P. Pawalin Epistola Epheserein tygö .

Esipuhe P. Pawalin Epistolast Epheserein tygö.
TÄsä Epistolas opetta P. Pawali/ ensin/ mikä Evangelium on/ cuinga se ainoalda Jumalalda on ijancaickisudest aigoittu/ ja Christuxen cautta ansaittu/ ja lähtenyt: että caicki jotca sen päälle uscowat/ ne tulewat wanhurscaxi/ wagaxi/ eläwäxi/ autuaxi/ ja wapaxi Laista/ synnistä ja cuolemasta.
Ja näistä on colmes ensimäisis Luguis.
Sijtte hän opetta wälttämän caickia wääriä opetuxia/ jotca owat opin liset ja ihmisen säädyt/ että me caicki yhdesä Pääsä pysymme wahwana/ lujana/ toimellisna ja täydellisnä ainoas Christuxes/ josa meille caicki ne owat/ nijn etten me mitän tarwidze paidzi ja ulco hänestä.
Ja näistä on neljännes Lugus.
Opetta myös hywillä töillä Usco osottaman/ ja syndiä wälttämän.
Ja hengellisillä aseilla Perkelettä wastan sotiman.
Jolla me ristin alla toiwos wahwana pysyisimme.

 

P. Pawalin Epistola Epheserein tygö .

 

I. Lucu .

 

 

PAwali terwettä Ephesereitä/ v. 1.
Kijttä Jumalata joca hänen ja muut on cudzunut hänen tundoons ja armoons Jesuxen Christuxen cautta/ v. 3.
Jonga cautta myös hekin olit oikiaan tundoon tullet/ v. 13.
Kijttä sentähden Jumalata/ ja rucoile/ että hän wieläkin tahdois heitä sijnä walista/ v. 16.
Ja he ymmärräisit Jumalan hywyden ja woiman/ v. 18.
Joca hänen Poicans Christuxen on herättänyt/ ja pannut caickein HERraxi/ cuin täsä ja tulewaises mailmas nimittä taitan/ v. 20.

 

Ef 1:1 PAwali Jesuxen Christuxen Apostoli/ Jumalan tahdosta. Pyhille/ jotca Ephesos asuwat/ ja Jesuxen Christuxen päälle uscowat.
Ef 1:2 Armo olcon teidän cansan/ ja Rauha Jumalalda/ meidän Isäldäm/ ja HERralda Jesuxelda Christuxelda.
Ef 1:3 KIjtetty olcon Jumala/ ja meidän HERran Jesuxen Christuxen Isä/ joca meitä on siunannut caickinaisella hengellisellä siunauxella/ Taiwaisa/ Christuxen cautta.
Ef 1:4 Nijncuin hän meitä on sen cautta walinnut/ ennencuin mailman perustus laskettu oli/ että meidän piti pyhät ja laittamattomat rackaudes hänen edesäns oleman.
Ef 1:5 Ja on säätänyt meitä corjatta lapsixens/ Jesuxen Christuxen cautta/ hänen hywän tahtons jälken.
Ef 1:6 Hänen cunnialisen Armons kijtoxexi/ jonga cautta hän on meitä sen rackan cautta otollisexi tehnyt.
Ef 1:7 Jonga weren cautta meillä lunastus on/ nimittäin/ syndein andexiandamus/ hänen Armons rickauden jälken.
Ef 1:8 Joca meille runsast caickinaisen wijsauden ja taidon cautta tapahtunut on.
Ef 1:9 Ja on meille hänen tahtons salaisuden hywästä suomastans tiettäwäxi tehnyt/ ja on sen hänen cauttans edestuottanut/ saarnatta:
Ef 1:10 Cosca aica täytetty oli/ että hän caicki cappalet pääldiskein Christuxes yhdistäis/ sekä ne jotca Taiwasa/ että myös ne jotca maan päällä owat/ idze cauttans.
Ef 1:11 Jonga cautta me perillisixi tullet olemma/ jo ennen hänen aiwoituxens jälken säätyt/ joca caicki cappalet oma tahtons neuwon jälken waicutta/
Ef 1:12 Että me olisimma hänen cunnians kijtoxexi/ me jotca ennen Christuxen päälle toiwoimma.
Ef 1:13 Jonga cautta te myös totuuden sanan cuullet oletta/ nimittäin/ Evangeliumin teidän autuudestan/ jonga cautta te/ sijttecuin te uscoitta/ kijnnitetyt oletta/ lupauxen Pyhällä Hengellä.
Ef 1:14 Joca meidän perindömme pantti on/ meidän lunastuxehem/ että me hänen omaidzens olisimma/ hänen cunnians kijtoxexi.
Ef 1:15 SEntähden minäkin/ sijttecuin minä cuulin sijtä uscosta cuin teillä HERran Jesuxen päälle on/ ja teidän rackaudestan caickein Pyhäin tygö:
Ef 1:16 En lacka kijttämäst Jumalata teidän edestän/ ajatellen aina teitä minun rucouxisani.
Ef 1:17 Että meidän HERran Jesuxen Christuxen Jumala/ cunnian Isä/ andais teille wijsauden ja ilmoituxen Hengen hänen tundemiseens/
Ef 1:18 Ja walaisis teidän ymmärryxenne silmät/ tundeman mingäcaltainen teidän cudzumisenne toiwo olis/ ja mingämuotoinen rickaus hänen cunnialisest perimisestäns olis hänen Pyhisäns.
Ef 1:19 Ja cuinga suuri hänen woimans meidän cohtamme on/ jotca hänen wäkewän woimans waicuttamisen päälle uscomma.
Ef 1:20 Jonga hän Christuxes waicutti/ cosca hän hänen cuolluista herätti/ ja pani istuman oikialle kädellens Taiwaisa.
Ef 1:21 Caiken hallituxen/ wallan/ wäkewyden/ HERrauden päälle/ ja caiken sen päälle cuin nimittä taitan/ ei ainoastans täsä mailmasa/ mutta myös tulewaises.
Ef 1:22 Ja on caicki pannut hänen jalcains ala/ ja on myös hänen pannut Seuracunnalle Pääxi caickein päälle.
Ef 1:23 Joca on hänen ruumins/ nimittäin/ täyttämys/ joca caicki caikisa täyttä.

 

Vers. 4. Walinnut ) Nimittäin/ Christuxes. Tästä nähdän/ ettei Jumala Absolute, se on/ ilman caickein cappalden cadzomist/ ole muutamita walinnut ja muutamita hyljännyt/ mutta hän on Christuxen päälle cadzonut/ ja Uscon/ jolla me hänen meillem omistam/ ja hänen ansions.
v. 10. Yhdistäis ) Jumala tahto/ että caicki olisit Christuxen ala annetut/ ja että hän nijden HERrana ja päänä pidetäisin/ Psal. 8. nijn että jolla ei hän ole/ ei sillä myös oikia Jumala ole.
v. 11. Waicutta ) Nimittäin/ mitä meidän autuutemme tule.
v. 20. Oikialle kädellens ) Nimittäin/ hänen ihmisen luondons puolesta. Ambros. secundum quam
v. 21. Caickein ) Sencaltainen Seuracunnan Pää on Christus/ joca myös caickein cappalden HERra on/ Perkelen/ mailman/ etc.
v. 23. Joca caicki caikisa täyttä ) Christus caiken wircomisen caikis luondocappaleis waicutta/ sentähden caicki cappalet owat hänestä täytetyt: njncuin Christillinengin Seuracunda on Christuxen täyttämys/ nijn että hän on Christuxen cansa täydellinen ruumis ja coconainen joucko.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6