Se Ensimeinen P. Johannesen Epistola.

V. Lucu.

 

5:1 JOcainen quin wskopi ette Iesus ombi se Christus/ hen ombi Jumalasta syndynyt. Ja iocainen quin racastapi hende ioca synnytti/ hen racastapi mös site/ ioca heneste syndynyt ombi.
Jokainen kuin uskoopi että Jesus ompi se Kristus/ hän ompi Jumalasta syntynyt. Ja jokainen kuin rakastaapi häntä joka synnytti/ hän rakastaapi myös sitä/ joka hänestä syntynyt ompi.
5:2 Sen cautta me tunnema/ ette me racastam Jumalan Poikia/ coska me Jumalata racastam/ ia henen Keskyiens pidhemme/
Sen kautta me tunnemme/ että me rakastamme Jumalan Poikaa/ koska me Jumalata rakastamme/ ja hänen käskyjänsä pidämme/
5:3 Sille ette teme ombi se rackaus Jumalan tyge/ ette me henen keskynse pidhemme/ Ja henen Keskynse eiuet ole raskat.
Sillä että tämä ompi se rakkaus Jumalan tykö/ että me hänen käskynsä pidämme/ Ja hänen käskynsä eiwät ole raskaat.
5:4 Sille ette caiki mite Jumalasta syndynyt on/ se woitapi Mailman/ Ja meiden wskona ombi se woitto/ ioca Mailman ylitzewoitti.
Sillä että kaikki mitä Jumalasta syntynyt on/ se woittaapi maailman/ Ja meidän uskona ompi se woitto/ joka maailman ylitse woitti.
5:5 Cuca sijs ombi ioca woittapi Mailman/ Mutta se ioca wsko ette IesuS ombi Jumalan Poica?
Kuka siis ompi joka woittaapi maailman/ Mutta se joka usko että Jesus ompi Jumalan Poika?
5:6 Teme se ombi ioca tuli Wedhen ia Weren cansa/ Iesus Christus/ Ei waiuon Wedhen cansa/ waan Wedhen ia Were' cansa. Ja Hengi ombi se ioca todhistapi/ ette Hengi Totuus o'bi.
Tämä se ompi joka tuli weden ja weran kanssa/ Jesus Kristus/ Ei waiwoin weden kanssa/ waan weden ja weren kanssa. Ja Henki ompi se joka todistaapi/ että Henki totuus ompi.
5:7 Sille ette colme on iotca todhistauat Taiuahasa/ Ise/ Sana/ ia se pyhe Hengi/ ia ne Colme ychtene ouat.
Sillä että kolme on jotka todistawat taiwaassa/ Isä/ Sana/ ja se Pyhä Henki/ ja ne kolme yhtenä owat.
5:8 Ja colme ouat/ iotca todhistauat Maan päle/ Hengi/ Wesi ia Weri/ Ja ne * colme ychtene ouat.
Ja kolme owat/ jotka todistawat maan päällä/ Henki/ Wesi ja Weri/ Ja ne kolme yhtänä owat.
5:9 Jos me Inhimisten todistoxen otama/ nin on Jumalan todhistos swrembi/ Sille ette teme ombi Jumalan todistos/ iolla hen todhisti henen Poiastans.
Jos me ihmisten todistuksen otamme/ niin on Jumalan todistus suurempi/ Sillä että tämä ompi Jumalan todistus/ jolla hän todisti hänen Pojastansa.
5:10 Joca wskopi Jumala' Poian päle/ henelle ombi todistos itze henesens. Joca ei wsko Jumalalle/ hen tekepi henen walecteliaxi/ Sille ettei hen wsko sen todistoxen päle ionga Jumala todistanut ombi henen Poiastans.
Joka uskoopi Jumalan Pojan päälle/ hänellä ompi todistus itse hänessäns. Joka ei usko Jumalalle/ hän tekeepi hänen walehtelijaksi/ Sillä ettei hän usko sen todistuksen päälle jonka Jumala ompi todistanut hänen Pojastansa.
5:11 Ja teme ombi se todhistus/ ette Jumala ombi meille sen ija'caikisen Eleme' a'danut/ Ja se Eleme ombi hene' Poigasans.
Ja tämä ompi se todistus/ että Jumala ompi meille sen iankaikkisen elämän antanut/ Ja se elämä ompi hänen Pojassansa.
5:12 Jolla on Jumala' Poica/ henelle o'bi se Eleme. Jolla ei ole Jumala' Poica/ henelle ei ole se Eleme.
Jolla on Jumalan Poika/ hänellä ompi se elämä. Jolla ei ole Jumalan Poikaa/ hänellä ei ole se elämä.
5:13 Neite mine kirioitin teille/ iotca wskotta Jumalan Poian Nimeen/ senpäle ette te tiedheisitte teille oleua' sen ijancaikisen Elemen/ Ja sitewarten ette te wskoisitte Jumalan Poian Nimeen.
Näitä minä kirjoitin teille/ jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen/ senpäälle että te tietäisitte teillä olewan sen iankaikkisen elämän/ ja sitä warten että te uskoisitte Jumalan Pojan nimeen.
5:14 Ja teme ombi se Turuaus ioca meille on henen tygens/ Ette ios me iotakin anoisimma henen tadhons ielkin/ nin hen meite cwlepi.
Ja tämä ompi se turwaus joka meillä on hänen tykönsä/ Että jos me jotakin anoisimme hänen tahtonsa jälkeen/ niin hän meitä kuuleepi.
5:15 Ja ette me tiedhemme ette hen meite cwlepi mitäikenens me anomma/ Nin me tiedhemme ette meille ouat ne anomiset iotca me henelde anoima.
Ja että me tiedämme että hän meitä kuuleepi mitä ikänänsä me anomme/ Niin me tiedämme että meille owat ne anomiset jotka me häneltä anoimme.
5:16 Jos iocu näkis henen Weliens/ syndi tekeuen iongun synnin ei Coolemahan/ hen macta rucoella/ nin henen pite andaman nijlle Eleme'/ iotca synditekeuet/ ei Coolemaha'. Ombi syndi Coolemahan/ sencaltaisen edest em mine sano/ ette iocu rucoilis.
Jos joku näkis hänen weljensä/ syntiä tekewän jonkun synnin ei kuolemahan/ hän mahtaa rukoilla/ niin hänen pitää antaman niille elämän/ jotka syntiä tekewät/ ei kuolemahan. Ompi synti kuolemahan/ senkaltaisen edestä en minä sano/ että joku rukoilisi.
5:17 Caiki wäryys o'bi syndi/ ia ouat mwtamat synnit ei colemaha'.
Kaikki wääryys ompi synti/ ja owat muutamat synnit ei kuolemahan.
5:18 Me tiedhemme/ ette iocainen quin Jumalasta on syndynyt/ ei hen syndie tee/ waan ioca Jumalasta syndynyt on/ hen henens cauatta/ ia se paha ei rupea henen.
Me tiedämme/ että jokainen kuin Jumalasta on syntynyt/ ei hän syntiä tee/ waan joka Jumalasta syntynyt on/ hän hänens kawahtaa/ ja se paha ei rupea häneen.
5:19 Me tiedhemme ette me Jumalasta olema/ ia coco Mailma sijnä pahudhesa seiso.
Me tiedämme että me Jumalasta olemme/ ja koko maailma siinä pahuudessa seisoo.
5:20 Mutta me tiedhemme/ ette se Jumalan Poica tuli/ ia on meille Mielen andanut/ ette me sen totisen tunne'ma/ ia olema sijnä totisesa/ henen Poigasans Iesusesa Christusesa.
Mutta me tiedämme/ että se Jumalan Poika tuli/ ja on meille mielen antanut/ että me sen totisen tunnemme/ ja olemme siinä totisessa/ hänen Pojassansa Jesuksessa Kristuksessa.
5:21 Teme ombi se Totine' Jumala/ ia se ijancaikine' Eleme. Lapsucaiset/ cauattacat teitenne Epeiumaloista. AMEN
Tämä ompi se totinen Jumala/ ja se iankaikkinen elämä. Lapsukaiset/ kawahtakaat teitänne epäjumalista. AMEN

* Ne Colme ) se on/ Cusa se yxi on/ sielle on mös se toine'.
Sille ette Christuse' Weri/ Caste/ ia se P. he'gi/ todista/ tu'nusta ia sarnapi Eua'geliu' mailman edese/ ia iocaitzen Omastu'nosa iotca vskouat.
Tellemotoa/ ette he' tu'depi ia ymerdä henens oleuan/ wedhen ia Hengen lepitze Christusen Weren ansion cautta/ lunastetun/ wanhurskatetun ia autuan.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5