Se Toinen P. Paualin Epistola Timotheusen tyge.

 

IV. Lucu.

 

4:1 NIn mine nyt todhista' Jumalan edes ia HErRAn Iesusen Christusen/ ioca on domitzepa ne Eleuet ia coolluet hene' Ilmestuxesans/ ia hene' Waldakunnasans/
Niin minä nyt todistan Jumalan edessä ja Herran Jesuksen Kristuksen/ joka on tuomitsewa ne eläwät ja kuolleet hänen ilmestyksessänsä/ ja hänen waltakunnassansa/
4:2 Sarna sana/ pidhe päle/ seke aijalla ette aijati/ ra'gaitze/ nuchtele/ mana/ caiken siueydhe' ia opetuxen cansa.
Saarnaa sanaa/ pidä päälle/ sekä ajalla että ajati/ rankaise/ nuhtele/ manaa/ kaiken siweyden ja opetuksen kanssa.
4:3 Sille ette aica tulepi coska eiuet he woi site terueliste oppia kersie/ Waan heiden pite omansa Himonsa ielkin itzeheillens Opetaijat cocoman/
Sillä että aika tuleepi koska eiwät he woi sitä terweellistä oppia kärsiä/ Waan heidän pitää omansa himonsa jälkeen itseheillens opettajat kokoaman/
4:4 ette heille Coruat syhyuet/ ia poiskiendeuet tosin Coruansa Totudhesta/ ia heidens Turhijn iuttuin kiendeuet.
että heille korwat syyhywät/ ja pois kääntäwät tosin korwansa totuudesta/ ja heidäns turhiin juttuin kääntäwät.
4:5 Mutta walua sine caikisa asijoisa/ Keste waiuoisa/ tee yden Euangeliumin Sarnaijan Töö/ toimita teudhelisesta sinun Wircas.
Mutta walwo sinä kaikissa asioissa/ Kestä waiwoissa/ tee yhden ewankeliumin saarnaajan työ/ toimitä täydellisesti sinun wirkasi.
4:6 Sille ette itze mine io wffrataan/ ia minu' ercandumiseni aica lehestupi.
Sillä että itse minä jo uhrataan/ ja minun erkaantumiseni aika lähestyypi.
4:7 Mine ole' hyue' Campauxe' campanut/ Jooxun mine päätin/ vskon pidhin.
Minä olen hywän kampauksen kampannut/ Juoksun minä päätin/ uskon pidin.
4:8 Edespein o'bi minulle tehdhellepandu se Wanhurskaudhen Crunu/ ionga minulle HERRA/ se wanhurskas Domari sinä peiuene andapi. Mutta ei ainostans minulle/ waan mös caikille/ iotca henen Ilmestuxens racastauat.
Edespäin ompi minulle tähdelle pantu se wanhurskauden kruunu/ jonka minulle HERRA/ se wanhurskas tuomari sinä päiwänä antaapi. Mutta ei ainoastansa minulle/ waan myös kaikille/ jotka hänen ilmestyksensä rakastawat.
4:9 Ahckeroitze sinus/ ettes pian tulet minun tykeni.
Ahkeroitse sinus/ ettäs pian tulet minun tyköni.
4:10 Sille ette Demas minun yle'annoi/ ia halasi täte Mailma/ ia lexi Tessalonicahan. Crescens Galatiahan. Titus Dalmatiahan.
Sillä että Demas minun ylenantoi/ ja halasi tätä maailmaa/ ja läksi Tessalonikahan. Crescens Galatiaan. Titus Dalmatiaan.
4:11 Lucas o'bi yxinens minun cansani. Ota Marcus tyges/ ia too hende sinun cansas/
Lukas ompi yksinänsä minun kanssani. Ota Markus tykösi/ ja tuon häntä sinun kanssasi/
4:12 Sille hen on minulle sangen tarpelinen palueluxehen.
Sillä hän on minulle sangen tarpeellinen palweluksehen.
4:13 Tichicum mine lehetin Ephesijn. Sen Caapun ionga mine ietin Troadas Carpusen tyge/ too tullesas/ ia ne Kiriat/ mutta liateckin ne Permet.
Tichikum minä lähetin Ephesiin. Sen kaapun jonka minä jätin Troadas Carpuksen tykö/ tuo tullessasi/ ja ne kirjat/ mutta liiatenkin ne pärmeet.
4:14 Alexander se Waske' Seppe ombi minulle palio paha osottanut/ Maxacon henelle HERRA henen töense ielkin.
Alexander se waskiseppä ompi minulle paljon pahaa osoittanut/ Maksakoon hänelle HERRA hänen työnsä jälkeen.
4:15 Josta sine mös itzes cauata. Sille hen on hartasti meiden Sarnoijanme wastanseisonut.
Josta sinä myös itsesi kawata. Sillä hän on hartaasti meidän saarnojamme wastaan seisonut.
4:16 Minun ensimeisise Wastauxisani eikengen minun tykeneni seisonut/ waan caiki minun ylenannoit/ Elken se olgho heille tygeluettu.
Minun ensimmäisissä wastauksissani ei kenkään minun tykönäni seisonut/ waan kaikki minun ylenannoit/ Älkään se olko heille tyköluettu.
4:17 Mutta HErra minun tykeneni seisoi/ ia wahwisti minua. Senpäle ette minun cauttani Sarnan piti kijnitettemen/ ia caiki Pacanat piti cwlema'. Ja mine pelastettijn Jalopeuran suusta.
Mutta HErra minun tykönäni seisoi/ ja wahwisti minua. Sen päälle että minun kauttani saarnan piti kiinnitettämän/ ja kaikki pakanat piti kuuleman. Ja minä pelastettiin jalopeuran suusta.
4:18 Mutta HERRA pelastapi minun caikesta Pahasta tööste/ ia auttapi minun henen taiualisen Waldakundahans/ ionga olcohon Cunnia ijancaikisesta ijancaikisehe'/ AMEN.
Mutta HERRA pelastaapi minun kaikesta pahasta työstä/ ja auttaapi minun hänen taiwaalliseen waltakuntahansa/ jonka olkohon kunnia iankaikkisesta iankaikkisehen/ AMEN.
4:19 Teruetä Priscam ia Aquilam/ Ja Onesiphorin Perechte.
Terwehdä Priskam ja Aquillam/ Ja Onesiphorin perhettä.
4:20 Erastus ieij Chorintijn. Mutta Trophimum mine iätin Miletos sairasna.
Erastus jäi Korintiin. Mutta Trophimum minä jätin Miletossa sairasna.
4:21 Ahckeroitze/ ettes ennen taluia tulisit. Teruettepi sinua Eubulus ia Pudens/ ia Linus ia Claudia/ ia caiki Weliet.
Ahkeroitse/ ettäs ennen talwea tulisit. Terwehtääpi sinua Eubulus ja Pudens/ ja Linus ja Claudia/ ja kaikki weljet.
4:22 HERRA Iesus Christus olcohon sinun Hengens cansa. Armo olcohon teiden cansan/ AMEN.
HERRA Jesus Kristus olkohon sinun henkesi kanssa. Armo olkohon teidän kanssan/ AMEN.

Kirioitettu Romista se Toinen Epistola Timotheusen tyge/ coska Pauali toisella haaualla sen Keisarin Neron eten edestootin ia seisotettin.

Valitse
luku

1 2 3
4