Se Ensimeinen P. Paualin Epistola Timotheusen tyge.

 

III. Lucu.

3:1 SE on iwri totinen tosi/ Jos iocu Pispan wirca pytepi/ hen halapi hyuen töön.
Se on juuri totinen tosi/ Jos joku piispan wirkaan pyytääpi/ hän halaapi hywän työn.
3:2 Nin pite sis Pispan nuchtettoma' oleman/ Ydhen Emenne' Miehen/ walpan/ raitihin/ siuien/ wieroinholhoian/ Opettauaisen/
Niin pitää siis piispan nuhteettoman oleman/ Yhden emännän miehen/ walppaan/ raittihin/ siwian/ wierainholhoojan/ opettawaisen/
3:3 ei Joomarin/ ei tappelia' ei kerckehen ilkien woiton ielkin/ Waan cochtulisen/ ei Ridhaisen/ ei ahneen.
Ei juomarin/ ei tappelijan ei kärkeän ilkiän woiton jälkeen/ Waan kohtuullisen/ ei riitaisen/ ei ahneen.
3:4 Joca oman Hoonens hyuesti hallitze. Jolla cwliaiset Lapset ouat/ caiken siueydhen cansa.
Joka oman huoneensa hywästi hallitsee. Jolla kuuliaiset lapset owat/ kaiken siweyden kanssa.
3:5 (Mutta ios iocu ei taidha oman Hoonens edesseiso/ quinga hen Jumalan Seurakunnan edeste murechtipi?)
(Mutta jos joku ei taida oman huoneensa edesseisoa/ kuinka hän Jumalan seurakunnan edestä murehtiipi?)
3:6 Ei esken Christitun/ Senpäle ettei hen ylespaisuttuna langeisi laittaijan domion ala.
Ei äsken kristityn/ Sen päälle ettei hän ylöspaisuttuna lankeisi laittajan tuomion alle.
3:7 Mutta henen tule mös hyue todhistus pite/ nijste iotca wlcoset ouat/ Senpäle ettei hen langeisi Laittaijan pilcahan ia paulahan.
Mutta hänen tulee myös hywä todistus pitää/ niistä jotka ulkona owat/ Sen päälle ettei hän lankeisi laittajan pilkkahan ja paulahan.
3:8 Samalmoto pite mös Palueliat oleman toimeliset/ ei Caxi kieliset/ ei palion Winan ahneet/ ei kärckehet häpijelisen woito' ielkin/
Samalla muotoa pitää myös palwelijat olemaan toimelliset/ ei kaksikieliset/ ei paljon wiinan ahneet/ ei kärkkäät häpeällisen woiton jälkeen/
3:9 Jotca Uskon Salaudhen puchtahas Omastunnos piteuet.
Jotka uskon salauden puhtahassa omastunnossa pitäwät.
3:10 Ja ne pite ensin coeteldaman/ ia sitelehin he paluelcaha' coska he nuchtettomat ouat.
ja ne pitää ensin koeteltaman/ ja siitä lähin he palwelkahan koska he nuhteettomat owat.
3:11 Samalmoto pite mös heiden Eme'dens siuiet olema'/ ei Laittaiat/ raitijt/ vskoliset caikis cappaleis.
Samalla muotoa pitää myös heidän emäntänsä siweät oleman/ ei laittajat/ raittiit/ uskolliset kaikissa kappaleissa.
3:12 Palueliat olcohon yden Emennen Miehet/ iotca heiden Lastens hyuesti edesseisouat/ ia heiden oman Perehens.
Palwelijat olkohon yhden emännän miehet/ jotka heidän lastensa hywästi edesseisowat/ ja heidän oman perheensä.
3:13 Mutta iotca hyuesti palueleuat/ he ansaitzeuat heillens hyuen edeskeumisen/ ia swren wapaudhen Uskosa Christusesa Iesusesa.
Mutta jotka hywästi palwelewat/ he ansaitsewat heillens hywän edeskäymisen/ ja suuren wapauden uskossa Kristuksessa Jesuksessa.
3:14 Neite mine kirioitan sinulle/ ia toiuon pian tuleuani sinun tyges.
Näitä minä kirjoitan sinulle/ ja toiwon pian tulewani sinun tykösi.
3:15 Mutta ios mine wiwuyn/ Eettes tiedheisit/ quinga sinun pite waeltaman Jumalan Honesa/ ioca ombi sen eleuen Jumalan Seurakunda/ Yxi totudhen Pilari ia perustos.
Mutta jos minä wiiwyn/ ettäs tietäisit/ kuinka sinun pitää waeltaman Jumalan huoneessa/ joka ompi sen eläwän Jumalan seurakunta/ Yksi totuuden pilari ja perustus.
3:16 Ja tietteuesti ombi se swri Jumaludhen Salaus/ ette Jumala on ilmoitettu Lihassa/ wanhurskautettu Hengesse/ nechty Engeleildä/ sarnattu Pacanoille/ vskottu mailmasa/ ylesotettu Cunniaha'.
Ja tiettäwästi ompi se suuri jumaluuden salaus/ että Jumala on ilmoitettu lihassa/ wanhurskautettu Hengessä/ nähty enkeleiltä/ saarnattu pakanoille/ uskottu maailmassa/ ylös otettu kunniahan.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6