautta/ muutoin olisit teidän lapsenna saastaiset/ waan nyt owat pyhitetyt.
1 Kor 7:15 Mutta jos uscomatoin idzens eroitta/ nijn anna hänen eritä. Eipä weli taicka sisar ole sidottu orjuteen semmuotoisis menois/ mutta rauhas on Jumala meitä cudzunut:
1 Kor 7:16 Sillä cuingas tiedät waimo/ jos sinä miehes taidat autuaxi saatta? Eli sinä mies cuingas tiedät/ jos sinä taidat waimos autuaxi saatta?
1 Kor 7:17 Cuitengin nijncuin Jumala cullengin on jacanut: Jocainen nijn waeldacan/ cuin HERra on hänen cudzunut/ ja nijn minäkin caikisa Seuracunnisa säädän.
1 Kor 7:18 Jos jocu ymbärinsleicattu on cudzuttu/ älkän se esinahca pyytäkö. Jos jocu on esinahas cudzuttu/ älkän se andaco idziäns ymbärinsleicata.
1 Kor 7:19 Ymbärinsleickaus ei ole mitän/ eikä esinahca mitän ole/ waan Jumalan käskyn pitämys.
1 Kor 7:20 Jocainen olcon sijnä cudzumises/ johonga hän cudzuttu on.
1 Kor 7:21 Jos sinä olet orjaxi cudzuttu/ älä sitä murehdi/ cuitengin jos sinä taidat wapaxi tulla/ nijn pyydä sitä parammin.
1 Kor 7:22 Sillä joca orjaxi on HERrasa cudzuttu/ se on HERran wapa. Nijn myös/ joca wapaxi on cudzuttu/ hän on Christuxen palwelia.
1 Kor 7:23 Te oletta callista ostetut/ älkät ihmisten orjat olco.
1 Kor 7:24 Idzecukin ( rackat weljeni ) josa hän cudzuttu on/ sijnä hän olcan Jumalan tykönä.
1 Kor 7:25 MUtta neidzeist ei ole minulla HERran käskyä/ cuitengin sanon minä minun neuwoni/ nijncuin laupiuden saanut HERralda uscollisna ollaxeni.
1 Kor 7:26 Minä luulen sijs sen hywäxi/ nykyisen tuscan tähden/ että ihmisen on nijn hywä olla. Jos sinä olet waimoon sidottu/ älä pyydä eroitusta.
1 Kor 7:27 Mutta jos sinä olet waimotoin/ nijn älä pyydä waimoa.
1 Kor 7:28 Mutta jos sinä nait/ et sinä syndiä tee. Ja jos neidzy huole/ ei hängän syndiä tee. Cuitengin sencaltaiset saawat waiwan ruumiseens. Mutta minä säästäisin mielelläni teitä.
1 Kor 7:29 Ja sanon teille/ rackat weljet/ aica on lyhyt. Mitä enä? joilla waimot on/ olcan nijncuin ei heillä oliscan.
1 Kor 7:30 Ja jotca itkewät/ nijncuin ei he itkisickän: Ja jotca iloidzewat/ nijncuin ei iloidziscan/ Ja jotca ostawat/ nijncuin ei nautidziscan.
1 Kor 7:31 Ja joilla mailmallisia on/ ettei he nijtä wäärin käyttäis: sillä tämän mailman meno on menewä.
1 Kor 7:32 Mutta minä tahdoisin/ että te ilman murheta olisitta: naimatoin tottele nijtä cuin HERran on/ cuinga hänen pitä HERralle kelpaman.
1 Kor 7:33 Mutta joca nai/ hän sure mailmallisist/ cuinga hän emännällens kelpais.
1 Kor 7:34 Nämät caxi olcan eritetyt: waimo ja neidzy: naimatoin murehti nijtä cuin HERran owat/ että hän pyhä olis sekä ruumilla että hengellä. Mutta joca nai/ hän murehti mailmallisist/ cuinga hänen pitä miehellens kelpaman.
1 Kor 7:35 Mutta sencaltaista sanon minä teidän tarpexene: ei että minä paulan teidän päällenne heittäisin/ waan että te sijhen cuin cunnialinen olis/ taiwuisitte/ ja alati ilman estetä HERra palwelisitte.
1 Kor 7:36 Mutta jos jocu luule/ ettei se sowi hänen neidzellens/ sijtte cuin hän jo naitawis on/ eikä saa toisin olla/ nijn tehkän mitä hän tahto/ ei hän syndiä tee/ sallican hänen huolla.
1 Kor 7:37 Mutta joca waatimata sitä aicoi sydämesäns/ ja hänellä on oma ehtons/ ja päättä sen sydämesäns/ ja hän tahto hänen neidzens näin pitä/ se teke hywin.
1 Kor 7:38 Joca taas naitta/ hän teke hywin/ mutta joca ei naita/ hän teke paremmin.
1 Kor 7:39 Waimo on sidottu Lakijn/ nijncauwan cuin hänen miehens elä: waan cosca hänen miehens cuollut on/ nijn hän on wapa toiselle huoleman/ kelle hän tahto/ cuitengin että se HERrasa tapahtu.
1 Kor 7:40 Waan hän olis autuambi/ minun luullaxeni/ jos hän silläns pysyis: sillä minä luulen/ että minullakin on Jumalan Hengi.

 

Vars. 1. Hywä on ) Nimittäin/ sen tilan tähden/ cuin silloin Christityillä oli/ nijncuin nähdän 26. versyst: Sillä heitä cowin silloin ahdistettin ja täydyi usein paeta yhdestä Caupungista toiseen/ eli heidän cansans surkiast mendin. Silloin oli hywä olla yxinäns/ ettei waimo/ lapsia eli huonehta olis murhettimist ollut.
v. 7. Minä tahdoisin/ etc. ) Cadzo supra ad
v. 1.
v. 11. Taicka sopican ) Ei mikän syy eroita miestä ja waimo toinen toisestans/ waan huoruus/ Matth. 19:3. Sentähden pitä heidän muisa asioisa/ eli sopiman eli oleman ilman puolisata/ jos he muutoin eriäwät.
v. 12. Uscomatoin ) se on/ Christimätöin waimo.
v. 14. Pyhitetty ) Nijncuin puhtaille caicki owat puhtat/ Tit. 1. Nijn myös on Christitylle Christimätöin waimo puhdas/ että he ilman synnitä saawat olla toinen toisens tykönä/ eikä sentähden hyljätä lapsia nijncuin saastaisita/ ja joita ei hänen kärsimän pidäis: Sillä Awioskäskystä ja lapsista pitä murhe pidettämän sekä pacanoilda että Christityildä.
v. 18. Esinahca pyytäkö ) Se on: älkön kengän sitä murehtico/ että ymbärinsleickaus eli esinahca pidäis tarpellinen oleman: Waan andacan molemmat jocaidzelle wapana ja aldisna olla.
v. 25. Ei ole minulla HERran käskyä ) Nimittäin selkiäst/ että jocu nijn yxinäisnä eläis. Josta nähdän heidän häpemättömydens/ jotca owat andanet sencaltaisita käskyjä/ että Papit caikella muoto pitäis ilman Awioskäskytä elämän. Item, ne jotca muutoin heidän nuorella ijälläns sijhen wietellyxi/ waadituxi/ taicka taitamattomudest lupaman saadut owat.
v. 32. Naimatoin tottele nijtä cuin HERran on ) Ei hän sano/ että se aina jocaidzelle tapahtu: Waan nijncuin usein tapahtu: että moni hänen puolisans tähden luopu oikiudesta/ enimmitten/ cosca ei he molemmat ole yhdestä uscosta taicka Jumalan palweluxesta/ eikä ole molemmilla yhtäläinen mieli.
v. 35. Sanon teidän tarpexenne ) Se on: että te walidzisitta mikä teille parahaxi olis v. eod. Että minä paulan teidän päällen heittäisin ) Se on: en minä tahdo teitä sito sijhen. Ei P. Pawali tahdo keneldäkän kieldä Awioskäskyä/ cuin nyt tapahtu/ sekä käskyillä että lupauxilla.
v. 37. Oma ehtons ) Nimittäin/ suostuman sijhen. Hän on waatimata/ ei Jumalan käsky waadi händä sijhen.
v. 38. Teke paremmin ) Ei että hän sen cautta corkemmaxi tule Jumalan tykönä/ jonga edes ainoastans usco corgotta: Waan ( nijncuin sanottu on ) hän taita paremmin täsä elamäs Jumala palwella.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16