Se P. Paualin Epistola Galaterin tyge.

III. Lucu.

 

3:1 O Te Hullut Galaterit/ Cuca teite on Wimmanut/ totwtta Uskomasta? Joinen Silmein edese Iesus Cheistus maalattu oli/ ia nyt teiden seasan ristinnaulittu on.
Te hullut Galateri/ kuka teitä on wimmannut/ totuutta uskomasta? Joiden silmäin edessä Jesus Kristus maalattu oli/ ja nyt teidän seassan ristiinnaulittu on.
3:2 Sen tahdhon mine waiuoin teilde tietä. Cummasta te oletta Hengen saneet Lain töidhen cauttaco/ Wai Uskon sarnamisen cautta?
Sen tahdon minä waiwoin teiltä tietää. Kummasta te olette Hengen saaneet lain töiden kauttako/ Wai uskon saarnaamisen kautta?
3:3 Olettaco te nin tompelit? Hengese te oletta alcaneet/ Tahdhottaco te nyt sen Lihassa lopetta?
Oletteko niin tomppelit? Hengessäkö te olette alkaneet/ Tahdotteko te nyt lihassa sen lopettaa?
3:4 Olettaco te nin palio Huckan kerssineet? Jos se mwtoin huckan on.
Oletteko te niin paljon hukkaan kärsineet? Jos se muutoin hukkaan on.
3:5 Joca sis teille nyt Hengen andapi/ ia tekepi sencaltaiset Auudh teiden keskenen/ Tekekö hen sen Lain töidhen cautta/ eli Uskon sarnamisen cautta?
Joka siis teille nyt Hengen antaapi/ ja tekeepi senkaltaiset awut teidän keskenän/ Tekeekö hän sen lain töiden kautta/ eli uskon saarnaamisen kautta?
3:6 Ninquin Abraham oli Jumalan vskonut/ ia se on luettu henelle Wanhurskaudexi.
Niinkuin Abraham oli Jumalaan uskonut/ ja se on luettu hänelle wanhurskaudeksi.
3:7 Nin te mös io nyt tiedhette/ ette iotca Uskosta ouat/ ne ouat Abrahamin Lapset.
Niin te myös jo nyt tiedätte/ että jotka uskosta owat/ ne owat Abrahamin lapset.
3:8 Mutta Ramattu oli sen io ennen edeskatzonut/ Ette Jumala Pacanat Uskon cautta wanhurskauttapi/ Senteden se ilmoitti Abrahamille/ Sinussa (ma hen) caiki Pacanat pite hyuestisiugnatudh oleman.
Mutta Raamattu oli sen jo ennen edeskatsonut/ Että Jumala pakanat uskon kautta wanhurskauttaapi/ Sentähden se ilmoitti Abrahamille/ Sinussa kaikki pakanat pitää hywästi siunatut oleman.
3:9 Nin tuleuat nyt caiki ne/ iotca Uskossa ouat/ hyuestisiugnatuxi sen vskolisen Abrahamin cansa.
Niin tulewat nyt kaikki ne/ jotka uskossa owat/ hywästi siunatuksi sen uskollisen Abrahamin kanssa.
3:10 Sille ette nin monda quin Lain Töisse rippuuat/ ne ouat kirotuxen alla. Sille kirioitettu on/ Kirottu olcoon iocahinen/ quin ei pysy caikissa nijsse quin Laki Ramatusa kirioitettu ombi/ ette hen nijte tekis.
Sillä että niin monta kuin lain töissä riippuwat/ ne owat kirouksen alla. Sillä kirjoitettu on/ Kirottu olkoon jokainen/ kuin ei pysy kaikissa niissä kuin laki Raamatussa kirjoitettu ompi/ että hän niitä tekisi.
3:11 Mutta ettei kengen wanhurskaxi tule Jumalan edes Lain cautta/ se on iulkinen/ Sille ette se wanhurskas pite elemen Uskostans.
Mutta ettei kenkään wanhurskaaksi tule Jumalan edessä lain kautta/ se on julkinen/ Sillä että se wanhurskaus pitää elämän uskostansa.
3:12 Mutta Laki ei ole se vskosta/ Waan se Inhiminen ioca sen tekepi/ hen elepi sen cautta.
Mutta laki ei ole se uskosta/ Waan se ihminen joka sen tekeepi/ hän elääpi sen kautta.
3:13 Mutta Christus ombi meite lunastanut Lain kirotuxesta/ coska Hen oli yxi Kirous Meiden edesten (Sille ette kirioitettu on/ Kirottu ombi iocahinen quin Puun päle rippu)
Mutta Kristus ompi meitä lunastanut lain kirouksesta/ koska hän oli yksi kirous meidän edestän (Sillä että kirjoitettu on/ Kirottu ompi jokainen kuin puun päälle riippuu)
3:14 Se'päle ette Abrahamin Hyuesti siugnaus pideis pacanain ylitze tulema' Iesusen Christusen cautta/ Ja me nin saisima sen luuatun Hengen/ Uskon cautta.
Senpäälle että Abrahamin hywästisiunaus pitäisi pakanain ylitsen tuleman Jesuksen Kristuksen kautta/ Ja me niin saisimme sen luwatun Hengen/ uskon kautta.
3:15 Rackat Weliet/ Mine puhun Inhimisten taualla/ Eikenge' poishylke ydhengen Inhimisen Testamenti (coska se ombi wahwistettu) eikä mös sihen miteken lise.
Rakkaat weljet/ Minä puhun ihmisten tawalla/ Ei kenkään poishylkää yhdenkään ihmisen testamentti (koska se ompi wahwistettu) eikä myös siihen mitäkään lisää.
3:16 Mutta nyt ouat tosin Lupauxet annetut Abrahamille/ ia henen Siemenellens. Ei hen sano/ nijlle Siemenille/ ninquin monille/ waan ninquin ydhe' cautta/ Sinun Siemeneses/ ioca on Christus.
Mutta nyt owat tosin lupaukset annetut Abrahamille/ ja hänen siemenellensä. Ei hän sano/ niille siemenille/ niinkuin monille/ waan niinkuin yhden kautta/ sinun siemenessäsi/ joka on Kristus.
3:17 Mutta sijtä mine sanon/ Se Testamenti ioca Jumalasta ennen wahwistettu oli Christusen päle/ ei tule ricotuxi/ nin ette Lupaus ei mixiken tulis Lain cautta/ Joca sen ielken oli neliensadhan ia colmenkymenen woodhen pereste annettu.
Mutta siitä minä sanon/ Se testamentti joka Jumalasta ennen wahwistettu oli Kristuksen päälle/ ei tule rikotuksi/ niin että lupaus ei miksikään tulisi lain kautta/ Joka sen jälkeen oli neljänsadan ja kolmenkymmenen wuoden perästä annettu.
3:18 Sille ios nyt Perimys Lain cautta ansaitaisijn/ Nin ei se olis Lupauxen cautta annettu. Mutta Jumala ombi sen Abrahamille Lupauxen cautta lahianut.
Sillä jos nyt perimys lain kautta ansaittaisiin/ Niin ei se olis lupauksen kautta annettu. Mutta Jumala ompi sen Abrahamille lupauksen kautta lahjoittanut.
3:19 * Mihinge sis pite Lain? Hen ombi tullut Ylitzekieumisten warten/ Sihenasti ette se Siemen piti tuleman/ iolle Lupaus tapachtanut oli/ Ja ombi Engeleiste asetettu * Wälimiehen Kätten cautta.
Mihinkä siis pitää lain? Hän ompi tullut ylitsekäymisten warten/ Siihen asti että sen siemen piti tuleman/ jolle lupaus tapahtunut oli/ Ja ompi enkeleistä asetettu wälimiehen kätten kautta.
3:20 Mutta Wälimies ei ole ydhen ainoan wäli mies/ Waan Jumala ombi yxi ainoa.
Mutta wälimies ei ole yhden ainoan wälimies/ Waan Jumala ompi yksi ainoa.
3:21 Ongo sis Laki Jumalan Lupausta wastan? Pois se. Coska nyt yxi Laki olis annettu ioca taidhais eleuexi tehdhä/ Nin totta Wanhurskaus tulis Laista.
Onko siis laki Jumalan lupausta wastaan? Pois se. Koska nyt yksi laki olisi annettu joka taitaisi eläwäksi tehdä/ Niin totta wanhurskaus tulisi laista.
3:22 Mutta Ramattu on caiki sulkenut Synnin ala/ Senpäle ette se Lupaus pideis annettaman Uskon cautta Iesusen Christusen päle nijlle Uskouaisille.
Mutta Raamattu oli kaikki sulkenut synnin alle/ Sen päälle että se lupaus pitäisi annettaman uskon kautta Jesuksen Kristuksen päälle niille uskowaisille.
3:23 Mutta ennenquin Usko tuli/ me olima Lain alla ketketydh/ ia swlietudh sihen Uskohon/ ionga piti ilmei tuleman.
Mutta ennenkuin usko tuli/ me olimme lain alle kätketyt/ ja suljetut siihen uskohon/ jonka piti ilmi tuleman.
3:24 Nin on nyt Laki ollut meiden Haltian Christusen tyge/ ette meiden pite Uskon cautta Wanhurskaxi tuleman.
Niin on nyt laki ollut meidän haltjian Kristuksen tykö/ että meidän pitää uskon kautta wanhurskaaksi tuleman.
3:25 Mutta nyt sijttä quin Usko tuli/ ei me enembi ole sen Haltian alla/
Mutta nyt siitä kuin usko tuli/ ei me enempi ole sen haltian alla/
3:26 Sille te oletta caiki Jumalan Lapset sen Uskon cautta Iesusen Christusen päle.
Sillä te olette kaikki Jumalan lapset sen uskon kautta Jesuksen Kristuksen päälle.
3:27 Sille quin mo'da te castetut oletta nin te oletta Christusen pälenepukeneet.
Sillä kuin monta te kastetut olette niin te olette Kristuksen päälle pukeneet.
3:28 Ei ole tesse Judeus eli Greki/ Ei ole tesse Oria eli Wapah/ Ei ole tesse Mies eli Waimo/ Sille te oletta caikitynni yxi Christusesa Iesusesa.
Ei ole tässä Judeus eli Kreki/ Ei ole tässä orjaa eli wapaa/ Ei ole tässä mies eli waimo/ Sillä te olette kaikki tyynni yksi Kristuksessa Jesuksessa.
3:29 Mutta ios te oletta Christusen/ Nin te oletta sis Abrahamin Siemen/ ia Lupauxen ielken Periliset.
Mutta jos te olette Kristuksen/ Niin te olette siis Abrahamin siemen/ ja lupauksen jälkeen perilliset.

* Mihinge sis) Jumala on sulasta Armosta Abrahamille Perimisen luuanut/ se on/ Wanhurskaus ia ijancaikinen Eleme Mite sis Laki auitta? Wastaus. Laki lisepi ia ilmoitta Synnit coska hen palio vloswaati/ iota ei me woi teutte/ Ja samalmoto mös ilmoitta synnit/ sitewarten/ ette me tundisim/ ette Jumala meite Wanhurskautta paliahast Armosta. Jos kylle olis waiuoin Laista Inhimisi wanhurskauttaman/ miteste me sis Armolla tekisimme/ ioca meille luuattu on? * Wälimiehen) Se on Mosesen/ ioca Wälimies oli Jumalan ia Israelin Ca'ssan Wälille/ Eipe sihen Wälimieste olisi taruittu/ ios Canssa olis maltanut Laki cwltha/ Exodi xx. Deut. v. Ellei he nyt Laki malta cwlla/ Quinga sis Laki heite woi wanhurskautta? Waan Jumala ombi yxi ainoa/ se on/ hen on yxinens/ ia eikengen ole henen Wertans/ Senteden ei taidha yxiken henen cansans olla ilman Wälimiehete/ ninquin mös Pyhe Job todistapi.

 


 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6