Se Ensimeinen P. Paualin Epistola Timotheusen tyge.

 

IV. Lucu.

4:1 MUtta Hengi sanopi selkiesti/ ette wimeisille aijoilla/ mwtomat loopuuat wskosta/ ia waarinottauat wietteleueisist Hengiste/ ia Perkeleiden Opetuxesta/
Mutta Henki sanoopi selkeästi/ että wiimeillä ajoilla/ muutamat luopuwat uskosta/ ja waarinottawat wiettelewäisist hengist/ ja perkeleiden opetuksesta/
4:2 Nijnnen cautta iotca Wlconkullasudhes Walhenpuhuiat ouat/ ioilla Omatundo on Poltinraudalla merkittu/
Niinen kautta jotka ulkokultaisuudes walheenpuhujat owat/ joilla omatunto on poltinraudalla merkitty/
4:3 ia kieldeuet Auioskeskun/ ia waatiuat Roasta weltemen/ iotca Jumala loi nautitta Kijtoxen cansa ninen Uskolisten/ ia nijllen iotca totudhen ymmerttenyet on.
ja kieltäwät awiokäskyn/ ja waatiwat ruoasta wälttämään/ jotka Jumala loi nautittaa kiitoksen kanssa niinen uskollisten/ ja nillen jotka totuuden ymmärtäneet on.
4:4 Sille ette caiki mite Jumala loonudh on se ombi hyue/ ia ei miten poishyliettepä/ iota Kijtoxen cansa nautitahan.
Sillä että kaikki mitä Jumala luonut on se ompi hywä/ ja ei mitään poishyljättäwä/ jota kiitoksen kanssa nautitahan.
4:5 Sille se pyhitetän Jumalan sanan ia rucoxen cautta.
Sillä se pyhitetään Jumalan sanan ja rukouksen kautta.
4:6 Coskas sencaltaista Weliein edessepidhet/ sijtte sine olet Iesusen Christusen hyue Paluelia/ yleskasuatettu Uskon sanois ia hyues Opissa/ io'ga tykene sine alati ollut olet.
Koskas senkaltaista weljein edessäpidät/ siitä sinä olet Jesuksen Kristuksen hywä palwelija/ ylökaswatettu uskon sanois ja hywäs opissa/ jonka tykönä sinä alati ollut olet.
4:7 Mutta keluottomat ia Ämmeliset Jutudh welte.
Mutta kelwottomat ja ämmälliset jutut wältä.
4:8 Mutta paramin harijoita itzesinuas Jumalisudhes/ Sille se rumilinen harioitus wähen kelpapi. Mutta Jumalisus on caikis asiois tarpeline'/ ia iolla ouat seke nykysen ette tuleuaisen Elemen lupaxet.
Mutta paremmin harjoita itsesinuas jumalisuudes/ Sillä se ruumiillinen harjoitus wähään kelpaapi. Mutta jumalisuus on kaikis asiois tarpeellinen/ ja jolla onwat sekä nykyisen että tulewaisen elämän lupaukset.
4:9 Teme ombi iuri wissiste tosi sana/ ia caikella modholla otolinen wasta' otettapa.
Tämä ompi juuri wissiste tosi sana/ ja kaikella muodolla otollinen wastaanotettawa.
4:10 Sille sitewarten me mös töteteeme ia pilcatamme/ Ette me sen Eleuen Jumalan päle toiuonudh olema/ ioca ombi caikein Inhimistein wapachtaia/ mutta erinomaisesta ninen Uskolisten.
Sillä sitäwarten me myös työtäteemme ja pilkatamme/ Että me sen Eläwän Jumalan päälle toiwonut olemme/ joka ompi kaikkein ihmisten wapahtaja/ mutta erinomaisesti niinen uskollisten.
4:11 Neite sine mana ia opeta.
Näitä sinä manaa ja opeta.
4:12 Elköhön kengen ylencatzoco sinun Noruttas/ Waan ole yxi Esicuua nijlle wskolisille sanasa/ menosa/ rackaudhesa/ Hengese/ Uskosa/ puchtaudhesa.
Älköhön kenkään ylenkatsoko sinun nuoruuttas/ Waan ole yksi esikuwa niille uskollisille sanassa/ menossa/ rakkaudessa/ Hengessä/ uskossa/ puhtaudessa.
4:13 Ota wari lugusta/ manauxesta/ opista/ sihenasti quin mine tulen.
Ota waari luwusta/ manauksesta/ opista/ siihenasti kuin minä tulen.
4:14 Ele wnodha site Lahia quin sinussa on/ ioca sinulle annettu on Prophetian cautta/ Pappein kätten pälepanemisen cansa.
Älä unohda sitä lahjaa kuin sinussa on/ joka sinulle annettu on prophetian kautta/ Pappein kätten päällepanemisen kanssa.
4:15 Ota neiste waari/ pysy neisse/ senpäle ette sinun menestuxes caikein edes iulki olis.
Ota näistä waari/ pysy näissä/ senpäälle että sinun menestykses kaikkein edes julki olis.
4:16 Ota itzestes waari/ ia opista/ pysy alati neisse. Sille ios sine sen teedh/ sijtte sine itzesinuas autat/ ia iotca sinua cwleuat.
Ota itsestäs waari/ ja opista/ pysy alati näissä. Sillä jos sinä sen teet/ siitä sinä itsesinuas autat/ ja jotka sinua kuulewat.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6