Se Ensimeinen P. Johannesen Epistola.

III. Lucu.

3:1 CAtzocat quingacaltaisen rackaudhen se Ise ombi meille osottanut/ ette me Jumalan Lapsixi nimitete'me. Sen tedhen ei Mailma teite tunne. Sille ettei hen tunne hende.
Katsokaat kuinka kaltaisen rakkauden se Isä ompi meille osoittanut/ että me Jumalan lapsiksi nimitämme. Sen tähden ei maailma teitä tunne. Sillä ettei hän tunne häntä.
3:2 Minun rackani/ me olema nyt Jumalan Lapset/ ia ei ole se wiele ilmestynyt mixi me tulemma/ Mutta Me tiedhemme coska se ilmestypi nin me henen caltaisexens tulema/ Sille me sama henen nädhä ninquin hen on.
Minun rakkaani/ me olemme nyt Jumalan lapset/ ja ei ole se wielä ilmestynyt miksi me tulemme/ Mutta me tiedämme koska se ilmestyypi niin me hänen kaltaiseksensa tulemme/ Sillä me saamme nähdä niinkuin hän on.
3:3 Ja iocainen iolla teme Toiuo on henen tygens/ hen puhdistapi itzens/ ninquin Hängin mös puhdas on.
Ja jokainen jolla tämä toiwo on hänen tykönsä/ hän puhdistaapi itsensä/ niinkuin hänkin myös puhdas on.
3:4 Jocainen quin syndie tekepi/ se mös tekepi wärytte/ ia syndi ombi se wärys.
Jokainen kuin syntiä tekeepi/ se myös tekeepi wääryyttä/ ja synti ompi se wääryys.
3:5 Ja te tiedhette ette hen ilmestyi/ senpäle ette henen piti meiden syndinne poisottaman/ ia ei ole henesä ychten syndie.
Ja te tiedätte että hän ilmestyi/ senpäälle että hänen piti meidän syntimme pois ottaman/ ja ei ole hänessä yhtään syntiä.
3:6 Jocainen quin henesä pysypi/ ei hen syndie tee. Jocainen quin syndie tekepi/ ei se ole nähnyt hendä/ eike tundenut.
Jokainen kuin hänessä pysyypi/ ei hän syntiä tee. Jokainen kuin syntiä tekeepi/ ei se ole nähnyt häntä/ eikä tuntenut.
3:7 Lapsucaiset/ elket andaco kenengen teite wietelle. Joca oikeutta tekepi/ se ombi hurskas/ ninquin Hengin hurskas on.
Lapsukaiset/ älkäät antako kenenkään teitä wietellä. Joka oikeutta tekepi/ se ompi hurskas/ niinkuin Henki hurskas on.
3:8 Joca syndi tekepi/ hen ombi Perkelest/ Sille ette Perkele syndi alghusta tekepi. Siteuarten ilmestyi Jumalan Poica/ ette henen piti Perkelen Töödh serkemen.
Joka syntiä tekeepi/ hän ompi perkeleestä/ Sillä että perkele syntiä alusta tekeepi. Sitä warten ilmestyi Jumalan Poika/ että hänen piti perkeleen työt särkemän.
3:9 Jocainen quin Jumalasta syndynyt on/ ei he' syndie tee/ Sille ette henen Siemenens pysypi henesä/ ia ei taidha syndie tehdhä/ sille hen on Jumalasta syndynyt. Sijte tutan cutca ne Jumalan Lapset/ eli Perkelen Lapset ouat.
Jokainen kuin Jumalasta syntynyt on/ ei hän syntiä tee/ Sillä että hänen siemenensä pysyypi hänessä/ ja ei taida syntiä tehdä/ sillä hän on Jumalasta syntynyt. Siitä tutaan/ tunnetaan kutka ne Jumalan lapset/ eli perkeleen lapset owat.
3:10 Jocainen quin ei teghe oikeutta/ ei ole se Jumalasta Ja ioca ei racasta henen weliensä.
Jokainen kuin ei tee oikeutta/ ei ole se Jumalasta. Ja joka ei rakasta hänen weljeänsä.
3:11 Sille ette teme ombi Ilmoitus/ ionga te cwlitta alghusta/ ette me racastaisimme keskenem. Ei ninquin Cain/ ioca sijte pahasta oli/ ia tappoi henen Weliens.
Sillä että tämä ompi ilmoitus/ jonka te kuulitte alusta/ että me rakastaisimme keskenämme. Ei niinkuin Kain/ joka siitä pahasta oli/ ja tappoi hänen weljensä.
3:12 Ja mingetädhen hen tappoi henen? Sille ette henen töönsä pahat olit/ Ja henen Weliens oikeat.
Ja minkä tähden hän tappoi hänen? Sillä että hänen työnsä pahat olit/ ja hänen weljensä oikeat.
3:13 Elket te jmehtelcö minun Welieni/ ios teite Mailma wihapi.
Älkäät te ihmetelkö minun weljeni/ jos teitä maailma wihaapi.
3:14 Me tiedhemme/ ette me olema Coolemasta Elemehen sijrdyt/ Sille me racastamme Welienne. Joca ei racasta Weliensä/ se pysypi Coolemasa/
Me tiedämme/ että me olemme kuolemasta elämähän siirtyneet/ Sillä me rakastamme weljeemme. Joka ei rakasta weljeensä/ se pysyypi kuolemassa.
3:15 Jocainen quin hene' Weliens wihapi/ hen ombi Murhaia. Ja te tiedhette ette iocaitzella Murhaialla ei ole se ijancaikinen Eleme henesä pysyuä.
Jokainen kuin hänen weljeensä wihaapi/ hän ompi murhaaja. Ja te tiedätte että jokaisella murhaajalla ei ole se iankaikkinen elämä hänessä pysywä.
3:16 Sijte me tunsimma Rackaudhen/ Ette hen ombi Hengensä meiden edhesten pannut/ Ja meiden mös pite Welieine edheste Hengennä panemen.
Siitä me tunsimme rakkauden/ Että hän ompi Henkensä meidän edestän pannut/ ja meidän myös pitää weljeinne edestä henkemme paneman.
3:17 Mutta ios iollaki ombi temen Mailman Hywuytte/ ia näkis henen Weliens taruitzeuan/ ia sulkepi henen sydhemens pois heneste/ quinga Jumalan Rackaus pysypi henesä?
Mutta jos jollakin ompi tämän maailman hywyyttä/ ja näkis hänen weljensä tarwitsewan/ ja sulkeepi hänen sydämensä pois hänestä/ kuinka Jumalan rakkaus pysyypi hänessä?
3:18 Minun Lapsucaiseni/ elkem racastaco sanalla eli Kielelle/ Waan Töön ia Totudhen cansa.
Minun lapsukaiseni/ älkäämme rakastako sanalla eli kielellä/ waan työn ja totuuden kanssa.
3:19 Sijte me tunnemma/ ette me Totudhesta olema/ ia taidhame henen Casuonsa edhes meiden sydhemenne hilitä/
Siitä me tunnemme/ että me totuudesta olemme/ ja taidamme hänen kaswonsa edes meidän sydämemme hillitä/
3:20 nin ette ios meiden sydemenne meite Domitzepi/ Sijtte Jumala swre'bi on quin meiden sydhemenne/ ia tietäpi caiki.
niin että jos meidän sydämemme meitä tuomitseepi/ Sitten Jumala suurempi on kuin meidän sydämemme/ ja tietääpi kaikki.
3:21 Te Rackahimat ios ei meiden sydhemenne meite Domitze/ nin meille ombi Turua Jumalan tyköna/
Te rakkahimmat jos ei meidän sydämemme meitä tuomitse/ niin meille ompi turwa Jumalan tykönä/
3:22 ia mite me anoma/ nin me henelde saama/ ette me henen keskynsä pidhe'me/ ia teem nijtä iotca hene' edhesens kelpauat.
ja mitä me anomme/ niin me häneltä saamme/ että me hänen käskynsä pidämme/ ja teem niitä jotka hänen edessänsä kelpaawat.
3:23 Ja teme ombi henen Keskyns/ ette meiden pite henen poighans Iesusen Christusen Nimen päle Uskoman/ ia racastaman meiten keskenen/ ninquin hen keskyn annoi.
Ja tämä ompi hänen käskynsä/ että meidän pitää hänen poikansa Jesuksen Kristuksen nimen päälle uskoman/ ja rakastaman meidän keskenän/ niinkuin hän käskyn antoi.
3:24 Ja ioca henen Keskyns pitepi/ se pysypi henesä/ ia hen henesse. Ja sencautta me tiedhem/ ette hen meissä pysypi/ Ja sijte Hengestä ionga hen meille annoi.
Ja joka hänen käskynsä pitääpi/ se pysyypi hänessä/ ja hän hänessä. Ja senkautta me tiedämme/ että hän meissä pysyypi/ Ja siitä Hengestä jonka hän meille antoi.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5