Se P. Paualin Epistola Galaterin tyge.

V. Lucu.

 

5:1 NIn seisocat sis nyt sijnä Wapaudhesa/ iolla Christus meite wapauttanut on/ Ja elket taas secoittako teiten Oriudhe' Ikehesen.
Niin seisokaat siis nyt siinä wapaudessa/ jolla Kristus meitä wapauttanut on/ Ja älkäät taas sekoittako teitä orjuuden ikeesehen.
5:2 Catzo/ mine Pauali sanon teille/ Jos te annatta teidhe'ne ymberileickatta/ nin ei ole Christus teille ychten tarpelinen.
Katso/ minä Pawali sanon teille/ Jos te annatte teitänne ympärileikattaa/ niin ei ole Kristus teille yhtään tarpeellinen.
5:3 Mutta taas mine todhistan iocaitzelle quin henens ymberinsleickauttapi/ Ette hen caiken Lain on welghalinen tekemen.
Mutta taas minä todistan jokaiselle kuin hänens ympärinsleikkauttaapi/ Että hän kaiken lain on welwollinen / welallinen tekemän.
5:4 Te oletta Christusen cadhottaneet/ iotca Lain töidhen cautta tahdhotta wanhurskaxi tulla/ ia oletta Armosta poislangeneet.
Te olette Kristuksen kadottaneet/ jotka lain töiden kautta tahdotte wanhurskaaksi tulla/ ja olette armosta pois langenneet.
5:5 Mutta me odhotanme Hengese wskon cautta/ sen Wanhurskudhen ielken ioca toiuottapa on.
Mutta me odotamme Hengessä uskon kautta/ sen wanhurskauden jälkeen joka toiwottawa on.
5:6 Sille ette Christuses Iesuses eikä ymberileickaus/ eikä Esinachka miten kelpa/ Waan se Usko ioca Rackaudhen cautta tötetekepi.
Sillä että Kristukses Jesuksessa eikä ympärileikkaus/ eikä esinahka mitään kelpaa/ Waan se usko joka rakkauden kautta työtä tekeepi.
5:7 Te iooxitta Hyuesti/ Cuca on teite estenyt site Totutta vskomasta?
Te juoksitte hywästi/ Kuka on teitä estänyt sitä totuutta uskomasta?
5:8 Sencaltainen yllytos ei ole heneste ioca teite cutzunut on.
Senkaltainen yllytys ei ole hänestä joka teitä kutsunut on.
5:9 Wäheinen Hapatosta se Hapatta caiken Taikinan.
Wähäinen hapatusta se hapattaa kaiken taikinan.
5:10 Mine vskallan minuni teiden tyghen Herrassa/ ettei te otaisi toista mieldä. Mutta ioca teite willitze/ henen pite Domions candaman/ olcan cuca hen on.
Minä uskallan minuni teidän tykön Herrassa/ ettei te ottaisi toista mieltä. Mutta joka teitä willitsee/ hänen pitää tuomionsa kantaman/ olkaan kuka hän on.
5:11 Jos mine wiele nyt (rackat Weliet) ymberileickausta sarnan/ Mingetedhe' mine sis wiele nyt waino kerssin? Nin olis Ristin pahennos häwinyt.
Jos minä wielä nyt (rakkaat weljet) ympärileikkausta saarnaan/ Minkä tähden minä siis wielä nyt wainoa kärsin? Niin olisi ristin pahennus häwinnyt.
5:12 Joska mös ne poisleicataisin/ iotca teite hucuttauat.
Joska myös ne pois leikattaisiin/ jotka teitä hukuttawat.
5:13 Mutta te (rackat Weliet) oletta Wapautehen cutzutud/ Waiuoin carttacat site/ ettei te salli sen wapaudhen Lihalle tila anda/ Waan Rackauden cautta paluelcata toinen toistanna.
Mutta te (rakkaat weljet) olette wapautehen kutsutut/ Waiwoin karttakaat sitä/ ettei te salli sen wapauden lihalle tilaa antaa/ Waan rakkauden kautta palwelkaat toinen toistanne.
5:14 Sille ette caiki Laki ydhes sanas teutetään/ quin on/ Racasta sinun Lähimeistes/ ninquin Itzesinuas.
Sillä että kaikki laki yhdessä sanassa täytetään/ kuin on/ Rakasta sinun lähimmäistäsi/ niinkuin itse sinuas.
5:15 Mutta ios te keskenen toinen toistan puretta ia söötte/ Nin catzocat ettei te keskenen ylessödhyxi tule.
Mutta jos te keskenään toinen toistan purette ja syötte/ Niin katsokaat ettei te keskenään ylös syödyksi tule.
5:16 Mutta mine sanon/ Waeldacat Hengese/ nin ette te Lihan Himo teutä/
Mutta minä sanon/ Waeltakaat Hengessä/ niin ette te lihan himoa täytä/
5:17 Sille ette Liha himoitze Henge wastoin/ Ja Hengi Liha wastan. Nämet samat ouat wastan toinen toistansa nin ettei te tee mite te tahdhotta.
Sillä että liha himoitsee Henkeä wastoin/ Ja Henki lihaa wastaan. Nämät samat owat wastaan toinen toistansa niin ettei te tee mitä te tahdotte.
5:18 Mutta ios te Hengeste hallitaan/ nin eipe te ole Lain alla.
Mutta jos te Hengestä hallitaan/ niin eipä te ole lain alla.
5:19 Mutta ne Lihan tööd ouat iulkiset/ quin ouat Hoorws/ Salawoteus/ Saastaus/ Haureus/
Mutta ne lihan työt owat julkiset/ kuin owat huoruus/ salawuoteus/ saastaus/ haureus/
5:20 Epeiumalde' paluelus/ Noitws/ Wiholisus/ Rijta/ Cateus/ Wiha/ Torat/ Eripuraus/ Eriseuraus/ Pahasomus/
epäjumalten palwelus/ noituus/ wihollisuus/ riita/ kateus/ wiha/ torat/ eripuraus/ eriseuraus/ pahasuomus/
5:21 Murha/ Jopumus/ Ylensömys/ ia muita sencaltaisi/ Joista mine olen teille enne' sanonut/ ia wiele nyt edhelle sanon/ Ette ne iotca sencaltaisi tekeuet/ ei pidhe Jumalan Waldakunda perimen.
Murha/ juopumus/ ylensyömys/ ja muita sen kaltaisia/ Joista minä olen teille ennen sanonut/ ja wielä nyt edelleen sanon/ Että ne jotka sen kaltaisia tekewät/ ei pidä Jumalan waltakuntaa perimän.
5:22 Mutta Hengen Hedhelme on Rackaus/ Ilo/ Rauha/ Pitkemielisus/ Ystewys/ Hywyys/ Usko/
Mutta Hengen hedelmä on rakkaus/ ilo/ rauha/ pitkämielisyys/ ystäwyys/ hywyys/ usko/
5:23 Hiliasus/ Hallitzus/ Sencaltaisi wasta' ei ole ychten Laki.
Hiljaisuus/ hallitsuus/ Sen kaltaisia wastaan ei ole yhtään laki.
5:24 Mutta iotca Christusen omat ouat/ ne ristinnaulitzeuat heide' Lihans ynne Himoins ia halamisens cansa. Jos me nyt Hengese eleme/ Nin waeldakam mös Hengese.
Mutta jotka Kristuksen omat owat/ ne ristiinnaulitsewat heidän lihansa ynnä himoinsa ja halajamisensa kanssa. Jos me nyt Hengessä elämme/ Niin waeltakaamme myös Hengessä.
5:25 Elkem ahnet alco turhan Cunnian pydhöse keskenem wihoittaman ia cadhechtiman.
Älkäämme ahneet olko turhan kunnian pyydössä keskenämme wihoittaman ja kadehtiman.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6