Se P. Paualin Epistola Titusen tyge.

 

II. Lucu.

 

2:1 MUtta puhu Sine ninquin sopipi sen teruelisen Opin ielkin.
Mutta puhu sinä niinkuin sopiipi sen terweellisen opin jälkeen.
2:2 Ne wa'hat/ ette he raitijd olisit/ cunnialiset/ taualiset/ teruet Uskosa/ Rackaudesa/ Kersimisesä.
Ne wanhat/ että he raittiit olisit/ kunnialliset/ tawalliset/ terweet uskossa/ rakkaudessa/ kärsimisessä.
2:3 Ne wanhat Waimot samalmoto Ette he itzens kieuteisit/ quin Pyhein sopipi/ ei Laittaijat olisi/ ei Winanioomarit/ ette he hyuije Opetaisit.
Ne wanhat waimot samalla muotoa, että he itsensä käyttäisit/ kuin pyhäin sopiipi/ ei laittajat olisi/ ei wiinanjuomarit/ että he hywiä opettaisit.
2:4 Joilda ne Nooret Waimot tauoija oppisit/ ette he heiden Miehienssä racastaisit/ Lapsensa racasna pideisit siuijet olisit/ puchtat/
Joilta ne nuoret waimot tapoja oppisit/ että he heidän miehiänsä rakastaisit/ Lapsensa rakasna pitäisit siwiät olisit/ puhtaat/
2:5 Talooliset/ hyuet/ heiden Mieste's alamaiset. Senpäle ettei Jumalan Sanan pidhe pilcatun oleman.
Talolliset/ hywät/ heidän miestensä alamaiset. Sen päälle ettei Jumalan Sanan pidä pilkatun oleman.
2:6 Samalmoto mana mös ne nooret Miehet/ ette he taualiset olisit.
Samalla muotoa manaa myös nuoret miehet/ että he tawalliset olisit.
2:7 Caikellamodholla aseta itzes Esicuuaxi hyuihin Töihin/ wilpittömen Opetuxen cansa/ Cunnialisudhen cansa/ teruelisen ia nuchtettoman sanan cansa.
Kaikella muodolla aseta itsesi esikuwaksi hyvihin töihin/ wilpittömän opetuksen kanssa/ kunniallisuuden kanssa/ terweellisen ja nuhteettoman sanan kanssa.
2:8 Senpäle ette se Wastanseisoia madhais häuete ia ei miten olla/ quin hen machta meiste paha sanoa.
Sen päälle että wastaanseisoja mahtaisi häwetä ja ei mitään olla/ kuin hän mahtaa meistä pahaa sanoa.
2:9 Nite Paluelioita mana/ Ette he heiden HErrains alamaiset olisit/ caikisa heille keluoliset. Ei narisiat/ ei poisweteueiset/
Niitä palwelijoita manaa/ että he heidän herrainsa alamaiset olisit/ kaikissa heille kelwolliset. Ei narisijat/ ei pois wetäwäiset/
2:10 Waan caiken hyuen Uskon osottadhen/ Senpäle ette he sen Jumalan meiden wapachtaian Opin caikisa caunistaisit.
Waan kaiken hywän uskon osottaen/ Sen päälle että he sen Jumalan meidän wapahtajan opin kaikissa kaunistaisit.
2:11 Sille ette ilmestynyt ombi se teruelinen Jumalan Armo caikille Inhimisille/
Sillä että ilmestynyt ompi se terweellinen Jumalan armo kaikille ihmisille/
2:12 ia opetapi meite/ Ette meiden pite poiskieldemen caiken Jumalattoman menon/ ia ne mailmaiset Himot/ Ja raitihista ia hurskasti ia Jumalalisesta elemen tesse mailmasa.
ja opettaapi meitä/ Että meidän pitää pois kääntämän kaiken jumalattoman menon/ ja ne maailmaiset himot/ Ja raittiisti ja hurskaasti ja jumalisesti elämän tässä maailmassa.
2:13 Ja odhotta site autuasta Toiuo/ ia sen swren Jumalan ia meiden Lunastaian Iesusen Christusen cunnialista Ilmeistusta/
Ja odottaa sitä autuasta toiwoa/ ja sen suuren Jumalan ja meidän Lunastajan Jesuksen Kristuksen kunniallista ilmestystä/
2:14 Joca Itzense meiden edesten wlosannoi/ Senpäle ette hen meite lunastais caikesta wärydhesta/ ia puhdhistais itzellens erinomaisexi Canssaxi/ achkeraxi hyuihin töihin.
Joka itsensä meidän edestä ulosantoi/ Sen päälle että hän meitä lunastaisi kaikesta wääryydestä/ ja puhdistaisi itsellensä erinomaiseksi kansaksi/ ahkeraksi hywiin töihin.
2:15 Neites puhu ia mana/ ia nuchtele caiken todhen cansa. Ele salli sinuas keldeken ylencatzotta.
Näitäs puhu ja manaa/ ja nuhtele kaiken toden kanssa. Älä salli sinuas keltäkään ylen katsottaa.

 

 

Valitse
luku

1 2 3