P. Marcusen Euangelium.

 

XIII. Lucu

 

13:1 IA quin hen vlosmeni Templist/ sanoi yxi henen Opetuslapsistans/ Mestari/ catzo mingemootoiset kiuet/ ia quin caltaiset rakennuxet ouat neme?
Ja kuin hän ulos meni templistä/ sanoi yksi hänen opetuslapsistansa/ Mestari/ katso minkä muotoiset kiwet/ ja kuin kaltaiset rakennukset owat nämä?
13:2 Ja IesuS wastaten sanoi henelle/ Näetkös nemet swret rakennoxet? Ei iätete kiui kiuen päle ioca ei särijetä.
Ja Jesus wastaten sanoi hänelle/ Näetkös nämät suuret rakennukset? Ei jätetä kiwi kiwen päälle joka ei särjetä.
13:3 Ja coska hen istui ölio mäelle Templin cohdalla/ kysyit henelde erinens Petari ia Jacobus ia Johannes ia Andreas/ Sanos meille coska nemet tapachtuuat?
Ja koska hän istui Öljymäellä templin kohdalla/ kysyit häneltä erinensä Petari ja Jakobus ja Johannes ja Andreas/ Sanos meille koska nämät tapahtuwat?
13:4 Ja mite mercki on/ coska nemet caiki päteteen?
Ja mitä merkki on/ koska nämät kaikki päätetään?
13:5 Nin IesuS wastaten heite rupeis sanoman/
Niin Jesus wastaten heitä rupesi sanomaan/
13:6 Catzocat ettei iocu teite petä/ Sille ette mo'da tuleuat minu' nimeeni sanoden/ Mine olen CHRISTUS. Ja petteuet monda.
Katsokaat ettei joku teitä petä/ Sillä että monta tulewat minun nimeeni sanoen/ Minä ole KRISTUS. Ja pettäwät monta.
13:7 Mutta coska te cwletta Sotija/ ia Sotain sanomita/ Nin elkette pelietkö/ Sille ette ne pite tapachtuman/ waan ei cochta loppu ole.
Mutta koska te kuulette sotia/ ja sotain sanomia/ Niin älkäätte peljätkö/ SIllä että ne pitää tapahtuman/ waan ei kohta loppu ole.
13:8 Sille Canssa carckapi Canssa wastan/ ia Waldakunda waldakunnan wastan. Ja maan iäristyxet pite oleman iocahitzes paicas/ Ja tuleuat Nelke/ ia pelghot. Nemet ouat murechten alghut.
Sillä kansa karkaapi kansaa wastaan/ ja waltakunta waltakunnan wastaan. Ja maanjäristykset pitää oleman jokaisessa paikassa/ Ja tulewat nälkä/ ja pelot. Nämät owat murheitten alut.
13:9 Mutta te cauattacat teiten. Sille he ylenandauat teiden Radztupijn ia Sinagogijn. Ja te piexeteen ia edhesiohdatetan Pämiesten ia Kuningasten eteen minun techten/ heille todhistoxexi.
Mutta te kawahtakaat teitän. Sillä he ylenantawat teidän raastupiin ja synagogiin. Ja te pieksetään ja edes johdatetaan päämiesten ja kuningasten eteen minun tähteni/ heille todistukseksi.
13:10 Ja ennen pite sarnataman Euangelium caikesa Canssas.
Ja ennen pitää saarnattaman ewankelium kaikessa kansassa.
13:11 Coska he nyt iohdattauat teite ia ylenandauat/ nin elkette murehtico/ mite teiden puhuman pite/ Nin elket mös ennen aiattelco/ waan mite teille samalla hetkelle annetaan se te puhucat. Sille ettei te ole ne/ iotca puhutta/ waan pyhe Hengi.
Koska he nyt johdattawat teitä ja ylenantawat/ niin älkäätte murehtiko/ mitä teidän puhuman pitää/ Niin älkäät myös ennen ajatelko/ waan mitä teille samalla hetkellä annetaan se te puhukaat. Sillä ettei te ole ne/ jotka puhutte/ waan Pyhä Henki.
13:12 Nin ombi Welij weliens ylenandawa colemahan/ ia Ise poicans/ ia Lapset ylescarckauat wanhembitans wastan/ ia saattauat heijet colemahan.
Niin ompi weli weljensä ylenantawa kuolemaan/ ja isä poikansa/ ja lapset ylöskarkaawat wanhempiansa wastaan/ ja saattawat heidät kuolemaan.
13:13 Ja caiki teite wihauat minun Nimeni tedhen. Waan ioca pysypi haman loppun asti/ se tule autuaxi.
Ja kaikki teitä wihaawat minun nimeni tähden. Waan joka pysyypi hamaan loppuun asti/ se tulee autuaaksi.
13:14 Nin coska te saatta nähde heuitöxe' iulmaudhe'/ iosta Daniel Propheta' cautta sanottu on/ seisouan cussa ei tulisi (ioca sen lukepi hen ymmerteke') Silloin iotca ouat Judeas ne paetkan wortein päle.
Niin koska te saatte nähdä häwityksen julmauden/ josta Daniel prophetan kautta sanottu on/ seisowan kussa ei tulisi (joka sen lukeepi hän ymmärtäkään) Silloin jotka owat Judeassa ne paetkaan wuorten päälle.
13:15 Ja ioca o'bi caton päle/ elken alasastuco honesen Ja elken sisellemengö hakeman iotacan honestans.
Ja joku ompi katon päällä/ älkään alas tulko huoneeseen. Ja älkään sisälle menkö hakemaan jotakin huoneestansa.
13:16 Ja ioca ombi Pellolla/ nin elken palaitko ninen ielkin/ quin hen tagans ietti/ ottaman henen waattetans.
Ja joka ompi pellolla/ niin älkään palatko niiden jälkeen/ kuin hän taaksensa jätti/ ottamaan hänen waatteitansa.
13:17 Mutta we olcoon nijlle wastoin oleuaisille/ ia imetteuein nijne peiuine.
Mutta woi olkoon niille wastoin olewaisille/ ja imettäwäin niinä päiwinä.
13:18 Mutta rucolcat/ ettei teiden packonna tapachtuisi taluella.
Mutta rukoilkaat/ ettei teidän pakonne tapahtuisi talwella.
13:19 Sille että nijne aicoina pite oleman sencaltainen waiwa quin ei ole ollut loonnon alghusta iotca JUMALA oli loonut tehenasti/ eike mös tuleua ole.
Sillä että niinä aikoina pitää oleman senkaltainen waiwa kuin ei ole ollut luonnon alusta jotka JUMALA oli luonut tähän asti/ eikä myös tulewa ole.
13:20 Ja ellei HERRA lyhenneisi nijte peiui/ ei tulisi yxiken Inhiminen wapadhexi. Mutta ninen vloswalitudhen tedhen iotca hen on vloswalinnut/ hen lyhensi ne peiuet.
Ja ellei HERRA lyhentäisi niitä päiwiä/ ei tulisi yksikään ihminen wapahdetuksi. Mutta niiden uloswalittujen tähden jotka hän on uloswalinnut/ hän lyhensi ne päiwät.
13:21 Ja silloin ios iocu teille sanopi/ Catzo/ tesse ombi CHRISTUS/ catzo/ sielle ombi CHRISTUS. nin elket vskoko.
Ja silloin jos joku teille sanoopi/ Katso/ tässä ompi KRISTUS/ katso/ siellä ompi KRISTUS. niin älkäät uskoko.
13:22 Sille että wäret Christuset ylesnouseuat ia falskit Prophetat iotca merckie ia tunnustechti tekeuet/ ette he mös ne vloswalitudh petteuet/ ios se taidhais olla.
Sillä että wäärät Kristukset ylösnousewat ja falskit prophetat jotka merkkiä ja tunnustähtiä tekewät/ että he myös ne uloswalitut pettäwät/ jos se taitaisi olla.
13:23 Mutta te cauattaca teiten/ catzo mine olen teille caiki ennen sanonut.
Mutta te kawahtakaat teitän/ katso minä olen teille kaikki ennen sanonut.
13:24 Mutta nijne peiuine/ temen waiwan ielken Auringoisen pite pimieme'/ ia cuu ei anna hene' waluuans/
Mutta niinä päiwinä/ tämän waiwan jälkeen aurinkoisen pitää pimenewän/ ja kuu ei anna hänen waloansa/
13:25 techdet Taiuahast putouat/ ia ne auwudh iotca taiuas ouat/ cokonsyseiten.
tähdet taiwahasta putoawat/ ja ne awut jotka taiwaassa owat/ kokoon sysätään.
13:26 Ja silloin heiden pite näkemen Inhimisen Poian tuleuan piluise swrella woimalla ia cunnialla.
Ja sillon heidän pitää näkemän Ihmisen Pojan tulewan pilwissä suurella woimalla ja kunnialla.
13:27 Ja silloin hen vloslehette Engelins/ ia hen cokopi henen vloswalituns nelielde twlelda/ hamast maan lopusta ia Taiuan loppun asti.
Ja sillon hän ulos lähettää enkelinsä/ ja hän kokoopi hänen uloswalittunsa neljältä tuulelta/ hamasta maan lopusta ja taiwaan loppuun asti.
13:28 Mutta Ficuna Puusta oppecat Wertaus/ coska nyt henen oxans heikot ouat/ ia Lehdhet puhckeuat/ nin te tiedhet/ ette Suui ombi lesne.
Mutta wiikunapuusta oppikaat wertaus/ koska nyt hänen oksansa heikot owat/ ja lehdet puhkeawat/ niin te tiedät/ että suwi ompi läsnä.
13:29 Nin mös te coska te näme näet tapachtuuan/ nin tietket ette lesne ombi io ouen edhes.
Niin myös te koska te nämä näet tapahtuwan/ niin tietkää että läsnä ompi jo owen edessä.
13:30 Totisesta sanon mine teille/ Ettei teme sucukunda hucku sihenasti quin caiki näme tapachtuuat.
Totisesti sanon minä teille/ Ettei tämä sukukunta huku siihen asti kuin kaikki nämä tapahtuwat.
13:31 Taiuas ia maa pite huckuman/ mutta minun Sanani ei pidhe huckandeman.
Taiwas ja maa pitää hukkuman/ mutta minun sanani ei pidä hukkaantuman.
13:32 Mutta sijte peiueste ia sijte aijasta ei tiedhe kengen/ Ei Engelitken iotca ouat Taiuahas/ Ja ei itze Poicakan/ waan ainoa Ise.
Mutta siitä päiwästä ja siitä ajasta ei tiedä kenkään/ Ei enkelitkään jotka owat taiwahassa/ Ja ei itse Poikakaan/ waan ainoa Isä.
13:33 Cauattaca/ waluoca ia rucolca/ Sille ettei te tiedhe coska se aica on.
Kawahtakaa/ walwokaa ja rukoilkaa/ Sillä ettei te tiedä koska se aika on.
13:34 Ninquin yxi Inhiminen ioca muille maille waelsi/ iätti henen Honens/ ia annoi Paluelioillens woiman/ ia culleki henen askareens/ ia käski Ouenwartian walua.
Niinkuin yksi ihminen joka muille maille waelsi/ jätti hänen huoneensa/ ja antoi palwelijoillensa woiman/ ja kullekin hänen askareensa/ ja käski owenwartijan walwoa.
13:35 Nin waluacat sijs/ sille ettei te tiedhe coska Honen Herra tuleua on/ echtona taicka poli öen/ eli cukoin laulais/ eli homenelda/
Niin walwokaat siis/ sillä ettei te tiedä koska huoneen Herra tulewa on/ ehtoona taikka puoli öin/ eli kukon laulaissa/ eli huomenelta/
13:36 Senpäle ettei hen eckiste tvle/ ia leudhe teite macamast.
Senpäälle ettei hän äkisti tule/ ja löydä teitä makaamasta.
13:37 Mutta mite mine sanon teille/ sen mine caikille sanon/ Waluacat.
Mutta mitä minä sanon teille/ sen minä kaikille sanon/ Walwokaat.


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16