P. Lucan Evangelium .

Esipuhe P. Lucan Evangeliumist .
PYhä Lucas Kirjoitta Evangeliumins Historiasa/ Ensin/ Johannes Castajan wanhimmist: cuinga Gabriel Engeli ilmoitti hänen ja Christuxen syndymisen/ cap. 1. mitä Christuxen syndymises ja lapsudes on tapahtunut/ cap. 2.
II. Johannexen saarnast/ Christuxen Castest ja polwilugust/ cap. 3.
Cuinga hän kiusattin Perkeleldä/ rupeis saarnaman/ ihmeitä tekemän ja Opetuslapsia cudzuman/ cap. 3. 4. 5.
III. Cuinga hän walidzi caxitoistakymmendä Apostolita ja neuwoi heitä: Johannexen kysymisest ja Christuxen wastauxest hänen saarnoistans ja ihmeistäns Galileas/ cap. 6. 7. 8.
IV. Cuinga Christus lähettä caxitoistakymmendä Apostolita ja seidzemenkymmendä Opetuslasta: kysy ja puhu Phariseusten cansa/ neuwo Opetuslapsia/ teke ihmeitä/ pitä parannus saarnan ja neuwo Phariseuxia/ cap. 9. 10. 11. 12. 13.
oleskele syndisten cansa ja neuwo ajallisia tawaroita oikein pitämän/ cap. 14. 15. 16.
V. Christuxen wijmeisest matcustamisest Jerusalemijn/ ja mitä tiellä tapahtu/ cap. 17. 18. 19.
Hänen ajamisestans Jerusalemijn/ puhestans Phariseusten cansa/ ennustuxestans wijmeisest duomiost/ cap. 19. 20. 21.
VI. Cuinga hän Ehtolisen asetti/ petetän/ wainotan/ cuoletetan ja haudatan: Hänen ylösnousemisestans ja Taiwasen astumisestans/ cap. 22. 23. 24.

 

P. Lucan Evangelium .

I. Lucu .

 

CUningas Herodexen aicana tule Engeli Gabriel ilmoittaman Zacharialle Johannexen syndymistä/ v. 1.
Merkixi tule Zacharias mykäxi/ v. 18.
Cuudendena Cuucautena ilmoitta Engeli taas Marialle Christuxen syndymisen/ v. 26.
Maria mene cadzoman Elizabethi/ ja weisa sen caunin Magnificat, v. 39.
Colmen Cuucauden perästä syndy Johannes: ja hänen isäns ylistä Jumalata caunilla kijtoswirrellä/ v. 59.

 

Luuk 1:1 ETtä moni on ruwennut kirjoittaman järjestäns näistä asioista jotca meidän seasam tapahtunet owat/
Luuk 1:2 Nijncuin ne meille sanonet owat/ jotca sen algusta idze nähnet owat/ ja sanan palweliat ollet owat:
Luuk 1:3 Näky myös minulle se cohtullisexi olewan/ sijtte cuin minä algusta caicki cappalet wisust tutkinut olen/ että minä sinullekin ( hywä Teophile ) sijtte järjestäns kirjoitaisin:
Luuk 1:4 Ettäs ymmärräisit selkiäst ne asiat/ joista sinä opetettu olet.
Luuk 1:5 HErodexen Judean Cuningan aicana oli yxi Pappi Zacharias nimeldä/ Abian wuorosta/ ja hänen emändäns Aaronin tyttäreistä/ ja hänen nimens oli Elizabeth.
Luuk 1:6 Ja he olit molemmat hurscat/ Jumalan edes waeldawaiset caikisa HERran käskyisä ja säädyisä laittamattomat.
Luuk 1:7 Ja ei heillä ollut lasta: sillä Elizabeth oli hedelmätöin/ ja he olit molemmat ijälliset.
Luuk 1:8 JA tapahtui/ cosca hän wuorollans Papin wirca piti Jumalan edes Pappiuden tawan jälken:
Luuk 1:9 Ja arpa langeis hänelle/ että hänen piti suidzuttaman/ nijn hän meni HERran Templijn.
Luuk 1:10 Ja caicki Canssan paljous oli ulcona ja rucoili suidzutuxen aicana.
Luuk 1:11 NIin ilmestyi hänelle HERran Engeli seisoin suidzutusaltarin oikialla puolella.
Luuk 1:12 Ja cuin Zacharias hänen näki/ hämmästyi hän/ ja pelco langeis hänen päällens.
Luuk 1:13 Mutta Engeli sanoi hänelle: älä pelkä Zacharia/ sillä sinun rucouxes on cuulttu. Ja sinun emändas Elizabeth synnyttä sinulle pojan/ jonga nimen sinun pitä cudzuman Johannes.
Luuk 1:14 Ja sinulle tule ilo ja ihastus. Ja monda iloidzewat hänen syndymisestäns.
Luuk 1:15 Sillä hän tule suurexi HERran edes. Wijna ja wäkewätä juoma ei hän juo. Ja hän täytetän Pyhällä Hengellä jo Äitins cohdus.
Luuk 1:16 Ja hän käändä monda Israelin lapsist heidän HERrans Jumalans tygö.
Luuk 1:17 Ja käy hänen edelläns Elian hengellä ja woimalla/ käändäin Isäin sydämet lastens tygö/ ja tottelemattomat hurscasten toimen tygö/ ja walmista HERralle walmin Canssan.
Luuk 1:18 Ja Zacharias sanoi Engelille: mistä minä sen ymmärrän? sillä minä olen wanha/ ja minun emändän on jo ijällinen.
Luuk 1:19 Nijn Engeli wastais/ ja sanoi hänelle: minä olen Gabriel joca seison Jumalan edes/ ja olen lähetetty puhuman sinun cansas/ ja saattaman näitä iloisia sanomita sinulle.
Luuk 1:20 Ja cadzo/ sinä tulet mykäxi/ ja et saa puhua haman sijhen päiwän asti/ jona nämät tapahtuwat/ ettes usconut minun sanojani/ jotca ajallans täytetän.
Luuk 1:21 JA Canssa odotti Zachariast/ ja ihmetteli että hän nijn Templis wijwyi.
Luuk 1:22 Ja cuin hän tuli ulos/ nijn ei hän saanut puhua. Ja he ymmärsit että hän oli jongun näyn Templis nähnyt. Ja hän wijttais heille/ ja jäi mykäxi.
Luuk 1:23 Ja cosca hänen wircans päiwät olit täytetyt/ nijn hän meni cotians.
Luuk 1:24 Ja nijden päiwäin jälken tuli hänen emändäns Elizabeth rascaxi/ ja salais idzens wijsi Cuucautta/ sanoden:
Luuk 1:25 Näin on HERra minulle tehnyt nijnä päiwinä/ cuin hän minun puoleni cadzoi/ että hän poisottais minun ylöncadzeni ihmisten seas.
Luuk 1:26 Mutta cuudendena Cuucautena/ lähetettin Gabriel Engeli Jumalalda yhteen Galilean Caupungijn/ jonga nimi oli Nazareth:
Luuk 1:27 Yhden Neidzen tygö/ joca oli kihlattu miehelle/ jonga nimi oli Joseph/ Dawidin huonesta/ ja Neidzen nimi oli Maria.
Luuk 1:28 Ja Engeli tuli hänen tygöns/ ja sanoi: Terwe armoitettu/ HERra on sinun cansas/ siunattu olet sinä waimoin seas.
Luuk 1:29 Mutta cuin hän näki hänen/ hämmästyi hän hänen puhestans/ ja ajatteli millinen se terwetys oli.
Luuk 1:30 Ja Engeli sanoi hänelle: älä pelkä Maria: sillä sinä löysit armon Jumalan tykönä.
Luuk 1:31 Ja cadzo/ sinä sijtät cohdusas ja synnytät Pojan/ ja sinun pitä cudzuman hänen nimens JESUS.
Luuk 1:32 Sen pitä oleman suuren/ ja pitä cudzuttaman ylimmäisen Pojaxi. Ja HERra Jumala anda hänelle Dawidin hänen Isäns istuimen.
Luuk 1:33 Ja hänen pitä Jacobin huonen Cuningas ijancaickisest oleman/ ja hänen waldacunnnallans ei pidä loppua oleman.
Luuk 1:34 Nijn sanoi Maria Engelille/ cuinga tämä tule: sillä en minä miehestä mitän tiedä?
Luuk 1:35 Ja Engeli wastais/ ja sanoi hänelle: Pyhä Hengi tule sinun päälles/ ja sen ylimmäisen woima warjo sinun. Sentähden myös se Pyhä cuin sinusta syndy/ pitä cudzuttaman Jumalan Pojaxi.
Luuk 1:36 Ja cadzo/ Elizabeth sinun langos sijtti myös pojan hänen wanhalla ijälläns/ ja tämä on cuudes Cuucausi hänelle/ joca sanottin hedelmättömäxi:
Luuk 1:37 Sillä ei Jumalan edes ole yhtän asiata mahdotoinda.
Luuk 1:38 Nijn sanoi Maria: cadzo HERran pijca/ tapahtucon minulle sinun sanas jälken. Ja Engeli läxi hänen tyköäns.
Luuk 1:39 MUtta Maria nousi nijnä päiwinä/ ja meni kijrust ylös mäkikylijn Judan Caupungijn.
Luuk 1:40 Ja tuli Zacharian huonesen/ ja terwehti Elizabethi.
Luuk 1:41 Ja tapahtui/ sijtte cuin Elizabeth cuuli Marian terwetyxen/ hyppäis lapsi hänen cohdusans. Ja Elizabeth täytettin Pyhällä Hengellä/ huusi suurella änellä/ ja sanoi:
Luuk 1:42 Siunattu olet sinä waimoin seas/ ja siunattu on sinun cohtus hedelmä.
Luuk 1:43 Ja custa se minulle tule/ että minun HERrani Äiti tule minun tygöni?
Luuk 1:44 Sillä cadzo/ sijtte cuin sinun terwetyxes äni tuli minun corwihini/ hyppäis lapsi ilost minun cohdusani.
Luuk 1:45 Ja autuas olet sinä joca uscoit: sillä ne täytetän/ cuin sinulle owat sanotut HERralda.
Luuk 1:46 Ja Maria sanoi: MInun sielun ylistä HERra/
Luuk 1:47 Ja minun hengen iloidze Jumalasa minun wapahtajasani.
Luuk 1:48 Että hän cadzoi pijcans nöyryttä/ cadzo/ tästedes pitä caickein sucucundain minua autuaxi cudzuman.
Luuk 1:49 Sillä hän on suuria ihmeitä tehnyt minun cohtani/ ja hänen nimens on pyhä.
Luuk 1:50 Ja hänen laupiudens pysy sugusta sucuhun/ nijllä jotca händä pelkäwät.
Luuk 1:51 Hän osotti woiman käsiwarrellans/ ja hajotti corjat heidän sydämens mielestä.
Luuk 1:52 Woimalliset on hän cukistanut istuimelda/ ja corgotti nöyrät.
Luuk 1:53 Isowat täytti hän hywydellä/ ja rickat jätti tyhjäxi.
Luuk 1:54 Hän corjais Israelin hänen palwelians/ muistain oma laupiuttans.
Luuk 1:55 Nijncuin hän on puhunut meidän Isillem/ Abrahamille ja hänen siemenellens ijancaickisest.
Luuk 1:56 Ja Maria oli hänen tykönäns lähes colme Cuucautta/ ja palais cotians.
Luuk 1:57 JA Elizabethin synnyttämisen aica täytettin/ ja hän synnytti pojan.
Luuk 1:58 Cosca hänen kylälisens ja langons cuulit/ että HERra oli tehnyt suuren laupiuden hänen cansans/ iloidzit he hänen cansans.
Luuk 1:59 Ja tapahtui cahdexandena päiwänä/ että he tulit lasta ymbärinsleickaman/ ja cudzuit hänen Zacharias hänen Isäns nimeldä.
Luuk 1:60 Nijn wastais hänen Äitins/ ja sanoi: ei suingan/ waan hän pitä cudzuttaman Johannes.
Luuk 1:61 Ja he sanoit hänelle: ei ole ketän sinun sugusas/ joca cudzutan sillä nimellä.
Luuk 1:62 Nijn he wijttaisit hänen Isällens/ millä nimellä hän tahtoi hänen cudzua.
Luuk 1:63 Ja hän anoi taulua/ ja kirjoitti: Johannes on hänen nimens. Ja jocainen ihmetteli sitä.
Luuk 1:64 Nijn cohta aukeni hänen suuns ja hänen kielens ja puhui/ kijttäin Jumalata. Ja pelco tuli caickein heidän kylällistens päälle.
Luuk 1:65 Ja caikisa Judean Mäkicanssas ilmaunsit caicki nämät tegot.
Luuk 1:66 Ja caicki jotca tämän cuulit/ panit he sen heidän sydämihins/ sanoden: mingäs luulet tästä lapsesta tulewan? sillä HERran käsi oli hänen cansans.
Luuk 1:67 Ja hänen Isäns Zacharias täytettin Pyhällä Hengellä/ ja ennusti sanoden:
Luuk 1:68 KIitetty olcon HERra Israelin Jumala/ sillä hän on edzinyt ja lunastanut hänen Canssans.
Luuk 1:69 Ja on meille corgottanut autuuden sarwen/ Dawidin hänen palwelians huonesa.
Luuk 1:70 Nijncuin hän on muinen puhunut/ hänen pyhäin Prophetains suun cautta.
Luuk 1:71 Wapahtaxens meitä meidän wihollisildam/ ja caickein kädest/ jotca meitä wihawat.
Luuk 1:72 Ja osottaxens laupiutta meidän Isillem/ ja muistaxens hänen pyhä lijttons.
Luuk 1:73 Ja sitä wala/ jonga hän wannoi Abrahamille meidän Isällem/ meille andaxens.
Luuk 1:74 Että me lunastetut/ meidän wihollistem kädest/ händä pelkämät palwelisim:
Luuk 1:75 Pyhydes ja hurscaudes hänen edesäns caickena meidän elinaicanam.
Luuk 1:76 Ja sinä poicainen pitä cudzuttaman ylimmäisen Prophetaxi: sillä sinun pitä käymän HERran caswon edes/ walmistaman hänen teitäns.
Luuk 1:77 Ja andaman autuuden tunnon hänen Canssallens/ heidän syndeins andexi saamisexi.
Luuk 1:78 Meidän Jumalam sydämelisen laupiuden cautta/ jolla meitä on edzinyt Coitto ylhäldä.
Luuk 1:79 Walistaman nijtä/ jotca pimeis ja cuolon warjos istuwat/ ja ojendaman meidän jalcam rauhan tielle.
Luuk 1:80 Ja lapsi caswoi ja wahwistui Henges/ ja asui corwes/ sijhenasti että se päiwä tulis/ jona hänen piti Israelin Canssan eteen tuleman.

 

Vers. 28. Siunattu ) Se on/ corkiasti cunnioitettu.
v. 30. Löysit armon ) Se on/ Jumala on sinulle armollinen.
v. 69. Sarwen ) Se on/ wäki eli woima. Nijn on Christus autuuden sarwi/ se on/ hän on se jonga cautta Jumala on wäkewäst toimittanut meidän autuudem/ nijncuin hän Prophetain cautta luwannut oli.
v. 77. Autuuden tunnon ) että he taitawat tietä cuinga heidän autuaxi pitä tuleman: ei Lain töiden cautta/ waan syndein andexi andamisen.
v. 78. Coitto ) Christus Jumaludens puolest on se coitto corkeudesa/ Isäldä/ Mich. 5:2. jonga uloskäymys on algusta ollut ja ijancaickisest/ Prov. 8:23. Ioh. 1:1.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24