P. Pawalin edellinen Epistola Corintherein tygö

X. Lucu .

 

TÄsä Lugus juttele Apostoli/ cuinga wanhat Isät Corwes/ olit caicki osalliset Jumalan hywistä töistä ja Sacramenteist cuin silloin olit: mutta ettei moni totellut/ waan teit mitä he tahdoit/ hucuit he/ v. 1.
Sentähden piti heidän carttaman sencaltaisia syndejä/ v. 6.
Erinomaisest epäjumalan palwelusta/ ettei he huckuis nijncuin nekin/ v. 11.
Ja että he HERran Ehtolises olit osallisexi tullet hänen ruumistans ja werestäns: Sentähden ei heidän pitänyt idzens epäjumalista osallisexi tekemän/ eli Perkeleistä/ eikä syömän heidän uhreistans/ v. 15.
Hän saldi myös heidän Christillisen wapaudens/ ruas ja juomas/ cuitengin ettei he ketän pahennais/ waan parandais/ v. 23.

 

1 Kor 10:1 EN minä tahdo sitä teildä/ rackat weljet/ salata/ että meidän Isäm owat caicki pilwen alla ollet/ caicki owat he meren läpidze waeldanet.
1 Kor 10:2 Ja caicki Mosexelda castetut pilwesä ja meresä.
1 Kor 10:3 Ja owat cacki yhtäläistä hengellistä ruoca syönet.
1 Kor 10:4 Ja owat myös caicki yhtäläistä hengellistä juoma juonet. Sillä he joit sijtä hengellisestä calliosta/ joca heitä seurais/ joca callio oli Christus.
1 Kor 10:5 Mutta ei heistä monda ollet Jumalalle otolliset: sillä he maahan lyötin corwesa.
1 Kor 10:6 MUtta tämä on meille esicuwaxi tapahtunut/ etten me paha himoidzis/ nijncuin he himoidzit.
1 Kor 10:7 Älkät olco epäjumalden palweliat/ nijncuin heistä muutamat olit/ nijncuin kirjoitettu on: Canssa istui syömän ja juoman/ ja nousit mässämän.
1 Kor 10:8 Älkämme huorintehkö/ nijncuin muutamat heistä idzens huorudella saastutit/ ja lamgeisit yhtenä päiwänä colmecolmattakymmendä tuhatta.
1 Kor 10:9 Älkämme Christusta kiusatco/ nijncuin muutamat heistä händä kiusaisit/ ja surmattin kärmeildä.
1 Kor 10:10 Älkät napisco/ nijncuin muutamat heistä napisit/ ja mestattin cadottajalda.
1 Kor 10:11 Caicki sencaltaiset tulit heidän cohtans esicuwaxi/ mutta se on kirjoitettu meille carttamisexi/ joidenga päälle mailman loput tullet owat.
1 Kor 10:12 Sentähden joca luule seisowans/ cadzocan ettei hän lange.
1 Kor 10:13 Eipä yxikän kiusaus ole teitä käsittänyt/ waan inhimillinen. Mutta Jumala on waca/ joca ei salli teitä kiusatta ylidze teidän woiman/ waan hän teke kiusauxest lopun/ että te sen woisitta kärsiä.
1 Kor 10:14 Sentähden/ minun rackani/ paetcat epäjumalden palwelusta.
1 Kor 10:15 MInä puhun nijncuin wijsaille/ duomitcat te mitä minä sanon:
1 Kor 10:16 Se siunattu Calcki/ jonga me siunamma/ eikö se ole Christuxen weren osallisus?
1 Kor 10:17 Se leipä/ jonga me murramme/ eikö se ole Christuxen Ruumin osallisus? Sillä se on yxi leipä/ nijn mekin monda olemma yxi ruumis/ että me caicki yhdestä leiwästä olemma osalliset.
1 Kor 10:18 Cadzocat Israeli lihan jälken/ eikö ne jotca uhria syöwät/ ole Altarista osalliset.
1 Kor 10:19 Mitästä minun pitä sanoman? Sanongo minä/ että epäjumalat jotakin owat? Eli jos epäjumalden uhri jotakin on? Ei.
1 Kor 10:20 Mutta sen minä sanon: mitä pacanat uhrawat/ sen he Perkeleille uhrawat ja ei Jumalalle. Nyt minä en tahdo/ että teidän pitä oleman Perkeleistä osalliset. Et te taida HERran Calckia juoda/ ja Perkelen Calckia.
1 Kor 10:21 Et te taida osalliset olla HERran pöydästä/ ja Perkelen pöydästä.
1 Kor 10:22 Eli tahdommaco me HERra härsytellä? Ollemmaco me händä wäkewämmät?
1 Kor 10:23 Caicki tosin owat minulle luwalliset/ waan ei caicki ole tarpelliset.
1 Kor 10:24 Caicki owat minulle luwalliset/ mutta ei caicki tapahdu parannuxexi. Älkän kengän oma parastans cadzoco/ waan toisen.
1 Kor 10:25 Caicki mitä teurashuonesa myydän/ nijn syökät/ ja älkät omantunnon tähden kyselkö:
1 Kor 10:26 Sillä maa on HERran/ ja caicki mitä sijnä on.
1 Kor 10:27 Mutta cosca jocu uscomatoin teitä wieraxi cudzu/ ja te mennä tahdotta/ nijn syökät caickia mitä teidän eteenne tuodan/ ja älkät omantunnon tähden kyselkö.
1 Kor 10:28 Mutta jos jocu silloin teille sanois: tämä on epäjumalden uhri/ nijn älkät syökö/ hänen tähtens/ joca sen ilmoitti/ ja omantunnon tähden ( Sillä maa on HERran/ ja caicki mitä sijnä on )
1 Kor 10:29 Mutta minä sanon omastatunnosta: ei sinun omastas/ waan toisen: sillä mingätähden minun wapauden duomitan toisen omaldatunnolda.
1 Kor 10:30 Sillä cosca minä sen kijtoxella nautidzen/ mixistä minua nuhdellan sen edestä cuin minä kijtän.
1 Kor 10:31 Jos te nyt syötte eli juotte/ eli mitä te teette/ nijn tehkät caicki Jumalan cunniaxi.
1 Kor 10:32 Olcat sencaltaiset/ ettet te ketän pahenna ei Judalaisia/ eikä Grekejä/ ei Jumalan Seuracunda.
1 Kor 10:33 Nijncuin minä caikisa caikille kelpan/ ja en edzi oma parastani/ waan monen/ että he autuaxi tulisit.

 

Vers. 3. Caicki yhtäläistä ruoca syönet ) Ei yhtäläistä meidän cansam/ waan he keskenäns: sillä ei Christus wielä ollut lihaan tullut/ oli hän/ eli hänen ruumins ja werens heillä ainoastans warjos heidän Sacramentisäns. Mutta meidän Sacramenteisäm on hän ruumillisest/ sijtte cuin hän ihmisexi tuli. Sentähden on eroitus heidän ja meidän Sacramentein wälillä. v. eod. Hengellistä ) Manna cudzutan hengellisexi ruaxi/ ja wesi calliosta hengellisexi juomaxi/ sekä sentähden/ että ne ylönluonnollisesta annetut olit/ sekä sen hengellisen merkidzemisen tähden: että ne ennustit Christusta taiwallista leipä/ ja sitä eläwätä wettä/ etc.
v. 12. Ettei hän lange ) Sentähden älkän yxikän toinen toistans ylöncadzo/ ehkä cuinga wäkewä eli heicko hän on: sillä ei hän tiedä/ cuinga cauwan se hänellä pysy.
v. 17. Murramme ) Se on Ebrean puhen parren jälken: jagamme eli annamme. Nijncuin nähdän/ Esa. 58:7. taita isowalle sinun leipäs/ se on: jaga/ eli coco leipä eli muru. v. eod. Se on yxi leipä/ etc. Item yhdestä leiwästä ) Ei hän yhdexi leiwäxi sentähden cudzu/ että he söit caicki yhdestä leiwästä/ nijn paljo cuin alkeisin tuli/ ja että se caicki oli yhten leipän leiwottu: sillä se olis aiwa suuri ollut/ jos Pawali Philippis/ ja ne Corinthos olisit nijn caicki syönet yhdestä leiwästä/ cuin täsä on: Waan cudzutan yhdexi nautidzemisen tähden. Että se caicki oli siunattu yhdexi hengellisexi tarpexi. Näin syöwät myös ne yhdestä leiwästä/ jotca Ehtolises ottawat cukin wähän leiwän/ eli oblatin: sillä se on caicki yhten tarpesen pyhittety: juuri nijncuin he castetan caicki yhdellä Castella/ nijn nekin cuin eri paicois castetan.
v. 21. Et te taida ) Nimittäin/ oikein ja hywällä omallatunnolla: muutoin taisit he kyllä/ mutta heillens wähäxi hywäxi.
v. 26. On HERran ) Christus on HERra ja wapa/ nijn myös owat caicki Christityt caikis.
v. 29. Duomitan ) Duomitcan hän minua/ mutta minun omatundoni pitä duomidzemata oleman/ ehkä minä wäldän/ hänen mielens noutexi.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16