Se P. Paualin Epistola Colosserin tyge.

 

II. Lucu.

 

2:1 NIn mine tahdon ette teiden tieteme' pite/ mingecaltainen Campaus minulla on teiste ia nijste iotca Laodiceas ouat/ ia caikista nijste iotca minun Casuotani ei Lihasa nähnet/
Niin minä tahdon että teidän tietämän pitää/ minkäkaltainen kamppaus minulla on teistä ja niistä jotka Laodikeassa owat/ ja kaikista niistä jotka minun kaswojani ei lihassa nähneet/
2:2 Senpäle ette heiden Sydheme's saisit Lohutoxen/ ia lijtetyxi tulisit Rackaudesa caicken Rickauteen/ sijnä teudhelises ymmerdhyxes/ ioca ombi Jumala' ia Isen ia Christusen Salaudhen tundemises/
Senpäälle että heidän sydämessänsä saisit lohdutuksen/ ja liitetyksi tulisit rakkaudessa kaikkeen rikkauteen/ siinä täydellisessä ymmärryksessä/ joka ompi Jumalan ja Isän ja Kristuksen salauden tuntemisessa/
2:3 Jossa ombi werhottu caiki wijsaudhen ia taidon Tauarat.
Jossa ompi werhottu kaikki wiisauden ja taidon tawarat.
2:4 Mutta sen mine sanon/ Ettei iocu teite wiettelisi toimelisella puhella.
Mutta sen minä sanon/ Ettei joku teitä wiettelisi toimellisella puheella.
2:5 Sille waicka ei mine Lihas lesse ole/ nin mine quite'gin Hengese teiden tykenen olen/ iloitzen ia näen teiden asetuxen/ ia teiden wahwa' Uskon Christusen päle.
Sillä waikka ei minä lihassa läsnä ole/ niin minä kuitenkin Hengessä teidän tykönän olen/ iloitsen ja näen teidän asetuksen/ ja teidän wahwan uskon Kristuksen päälle.
2:6 Quin te nyt oletta sen HERRAN Iesusen Chrstusen ottaneet nin mös waeltaka henesse/ ia olcat iuritetudh henesse ia ylesraketudh/
Kuin te nyt olette sen Herran Jesuksen Kristuksen ottaneet niin myös waeltakaa hänessä/ jo olkaa juuritetut hänessä ja ylösraketut/
2:7 ia olcat pysyueiset Uskosa/ ninquin te oppenuet oletta/ ia olcat henesse runsasti kijtoliset.
ja olkaat pysywäiset uskossa/ niinkuin te oppineet olette/ ja olkaat hänessä runsaasti kiitolliset.
2:8 Catzocat ettei iocu olisi quin teite ratelis Philosophian ia turhan wietteluxen cautta/ Inhimisten opin ielken/ ia Mailmaisten Sätydhen ielkin/ ia ei Christusen ielkin.
Katsokaat ettei joku olisi kuin teitä raatelisi philosofian ja turhan wiettelyksen kautta/ ihmisten opin jälkeen/ ja maailmaisten säätyjen jälkeen/ ja ei Kristuksen jälkeen.
2:9 Sille ette Henesse asupi coco iumaludhen teudhelisuus rumilisesta/
Sillä että hänessä asuupi koko jumaluuden täydellisyys ruumiillisesti/
2:10 Ja te oletta teudheliset henesse/ Joca ombi caiken Herraudhen ia Esi wallan Pä.
Ja te olette täydelliset hänessä/ Joka ompi kaiken herrauden ja esiwallan pää.
2:11 Jonga cautta te mös ymberileicatudh oletta/ sille ymberileickauxe'lla ioca ilman Käsite tapachtupi/ sen synnisen Rumin poisrisumisen cautta Lihasa/ nimitte'/ Christusen ymberileickauxen cansa/
Jonka kautta te myös ympärileikatut olette/ sillä ympärileikkauksella joka ilman käsiä tapahtuupi/ sen syntisen ruumiin pois riisumisen kautta lihassa/ nimittäin/ Kristuksen ympärileikkauksen kanssa/
2:12 sijnä/ ette te henen cansansa oletta ynne haudhatut Casten lepitze. Jossa te mös oletta ylesnosnet/ sen Uskon cautta ionga Jumala waickuttapi/ ioca henen ombi Coolleista ylesherettenyt/
Siinä/ että te hänen kanssansa olette ynnä haudatut kasteen läwitse. Jossa te myös olette ylösnousseet/ sen uskon kautta jonka Jumala waikuttaapi/ joka hänen ompi kuolleista ylösherättänyt/
2:13 Ja ombi teite mös henen cansans eleuexi tehnyt Coska te synnise collet olitta/ ia teide' Liha'ne Esinahas. Ja ombi meille andexiandanut caiki synnit/
Ja ompi teitä myös hänen kanssansa eläwäksi tehnyt koska te synnissä kuolleet olitte/ ja teidän lihanne esinahassa. Ja ompi meille anteeksiantanut kaikki synnit/
2:14 ia poispychkenut sen * Käsikirioituxen/ ioca oli meite wastoin/ ioca Sätydhen cautta tuli/ ia oli meille wasthacoinen/ ia sen hen keskelde poisoti/ ia Ristijn sen naulitzi.
ja pois pyyhkinyt sen käsikirjoituksen/ joka oli meitä wastoin/ joka säätyjen kautta tuli/ ja oli meille wastahakoinen/ ja sen hän keskeltä pois otti/ ja ristiin sen naulitsi.
2:15 Ja ombi wloswetenyt ne Päruchtinaudhet ia ne Wekeuet/ ia nijte iulkisesta eikisteli/ ia heiste sai woiton cunnian/ itzense cautta.
Ja ompi uloswetänyt ne pääruhtinaudet ja ne wäkewät/ ja niitä julkisesti äikisteli/ ja heistä sai woiton kunnian/ itsensä kautta.
2:16 Nin elkette nyt senteden sallico keten teille omatundo tekemen ylitze Roan eli ylitze Jooman/ taicka ylitze märettydhen Pyhepeiuen/ taicka Wdhenkuun/ taicka Sabbathein/
Niin älkäätte nyt sentähden salliko ketään teille omatuntoa tekemään ylitse ruoan eli ylitse juoman/ taikka ylitse määrättyjen pyhäpäiwän/ taikka uudenkuun/ taikka sapattein/
2:17 iotca olit sen tygetuleuaisen Wario/ Mutta se Rumis itze ombi Christusesa.
jotka olit sen tykötulewaisen warjo/ Mutta se ruumis itse ompi Kristuksessa.
2:18 Elket sallico kene'gen teilde site Maali poistemmata/ iotca meneuet oman Ehdhons ielkin/ neurydhes ia Engelein Hengelisudhes.
Älkäät salliko kenenkään teiltä sitä maalia pois temmatta/ jotka menewät oman ehtonsa jälkeen/ nöyryydessä ja enkelein hengellisyydessä.
2:19 Joita ei hen coskan nähnyt ole/ ia ombi turha' ylespaisunut hene' Lihalises mielesens/ Ja ei pide he'dens Pää se/ iosta se coco Rumis/ iäseniste ia Raadhioista wäkewuyde' saapi/ ia toinen toisestans coosrippuuat/ ia sillens casuapi sihe' lisemiseen ionga Jumala andapi.
Joita ei hän koskaan nähnyt ole/ ja ompi turhaan ylöspaisunut hänen lihallisessa mielessänsä/ Ja ei pidä heidäns pää se/ josta se koko ruumis/ jäsenistä ja raajoista wäkewyyden saapi/ ja toinen toisestans koossa riippuwat/ ja sillens kaswaapi siihen lisäämiseen jonka Jumala antaapi.
2:20 Nin ette te nyt poiscoollet oletta Christusen cansa nijste mailman Sädhyiste/ mixi te sis annatte teiten solmitta Sädhyille/ ninquin te wiele eleisitte mailmasa?
Niin että te nyt pois kuolleet olette Kristuksen kanssa niistä maailman säädyistä/ miksi te siis annatte teitän solmittaa säädyille/ niinkuin te wielä eläisitte maailmassa?
2:21 (Jotca sanouat) Ele sihen rupe. Ele täte maista. Ele täte pitele.
(Jotka sanowat) Älä siihen rupea. Älä tätä maista. Älä tätä pitele.
2:22 Jotca quitengin caiki sijnä culumises huckuuat/ quin ouat Inhimisten keskyt ia opit.
Jotka kuitenkin kaikki siinä kulumisessa hukkuwat/ kuin owat ihmisten käskyt ja opit.
2:23 Joilla tosin ombi yxi Wijsauden mooto/ lepitze itzewalitun Hengelisudhen ia neurydhen/ ia sen cautta ettei he Rumistans armaitze/ ia eiuet Lihallens henen * Cunniatans tee/ henen tarpesans.
Joilla tosin ompi yksi wiisauden muoto/ läwitse itsewalitun hengellisyyden ja nöyryyden/ ja sen kautta ettei he ruumistansa armaitse/ ja eiwät lihallensa hänen kunniatansa tee/ hänen tarpeessansa.

* Käsikirioitus ) Eipe miteken ole nin coua meite wastan/ quin Omatundo/ iolla me ninquin omasta Käsikirioituxesta ylitzetodhistetaan/ cosca Laki meille Synnin ilmoitta/ Jolla synnille me olema/ sen saman Käsikirioituxen Lain ricotuxes kirioittanut.
Mutta Christus meite pästepi caikista semmotoisesta/ hene' Ristins cautta/ ia mös itze Perkele' poisaija Synnin ia caiken pahudhen cansa/ vskosa.

Valitse
luku

1 2 3
4