P. Marcusen Euangelium.

 

XV. Lucu

 

15:1 IA cochta Homeneltain pidhit ne ylimeiset Papit neuuo/ ninen vanhimbaiden/ ia Kirianoppenutten cansa/ Ja mös caiken Radhin cansa/ Ja sidhottuna IesuSEN poisweit/ ia yle'annoit Pilatuselle.
Ja kohta huomeneltain pidit ne ylimmäiset papit neuwoa/ niiden wanhimpaiden/ ja kirjanoppineittein kanssa/ ja myös kaiken raadin kanssa/ Ja sidottuna Jesuksen poisweit/ ja ylenannoit Pilatukselle.
15:2 Ja Pilatus kysyi henelle/ Oleco sine Judasten Kuningas? Nin hen wastasi ia sanoi henelle/ Sinäpe sen sanot.
Ja Pilatus kysyi häneltä/ Oletko sinä judasten kuningas? Niin hän wastasi ja sanoi hänelle/ Sinäpä sen sanoit.
15:3 Ja ne ylimeiset Papit cannoit hartasti henen pälens.
Ja ne ylimmäiset papit kannoit hartaasti hänen päällensä.
15:4 Nin Pilatus kysyi taas henelle ia sanoi/ Etkös miteken wasta? Catzo quin palio he sinu' päles candauat?
Niin Pilatus kysyi taas häneltä ja sanoi/ Etkös mitäkään wastaa? Katso kuin paljon he sinun päällesi kantawat?
15:5 Mutta ei Iesus sijtte ensingen wastanut/ nin ette Pilatus ihmetteli.
Mutta ei Jesus sitten ensinkään wastannut/ niin että Pilatus ihmetteli.
15:6 Mutta Päsieis iuhlana he' pästi heille yhden Fa'gin kete he anoit.
Mutta Pääsiäisjuhlana hän päästi heille yhden wangin ketä he anoit.
15:7 Nin oli yxi ioca cutzuttin Barrabas/ ioca ninen Capina' nostaite' cansa sidottu oli/ Ja capinan cautta murha' tehenyt oli.
Niin oli yksi joka kutsuttiin Barrabas/ joka niiden kapinan nostajain kanssa sidottu oli/ Ja kapinan kautta murhan tehnyt oli.
15:8 Ja nin Canssa ylesmeni/ rupeisit rucoleman/ ette hen tekis ninquin hen aina tottunut oli heiden tekemen.
Ja niin kansa ylös meni/ rupesit rukoileman/ että hän tekin niinkuin hän aina tottunut oli heidän tekemän.
15:9 Nin Pilatus wastasi heite sanoden/ Tadhottako ette mine pästen teille sen Judasten Kuningan?
Niin Pilatus wastasi heitä sanoen/ Tahdotteko että minä päästän teille sen judasten kuninkaan?
15:10 Sille hen tiesi/ ette ne ylimeiset Papit olit henen ylenandanuet catehuden tedhen.
Sillä hän tiesi/ että ne ylimmäiset papit olit hänen ylenantaneet kateuden tähden.
15:11 Mutta ne ylimeiset Papit Canssan yllytit/ ette hen heille paramin pästeis Barrabam.
Mutta ne ylimmäiset papit kansan yllytit/ että hän heille paremmin päästäisi Barrabaan.
15:12 Nin Pilatus taas wastasi ia sanoi heille/ Mite sijs te tadhotta ette minun pite henelle tekemen/ ionga te cutzutta Judaste' Kuningaxi? Nin he taas hwdhit/ Ristinnaulitze hende.
Niin Pilatus taas wastasi ja sanoi heille/ Mitä siis te tahdotte että minun pitää hänelle tekemän/ jonka te kutsutte judasten kuninkaaksi? Niin he taas huusit/ Ristiinnaulitse häntä.
15:13 Nin sanoi Pilatus heille/ Miteste hen paha tehnyt ombi?
Niin sanoi Pilatus heille/ Mitä hän pahaa tehnyt ompi?
15:14 Mutta he wiele cowemin hwdhit/ Ristinnaulitze hende.
Mutta he wielä kowemmin huusit/ Ristiinnaulitse häntä.
15:15 Mutta Pilatus tachtoi Canssan mielen nouta/ ia laski Barraban. Ja ylenannoi IesuSEN Roskitta ia Ristinnaulitta.
Mutta Pilatus tahtoi kansan mielen noutaa/ ja laski Barrabaan. Ja ylen antoi Jesuksen ruoskittaa ja ristiinnaulittaa.
15:16 Nin Houit poisweit henen siselle Radhinhoneseen/ ia cokon cutzuit caiken iouckon/
Niin howit pois weit hänen sisälle raatihuoneeseen/ ja kokoon kutsuit kaiken joukon/
15:17 Ja he pughetit henen purpuran waattehin/ ia he wänsit Orientappuroisen Crunon/ panit henen pähens/
Ja he puetit hänen purppurawaatteihin/ ja he wäänsit orjantappuraisen kruunun/ panit hänen päähänsä/
15:18 ia rupeisit hende teruettemen/ Terue Judasten Kuningas.
ja rupesit häntä terwehtämään/ Terwe judasten kuningas.
15:19 Ja he löit henen päens Rogholla/ ia sylijt henen pälens/ laskit poluillens ia cumarsit hende.
Ja he löit hänen päänsä ruokolla/ ja syljit hänen päällensä/ laskit polwillensa ja kumarsit häntä.
15:20 Ja quin he olit henen pilcanuet/ rijsuit he henelde sen purpuran waatten/ ia pughetit henen omin waattehins/ Ja vlosweit henen Ristinnaulitta.
Ja kuin he olit hänen pilkanneet/ riisuit he häneltä sen purppurawaatteen/ ja puetit hänen omiin waatteihinsa/ Ja ulosweit hänen ristiinnaulittaa.
15:21 Ja nin he waadhit yhden/ ioca ohitzekeui nimelde Simon Kyrenesta/ quin tuli pellolda (Alexandrin ia Ruffin Ise) candaman henen Ristiens.
Ja niin he waadit yhden/ joka ohitse käwi nimeltä Simon Kyrenestä/ kuin tuli pellolta (Alexandrin ja Ruffin isä) kantamaan hänen ristiänsä.
15:22 Ja he weit henen sihen Sijan/ quin cutzuttan Golgata/ se on tulkittu/ Päcalloin paicka.
Ja he weit hänen siihen sijaan/ kuin kutsutaan Golgata/ se on tulkittu/ Pääkallon paikka.
15:23 Ja he annoit henelle ioodha Myrrhatun winan. Waan ei hen ottanut.
Ja he annoit hänelle juoda Mirrhatun wiinan. Waan ei hän ottanut.
15:24 Ja coska he olit henen Ristin naulinuet/ iaghoit he henen waatteins/ heitedhen arpa ninen päle/ mite cunghi piti saaman.
Ja koska he olit hänen ristiinnaulinneet/ jaoit he hänen waatteensa/ heittäen arpaa niiden päälle/ mitä kunkin piti saaman.
15:25 Ja se oli colmas hetki coska he Ristinnaulitzit henen.
Ja se oli kolmas hetki koska he ristiinnaulitsit hänen.
15:26 Ja oli henen päens päle kirioitettu mike henen syyns oli/ nimittein/ Judasten Kuningas.
Ja oli hänen päänsä päälle kirjoitettu mikä hänen syynsä oli/ nimittäin/ judasten kuningas.
15:27 Ja he ristinnaulitzit caxi Röuerite hene' cansans/ yxi oikealle ia toinen wasemella polelle.
Ja he ristiinnaulitsit kaksi ryöwäriä hänen kanssansa/ yksi oikealle ja toinen wasemmalle puolelle.
15:28 Ja nin teutettin se kirioitus ioca sanopi/ Hen ombi Pahointekiedhen cansa luettu.
Ja niin täytettiin se kirjoitus joka sanoopi/ Hän ompi pahointekijäiden kanssa luettu.
15:29 Ja ne iotca sijte ohitzekeuit/ pilcasit hende ia wändelit pätens sanoden/ Pfui sinuas/ quinga hyuesti sine Templin mahanricot/ ia sen colmena peiuen ylesrakennat/
Ja ne jotka siitä ohitsekäwit/ pilkkasit häntä ja wääntelit päätänsä sanoen/ Woi sinuas/ kuinka hywästi sinä templin maahanrikot/ ja sen kolmena päiwän ylösrakennat/
15:30 Wapadha nyt itzes/ ia alasastu Ristild.
Wapahda nyt itses/ ja alasastu ristiltä.
15:31 Samalamoto mös ne ylimeiset Papit pilcasit hende keskenens Kirianoppenutten cansa/ ia sanoit/ Muita hen autti/ mutta ei hen woi itzens autta.
Samalla muotoa myös ne ylimmäiset papit pilkkasit häntä keskenänsä kirjanoppineitten kanssa/ ja sanoit/ Muita hän autti/ mutta ei hän woi itseensä auttaa.
15:32 Jos hen ombi Christus/ ia Kuningas Israelis/ nin alasastucan nyt Rististe/ ette me näkisim/ ia vskoisim. Ja ne iotca henen cansans Ristinnaulitut olit pilcasit mös hende.
Jos hän ompi Kristus/ ja kuningas Israelissa/ niin alas astukaan nyt rististä/ että me näkisimme/ ja uskoisimme. ja ne jotka hänen kanssansa ristiinnaulitut olit pilkkasit myös häntä.
15:33 Ja quin Cudes Hetki tapachtui/ tuli Pimeys caiken maan päle haman Yhdexenden Hetken asti.
Ja kuin kuudes hetki tapahtui/ tuli pimeys kaiken maan päälle hamaan yhdeksänteen hetkeen asti.
15:34 Nin yhdexenel hetkel hwsi IesuS swrella änelle sanoden/ ELI/ ELI lama asabthani/ se on tulkittu/ Minun JUMALAN/ Minun JUMALAN/ Mixis minun ylenannoit?
Niin yhdeksännellä hetkellä huusi Jesus suurella äänellä sanoen/ ELI/ ELI lama sabaktani/ se on tulkittu/ Minun JUMALANI/ Minun JUMALANI/ Miksi minun ylenannoit?
15:35 Ja mwtamat iotca tykene seisoit/ quin he sen cwlit/ sanoit he/ Catzo hen cutzupi Eliast.
Niin muutamat jotka tykönä seisoit/ kuin he sen kuulit/ sanoit he/ Katso hän kutsuupi Eliasta.
15:36 Nin yxi iooxi ia teutti Sienen Eticalla/ ia pani sen Roghon pähen/ taritzi henen iooma sanoden/ Sallicat/ catzokam ios Elias tule hende poispaneman.
Niin yksi juoksi ja täytti sienen etikalla/ ja pani sen ruokon päähän/ taritsi hänen juomaan sanoen/ Sallikaat/ Katsokaamme jos Elias tulee häntä pois paneman.
15:37 Mutta IesuS hwti swrella änelle/ ia ylesa'noi Henge's
Mutta Jesus huusi suurella äänellä/ ja ylösantoi henkensä.
15:38 Ja Templin purie halkeisi cachtia/ ylhelde hamaha' alhalle.
Ja templin purje halkesi kahtia/ ylhäältä hamaan alhaalle.
15:39 Coska nyt Pämies/ ioca sijne hene' Cohdalla's seisoi/ näki ette hen semmotoisella hwdholla/ Hengens annoi/ sanoi hen/ Totisesta teme Inhiminen oli JUMALAN Poica.
Koska nyt päämies/ joka siinä hänen kohdallansa seisoi/ näki että hän semmoisella huudolla/ Henkensä antoi/ sanoi hän/ Totisesti tämä ihminen oli JUMALAN Poika.
15:40 Ja olit mös Waimot sielle taamba catzelit/ ioinenga seas oli Maria Magdalena ia Maria sen wehen Jacobin ia Josesin eiti ia Salome/
Ja olit myös waimot siellä taempana katselit/ joidenka seassa oli Maria Magdaleena ja Maria sen wähän Jakobin ja Josesin äiti ja Salome/
15:41 iotca mös/ coska hen oli Galileas/ hende seuraneet ia paluelluet olit/ ia monda mwta iotca ynne ylesmennyet olit henen cansans Hierosoliman.
jotka myös/ koska hän oli Galileassa/ häntä seuranneet ja palwelleet olit/ ja monta muuta jotka ynnä ylös mennyt olit hänen kanssansa Jerusalemiin.
15:42 Ja Echtona sill ette Walmistus peiue oli/ ioca ombi se Esisabbathi/
Ja ehtoona sillä että walmistuspäiwä oli/ joka ompi esisabbathi/
15:43 tuli Joseph Arimathiast/ Yxi cunnialinen Radhin mies/ ioca mös odhotti JUMALAN Waldacu'da. Hen rohkeisi/ ia sisellemeni Pilatusen tyge/ ia anoi henelde Iesusen Rumista.
tuli Joseph Arimatiasta/ Yksi kunniallinen raadin mies/ joka myös odotti JUMALAN waltakuntaa. Hän rohkaisi/ ja sisälle meni Pilatuksen tykö/ ja anoi häneltä Jesuksen ruumista.
15:44 Nin Pilatus imehteli ette hen io coollut oli/ ia cutzui tygens Pämiehen ia kysyi henelde/ Jos hen io Amu coollut oli/
Niin Pilatus ihmetteli että hän jo kuollut oli/ ja kutsui tykönsä päämiehen ja kysyi häneltä/ Jos hän jo aamulla kuollut oli/
15:45 Ja quin hen ymmersi asian Pämiehelde/ Annoi hen Josephille Rwmijn.
Ja kuin hän ymmärsi asian päämieheltä/ Antoi hän Josephille ruumiin.
15:46 Ja hen osti Linawaatten/ ia poisotti henen/ ia käri Linawaattehin Ja pani hene' Hautan quin oli hacattu Callion ia wieritti kiuen Haudhan ouelle.
Ja hän osti liinawaatteen/ ja pois otti hänen/ ja kääri liinawaatteihin. Ja pani hänen hautaan kuin oli hakattu kallioon ja wieritti kiwen haudan owelle.
15:47 Mutta Maria Magdalena ia Maria Jose catzelit cuhunga hen pandijn.
Mutta Maria Magdaleena ja Maria Jose katselit kuhunka hän pantiin.


Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16