P. Marcusen Euangelium.

 

III. Lucu.

 

3:1 IA hen iellens Sinagogan sisellemeni/ ia sielle oli yxi Inhiminen/ iolla oli quiuettu Käsi.
Ja hän jällens synagogaan sisälle meni/ ja siellä oli yksi ihminen/ jolla oli kuiwettu käsi.
3:2 Ja he otit heneste waarin ios hen Sabbathina piti parandaman henen/ että he saanet olisit canda henen pälens.
Ja he otit hänestä waarin jos hän sabbathina piti parantaman hänen/ että he saaneet olisit kantaa hänen päällensä.
3:3 Ja hen sanoi sille Inhimiselle/ iolla oli quiuettu Käsi/ Seiso keskelle.
Ja hän sanoi sille ihmiselle/ jolla oli kuiwettu käsi/ Seiso keskellä.
3:4 Ja sanoi hen heille/ Cumbi sopi Sabbathina/ hyuesti eli pahasti tehdä? Henge wapautta taicka tappa? Mutta he waickenit.
Ja sanoi hän heille/ Kumpi sopii sabbathina/ hywästi eli pahasti tehdä? Henki wapauttaa taikka tappaa? Mutta he waikenit.
3:5 Nin hen heidhen pälens catzoi wihaisesta/ ia oli murehesans heiden Sydhemens sockiudhen ylitze/ Ja sanoi Inhimiselle/ Ulosoienna sinun Kätes. Ja hen oiensi/ Ja se Käsi tuli henen teruexi/ ninquin toinen.
Niin hän heidän päällensä katsoi wihaisesti/ ja oli murheessansa heidän sydämensä sokeuden ylitse/ Ja sanoi ihmiselle/ Ulos ojenna sinun kätesi. Ja hän ojensi/ Ja se käsi tuli hänen terweeksi/ niinkuin toinen.
3:6 Ja ne Phariseuset vloskeuit/ ia pidhit cochta ynne Herodianusten cansa Neuuo hende wastan/ quinga he henen huckaisit.
Ja ne phariseukset uloskäwit/ ja pidit kohta ynnä herodianusten kanssa neuwoa häntä wastaan/ kuinka he hänen hukkaisit.
3:7 Mutta Iesus Opetuslastens cansa poickesi meren tyge/ ia swri Canssa Galileasta hende seurasi ia Judeasta/
Mutta Jesus opetuslastensa kanssa poikkesi meren tykö/ ja suuri kansa Galileasta häntä seurasi ja Judeasta/
3:8 ia Jerosolimista/ ia Idumeasta/ ia tooldapolen iordanin/ ia iotca Tyron ia Sidonin ymberille asuit/ Inhimisi swri ioucko/ iotca henen Teghonsa cwlit/ ne tulit henen tyghens.
Ja Jerusalemista/ ja Idumeasta/ ja tuolta puolen Jordanin/ ja jotka Tyron ja Sidonin ympärillä asuit/ Ihmisiä suuri joukko/ jotka hänen tekonsa kuulit/ ja ne tulit hänen tykönsä.
3:9 Ja hen sanoi Opetuslapsillens/ että heiden piti saattaman henelle yhden wenehe' Canssan tehden/ ettei he hende ahdistaisi.
Ja hän sanoi opetuslapsillensa/ että heidän piti saattaman hänelle yhden weneen kansan tähden/ ettei he häntä ahdistaisi.
3:10 Sille hen oli monda parandanut/ nin että he tunghit henen pälens/ caiki iotca waiwattin/ että he olisit heneen ruuenueet.
Sillä hän oli monta parantanut/ niin että he tungit hänen päällensä/ kaikki jotka waiwattiin/ että he olisit häneen ruwenneet.
3:11 Ja quin ne Saastaiset Henget negit henen/ mahanlangesit he henen eteens/ hwsit ia sanoit/ Sine olet Jumalan Poica.
Ja kuin ne saastaiset henget näit hänen/ maahan lankesit he hänen eteensä/ huusit ja sanoit/ Sinä olet Jumalan Poika.
3:12 Ja hen hartasta heite hastoi/ ettei he hende pitenyt ilmoittaman.
Ja hän hartaasti heitä haastoi/ ettei he häntä pitänyt ilmoittaman.
3:13 Ja hen ylesastui worelle/ ia cutzui tygens/ iotca hen itze tachtoi/ ia he tulit henen tygens.
Ja hän ylös astui wuorelle/ ja kutsui tykönsä/ jotka hän itse tahtoi/ ja he tulit hänen tykönsä.
3:14 Ja hen sääsi ne Caxitoistakymende oleman henen tykenens/ ia että hen heite vloslehetteis sarnaman/
Ja hän sääsi ne kaksitoistakymmentä olemaan hänen tykönänsä/ ja että hän heitä ulos lähettäisi saarnaaman/
3:15 ia että heille piti woima oleman Taudhit parata/ ia percheleit vlosaia.
ja että heille piti woima oleman taudit parata/ ja perkeleet ulos ajaa.
3:16 Ja annoi Simonille sen Nimen Petari/
Ja antoi Simonille sen nimen Petari/
3:17 ia Jacobille Zebedeusen poialle/ ia Johannesel Jacobin welielle/ ia annoi heille sen Nimen * Bnehargem/ se on sanottu/ Pitkesen poiat/
ja Jakobille Zebedeuksen pojalle/ ja Johannekselle Jakobin weljelle/ ja antoi heille sen nimen Bnehargem/ se on sanottu/ Pitkäisen pojat/
3:18 Ja Andreasel Philippusel/ ia Bartholomeusel/ ia Mattheusel ia Tomal ia Jacobil Alphein poialle/ ia Taddeusel ia Simonin Cananeusel/
Ja Andealle Philippukselle/ ja Bartholomeuselle/ ja Mattheukselle ja Tomalle ja Jabobille Alphein pojalle/ ja Taddeukselle ja Simon Kananeukselle/
3:19 ia Judalle Ischariotille/ ioca mös henen petti.
ja Judalle Ischariotille/ joka myös hänen petti.
3:20 Ja he tulit Honesen ia Canssa taas cokounsi/ nin ettei heille ollut tila södhecke/
Ja he tulit huoneeseen ja kansa taas kokoontui/ niin ettei heillä ollut tilaa syödäkään.
3:21 Ja coska ne cwlit/ iotca henen omahitzens olit/ nin he vloslexit ia tahdoit henen kijniotta/ Sille he sanoit/ Hen on tullut * mielettömexi.
ja koska ne kuulit/ jotka hänen omaisensa olit/ niin he ulosläksit ja tahdoit hänen kiinniottaa/ Sillä he sanoit/ Hän on tullut mielettömäksi.
3:22 Mutta ne Kirianoppenuet/ iotca Jerusalemist alastullet olit sanoit * Beelzebub henelle on/ ia sen percheleiden pämiehen cautta hen percheleet wlosaiapi.
Mutta ne kirjanoppineet/ jotka Jerusalemista alastulleet olit sanoit beelsebub hänellä on/ ja sen perkeleiden päämiehen kautta hän perkeleet ulosajaapi.
3:23 Ja hen cutzui heite tygens/ ia sanoi heille werdauxisa. Quinga yxi Sathanas toisen taita vlosaia?
Ja hän kutsui heitä tykönsä/ ja sanoi heille wertauksissa. Kuinka yksi satanas toisen taitaa ulos ajaa?
3:24 Ja ios Waldakunda itzens wastan erkane/ ei se waldakunda woi seiso/
Ja jos waltakunta itseensä wastaan erkanee/ ei se waltakunta woi seisoa/
3:25 Ja ios Hone itzens wastan erkanepi/ ei se Hone woi seiso/
Ja jos huone itsensä wastaan erkaneepi/ ei se huone woi seisoa/
3:26 Ja ios Sathanas ylescarkapi itzeens wastan/ ia ombi eroitettu/ nin ei hen woi seiso/ mutta hen häuiepi.
Ja jos sathanas ylös karkaapi itseensä wastaan/ ja ompi eroitettu/ niin ei hän woi seisoa/ mutta hän häwiääpi.
3:27 Ei woi kengen yhden Wekeuen Honeseen yllette/ ia henen Calunsa poisröuete/ ellei hen ennen site Wekewete kijnisido/ ia sijtte henen Honetans röue.
Ei woi kenkään yhden wäkewän huoneeseen yllättää/ ja hänen kalunsa pois ryöwätä/ ellei hän ennen sitä wäkewää kiinni sido/ ja sitten hänen huonettansa ryöwää.
3:28 Totisesta sanon mine teille/ Caiki synnit andexiannetan Inhimisten Lasten/ möskin ne pilcat/ iolla he JUMALATA pilcauat/
Totisesti sanon minä teille/ Kaikki synnit anteeksiannetaan ihmisten lasten/ myöskin ne pilkat/ jolla he JUMALATA pilkkaawat/
3:29 Mutta ioca pilca puhu pyhe Hengi wastan/ ei hen saa ijancaikisesta andexi/ mutta hen on wicapä ijancaikisen Domion.
Mutta joka pilkkaa puhuu Pyhää Henkeä wastaan/ ei hän saa iankaikkisesti anteeksi/ mutta hän on wikapää iankaikkiseen tuomioon.
3:30 Sille he sanoit/ Henelle on se Sastainen Hengi.
Sillä he sanoit/ Hänellä on saastainen henki.
3:31 Ja tulit henen Eitens ia Weliense/ ia vlcona seisoit/ lehetit henen tygens/ iotca henen piti vloscutzuman.
Ja tulit hänen äitinsä ja weljensä/ ja ulkona seisoit/ lähetin hänen tykönsä/ jotka hänen piti uloskutsuman.
3:32 Ja Canssa istui henen ymberillens/ ia he sanoit henelle/ Catzo sinun Eites ia Welies vlcona sinua kysyuet.
Ja kansa istui hänen ympärillensä/ ja he sanoit hänelle/ Katso sinun äitisi ja weljesi ulkona sinua kysywät.
3:33 Ja hen wastasi heite sanode'/ Cuca on minun Eiten ia minun welieni?
Ja hän wastasi heitä sanoen/ Kuka on minun äitini ja minun weljeni?
3:34 Ja coska hen oli ymberijnscatzonut henen opetuslastens päle iotka henen ymberillens istuidh/ sanoi hen/ Catzo minun Eiteni ia minun Welieni.
Ja koska hän oli ympäriinsä katsonut hänen opetuslasten päälle jotka hänen ympärillänsä istuit/ sanoi hän/ Katso minun äitini ja minun weljeni.
3:35 Sille ioca tekepi Jumalan tahdon/ hen minun Welien ia minun Sisaren ia Eiten ombi.
Sillä joka tekeepi Jumalan tahdon/ hän minun weljeni ja minun sisareni ja äitini ompi.

* Bnehargem ) se on pitkesen lapset/ se merkitze/ että Johannes erinens pideis kirioittaman site oikea Euangeliumi/ Quin on yxi wekeue Sarna/ Joca caiki Pelette/ sercke/ ia ymberikiende/ ia maan hedelmelisexi saatta.
* Mielettömexi ) He pelkesit/ että hen olis ylen palio henens waiwanut.
Ninquin me Sanoma. Sine willitet pääs ia Aiuos.
* Beelzebub ) on nin palio/ Quin Isoikerueinen/ wapsainen eli kerueisten Kuningas.
Sille nin perchele andapi itzens omains cautta ylencatzotta/ ia wietteltä ninquin ne tekoin Pyhet.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16