Se Ensimeinen P. Johannesen Epistola.

II Lucu.

 

2:1 MInun Lapsiseni/ neme mine kirioitan teille/ senpäle ettei te syndie tekisi. Ja ios iocu syndie tekis/ nin ombi meille yxi Edestwastaia Isen tykene/ IesuS CHRISTUS/ ioca wanhurskas ombi/
Minun lapsiseni/ nämä minä kirjoitan teille/ sen päälle, ettei te syntiä tekisi. Ja jos joku syntiä tekin/ niin ompi meille yksi edeswastaaja Isän tykönä/ Jesus Kristus/ joka wanhurskas ompi/
2:2 Ja se sama ombi se Souindo meiden syndien edheste. Mutta ei waiuon meiden/ waan mös caiken Mailman edheste.
Ja se sama ompi sowinto meidän syntien edestä. Muuta ei waiwoin meidän/ waan myös kaiken maailman edestä.
2:3 Ja sijte me merkitze'me ette me henen tunnema/ ios me henen keskynse pidhemme.
Ja siitä me merkitsemme, että me hänet tunnemme/ jos me hänen käskynsä pidämme.
2:4 Joca sanopi/ Mine tu'nen hene'/ ia ei pide hene' keskyiens se on walectelia/ Ja henese ei ole Totuus.
Joka sanoopi/ Minä tunnen hänen/ ja ei pidä hänen käskyjänsä, se on walehtelija/ ja hänessä ei ole totuus.
2:5 Mutta ioca hene' Sanansa pitepi/ Totisesta o'bi henese Jumala' Rackaus teudheline'/ Sijte me tiedeme ette me henese olema.
Mutta joka hänen Sanansa pitääpi/ Totisesti ompi hänessä Jumalan rakkaus täydellinen/ Siitä me tiedämme että me hänessä olemme.
2:6 Joca sanopi itzens oleuan henese/ henen pite mös nin waeldaman quin hen waelsi.
Joka sanoopi itsensä olewan hänessä/ hänen pitää myös niin waeltaman kuin hän waelsi.
2:7 Rackat Welieni/ em mine wtta Keskye kirioita teille/ waan sen wanhan Keskyn ioca teille alghusta oli.
Rakkaat weljeni/ en minä uutta käskyä kirjoita teille/ waan sen wanhan käskyn, joka teille alusta oli.
2:8 Se wanha Kesky ombi se Sana/ ionga alghusta cwlitta. Taas wdhen Keskyn mine teille kirioitan/ se quin henese totinen ombi/ ia mös teise. Sille ette se pimeys on poismennyt/ Ja se totinen walkeus nyt paista.
Se wanha käsky ompi se Sana/ jonka alusta kuulitte. Taas uuden käskyn minä teille kirjoitan/ se kuin hänessä totinen ompi/ ja myös teissä. Sillä että se pimeys on pois mennyt/ ja se totinen walkeus nyt paistaa.
2:9 Joca sanopi walkeudhesa oleuans/ Ja wihapi hene' weliens/ hen ombi wiele pimeydhesa.
Joka sanoopi walkeudessa olewansa/ ja wihaapi hänen weljiänsä/ hän ompi wielä pimeydessä.
2:10 Joca henen weliense racastapi/ se pysy walkiudhesa/ ia henese ei ole pahannusta.
Joka hänen weljiänsä rakastaapi/ se pysyy walkeudessa/ ja hänessä ei ole pahennusta.
2:11 Mutta ioca henen weliens wihapi/ se ombi pimeydese/ ia waeldapi pimeydhese/ ia ei tiedhe cunga hen menepi/ Sille ette pimeydhet ouat henen Silmens soghaisnuet.
Mutta joka hänen weljiänsä wihaapi/ se ompi pimeydessä/ ja waeltaapi pimeydessä/ ja ei tiedä kuhunka hän meneepi/ Sillä että pimeydet owat hänen silmänsä sokaistuneet.
2:12 Rackat Poicaiseni/ Mine kirioitan teille/ ette teille synnit andexiannetan henen Nimens tedhen.
Rakkaat poikaseni/ Minä kirjoitan teille/ että teille synnit anteeksiannetan hänen nimensä tähden.
2:13 Mine kirioitan teille Iset/ sille te tunsitta henen ioca alghusta on. Mine kirioitan noricasille/ Sille te woititte sen pahan. Mine kirioitan teille Lapsucaiseni/ Sille te tunsitta Isen.
Minä kirjoitan teille isät/ sillä te tunsitte hänen joka alusta on. Minä kirjoitan nuorukaisille/ Sillä te woititte sen pahan. Minä kirjoitan teille lapsukaiseni/ Sillä te tunsitte Isän.
2:14 Mine kirioitin teille Iset/ Sille te tunsitta sen ioca alghusta on. Mine kirioitin teille Noricaisille/ Sille ette te wäkeuet oleta/ ia Jumalan Sana pysypi teise/ Ja oletta sen Pahan ylitzeuoittanuet.
Minä kirjoitin teille isät/ Sillä te tunsitte sen joka alusta on. Minä kirjoitan teille nuorukaisille/ sillä että te wäkewät oletta/ ja Jumalan Sana pysyypi teissä/ ja olette sen pahan ylitse woittaneet.
2:15 Elkette Mailma racastaco/ eike miten quin Mailmas on. Jos iocu Mailma racasta/ henese ei ole Isen Rackaus.
Älkäätte maailmaa rakastako/ eikä mitään kuin maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa/ hänessä ei ole Isän rakkaus.
2:16 Sille ette caiki quin Mailmas o'bi (nimittein Liha' himo/ ia Silmein himo/ ia Elemen coreus) ei ne ole Iseste/ waan Mailmasta.
Sillä että kaikki kuin maailmassa ompi (nimittäin lihan himo/ ja silmäin himo/ ja elämän koreus) ei ne ole Isästä/ waan maailmasta.
2:17 Ja mailma catopi himoinensa/ Mutta ioca teke Jumalan tachton/ se pysypi ijancaikisesta.
Ja maailma katoaapi himoinensa/ Mutta joka tekee Jumalan tahdon/ se pysyypi iankaikkisesti.
2:18 Lapsucaiset/ nyt ombi se wimeinen aica/ Ja ninquin te oletta cwluet/ ette se Antichristus tuleua ombi/ ia nyt mös monda Antichristusta rupesit oleman/ sijte me tunnemma/ ette se wimeinen aica ombi.
Lapsukaiset/ Nyt ompi se wiimeinen aika/ Ja niinkuin te oletta kuulleet/ että se antikristus tulewa ompi/ ja nyt myös monta antikristusta rupesit oleman/ siitä me tunnemme/ että se wiimeinen aika ompi.
2:19 He ouat meilde wloslectenet/ Mutta eiuet olluat meiste. Sille ios he meiste olisit olluuat/ nin he olisit tosin pysynyet meiden cansanne. Mutta senpäle ette he iulkisexi tulisit/ ettei he ole caiki meiste.
He owat meiltä ulos lähteneet/ Mutta eiwät olleet meistä. Sillä jos he meistä olisit olleet/ niin he olisit tosin pysyneet meidän kanssamme. Mutta senpäälle että he julkiseksi tulisit/ ettei he ole kaikki meistä.
2:20 Ja teille ombi se Woidhellus henelde ioca pyhe ombi/ Ja te tiedette caiki.
Ja teille ompi se woidellus häneltä joka pyhä ompi/ Ja te tiedätte kaikki
2:21 Em mine kirioittanut teille/ ninquin Totuden tietemettömille/ waan ninquin sen tietäuille/ ia tietekette/ ettei yxike waleh ole Totuyhesta.
En minä kirjoittanut teille/ niinkuin totuuden tietämättömille/ waan niinkuin sen tietäwille/ ja tietäkäätte/ ettei yksikään wale ole totuudesta.
2:22 Cuca ombi walectelia/ mutta se ioca kieldäpi Iesusen oleua' Christusen? Se ombi Antichristus ioca kieldäpi Isen ia Poia'.
Kuka ompi walehtelija/ mutte se joka kieltääpi Jesuksen olewan Kristuksen? Se ompi antikristus joka kieltääpi Isän ja Pojan.
2:23 Jocainen quin kieldäpi Poighan/ ei henelle mös Ise ole.
Jokainen kuin kieltääpi Pojan/ ei hänellä myös Isää ole.
2:24 Mite te sis cwlitta alghusta/ se teisä pysykän. Jos se teisä pysypi quin te alghusta cwllitte/ nin te Poighasa ia Isese pysytte.
Mitä te siis kuulitte alusta/ se teissä pysykään. Jos se teissä pysyypi kuin te alusta kuulitte/ niin te Pojassa ja Isässä pysytte.
2:25 Ja teme ombi se Lupaus ionga hen ombi meille luuannut/ sen ijancaikisen Eleme'.
Ja tämä ompi se lupaus jonka hän ompi meille luwannut/ sen iankaikkisen elämän.
2:26 Neme mine kirioitin teille nijste iotca teite wietteleuet.
Nämä minä kirjoitin teille niistä jotka teitä wiettelewät.
2:27 Ja se woidellus io'ga te Henelde sanuet oletta/ pysypi teisä/ Ja ette te taruitze/ ette iocu teite opettapi/ waan nin quin se woidhellus teite caikinaisista opettapi/ nin ombi se tosi ia ei ole Waleh/ Ja ninquin se teite opetti/ nin te henese pysykät.
Ja se woidellus jonka te Häneltä saaneet olette/ pysyypi teissä/ Ja ette te tarwitse/ että joku teitä opettaapi/ waan niin kuin se woidellus teitä kaikkinaisista opettaapi/ niin ompi se tosi ja ei ole wale/ Ja niinkuin se teitä opetti/ niin te hänessä pysykäät.
2:28 Ja nyt Lapsucaiseni pysykät henese/ Senpäle/ ette coska hen ilmestupi/ madhais meille olla Turua/ ia ei hepien tuleman henen edhesens henen tulemisesans/
Ja nyt lapsukaiseni pysykäät hänessä/ Senpäälle/ että koska hän ilmestyypi/ mahtais meillä olla turwa/ ja ei häpeän tuleman hänen edessänsä hänen tulemisessansa/
2:29 Jos te tiedhet ette he' hurscas ombi/ nin tieteket mös se/ ette iocainen quin oikeutta tekepi/ heneste hen ombi syndynyt.
Jos te tiedät että hän hurskas ompi/ niin tietäkäät myös se/ että jokainen kuin oikeutta tekeepi/ hänestä hän ompi syntynyt.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5