Se P. Paualin Epistola Titusen tyge.

 

III. Lucu.

 

3:1 MAna heite/ ette he Pämieste's ia Esiuallans alamaiset ia cwliaiset olisit. Ette he caiki hyuihin töihin walmit olisit.
Manaa heitä/ että he päämiestensä ja esiwaltansa alamaiset ja kuuliaiset olisit. Että he kaikki hywihin töihin walmiit olisit.
3:2 Ettei he kesteke' pahasti puhuisi/ eike rijdaiset/ Wan sulaiset caiken siueydhe' osottadhen/ caikein Inhimiste' cochtan.
Ettei he kestäkään pahasti puhuisi/ eikä riitaiset/ Waan sulaiset kaiken siweyden osoittaen/ kaikkein ihmisten kohtaan.
3:3 Sille me olima mös muinen tietemettömet/ couacoruaiset/ exyueiset/ paluellen Himoia ia moninaisi hecumita/ ia waelsima pahudhesa ia cateudhesa/ wainoliset/ ia wihasim meite keskenem.
Sillä me olimme myös muinen tietämättömät/ kowakorwaiset/ eksywäiset/ palwellen himoja ja moninaisia hekumia/ ja waelsimme pahuudessa ja kateudessa/ wainolliset/ ja wihasimme meitä keskenämme.
3:4 Mutta sijttequin Jumalan meiden Wapachtaian Hywuys ia Rackaus Inhimisten tyge ilmestuy/
Mutta sittenkuin Jumalan meidän Wapahtajan hywyys ja rakkaus ihmisten tykö ilmestyy/
3:5 Ei sen Wanhurskaude' töiden cautta/ iotca me tehnet olema/ Waan Henen Laupiudhens cautta teki he' meite autuaxi/ Sen wdhensyndymisen Leulyn/ ia sen pyhen Hengen Wdhistoxen cautta/
Ei sen wanhurskauden töiden kautta/ jotka me tehneet olemme/ Waan hänen laupiutensa kautta teki hän meitä autuaaksi/ sen uudensyntymisen (peson)/ ja sen Pyhän Hengen uudistuksen kautta/
3:6 ionga hen wloswodhattanut on runsasti meiden pälen Iesusen Christusen meide' Wapautaia' cautta/
jonka hän ulos wuodattanut on runsaasti meidän päällen Jesuksen Kristuksen meidän Wapahtajan kautta/
3:7 Se'päle ette meide' pite Wa'hurskaxi tuleman henen Armo'sa cautta/ ia Perilisexi tulla sihen ijancaikisen Elemehe'/ Toiuon ielkin/ Teme ombi iwri yxi wissi puhe.
Sen päälle että meidän pitää wanhurskaaksi tuleman hänen armonsa kautta/ ja perilliseksi tulla siihen iankaikkiseen elämähän/ toiwon jälkeen/ Tämä ompi juuri yksi wissi puhe.
3:8 Neite mine tahdhon/ ettes * wahwasti opetadh/ Senpäle ette ne/ iotca Jumalan päle Uskonut ouat/ achkeroitzisit cuki Wirgasans hyuisse töisse edesseiso/ Sille ette näme ouat hyuet ia tarpeliset Inhimisille/
Näitä minä tahdon/ ettäs wahwasti opetat/ Sen päälle että ne/ jotka Jumalan päälle uskonut owat/ ahkeroitsisit kukin wirassansa hywissä töissä edessä seisoa/ Sillä että nämä owat hywät ja tarpeelliset ihmisille/
3:9 Mutta hullut Tutkmiset/ ia Poluilughut/ ia rijdat ia campauxet Laista/ welte. Sille ne ouat tarpehetomat ia turhat.
Mutta hullut tutkimiset/ ja polwiluwut/ ja riidat ja kampaukset laista/ wältä. Sillä ne owat tarpeettomat ja turhat.
3:10 Eriseuraista Inhimiste pakene/ coska hen widhoin ia toisenkerdhan manattu ombi.
Eriseuraista ihmistä pakene/ koska hän wihdoin ja toiseen kertaan manattu ompi.
3:11 Tieten ette sencaltainen ombi poiskietty/ ia synditekepi/ ninquin se ioca itzense poisdominudh on.
Tieten että senkaltainen ompi pois käännetty/ ja syntiä tekeepi/ niinkuin se joka itsensä pois tuominnut on.
3:12 Coska mine sinu' tyges leheten Arteman elike Tijchicum/ nin rienä sinuas minu' tykeni Nicopolihin. Sille ette sielle mine ole' aighonudh taluia wiettä.
Koska minä sinun tykös lähetän Arteman elikä Tikikum/ niin riennä sinuas minun tyköni Nikopolihin. Sillä että siellä minä olen aikonut talwen wiettää.
3:13 Zenam sen Lainoppenuen/ ia Apollon hangitze wisusti matkahan/ ettei heille miteken pwtuis
Zenam se lainoppineen/ ja Apollon hankitse wisusti matkahan/ ettei heille mitäkän puuttuisi.
3:14 Mutta anna mös nijnen iotca meiden ouat/ oppia hyuisse Töisse wirghasans edeseisoman/ cussa tarueh käske. Senpäle ettei he olisi hedhelmettömet.
Mutta anna myös niiden jotka meidän owat/ oppia hywissä töissä wirassansa edessä seisoman/ kussa tarwe käske. Senpäälle ettei he olisi hedelmättömät.
3:15 Teruetteuet sinua caiki iotca minu' cansani ouat. Teruetä nijte iotca meite racastauat wskosa. Armo olcohon teiden caikein cansanne/ AMEN.
Terwehtäwät sinua kaikki jotka minun kanssani owat. Terwehdi niitä jotka meitä rakastawat uskossa. Armo olkohon teidän kaikkein kanssanne/ AMEN.

* Wahwasti ) Ette Inhimiset merkitzisit sen wissin wahwan ia todhen oleuan mites opetadh/ ia ei pidheisi site tarpettoman/ turhan/ eli Epelyxen edeste/ Ninquin se olis turha iuttu eli irtahat iarituxet.
Quin Christus mös wäkeuesti opetapi/ ia ei ninquin ne Phariseuset Matth. 7.
Kirioitettu Macedonian Nicopolista.

Valitse
luku

1 2 3