Se P. Paualin Epistola Epheserin tyge.

VI. Lucu.

 

6:1 TE Lapset olcat cwliaiset teide' Wanhembain HERRAsa/ Sille ette se on oikea.
TE lapset olkaat kuuliaiset teidän wanhempain Herrassa/ Sillä että se on oikea.
6:2 Cunnioita sinun Ises ia Eites/ ioca ombi se ensimeinen Kesky/ iolla Lupaus on/
Kunnioita sinun isääsi ja äitiäsi/ joka ompi se ensimmäinen käsky/ jolla lupaus on/
6:3 Senpäle ette sinu' pite hyuesti kieumen/ ia cauuan elemen Maan päle.
Senpäälle että sinun pitää hywästi käymän/ ja kauwan elämän maan päälla
6:4 Ja te Iset elket yllyttekö teiden Lapsia'na wihaan/ Waan yleskaswatacat heite Rangastuxes ia Herran manauxes.
Ja te isät älkäät yllättäkö teidän lapsianne wihaan/ waan ylöskaswattakaat heitä rangaistuksessa ja Herran manauksessa.
6:5 Te Palueliat olcata cwliaiset teiden rumillisten Herrain/ pelkeuxen ia wapistoxen cansa/ teiden syhdeme' yxikerdhasudhes/ ninquin Christusen/
Te palwelijat olkaatte kuuliaiset teidän ruumiillisten herrain/ pelkäyksen ja wawistuksen kanssa/ teidän sydämen yksinkertaisuudessa/ niinkuin Kristuksen/
6:6 Ei waiuoin silmein edes paluellen/ ninquin Inhimiste' mielennouteexi/ waan ninquin Christusen Palueliat/ tehden sydhemeste mite Jumala tachto hyuelle mielelle.
Ei waiwoin silmäin edessä palwellen/ niinkuin ihmisten mielennouteeksi/ waan niinkuin Kristuksen palwelijat/ tehden sydämestä miten Jumala tahtoo hywällä mielellä.
6:7 Se tietke/ ette te Herra palueletta ia ei Inhimiste.
Se tietäkää/ että te Herraa palwelette ja ei ihmistä.
6:8 Ja tietke se/ ette mite hyue itzecukin tekepi/ sen henen pite Herralda iellenssaaman/ olcon hen Oria eli wapah.
Ja tietäkää se/ että mitä hywää itsekukin tekeepi/ sen hänen pitää Herralta jällens saaman/ olkoon hän orja eli wapaa.
6:9 Ja te HErrat techket mös site sama heite wastan/ ia poispangat wchkauxet/ Ja tietket/ ette teille mös HErra ombi Taiuassa/ ia ei ole henen edesens Inhimisen moodhon catzomus.
Ja te herrat tehkäät myös sitä samaa heitä wastaan/ ja pois pankaat uhkaukset/ ja tietäkää/ että teillä myös HErra ompi taiwaassa/ ja ei ole hänen edessänsä ihmisen muotoon katsomus.
6:10 Nyt wijmen (minun rackat Welieni) olcat wäkeuet Herrasa/ ia henen wäkeydhens woimasa.
Nyt wiimein (minun rakkaat weljeni) olkaat wäkewät Herrassa/ ja hänen wäkewyytensä woimassa.
6:11 Yle'nepukecat caiken Jumalan Harniskan/ Ette te woisitta wastanseiso nijte caualita Perkelen pälecarckamisi.
Yllenne pukekaat kaiken Jumalan haarniskan/ Että te woisitte wastaan seisoo niitä kawalia perkeleen päällekarkaamisia.
6:12 Sille eipe meille sota ole Liha ia Werta Wastan/ waan Peruchtinaita ia Waldautta wastan/ se on/ mailman HErroi wastan/ iotca temen Mailman pimeydhesa waltauat/ nijte pahoi Hengi wastoin Taiuahen alla.
Sillä eipä meillä sota ole lihaa ja werta wastaan/ waan pääruhtinaita ja waltaa wastaan/ se on/ maailman herroja wastaan/ jotka tämän maailman pimeydessä waeltawat/ niitä pahoja henkiä wastaan taiwahan alla.
6:13 Senteden tygenottacat caiki Jumalan Harniskat/ senpäle ette te woisitta wastanseiso sinä pahana peiuene/ ia caikissa asioissa madhaisitta pysyueiset * edeshardhautta.
Sentähden tykö ottakaat kaikki Jumalan haarniskat/ senpäälle että te woisitte wastaanseisoa sinä pahana päiwänä/ ja kaikissa asioissa mahtaisittä pysywäiset edeshartauttaa.
6:14 Nin seisocat nyt ymberinswötetydh Cupeista Totudhen cansa/ ia ylepuetettuna Wanhurskaudhen Rindaraudhalla/
Niin seisokaat nyt ympäriwyötetyinä kupeista totuuden kanssa/ ja yllepuetettuna wanhurskauden rintaraudalla/
6:15 ia kengitetyt Jalgat rauhan Euangelumin cansa/ iolla te walmihit olisitta.
ja kengitetyt jalat rauhan ewankeliumin kanssa/ jolla te walmiit olisitte.
6:16 Mutta caikein ylitze/ tygenottacat vskon Kilpi/ iolla te woitta sammutta caiki sen Rymen tuliset Noolet.
Mutta kaikkein ylitse/ tykö ottakaat uskon kilpi/ jolla te woitte sammuttaa kaikki sen ruman tuliset nuolet.
6:17 Ja ottacat terueydhen Rautalacki teiden pälen. Ja He'gen Miecka/ ioca ombi se Jumalan Sana.
Ja ottakaat terweyden rautalakki teidän päälle. Ja Hengen miekka/ joka ompi se Jumalan Sana.
6:18 Ja rucolcat alati caikesa waralises/ rucolimisen ia anomisen cansa Hengese/ Ja sihen te mös waluocat caiken acherudhen ia rucouxen cansa/ caikein Pyhein edeste/ ia minun edesteni/
Ja rukoilkaat alati kaikessa waarassa/ rukoilemisen ja anomisen kanssa Hengessä/ Ja siihen te myös walwokaat kaiken ahkeruuden ja rukouksen kanssa/ kaikkein pyhäin edestä/ ja minun edestäni/
6:19 Senpäle ette minulle annetaisijn puhet rochkiudhe' ca'sa minun suuni auamisesa/ Ette mine madhaisin tietteuexi tehdhä sen Euangeliumin Salaudhe'
Senpäälle että minulle annettaisiin puheet rohkeuden kanssa minun suuni awaamisessa/ Että minä mahtaisin tiettäwäksi tehdä sen ewankeliumin salauden.
6:20 ionga Keskyleinen mine olen neisse Cahleissa Senpäle ette mine nijsse madhaisin rochkiasta puhuua/ ninquin minun tuleki puhuaxen.
jonka käskyläinen minä olen näissä kahleissa senpäälle että minä niissä mahtaisin rohkeasti puhua/ niinkuin minun tuleekin puhuaksen.
6:21 Mutta senpäle ette te mös tieteisitte/ quinga minun käten kieupi/ ia mite mine teen/ sen caiken Tichycus minun racas welein ia Uskoline' Paluelia Herrasa/ teille tietteuexi tekepi.
Mutta senpäälle että te myös tietäisitte/ kuinka minun käteni käypi/ ja mitä minä teen/ sen kaiken Tikycus minun rakas weljeni ja uskollinen palwelija Herrassa/ teille tiettäwäksi tekeepi.
6:22 Jonga mine sentede' teiden tygen Lehetin/ ette te saisitta tiete quinga minun käte' keupi/ Ja ette hen lohutais teiden sydheme'ne.
Jonka minä sentähden teidän tykö lähetin/ että te saisitte tietää kuinka minun käten käypi/ Ja että hän lohduttaisi teidän sydämenne.
6:23 Rauha olcoho' Welille/ ia rackaus Uskon cansa/ Iselde Jumalalda ia HERralda Iesuselda Christuselda.
Rauha olkoon weljille/ ja rakkaus uskon kanssa/ Isältä Jumalalta ja HERralta Jesukselta Kristukselta.
6:24 Armo olcohon caikein cansa iotca meiden HErra Iesust Christust puchtasta sydhemeste racastauat/ AMEN.
Armo olkoon kaikkein kanssa jotka meidän HErraa Jesusta Kristusta puhtaasta sydämestä rakastawat/ AMEN.

Kirioitettu Romista Epheserin tyge. Tichicusen möte

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6