Se Ensimeinen P. Johannesen Epistola.

IV. Lucu.

 

4:1 TE rackaimat/ elkette iocaista Hengie Uskoco/ Waan cokecat ne Henget/ ios he Jumalasta ouat. Sille ette monda Falskia Prophetat ouat Wloslectenet Mailman/
Te rakkaimmat/ älkäätte jokaista henkeä uskoko/ Waan kokekaat ne henget/ jos he Jumalasta owat. Sillä että monta falskia profeetat owat ulos lähteneet maailmaan/
4:2 Sen cautta te tundecat Jumalan Hengi. Ette iocainen Hengi quin tunnustapi Iesusen Christusen Lihasa tulluen/ se ombi Jumalasta.
Sen kautta tuntekaat Jumalan Henki. Että jokainen henki kuin tunnustaapi Jesuksen Kristuksen lihassa tulleen/ se ompi Jumalasta.
4:3 Ja iocainen Hengi/ quin ei tunnusta Iesusen Christusen Lihasa tulluexi/ ei ole se Jumalasta. Ja teme ombi se Antichristusen Hengi/ iosta te cwlitta/ ette hen ombi tuleua/ ia ombi io parallans Mailmasa.
Ja jokainen henki/ kuin ei tunnusta Jesuksen Kristuksen lihassa tulleeksi/ ei ole Jumalasta. Ja tämä ompi se antikristuksen henki/ josta te kuulitte/ että hän ompi tulewa/ ja ompi jo parhaillansa maailmassa.
4:4 Lapsucaiseni/ te oletta Jumalasta/ ia oletta Heijen ylitzeuoittanuet. Sille ette se ioca teisse ombi/ ombi swrembi quin se ioca ombi Mailmasa.
Lapsukaiseni/ te olette Jumalasta/ ja olette heidän ylitse woittaneet. Sillä että se joka teissä ompi/ ompi suurempi kuin se joka ompi maailmassa.
4:5 He ouat Mailmasta/ sentedhen he puhuuat Mailmasta/ ia Mailma heite cwlepi.
He owat maailmasta/ sentähden he puhuwat maailmasta/ ja maailma heitä kuuleepi.
4:6 Me olema Jumalasta/ ia ioca Jumalan tundepi/ Hen cwlepi meite. Joca ei ole Jumalasta/ ei hen cwle meite. Sencautta me tunnemma totudhen Hengen/ ia sen Exitoxen Hengen.
Me olemme Jumalasta/ ja joka Jumalan tunteepi/ Hän kuuleepi meitä. Joka ei ole Jumalasta/ ei hän kuule meitä. Sen kautta me tunnemme totuuden Hengen/ ja sen eksytyksen hengen.
4:7 Te rackahimat/ Racastacam meiten keskenen/ Sille ette Rackaus ombi Jumalasta/ ia iocainen quin racastapi/ se ombi Jumalasta syndynyt/ ia tundepi Jumalan.
Te rakkahimmat/ Rakastakaamme meitä keskenän/ Sillä että rakkaus ompi Jumalasta/ ja jokainen kuin rakastaapi/ se ompi Jumalasta syntynyt/ ja tunteepi Jumalan.
4:8 Joca ei racasta ei hen tunne Jumalata/ Sille ette Jumala ombi Rackaus.
Joka ei rakasta ei hän tunne Jumalata/ Sillä että Jumala ompi rakkaus.
4:9 Sen cautta ilmestyi Jumalan Rackaus meiden coctan/ ette Jumala henen Ainoan Poiansa lehetti Mailman/ ette meiden henen cauttans elemen pidheis.
Sen kautta ilmestyi Jumalan rakkaus meitä kohtaan/ että Jumala hänen ainoan Poikansa lähetti maailmaan/ että meidän hänen kautta elämän pitäisi.
4:10 Sijnä seiso Rackaus/ Ei ette me racastimma Jumalata/ Waan ette hen racasti meite/ Ja lehetti henen Poia's Souinnoxexi meiden syndeinne edeste.
Siinä seisoi rakkaus/ Ei että me rakastimme Jumalata/ Waan että hän rakasti meitä/ Ja lähetti hänen Poikansa sowinnoksi meidän synteimme edestä.
4:11 Te rackahimat/ ios Jumala meite nin racasti/ nin meiden pite mös meiten keskenem racastaman.
Te rakkahimmat/ jos Jumala meitä niin rakasti/ niin meidän pitää myös meitän keskenämme rakastaman.
4:12 Eikengen Jumalata ole coskan nähnyt. Jos me racastam meiten keskenen/ nin Jumala meisse pysypi/ ia henen Rackaudhens ombi teudhelinen meisse.
Ei kenkään Jumalata ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme meitä keskenän/ niin Jumala meissä pysyypi/ ja hänen rakkautensa ompi täydellinen meissä.
4:13 Sijte me tunnema ette me pysymme henesä/ ia hen meisse/ Ette hen annoi meille henen Hengestens.
Siitä me tunnemme että me pysymme hänessä/ ja hän meissä/ että hän antoi meille hänen Hengestänsä.
4:14 Ja me näimme/ ia todhistama ette Ise on lehettenyt Poighans Mailman wapactaiaxi.
Ja me näimme/ ja todistamme että Isä on lähettänyt Poikansa maailman wapahtajaksi.
4:15 Jocainen quin tunnustapi/ Ette Iesus ombi Jumalan Poica/ henesä pysypi Jumala/ ia hen Jumalasa.
Jokainen kuin tunnustaapi/ Että Jesus ompi Jumalan Poika/ hänessä pysyypi Jumala/ ja hän Jumalassa.
4:16 Ja me tunsimma ia wskoima sen Rackaudhen/ ionga Jumala pite meidhen tyghenne.
Ja me tunsimme ja uskoimme sen rakkauden/ jonka Jumala pitää meidän tykönä
4:17 Jumala ombi Rackaus/ ia ioca Rackaudes pysy/ hen pysypi Jumalasa/ ia Jumala henesä.
Jumala ompi rakkaus/ ja joka rakkaudessa pysyy/ hän pysyypi Jumalassa/ ja Jumala hänessä.
4:18 Sijnä ombi rackaus teudelinen meiden cansan/ senpäle ette meille onopi Turua Domiopeiuene/ Sille ette ninquin hen on/ nin olema mös me tesse Mailmasa.
Siinä ompi rakkaus täydellinen meidän kanssamme/ senpäälle että meille ompi turwa tuomiopäiwänä/ Sillä että niinkuin hän on/ niin oleman myös me tässä maailmassa.
4:19 Pelco ei ole Rackaudesa/ waan se teudelinen Rackaus wlosaija Pelkeuxen/ Sille ette pelgolla ombi pijna. Mutta ioca pelkepi/ ei hen ole teudeline' Rackaudesa.
Pelko ei ole rakkaudessa/ waan se täydellinen rakkaus ulos ajaa pelkäyksen/ Sillä että pelolla ompi piina. Mutta joka pelkääpi/ ei ole täydellinen rakkaudessa.
4:20 Racastacam hende/ Sille ette hen meite ensin racasti. Jos iocu sanopi/ Mine racastan Jumalata/ ia wihapi henen Weliens/ se ombi walectelia. Sille ette ioca ei racasta henen welie's ionga hen näkepi/ Quinga hen taita Jumalata racasta iota ei hen näghe? Ja teme kesky ombi meille henelde/ ette ioca Jumalata racasta/ henen pite mös racastaman weliens.
Rakastakaamme häntä/ Sillä että hän meitä ensin rakasti. Jos joku sanoopi/ Minä rakastan Jumalata/ ja wihaapi hänen weljeänsä/ se ompi walehtelija. Sillä että joka ei rakasta hänen weljeänsä jonka hän näkeepi/ Kuinka hän taitaa Jumalata rakastaa jota hän ei näe? Ja tämä käsky ompi meille häneltä/ että joka Jumalata rakastaa/ hänen pitää myös rakastaman weljeänsä.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5