Se P. Paualin Epistola Colosserin tyge.

 

IV. Lucu.

 

4:1 Te Herrat/ mike oikius ia cochtuus on/ se osottacat paluelioille/ tieten ette teille mös yxi HERRA taiuahas onopi.
Te herrat/ mikä oikeus ja kohtuus on/ se osoittakaat palwelijoille/ tieten että teille myös yksi HERRA taiwahassa oleepi.
4:2 OLcatta alinomaiset rucuxisa/ waluoden nijsse Kijtoxen ca'sa. Ja rucolcat ynne mös meide' edesten/
Olkaatte alinomaiset rukouksissa/ walwoen niissä kiitoksen kanssa. Ja rukoilkaat ynnä myös meidän edestän/
4:3 Ette Jumala meille Sana's Ouen auais/ Christusen salautta puhuma'/ Jo'ga tede' mine mös sidhottu ole'/
Että Jumala meille sanansa owen awaisi/ Kristuksen salautta puhuman/ Jonka tähden minä sidottu olen/
4:4 senpäle ette mine sen sama' iulgistaisin/ ninquin minu' tule puhua.
sen päälle että minä sen saman julkistaisin/ niinkuin minun tulee puhua.
4:5 Wijsahast waeldacat ninen cansa iotca wlcona ouat. Ja asettacat teiten aijan ielkin.
Wiisahasti waeltakaat niiden kassa jotka ulkona owat. Ja asettakaat teitän ajan jälkeen.
4:6 Teiden puhen olcon aina souelias/ ia Solalla secoitettu/ Ette te tiedheisitte quinga teiden pite iocaista wastaman.
Teidän puheen olkoon aina sowelias/ ja suolalla sekoitettu/ Että te tietäisitte kuinka teidän pitää jokaista wastaaman.
4:7 Caikista minun menoistani pite Tychycus se racas weli ia wskolinen Paluelia ia Palueluskumpani Herrasa teille tietteuexi tekemen.
Kaikista minun menoistani pitää Tykykys se rakas weli ja uskollinen palwelija ja palweluskumppani Herrassa teille tiettäwäksi tekemän.
4:8 Jonga mine siteuarten teille lehetin/ Ette mine saisin tiete quinga teiden cansanne kieupi/ ia ette hen teiden sydhemen Lohutais/
Jonka minä sitä warten teille lähetin/ Että minä saisin tietää kuinka teidän kanssanne käypi/ ja että hän teidän sydämen lohduttaisi/
4:9 ynne Onesimusen sen vskolisen ia rackan Welien cansa/ ioca yxi teiste on. Caiki quinga tälle seiso/ he teille tieteuexi tekeuet.
ynnä Onesimuksen sen uskollisen ja rakkaan weljen kanssa/ joka yksi teistä on. Kaikki kuinka tällä seisoo/ he teille tiettäwäksi tekewät.
4:10 Teruettepi teite Aristarchus minun Cansafangin/ Ja Marcus Barnaban Neuat/ ioista te mwtomat Keskyt sanet oletta. Jos hen teiden tygen tulepi/ nin ruuetcat hende wastan/
Terwehtääpi teitä Aristarkus minun kanssawangin/ Ja Markus Barnabaan newat (serkku) / joista te muutamat käskyt saaneet olette. Jos hän teidän tykön tuleepi/ niin ruwetkaat häntä wastaan/
4:11 Ja Iesus ioca cutzuta' Justus/ iotca ymberileickauxista ouat. Näme ouat ainostans minu' Auttaiani Jumala' waldakundaha'/ iotca minulle yxi turua ouat olluet.
Ja Jesus jota kutsutaan Justus/ joka ympärileikkauksista owat. Nämä owat ainoastansa minun auttajani Jumalan waltakuntahan/ jotka minulle yksi turwa owat olleet.
4:12 Teruettepi teite Epaphras ioca yxi teiste ombi Christusen Paluelia/ alati hartasti tötetekeue rucoxisa teiden edesten/ Senpäle ette te seisoisitta teudheliset ia ylesteutetydh caiken Jumalan tahdhon cansa/
Terwehtääpi teitä Epaphras joka yksi teistä ompi Kristuksen palwelija/ alati hartaasit työtä tekewä rukouksissa teidän edestän/ Sen päälle että te seisoisitte täydelliset ja ylöstäytetyt kaiken Jumalan tahdon kanssa/
4:13 Sille Mine todhistan heneste/ ette he' swren achkeruxen teiste pitepi/ ia nijste iotca Laodiceas ia Hierapolis ouat.
Sillä minä todistan hänestä/ että hän suuren ahkeruuden teistä pitääpi/ ja niistä jotka Laodikeassa ja Hierapolissa owat.
4:14 Teruettepi teite Lucas Läkeri se rackahin/ ia Demas.
Terwehtääpi teitä Lukas lääkäri se rakkahin/ ja Demas
4:15 Teruetteket nijte Weliä Laodiceas/ ia Nimpham/ ia site Seurakunda ioca henen Honesans on.
Terwehtäkäät niitä weljiä Laodikeassa/ ja Nimpham/ ja sitä seurakuntaa joka hänen huoneessansa on.
4:16 Ja coska teme Epistola on teiden tykenen luettu/ nin saattaca/ ette se mös sijnä Seuraku'nas Laodiceas luetaisin/ ia ette te sen lukisitte/ ioca Laodiceasta ombi.
Ja koska tämä epistola on teidän tykönän luettu/ niin saattakaa/ että se myös siinä seurakunnassa Laodikeassa luettaisiin/ ja että te sen lukisitte/ joka Laodikeassa ompi.
4:17 Ja sanocat Archippo/ Catzo sen Wirghas päle iongas sanut olet Herrasa/ ettes sen saman wlostoimitat.
Ja sanokaat Archippo/ Katso sen wirkasi päälle jonkas saanut olet Herrassa/ ettäs sen saman ulostoimitat.
4:18 Munu' Teruetyxen minu' Paualin kedheste. Muistacat minu' Siteni päle. Armo olcohon teiden cansan/ Amen.
Minun terwehdyksen minun Pawalin kädestä. Muistakaa minun siteeni päälle. Armo olkohon teidän kanssan/ Amen.

Kirioitettu Romista Tychycusen ia Onesimusen möte.

Valitse
luku

1 2 3
4