Se Ensimeinen P. Paualin Epistola Timotheusen tyge.

 

Vi Lucu.

6:1 NE Oriat iotca jkeen alla ouat/ pite heiden Herrains caiken Cunnian keluolisna pitemen/ Se' päle ettei Jumalan Nimi ia opetus pideisi pilcattaman.
Ne orjat jotka ikeen alla owat/ pitää heidän herrainsa kaiken kunnian kelwollisina pitämän/ Sen päälle ettei Jumalan nimi ja opetus pitäisi pilkattaman.
6:2 Mutta ioilla ouat vskoliset Herrat/ elköhön nijte ylencatzo senwoxi ette he Weliexet ouat/ waan olcohot site enemin cwliaiset/ ette he vskoliset ouat/ ia rackahat/ ia osaliset hyuisse töisse.
Mutta joilla owat uskolliset herrat/ älköhön niitä ylenkatso sen wuoksi että he weljekset owat/ waan olkohot sitä enemmin kuuliaiset/ että he uskolliset owat/ ja rakkahat/ ja osalliset hywissä töissä.
6:3 Neite sine opeta ia mana. Jos iocu toisin opetta/ ia ei pysy meiden Herran Iesusen Christusen teruelisis sanoisa/ ia sijnä Opisa ioca iumalisudhesta ombi/
Näitä sinä opeta ja manaa. Jos joku toisin opettaa/ ja ei pysy meidän Herran Jesuksen Kristuksen terweellisissä sanoissa/ ja siinä opissa joka jumalisuudesta ompi/
6:4 hen ombi * piminnyt/ ia ei miten taidha. Waan on * sairas Kysymisis ia Sana'campauxis/ ioista nouse Cateus/ Rijta/ Häueisus Pahatlwlot/
hän ompi pimennyt/ ja ei mitään taida. Waan on sairas kysymisissä ja sanankampauksissa/ joista nousee kateus/ riita/ häwäisyys pahat luulot/
6:5 turhat coetuxet ninen Inhimisten keskene iotca mielesens riuatudh ouat ioilda Totuus ombi poisotettu. Jotca lwleuat ette Jumalisus o'bi yxi Woitto. Erite sinuas nijste pois.
turhat koetukset niinen ihmisten kesken jotka mielessänsä riiwatut owat joilta totuus ompi pois otettu. Jotka luulewat että jumalisuus ompi yksi woitto. Eritä sinuas niistä pois.
6:6 Mutta se ombi yxi swri * Woitto/ Joca Jumalalinen o'bi/ ia tytypi onnellens.
Mutta se ompi yksi suuri woitto/ Joka jumalallinen ompi/ ja tyytyypi onnellensa.
6:7 Sille eipe me miteken ole Mailmahan toonehet. Senteden ombi iulki/ ettei me mös miteken taidha teste wloswiedhä.
Sillä eipä me mitäkään ole maailmahan tuonehet. Sentähden ompi julki/ ettei me myös mitäkään taida tästä ulos wiedä.
6:8 Mutta coska meille on Elatos ia waattet nihin me tytykem.
Mutta koska meillä on elatus ja waatteet niihin me tyytykäämme.
6:9 Sille iotca Rickaxi tachtouat tulla/ ne langeuat kiusauxeen ia Paulahan/ ia moneen tyhmijn ia wahingolisijn Himohin/ iotca wpottauat Inhimiset huckauxeen ia cadhotuxeen.
Sillä jotka rikkaaksi tahtowat tulla/ ne lankeawat kiusaukseen ja paulahan/ ja moneen tyhmiin ja wahingollisiin himoihin/ jotka upottawat ihmiset hukkaukseen ja kadotukseen.
6:10 Sille ette Ahneus on caikein pahuten iuri. Johonga mutomat ouat himoineet/ ia ouat wskosta poisexyneet/ ia ouat saattanuet itzellens palion Murechta.
Sillä että ahneus on kaikkein pahuuden juuri. Johonka muutamat owat himoinneet/ ja owat uskosta pois eksyneet/ ja owat saattaneet itsellensä paljon murhetta.
6:11 Mutta sine Jumalan Inhiminen carta sencaltaista/ ia noudhata wanhurskautta/ Jumalisutta/ Uskoa/ rackautta/ Kersimiste/ Lakiutta.
Mutta sinä Jumalan ihminen karta senkaltaista/ ja noudata wanhurskautta/ jumalisuutta/ uskoa/ rakkautta/ kärsimistä/ lakiutta.
6:12 Campa yxi hyue Campaus Uskossa/ käsite site ija'caikista Elemete/ Johonga sine mös cutzuttu olet/ ia tu'nustanut olet yden hyuen tu'nustoxe' monein Todistain edes.
Kamppaa yksi hywä kamppaus uskossa/ käsitä sitä iankaikkista elämätä/ Johonka sinä myös kutsuttu olet/ ja tunnustanut olet yhden hywän tunnustuksen monein todistajain edessä.
6:13 Mine kesken sinua Jumalan casuon edes/ ioca caiki cappalet eleuexi tekepi/ ia Christusen Iesusen edes/ ioca Pontiusen Pilatusen alla tunnusti hyuen Todhistoxen/
Minä käsken sinua Jumalan kaswon edessä/ joka kaikki kappaleet eläwäksi tekeepi/ ja Kristuksen Jesuksen edessä/ joka Pontiusen Pilatuksen alla tunnusti hywän todistuksen/
6:14 ette sine pidhet Keskyn saastatoina/ nuchtetoina/ hama' meiden Herran Iesusen Christusen Ilmoituxen asti/
että sinä pidät käskyn saastatoinna/ nuhteetoinna/ hamaan meidän Herran Jesuksen Kristuksen ilmoitukseen asti/
6:15 Jonga aijalansa meille osottapi se autuas/ ia se ainoa waldias/ se Kuningaidhen Kuningas/ ia se caikein Herrain HERRA/
Jonka ajallansa meille osottaapi se autuas/ ja se ainoa waltias/ se Kuninkaiden Kuningas/ ja se kaikkein Herrain HERRA/
6:16 iolla ainoalla ombi coolemattous/ Joca asupi ydhes Kircaudhesa/ iohonga eikengen tulla taidha/ Jota ei yxiken Inhimisiste ole nähnyt/ eike taida nähdä/ Jolle olcohon Cunnia ia ija'caikinen waldaku'da/ Am'.
jolla ainoalla ompi kuolemattomuus/ Joka asuupi yhdessä kirkkaudessa/ johonka ei kenkään tulla taida/ Jota ei yksikään ihmisistä ole nähnyt/ eikä taida nähdä/ Jolle olkohon kunnia ja iankaikkinen waltakunta/ Amen.
6:17 Keske nijte quin Rickat ouat tesse Mailmas/ Ettei he olisi coriasmieles/ eike mös panisi Toiuonsa sen wissittöme' Rickaudhen päle/ Mutta sen Eleuen Jumalan päle/
Käske niitä kuin rikkaat owat tässä maailmassa/ Ettei he olisi koriassa mielessä/ eikä myös panisi toiwonsa sen wissittömän rikkauden päälle/ Mutta sen Eläwän Jumalan päälle/
6:18 Joca meille caikinaist ru'sasti andapi nauttiaxe'me/ Ette he hyue tekisit/ ia Rickaxi tulisit hyuiste töiste/ olisit kerckeet andamahan/ kernasti auulliset olisit/
Joka meille kaikkinaista runsaasti antaapi nauttiaksemme/ Että he hywää tekisit/ ja rikkaaksi tulisit hywistä töistä/ olisit kärkkäät antamahan/ kernaasti awulliset olisit/
6:19 tauaroitzisit itzellens hyue' Perustoxen edespein/ ette he käsitteisit ijancaikisen Elemen.
tawaroitsisit itsellens hywän perustuksen edespäin/ että he käsittäisit iankaikkisen elämän.
6:20 O Timothee/ ketke se quin sinun taghas pandu on. Ja welte hengettömet ia keluottomat Jutudh/ ia Rijdhat iotca wärin kerskatust Constista tuleuat/ ionga mutomat edestoouat/ ia exyuet Uskosta.
Oi Timothee/ kätke se kuin sinun takas pantu on. Ja wältä hengettömät ja kelwottomat jutut/ ja riidat jotka wäärin kerskatusta konstista tulewat/ jonka muutamat edestuowat/ ja eksywät uskosta.
6:21 Armo olcohon sinun cansas. Amen.
Armo olkohon sinun kanssasi. Amen


Kirioitettu Laodiceasta/ ioca on yxi Päcaupu'gi Phrygias Pacatianassa.
Alcupuhe sen Toisen P. Paualin Epistolan päle Timotheusen tyge.
TEsse Epistolas manapi P. Pauali Timotheust/ Ette hen nin edeskeuis/ quin hen on ruuennut Euangeliumi hokemahan/ quin kylle mös tarpelinen oli/ Sille ette monda poislangeisit.
Sihen mös falskit Henget ia Opettaijat iocapaicas ylestulit.
Senteden tule Pijspan alati waluo/ ia Euangeliumis tötetehdä.
Mutta erinomaisesta iij. ja iiij. Cap. hen ilmoitta/ sen waaralisen aijan/ quin Mailman lopusa tapachtupi/ sijnä ette yxi falski Hengelinen Eleme pite caiken Mailman wiettelemen wlcoisen Kircaudhen cansa/ Jonga alla caikinainan Pahuus ia Häpie pite peitetyne oleman.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6