Se P. Paualin Epistola Epheserin tyge.

II. Lucu.

 

2:1 JA mös te/ coska te coollet olitta/ Ylitzekieumisen ia Syndein cautta/
Ja myös te/ koska te kuolleet olitta/ Ylitsekäymisen ja syntein kautta/
2:2 ioissa te muijnen waelsitta/ temen Mailman iooxun pereste/ Ja sen Päruchtinan iolla Twlesa ombi walta/ Nimitten/ sen Hengen pereste/ ioca telle aijalla waikutta epeuskoisten Lasten siselle/
joissa te muinen waelsitte/ tämän maailman juoksun perästä/ Ja sen pääruhtinaan jolla tuulessa ompi walta/ Nimittäin/ sen Hengen perästä/ joka tällä ajalla waikuttaa epäuskoisten lasten sisällä/
2:3 Joinenga seas me mös caiki muijnen meiten kieuttenyet olema meiden Lihan Himoisa/ ia teimme Lihan ia toime' tahdon ielkin/ Ja olima Loonnosta Wihan Lapset ninquin mös te mwdh.
Joinenka seassa me myös kaikki muinen meitän käyttänyt olemme meidän lihan himoissa/ ja teimme lihan ja toimen tahdon jälkeen/ Ja olimma luonnosta wihan lapset niinkuin myös te muut.
2:4 Mutta Jumala ioca Ricas ombi Laupiudhesta/ henen swren Rackaudhens cautta/ iolla hen on meite racastanut/
Mutta Jumala joka rikas ompi laupeudesta/ hänen suuren rakkautensa kautta/ jolla hän on meitä rakastanut/
2:5 coska me wiele synnise coolluet olima/ o'bi hen meite ynne Christusen cansa eleuexi tehnyt (Sille Armon cautta te oletta autuaxi tulleet)
koska me wielä synnissä kuolleet olimme/ ompi hän meitä ynnä Kristuksen kanssa eläwäksi tehnyt (Sillä armon kautta te oletta autuaaksi tulleet)
2:6 Ja ombi meite ynne henen cansans ylesherettenyt/ ia ynne henen cansans meite istuttanut sijnä Taiualises menos/ Christuses Iesuses.
Ja ompi meitä ynnä hänen kanssansa ylösherättänyt/ ja ynnä hänen kanssansa meitä istuttanut siinä taiwaallisessa menossa/ Kristuksessa Jesuksessa.
2:7 Senpäle ette henen pidheis osottaman sille tuleuaisella aijalla/ henen Armons ylenpaltisen Rickaudhen henen Hywuwdhens cautta/ meiden cochtan Christuses Iesuses.
Senpäälle että hänen pitäisi osoittaman sillä tulewaisella ajalla/ hänen armonsa ylenpalttisen rikkauden hänen hywyytensä kautta/ meidän kohtaan Kristuksessa Jesuksessa.
2:8 Sille ette Armosta te oletta wapahetudh/ Uskon cautta/ ia ei se sama ole teiste/ Jumalan Lahia se ombi/ ei Töiste/
Sillä että armosta te oletta wapahdetut/ uskon kautta/ ja ei se sama ole teistä/ Jumalan lahja se ompi/ ei töistä/
2:9 Senpäle ettei yxiken itzense kerstaisi.
Senpäälle ettei yksikään itsensä kerskaisi.
2:10 Sille me olema henen teconsa/ Loodhut Christuses Iesuses/ hywihin töihin/ ioihinga Jumala meite io ennen walmistanut on/ ette me nijsse waeltaman pite.
Sillä me olemme hänen tekonsa/ Luodut Kristuksessa Jesuksessa/ hywihin töihin/ joihinka Jumala meitä jo ennen walmistanut on/ että me niissä waeltaman pitää.
2:11 Senteden aijatelca sen päle/ ette te iotca muijnen Lihan ielkin Pacanat olitta/ ia cutzuttin Esinahaxi nijste iotca cutzuttin Lihan ielkin Ymberileickaus/ iotca käsille tehdhen/
Sentähden ajatelkaa sen päälle/ että te jotka muinen lihan jälkeen pakanat olitta/ ja kutsuttiin esinahaksi nisät jotka kutsuttiin lihan jälkeen ympärileikkaus/ jotka käsillä tehden/
2:12 Ette te sihen aican ilman Christusta olitta wieroitetudh Israelin Borgharicu'nasta/ ia mwcalaiset Lupauxen Testamentistä/ iosta teille ei Toiuocan ollut/ ia olitta Mailmasa ilma' Jumalata.
Että te siihen aikaan ilman Kristusta olitta wieroitetut Israelin borgharikunnasta (kyläkunnasta)/ ja muukalaiset lupauksen testamentista/ josta teillä ei toiwokaan ollut/ ja olitta maailmassa ilman Jumalata.
2:13 Mutta nyt te iotca Christuses Iesuses oletta ia muijnen taambana olitta/ nyt te oletta tyge tulluet Christusen Weren cautta.
Mutta nyt te jotka Kristuksessa Jesuksessa olette ja muinen taempana olitte/ nyt te olette tykö tulleet Kristuksen weren kautta.
2:14 Sille hen ombi meiden Rauha/ ioca molomista ydhen tehnyt on/ ia ombi sen Waieh Aidhan poisserckenyt Sijnä ette hen Lihansa cautta poisotti sen wihalisudhen/
Sillä hän ompi meidän rauha/ joka molemmista yhden tehnyt on/ ja ompi sen waiheaidan pois särkenyt siinä että hän lihansa kautta pois otti sen wihollisuuden/
2:15 quin on sen * Lain/ ioca Keskyisse pätetty oli. Senpäle/ ette henen piti Cahdhesta ydhen wdhen Inhimisen itzehenesens looman/ ia Rauhan tekemen/
kuin on sen lain/ joka käskyissä päätetty oli. Senpäälle/ että hänen piti kahdesta yhden uuden ihmisen itse hänessänsä luoman/ ja rauhan tekemän/
2:16 ia ette hen ne molemat souittais Jumalan cansa ydhexi Rumixi Ristin cautta. Ja ombi sen Wihalisudhen itzensä cautta coolettanut.
ja että hän molemmat sowittaisi Jumalan kanssa yhdeksi ruumiiksi ristin kautta. Ja ompi sen wihollisuuden itsensä kautta kuolettanut.
2:17 Ja on tullut ilmoittama' Eua'gelium cautta teille Rauha/ iotca taambana olitta/ ia ninen iotca lesse olit.
Ja on tullut ilmoittamaan ewankeliumin kautta teille rauha/ jotka taempana olitta/ ja niiden jotka läsnä olit.
2:18 Sille ette Henen cauttans ombi meille Molomille Tygekieumys ydhes Hengesse Isen tyge.
Sillä että Hänen kauttansa ompi meille molemmille tykökäymys yhdessä Hengessä Isän tykö.
2:19 Nin eipe te sillen ole Wierahat/ ia Mucalaiset/ waan Pyhein cansa Borgharit/ ia Jumalan Perehet/
Niin eipä te silleen ole wierahat/ ja muukalaiset/ waan pyhäin kanssa borgharit (kylänmiehet) / ja Jumalan perheet/
2:20 ylesraketudh Apostolein ia Prophetadhen Perustoxen päle/ iossa Iesus Christus ylimeinen Culmakiui ombi/
ylösraketut apostolein ja profeettaiden perustuksen päälle/ jossa Jesus Kristus ylimmäinen kulmakiwi ompi/
2:21 Jonga päle caiki Rakennus toine' toisehens lijtetehen/ se casuapi Pyhexi Te'plixi Herrasa/
Jonka päälle kaikki rakennus toinen toisehen liitetähän/ se kaswaapi pyhäksi templiksi Herrassa/
2:22 Jonga päle mös te ylesraketahan/ Jumalalle ydhexi Taloixi/ hengen cautta.
Jonka päälle myös te ylösrakennetahan/ Jumalalle yhdeksi taloiksi/ hengen kautta.

* Lain) Laki se oli wihalisus ia Rijta/ Pacanain ia Juttain keskene/ Sille ette Juttat tadhoit sen cautta paramat olla. Mutta nyt ette caikilla ilman Laita/ Christusen cautta Hengi onopi/ Nin sille wihasudhella on loppu ia caiki ouat ydhencaltaiset.

 


 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6