P. Marcusen Euangelium.

 

XIV. Lucu

 

14:1 NIn oli cahden peiuen peräste Päsieinen/ ia makijaleiuen peiuet. Ja ne ylimeiset Papit ia Kiria'oppenuet etzit quinga he caualuxel hene' kijniotaisit/ ia tappaisit.
Niin oli kahden päiwän perästä Pääsiäinen/ ja makeanleiwän päiwät. Ja ne ylimmäiset papit ja kirjanoppineet etsit kuinka he kawaluksella hänen kiinniottaisit/ ja tappaisit.
14:2 Nin he sanoit/ Ei Juhla peiuen ette capina nousisi Canssasa.
Niin he sanoit/ Ei juhlapäiwän että kapina nousisi kansassa.
14:3 Ja quin hen oli Bethanias/ sen Spitalisen Simonin hoonesa ia atrioitzi/ nin tuli yxi waimo iolla oli yxi Clasi turmelematoind ia callist Nardusen woidhet/ Ja hen serki Clasin/ ia wodhatti henen päens päle.
Ja kuin hän oli Bethaniassa/ ja sen spitaalisen Simonin huoneessa ja aterioitsi/ niin tuli yksi waimo jolla oli yksi klasi turmelematointa ja kallista narduksen woidetta/ Ja hän särki klasin/ ja wuodatti hänen päänsä päälle.
14:4 Nin olit mutamat/ iotca närckestyit itzellens/ ia sanoit/ Mihinge teme woiten haaskaus?
Niin oli muutamat/ jotka närkästyit itsellensä/ ja sanoit/ Mihinkä tämä woiteen haaskaus?
14:5 Sille teme olis taittu mytä enämpeen quin colmen satan peningijn/ ia annetta waiuasten. Ja he napitzit hende wastan.
Sillä tämä olis taidettu myydä enempään kuin kolmeen sataan penninkiin/ ja annettaa waiwasten. Ja he napitsit häntä wastaan.
14:6 Nin IesuS sanoi/ Sallicat hende rauhas/ mixi te hende waiuat?
Niin Jesus sanoi/ Sallikaat hänen rauhassa/ miksi te häntä waiwaat?
14:7 Hyuen töen hen teki minun cochtaani/ Sille aina ouat teille waiuaset tykenen/ ia coska ikenens te tahdotta/ nin te taidhatta heille hyuetehde. Mutta em mine teille aina ole/
Hywän työn hän teki minun kohtaani/ Sillä aina owat teilllä waiwaiset tykönän/ ja koska ikänänsä te tahdotte/ niin te taidatte heille hywää tehdä. Mutta en minä teille aina ole/
14:8 Teme teki mite hen woi/ hen ennetti minun Rumin woitileman Hautamisexi.
Tämä teki mitä hän woi/ hän ennätti minun ruumiin woiteleman hautaamiseksi.
14:9 Totisesta sanon mine teille/ Cussa teme Euangelium sarnatan caikes mailmas/ nin mös teme quin hen nyt teki/ sarnattaman pite henen muistoxens.
Totisesti minä sanon teille/ Kussa tämä ewankeliumi saarnataan kaikessa maailmassa/ niin myös tämä kuin hän nyt teki/ saarnattaman pitää hänen muistoksensa.
14:10 Ja Judas Ischarioth yxi nijste cadhestoistakymenest poismeni ylimeisten Pappein tyge/ ette henen piti heille henen pettemen.
Ja Judas Ischariot yksi niistä kahdestatoista kymmenestä pois meni ylimmäisten pappein tykö/ että hänen piti heille hänen pettämän.
14:11 Coska he sen cwlit/ ihastuidh he ia lupasit henen penningite andaxens. Ja hen etzi quinga hen soueliasti henen petteis.
Koska he sen kuulit/ ihastuit he ja lupasit hänen penninkiä antaaksensa. Ja hän etsi kuinka hän soweliaasti hänen pettäisi.
14:12 Ja ensimeisne makianleiuen peiuen coska Päsieis Lammas wffrattijn/ sanoit henelle henen Opetuslapsens/ Cussa sine tahdot ette me meneme/ ia walmistam sinun södhexes Päsieis Lamban?
Ja ensimmäisenä makeanleiwän päiwänä koska pääsiäislammas uhrattiin/ sanoit hänelle hänen opetuslapsensa/ Kussa sinä tahdot että me menemme/ ja walmistamme sinun syödäksesi pääsiäislampaan?
14:13 Ja hen vloslehetti caxi henen Opetuslapsistans/ ia sanoi heille/ Menget Caupungin/ ia nin yxi Inhimine' teiden cohdapi candain wesi Crusi/ noudhattaca hende/
Ja hän ulos lähetti kaksi hänen opetuslapsistansa/ ja sanoi heille/ Menkäät kaupunkiin/ ja niin yksi ihminen teidän kohtaapi kantain wesikrusia/ noudattakaa häntä/
14:14 ia cuhunga hen sisellemenepi/ sanocat Peren Isenelle/ Mestari käski sinulle sanoa/ Cussa ombi wieraste' hone/ iossa mine Opetuslasten cansa Päsieis Lamban söön?
ja kuhunka hän sisälle meneepi/ sanokaat perheen isännälle/ Mestari käski sinulle sanoa/ Kussa ompi wierasten huone/ jossa minä opetuslasten kanssa pääsiäislampaan syön?
14:15 Ja hen osottapi teille yhden swren Salin/ leuitettyn ia walmistettun/ sielle walmistacat meiden eten.
Ja hän osoittaapi teille yhden suuren salin/ lewitetyn ja walmistetun/ siellä walmistakaat meidän eteen.
14:16 Ja henen Opetuslapsens ulosmenit/ ia tulit Caupungin/ Ja leusit ninquin hen oli sanonut heille. Ja walmistit Päsieis Lamban.
Ja hänen opetuslapsensa ulos menit/ ja tulit kaupunkiin/ Ja löysit niinkuin hän oli sanonut heille. Ja walmistit pääsiäislampaan.
14:17 Nin quin ioo Echto oli/ tuli hen Cahdhentoistakymenen cansa.
Niin kuin jo ehtoo oli/ tuli hän kahdentoista kymmenen kanssa.
14:18 Ja quin he istuit peudhen tyken ia söit/ sanoi IesuS/ Totisesta mine sanon teille/ Yxi teiste ioca söpi minun cansani/ ombi minun petteue.
Ja kuin he istuit pöydän tykönä ja söit/ sanoi Jesus/ Totisesti minä sanon teille/ Yksi teistä syöpi minun kanssani/ ompi minun pettäwä.
14:19 Ja he tulit murehisans/ ia rupeisit henelle itzecuki sanoman/ Ollengo mine? Ja toinen/ Ollengo mine?
Ja he tulit murheisiinsa/ ja rupesit hänelle itsekukin sanoman/ Ollenko minä? Ja toinen/ Ollenko minä?
14:20 Nin hen wastasi ia sanoi heille/ Yxi Cahdestatoistakymenest ioca minun cansani Fatijn rupeile.
Niin hän wastasi ja sanoi heille/ Yksi kahdestatoista kymmenestä joka minun kanssani watiin rupeilee.
14:21 Inhimisen Poica tosin mene ninquin heneste on kirioitettu/ Mutta we sen Inhimisen ionga cautta Inhimisen Poica peteteen/ Se olis sen Inhimisen paranbi/ ios ei hen olisi syndynyt.
Ihmisen Poika tosin menee niinkuin hänestä on kirjoitettu/ Mutta woi sen ihmisen jonka kautta Ihmisen Poika petetään/ Se olisi sen ihmisen parempi/ jos ei hän olisi syntynyt.
14:22 Ja heiden atrioidhesans otti IesuS Leiuen/ kijtti ia murssi/ ia annoi heille/ ia sanoi/ Ottacat/ söket/ Teme on minu' Rumin.
Ja heidän aterioidessanssa otti Jesus leiwän/ kiitti ja mursi/ ja antoi heille/ ja sanoi/ Ottakaat/ syökäät/ Tämä on minun ruumiini.
14:23 Ja otti Calkin kijtti/ ia annoi heille. Ja he iooit caiki heneste.
Ja otti kalkin kiitti/ ja antoi heille. Ja he joit kaikki hänestä.
14:24 Ja hen sanoi heille/ Teme on minun weren/ sen vden Testamentin/ ioca monen edhest vloswodhatetan.
ja hän sanoi heille/ Tämä on minun wereni/ sen uuden testamentin/ joka monen edestä uloswuodatetaan.
14:25 Totisesta mine sanon teille/ Em mine sillen ioo Winapuun hedhelmest sihen peiuen asti/ coska mine sen wden ioon JUMALAN Waldakunnas.
Totisesti minä sanon teille/ En minä silleen juo wiinapuun hedelmästä siihen päiwään asti/ koska minä sen uuden juon JUMALAN waltakunnassa.
14:26 Ja quin he Kijtoswirdhen olit sanonuet/ vlosmenit he Ölio mäen päle.
Ja kuin he kiitoswirren olit sanoneet/ ulos menit he Öljymäen päälle.
14:27 Ja IesuS sanoi heille/ Caiki te pahannet minun techteni tene öenä. Ninquin kiriotettu ombi/ Minun pite lömen Paimene'/ ia La'bat pite haioma'.
Ja Jesus sanoi heille/ Kaikki he pahennat minun tähteni tänä yönä. Niinkuin kirjoitettu ompi/ Minun pitää lyömän paimenen/ ja lampaat pitää hajoaman.
14:28 Mutta sijtte quin mine ylesnousen/ nin mine teidhe' edhellen kieun Galilean.
Mutta sitten kuin minä ylösnousen/ niin minä teidän edellän käyn Galileaan.
14:29 Nin Petari sanoi henelle/ Ja ios wiele caiki pahenisit/ quitenga' em mine pahene.
Niin Petari sanoi hänelle/ Ja jos wielä kaikki pahenisit/ Kuitenkin en minä pahene.
14:30 Ja IesuS sanoi henelle/ Totisesta mine sano' sinulle Ette tenepene/ ennenquin tene öene Cuckoi cahdiste laula/ sine colmaisti minun kiellet.
Ja Jesus sanoi hänelle/ Totisesti minä sanon sinulle että tänä päiwänä/ ennenkuin tänä yönä kukko kahdesti laulaa/ sinä kolmesti minun kiellät.
14:31 Mutta hen wiele wekeuemest sanoi Eipe semmengen ios minun pideis coleman sinun cansas/ em mine sinua kielleisi. Samallamodholla mös caiki sanoit.
Mutta hän wielä wäkewämmästi sanoi Eipä semmenkään jos minun pitäisi kuoleman sinun kanssasi/ en minä sinua kieltäisi. Samalla muodolla myös kaikki sanoit.
14:32 Ja he tulit sijhen Sijan ionga Nimi oli Gethsemani. Ja hen sanoi Opetuslapsillens/ Istucat tesse nincauuan quin mine menen toonna rucoleman.
Ja he tulit siihen sijaan jonka nimi oli Gethsemane. Ja hän sanoi opetuslapsillensa/ Istukaat tässä niinkauan kuin minä menen tuonne rukoilemaan.
14:33 Ja hen otti Petarin ia Johannese' ia Jacobuse' ca'sans/ ia rupesi wapitzemaa' ia cauhistuma' ia sanoi heille/
Ja hän otti Petarin ja Johanneksen ja Jakobuksen kanssansa/ ja rupesi wapisemaan ja kauhistumaan ja sanoi heille/
14:34 Minun sielu' o'bi murehisans colema' asti/ Olca tesse ia waluacat.
Minun sielun ompi murheissansa kuolemaan asti/ Olkaa tässä ja walwokaat.
14:35 Ja hen wehe edheme keui/ la'gesi maan päle ia rucoili/ ette ios se mahdoline' olis/ se aica henelde paitzi keuis
Ja hän wähän edemmä käwi/ lankesi maahan ja rukoili/ että jos se mahdollinen olisi/ se aika häneltä paitsi käwisi.
14:36 ia sanoi/ Abba minu' Isen/ caiki ouat sinu' woimaliset/ poisota minulda teme Calki. Mutta ei quitengan ninquin mine tadhon/ waan ninquin sine.
ja sanoi/ Abba minun Isäni/ kaikki owat sinun woimalliset/ pois ota minulta tämä kalkki. Mutta ei kuitenkaan niinkuin minä tahdon/ waan niinkuin sinä.
14:37 Ja hen tuli ia leusi heiden macamast/ ia sanoi Petarille/ Simon macakos? Etkös maltanut ychte hetke walua?
Ja hän tuli ja löysi heidän makaamasta/ ja sanoi Petarille/ Simon makaatkos? Etkös malttanut yhtä hetkeä walwoa?
14:38 Waluocat/ ia rucolcat/ ettei te tulisi kiusauxeen. Hengi tosin walmis on/ Mutta Liha o'bi heicko.
Walwokaat/ ja rukoilkaat/ ettei te tulisi kiusaukseen. Henki tosin walmis on/ Mutta liha ompi heikko.
14:39 Nin hen taas poismeni/ ia rucoli/ ia sanoi saman puhen.
Niin hän taas pois meni/ ja rukoili/ ja sanoi saman puheen.
14:40 Ja palaitesans leusi hen taas heiden macamast/ Sille ette heiden silmense olit wneliset/ Ja eiuet tienneet mite heiden piti hende wastaman.
Ja palatessansa löysi hän taas heidän makaamasta/ Sillä että heidän silmänsä olit uneliaiset/ Ja eiwät tienneen mitä heidän piti häntä wastaaman.
14:41 Ja hen tuli colmanen kerdhan ia sanoi heille/ Ah/ nytkö maata tahdotta/ ia leueite? Jo kylle on. Se Hetki on tullut/ catzo Inhimisen Poica ylenannetan syndisten käsijn/
Ja hän tuli kolmannen kerran ja sanoi heille/ Ah/ nytkö maata tahdotte/ ja lewätä? Jo kyllä on. Se hetki on tullut/ katso Ihmisen Poika ylenannetaan syntisten käsiin/
14:42 Noskat ia mengeme. Catzo/ ioca minun pette/ se lehestypi.
Nouskaat ja menkäämme. Katso/ joka minun pettää se lähestyypi.
14:43 Ja cochta wiele henen puhuesans edhesastui Judas/ ioca oli yxi Cahdesttoistakymenest/ ia henen cansans palio weki Mieckain ia Seiweste' ca'sa nijlde ylimeisilde Papeilda ia Kirianoppenuilda ia Wanhimilda.
Ja kohta wielä hänen puhuessansa edesastui Judas/ joka oli yksi kahdestatoista kymmenestä/ ja hänen kanssansa paljon wäkeä miekan ja seiwästen kanssa niiltä ylimmäisiltä papeilta ja kirjanoppineilta ja wanhimmilta.
14:44 Nin oli se ioca henen petti/ andanut heille ychteitzen merckin sanoden/ Kenenge mine swta anna'/ se ombi se/ kijniottaca hende/ ia wisusta poiswiekä.
Niin oli se joka hänen petti/ antanut heille yhteisen merkin sanoen/ Kenenkä minä suuta annan/ se ompi se/ kiinni ottakaa häntä/ ja wisusti pois wiekää.
14:45 Ja quin hen tuli/ astui hen ekiste henen tygens ia sanoi henelle/ Rabbi/ Rabbi/ Ja annoi henelle swta.
Ja kuin hän tuli/ astui hän äkisti hänen tykönsä ja sanoi hänelle/ Rabbi/ Rabbi/ Ja antoi hänelle suuta.
14:46 Mutta ne paiskasit kädhens henen pälens/ ia kijniotit henen.
Mutta ne paiskasit kätensä hänen päällensä/ ja kiinni otit hänen.
14:47 Nin yxi nijste iotca tykene seisoit vlosweti Mieckans/ ia löi sen ylimeisen Papin paluelia/ ia poishackasi henen coruans.
Niin yksi niistä jotka tykönä seisoit ulos weti miekkansa/ ja löi sen ylimmäisen papin palwelijaa/ ja poishakkasi hänen korwansa.
14:48 Ja wastate' IesuS sanoi heille/ Te olette vloslechtenet ninquin Röuerin tyge Mieckain ia Seiuesten cansa minua kijniottaman.
Ja wastaten Jesus sanoi heille/ Te olette ulos lähteneet niinkuin ryöwärin tykö miekkain ja seiwästen kanssa minua kiinni ottamaan.
14:49 Mine olen iocapeiue teiden tykenen ollut/ ia opettanut Templis/ ia ette te minua kiniottanuet. Mutta nemet tapachtuuat/ ette Ramattu pite teutetemen.
Minä olen jokapäiwä teidän tykönän ollut/ ja opettanut templissä/ ja ette te minua kiinni ottaneet. Mutta nämät tapahtuwat/ että Raamattu pitää täytettämän.
14:50 Nin caiki Opetuslapset ylenannoit henen ia pakenit.
Niin kaikki opetuslapset ylenannoit hänen ja pakenit.
14:51 Ja oli yxi Noricainen se seurasi hende/ Lijnaisel waatteel palian rumin päle pughetettu.
Ja oli yksi nuorukainen se seurasi häntä/ Liinaisilla waatteilla paljaan ruumiin päälle puetettu.
14:52 Ja noret miehet henen kijniotit/ Mutta hen iätti Lijna waatten ia alasti pakeni heilde.
Ja nuoret miehet hänen kiinni otit/ Mutta hän jätti liinawaateen ja alasti pakeni heiltä.
14:53 Ja he poisweit IesuSEN sen ylimeisen Papin tyge/ cuhunga caiki ylimeiset Papit ia Wanhimat ia Kiria'oppenuet olit cokonduneet.
Ja he pois weit Jesuksen sen ylimmäisen papin tykö/ kuhunka kaikki ylimmäiset papit ja wanhimman ja kirjanoppineet olit kokoontuneet.
14:54 Mutta Petari noudhatti hende taambana/ sihenasti quin hen tuli sen ylimeisen Papin Salin porstoan/ Ja hen ynne istui sielle palueliain seas/ ia lemmitteli Tulen tykene.
Mutta Petari noudatti häntä taampana/ siihen asti kuin hän tuli sen ylimmäisen papin salin porstuaan/ Ja hän ynnä istui siellä palwelijain seassa/ ja lämmitteli tulen tykönä.
14:55 Mutta ne ylimeiset Papit/ ia caiki Radhi etzi todhistusta IesuSTA wastan/ senpäle/ ette he saattaisit henen colemahan/
Mutta ne ylimmäiset papit/ ja kaikki raati etsi todistusta Jesusta wastaan/ senpäälle/ että he saattaisit hänen kuolemahan/
14:56 ia ei leuneet/ Sille ette moni sanoit Wären todhistuxen hende wastan. Mutta heiden todhistuxens ei olluet soueliat.
ja ei löytäneet/ Sillä että moni sanoit wäärän todistuksen häntä wastaan. Mutta heidän todistuksensa ei olleet soweliaat.
14:57 Ja mutamat ylesnousit/ ia ca'noit wären todhistuxen henen wastans sanoden/
Ja muutamat ylös nousit/ ja kannoit wäärän todistuksen hänen wastaansa sanoen/
14:58 Me olema cwluet henen sanouan/ Mine tahdon temen Templin/ ioca käsille ombi techty/ sercke/ ia colmena peiuen toisen ylesrakenda/ ioca ei ole käsille techty.
Me olemme kuulleet hänen sanowan/ Minä tahdon tämän templin/ joka käsillä ompi tehty/ särkeä/ ja kolmena päiwän toisen ylösrakentaa/ joka ei ole käsillä tehty.
14:59 Ja ei wiele nijngä ollet heiden todhistuxens soueliat.
Ja ei wielä niinkään olleet heidän todistuksen soweliaat.
14:60 Ja se ylimeinen Pappi nousi keskelle/ ia kysyi Iesuselle/ sanoden/ Etkös wasta miteken nijhin quin nemet sinun wastas todhistauat?
Ja se ylimmäinen pappi nousi keskelle/ ja kysyi Jesukselta/ sanoen/ Etkös wastaa mitäkään niihin kuin nämät sinun wastaasi todistawat?
14:61 Mutta hen oli waijt/ eike miteken wastanut. Taas se ylimeinen Pappi kysyi ia sanoi henelle/ Oleco sine se CHRISTUS sen hyuestisiugnatun Poica?
Mutta hän oli waiti/ eikä mitäkään wastannut. Taas se ylimmäinen pappi kysyi ja sanoi hänelle/ Oletko sinä se KRISTUS sen hywästi siunatun Poika?
14:62 Nin sanoi IesuS/ Mine olen/ ia teiden pite näkeme' Inhimisen Poia' istuua' auwn oikealla polela/ ia tuleua' Taiuahan piluisse.
Niin sanoi Jesus/ Minä olen/ ja teidän pitää näkeman Ihmisen Pojan istuwan awun oikealla puolella/ ja tulewan taiwaan pilwissä.
14:63 Nin se ylimeinen Pappi rickireueisi waattens ia sanoi/ Mite me sillen todhistoxia taruitzem?
Niin se ylimmäinen pappi rikkirewäisi waatteensa ja sanoi/ Mitä me silleen todistuksia tarwitsemme?
14:64 Te oletta cuulluet JUMALAN pilcan. Mite te luletta? Nin he caiki domitzit henen wicapexi colemahan.
Te olette kuulleet JUMALAN pilkan. Mitä te luulette? Niin he kaikki tuomitsit hänen wikapääksi kuolemahan.
14:65 Ja nin mwtamat rupesit sylkemen henen pälens/ ia peittemen henen caswoitans/ ia rusicoitzeman hende ia sanoman henelle/ Arua/ Ja palueliat annoit henelle coruapwstit.
Ja ne muutamat rupesit sylkemään hänen päällensä/ ja peittämään hänen kaswojansa/ ja rusikoitsemaan häntä ja sanoman hänelle/ Arwaa/ Ja palwelijat annoit hänelle korwapuustit.
14:66 Ja Petari oli alhalla Salis/ Nin tuli yxi ylimeisen Papin picoista/
Ja Petari oli alhaalla. Salissa/ Niin tuli yksi ylimmäisen papin piioista/
14:67 ia coska hen näki Petarin itzens le'mittelue'/ catzachti se henen pälens ia sanoi/ Ja sineki olit IesuSEN Nazarenusen cansa?
ja koska hän näki Petarin itsensä lämmittelewän/ katsahti se hänen päällensä ja sanoi/ Ja sinäkin olit Jesuksen Nazarenuksen kanssa?
14:68 Mutta hen kielsi sanoden/ Em mine tunne hende/ Enge mös tiedhe mitkes sanot. Ja hen vlosmeni porstoan/ ia Cuckoi lauloi.
Mutta hän kielsi sanoen/ En minä tunne häntä/ Enkä myös tiedä mitkäs sanot. Ja hän ulosmeni porstuaan/ ja kukko lauloi.
14:69 Ja se pika/ coska hen näki henen/ rupesi hen taas sanoman nijlle/ iotca tykene seisoit/ Teme heiste on.
Ja se piika/ koska hän näki hänen/ rupesi hän taas sanomaan niille/ jotka tykönä seisoit/ Tämä heistä on.
14:70 Mutta hen taas kielsi. Ja hetken perest iellens/ iotca lesse seisoit/ sanoit Petarille/ Totisesta sine heiste olet/ Sille ette sine olet Galileus/ ia sinun puhes mös nin cwlu.
Mutta hän taas kielsi. Ja hetken perästä jällens/ jotka läsnä seisoit/ sanoit Petarille/ Totisesti sinä heistä olet/ Sille että sinä olet Galileus/ ja sinun puheesi myös niin kuuluu.
M14:71 Mutta nin rupeis hen itzens sadhatteleman/ ia sanoman/ Em mine tunne site mieste iosta te puhutta. Ja Cuckoi toisen hauan lauloi.
Mutta niin rupesi hän itsensä sadattelemaan/ ja sanoman/ En minä tunne sitä miestä josta te puhutte. Ja kukko toisen haawan lauloi.
14:72 Nin muisti Petari sen Sanan/ ionga IesuS henelle oli sanonut/ Ennenquin Cuckoi laulapi cahdiste/ pite sinun kieldemen minun colmaiste. Ja hen rupeis idkemen.
Niin muisti Petari sen sanan/ jonka Jesus hänelle oli sanonut/ Ennenkuin kukko laulaapi kahdesti/ pitää sinun kieltämän minun kolmesti. Ja hän rupesi itkemään.


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16