Se P. Paualin Epistola Epheserin tyge.

IV. Lucu.

 

4:1 NIn mine nyt manan teite/ mine fangittu Herrassa/ ette te waellaisit ninquin tule sijnä Cutzumises iossa te cutzutudh oletta/
Niin minä nyt manaan teitä/ minä wangittu Herrassa/ että te waeltaisit niinkuin tule siinä kutsumisessa jossa te kutsutut oletta/
4:2 Caiken neurydhen ia Lakiudhen/ ia kerssimisen cansa/ Ja kerssiket toinen toistan Rackaudesa.
Kaiken nöyryyden ja lakiuden/ ja kärsimisen kanssa/ Ja kärsikäät toinen toistan rakkaudessa.
4:3 Ja achkeroicat pitemen Hengesse ycteyttä/ Rauhan siteen cautta.
Ja ahkeroikaat pitämään Hengessä yhteyttä/ Rauhan siteen kautta.
4:4 Yxi Rumis ia yxi Hengi/ Ninquin te mös cutzuttudh oletta teiden cutzumisen ydhencaltaisen Toiuoon.
Yksi ruumiis ja yksi henki/ niinkuin te myös kutsutut olette teidän kutsumisen yhdenkaltaiseen toiwoon.
4:5 Yxi Herra/ yxi Usko/ yxi Caste/
Yksi Herra/ yksi usko/ yksi kaste/
4:6 yxi Jumala ia meiden caikeden Ise/ ioca caikein teiden pälen ombi/ ia teiden caikein cautta ia teisse caikissa.
yksi Jumala ja meidän kaikkein Isä/ joka kaikkein teidän päällen ompi/ ja teidän kaikkein kautta ja teissä kaikissa.
4:7 Mutta iocaitzelle meille on Armo annettu Christusen Lahian mitan ielkin.
Mutta jokaiselle meille on armo annettu Kristuksen lahjan mitan jälkeen.
4:8 Senteden hen sano/ Hen on ylesastunut Corckiuteen/ Ja on sen * Fangiuxen fangina wienyt/ Ja ombi Inhimisille Lahiat andanut.
Sentähden hän sanoo/ Hän on ylös astunut korkeuteen/ Ja on sen wankeuden wankina wienyt/ Ja ompi ihmisille lahjat antanut.
4:9 Mutta se quin hen ylesastui/ mite se on mwta/ Waan ette hen mös ennen tenne alasastui alimaisihin Maan Paickoin?
Mutta se kuin hän ylösastui/ mitä se on muuta/ Waan että hän myös ennen tänne alas astui alimmaisihin maan paikkoihin?
4:10 Joca alasastunut on/ se ombi mös se sama/ ioca ylesastui caikein Taiuasten päle/ ette henen piti caiki teuttemen.
Joka alas astunut on/ se ompi myös se sama/ joka ylösastui kaikkein taiwasten päälle/ että hänen piti kaikki täytettämän.
4:11 Hen on mwtomat pannut Apostolixi/ mwtomat Prophetixi/ mwtomat Euangelisterixi/ mwtomat Paimenixi ia Opetaixi/
Hän on muutamat pannut apostoliksi/ muutamat profeetoiksi/ muutaman ewankelistoiksi/ muutamat paimeniksi ja opettajiksi/
4:12 ette ne Pyhet pite hangitudh oleman sihen Wirghan tecohon/ ionga cautta se Christusen Rumis ylesraketuxi tulis/
että ne pyhät pitää hankitut oleman siihen wiran tekohon/ jonka kautta se Kristuksen ruumis ylösraketuksi tulisi/
4:13 Sihenasti ette me caiki tulema ydhencaltaisen Uskoon/ ia Jumalan Poian tundemiseen/ ia ydhexi teudhelisexi Miehexi tule'ma/ ioca ombi sijnä teudhelises Christusen ijen mitasa.
Siihenasti että me kaikki tulemme yhdenkaltaiseen uskoon/ ja Jumalan Pojan tuntemiseen/ ja yhdeksi täydelliseksi mieheksi tulemme/ joka ompi siinä täydellisessä Kristuksen iän mitassa.
4:14 Senpäle ettei me sillen enembi Lapset olisi/ iotca horiuma ia ymberiwietelleisimme caikinaisista Opetuxen twlesta/ Inhimisten coiruten ia cauallutten cautta/ ioilla he ymberinskieuuet meite sadhaxens pette.
Senpäälle ettei me silleen enempi lapset olisi/ jotka horjumme ja ympäriwieteltäisimme kaikkinaisista opetuksen tuulesta/ ihmisten koiruuden ja kawaluuden kautta/ joilla he ympärinskäywät meitä saadaksensa pettää.
4:15 Mutta olcam me toimeliset Rackaudhes/ ia casuacam caikis cappaleis/ henesse/ ioca se Pää on Christus/
Mutta olkaam me toimelliset rakkaudessa/ ja kaswakaamme kaikissa kappaleissa/ hänessä/ joka se pää on Kristus/
4:16 Josta coco Rumis ychten lijteten/ ia yxi Jesen rippu toisesta/ caikein Raiain lepitze/ sijnä ette itzecuki toistansa paluele/ sen teghon pereste quin cullakin Jesenelle ombi/ henen modhollans/ ia saattapi/ ette Rumis casuapi itzellens corotuxexi/ ia sen caiken Rackaudhesa.
Josta koko ruumis yhteen liitetään/ ja yksi jäsen riippuu toisesta/ kaikkein rajain läwitse/ siinä että itsekukin toistansa palwelee/ se teon perästä kuin kullakin jäsenellä ompi/ hänen muodollansa/ ja saattaapi/ että ruumis kaswaapi itsellensä korotukseksi/ ja sen kaiken rakkaudessa.
4:17 Nin mine nyt sanon/ ia todhistan Herrasa/ ettei te sillen waella/ ninquin ne mwdh Pacanat waeldauat/ heiden mielens tyhmydhesa/
Niin minä nyt sanon/ ja todistan Herrassa/ ettei te silleen waella/ niinkuin ne muut pakanat waeltawat/ heidän mielensä tyhmyydessä/
4:18 ioinenga ymmerdhys pimitetty on/ ia ouat poiswierandeneet sijtä Elemeste/ ioca Jumalasta onopi/ sen tyhmydhen cautta/ quin heisse on/ ia heiden sydhemens Sokiudhen cautta/
joinenka ymmärrys pimitetty on/ ja owat pois wieraantuneet siitä elämästä/ joka Jumalasta onpi/ sen tyhmyyden kautta/ kuin heissä on/ ja heidän sydämensä sokeuden kautta/
4:19 Jotca sijttequin he sihen iouduit/ ette he lackasit murechtimasta/ nin he itzeheidens ylenannoit caicken Haureutehe'/ ia päättemen caikinaista Saastautta ynne Ahneuden cansa.
Jotka sitten kuin he siihen jouduit/ että he lakkasit murehtimasta/ niin he itseheitäns ylenannoit kaikkeen haureuteen/ ja päättämän kaikkinaista saastautta ynnä ahneuden kanssa
4:20 Mutta eipe te nin Christusta oppenet ole/
Mutta eipä te niin Kristusta oppineet ole/
4:21 ios te mutoin henen cwlleet oletta/ ia henesse opetetudh olitta/ quinga Iesuses yxi toimelinen meno ombi.
jos te muutoin hänen kuulleet olette/ ja hänessä opetetut olitte/ kuinka Jesuksessa yksi toimellinen meno ompi.
4:22 Nin poispangata nyt teiden tyköenne se wanha Inhiminen ionga cansa te ennen waelsitta/ ioca himoin cautta exyxise itze'se turmelepi.
Niin poispankaatte nyt teidän tyköänne se wanha ihminen jonka kanssa te ennen waelsitte/ joka himoin kautta eksytyksissä itseänsä turmeleepi.
4:23 Mutta wdhistacat teiten teiden mielen Henges/
Mutta uudistakaat teitän teidän mielen Hengessä/
4:24 ia pukecat itzen sihen Wten Inhimiseen/ ioca Jumalan ielkin lootu on/ toimelises Wanhurskaudes ia Pyhydhes.
ja pukekaat itsenne siihen uuteen ihmiseen/ joka Jumalan jälkeen luotu on/ toimellisessa wanhurskaudessa ja pyhyydessä.
4:25 Senteden poispangat Walhet/ ia puhucan iocainen totudhen Lehimeisens cansa/ senwoxi ette me olema keskenen Jäsenet.
Sentähden poispankaat walheet/ ja puhukaan jokainen totuuden lähimmäisensä kanssa/ sencwuoksi että me olemme keskenään jäsenet.
4:26 Wihastucat/ ia elke synditechkö. Elket andaco Auringon laske teiden wihan ylitze/
Wihastukaat/ ja älkää synti tehkö. Älkäät antako auringon laske teidän wihan ylitse/
4:27 Elket andaco Laittaijalle sia.
Älkäät antako laittajalle sijaa.
4:28 Joca warastanut on/ elken sillen warghastaco/ Waan paraman techken töte/ ia matkan saattacan käsillens iotakin hyue/ Sen päle ette henelle olis iacamista Taruitzeuan cansa.
Joka warastanut on/ älkään silleen warastako/ Waan paremmin tehkään työtä/ ja matkaan saattakaan käsillänsä jotakin hywää/ Sen päälle että hänellä olisi jakamista tarwitsewan kanssa.
4:29 Elket andaco wloskieudä teiden Suustan retalisi Puheita/ waan mite tarpelinen on paranoxexi iohonga site taruitan/ ette se auwlinen olis cwlta.
Älkäät antako uloskäydä teidän suustan rietallisia puheita/ waan mitä tarpeellinen on parannukseksi johonka sitä tarwitaan/ että se awullinen olisi kuulla.
4:30 Ja elkette site Jumala' Pyhe Henge murehelisexi saattaco/ iolla te insiglatud oletta/ lunastoxen peiuehen asti.
Ja älkäätte sitä Jumalan Pyhää Henkeä murheelliseksi saattako/ jolla te insiglatut (kiinnitetyt) oletta/ lunastuksen päiwään asti.
4:31 Caiki catkerus ia Hirmous/ ia wiha/ ia hwto/ ia sadhattus olcohon caucana teiste/ ynne caiken pahudhen cansa.
Kaikki katkeruus ja hirmuus/ ja wiha/ ja huuto/ ja sadatus olkohon kaukana teistä/ ynnä kaiken pahuuden kanssa.
4:32 Mutta olcatta keskenen toinen toisens cochtan ysteuelliset/ laupiat/ ia andexiandacat toinen toisensa/ Ninquin mös Jumala teille andexiandanut on Christusen cautta.
Mutta olkaatte keskenään toinen toisensa kohtaan ystäwälliset/ laupiaat/ ja anteeksiantakaat toinen toisensa/ Niinkuin myös Jumala teille anteeksiantanut on Kristuksen kautta.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6