Se Toinen P. Paualin Epistola Timotheusen tyge.

 

II. Lucu.

 

2:1 NIn wahuista nyt sinus/ minun Poican sen Armon cautta quin on Christuses Iesuses.
Niin wahwista nyt sinus/ minun poikani sen armon kautta kuin on Kristuksessa Jesuksessa.
2:2 Ja mite sine olet minusta cullut monen Todhistaian cautta/ anna ne vskolisten Inhimisten haltun iotca soueliat olisit muita mös opettama'.
Ja mitä sinä olet minusta kuullut monen todistajan kautta/ anna ne uskollisten ihmisten haltuun jotka soweliaat olisit muita myös opettaman.
2:3 Kersi sine sis waiua ninquin Iesusen Christusen hyue Sotamies.
Kärsi sinä siis waiwaa niinkuin Jesuksen Kristuksen hywä sotamies.
2:4 Ei yxiken Sotamies secoita itzens Elatoxen asioihin/ Senpäle ette hen sille kelpais ioca henen Sotamiehexi ylesottanut on.
Ei yksikään sotamies sekoita itsensä elatuksen asioihin/ Sen päälle että hän sille kelpaisi joka hänen sotamieheksi ylös ottanut on.
2:5 Ja ios iocu mös kiluoittele/ ei hen crunata/ ellei he' toimelisesta kiluoittele.
Ja jos joku myös kilwoittelee/ ei hän kruunata/ ellei hän toimellisesti kilwoittele.
2:6 Peltomiehen/ ioca pellon prwca/ pite ensin Hedhelmeste nautitzeman.
Peltomiehen/ joka pellon perkaa/ pitää ensin hedelmästä nautitseman.
2:7 Merckitze mite mine sanon. HERRa andacon sinulle ymmerdhyxen caikis cappaleisa.
Merkitse mitä minä sanon. HERRA antakoon sinulle ymmärryksen kaikissa kappaleissa.
2:8 Muista Iesusen Christuse' päle/ ioca on ylesnosnut nijste Coolluista/ Dauidin siemeneste/ minun Euangeliumin ielkin/
Muista Jesuksen Kristuksen päälle/ joka on ylösnoussut niistä kuolleista/ Dawidin siemenestä/ minun ewankeliumin jälkeen/
2:9 iossa mine waiua kersin/ Cahleisin asti/ ninquin iocu Pahointekie/ Waan Jumalan sana ei ole sidhottu.
jossa minä waiwaa kärsin/ kahleisiin asti/ niinkuin joku pahointekijä/ Waan Jumalan sana ei ole sidottu.
2:10 Senteden mine kersin caiki/ ninen Wlosualittudhen tedhen/ senpäle ette he mös terueydhen saisit Christusesa Iesusesa/ ijancaikisen Cunnia' cansa.
Sen tähden minä kärsin kaikki/ niinen uloswalittujen tähden/ sen päälle että he myös terweyden saisit Kristuksessa Jesuksessa/ iankaikkisen kunnian kanssa.
2:11 Se on iwri wissiste tosi. Jos me olema ynne coolleet/ nin me mös ynne elenme.
Se on juuri wissiste tosi/ Jos me olemme ynnä kuolleet/ niin me myös ynnä elämme.
2:12 Jos me kersime/ nin me mös ynne halitzenma. Jos me henen kiellenme/ nin hen mös meite kielde.
Jos me kärsimme/ niin me myös ynnä hallitsemme. Jos me hänen kiellämme/ niin hän myös meitä kieltää.
2:13 Ellei me hende vsko/ nin he' iäpi vskolisexi/ Ei hen taidha itzens kielte.
Ellei me häntä usko/ niin hän läpi uskolliseksi/ Ei hän taida itsensä kieltää.
2:14 Sencaltaista sine mana/ ia todhista HErran edesse/ Ettei he rijtelisi sanoista ei mihingen tarpesen/ waan ninen poiskiendymisexi iotca peldecwleuat.
Senkaltaista sinä manaa/ ja todistaa Herran edessä/ Ettei he riitelisi sanoista ei mihinkään tarpeeseen/ waan niiden pois kääntymiseksi jotka päältä kuulewat.
2:15 Pydhe itzes Jumalalle osotta toimelisexi ia laittamattomaxi Tömiehexi/ ioca oikein iacais Totudhen sanan.
Pyydä itsesi Jumalalle osottaa toimelliseksi ja laittamattomaksi työmieheksi/ joka oikein jakaisi totuuden sanan.
2:16 Mutta hengettömat ia keluottomat sanat poisheite. Sille se saatta palio Jumalatoinda meno/
Mutta hengettömät ja kelwottomat sanat pois heitä. Sillä se saattaa paljon jumalatointa menoa/
2:17 Ja heide' Puhens ymberinssöpi ninquin Crapu.
Ja heidän puheensa ympärins syöpi niinkuin krapu.
2:18 Joinenga lughusta ombi Hymeneus ia Philetus/ iotca Totudhesta ouat poishoriuneet/ ia sanouat Ylesnousemisen io tapachtunexi/ ia ouat mwtomatten Uskon poiskiendeneet.
Joinenka luwusta ompi Hymeneus ja Philetus/ jotka totuudesta owat pois horjuneet/ ja sanowat ylösnousemisen jo tapahtuneeksi/ ja owat muutamitten uskon pois kääntäneet.
2:19 Mutta se wahwa Jumalan Perustos quitengin seiso/ ia pitepi temen Insiglin. HErra tundepi ne iotca henen Omans ouat. Ja poismengen wärydhesta iocainen quin Christusen Nimen manitzeuat.
Mutta se wahwa Jumalan perustus kuitenkin seisoo/ ja pitääpi tämän insiglin. Herra tunteepi ne jotka hänen omansa owat. Ja pois menkäät wääryydestä jokainen kuin Kristuksen nimen mainitsewat.
2:20 Mutta ydhes swres Hoonesa/ ei ole waiuoin Cullaiset ia Hopiaiset Astiat/ waan mös Puiset ia sauiset Ja mwtomat tosin Cunniaxi/ Mutta mwtomat häpijexi.
Mutta yhdessä suuressa huoneessa/ ei ole waiwoin kultaiset ja hopeaiset astiat/ waan myös puiset ja sawiset. Ja muutamat tosin kunniaksi/ Mutta muutamat häpeäksi.
2:21 Jos nyt iocu itzens puhdista sencaltaisista Inhimisiste/ se tule pyhitetyxi Astiaxi cunnia warten/ Perehe'isenelle tarpelisexi/ ia caikijn hyuihin töihin walmistetuxi.
Jos nyt joku itsensä puhdistaa senkaltaisista ihmisistä/ se tulee pyhitetyksi astiaksi kunniaa warten/ Perheenisännälle tarpeelliseksi/ ja kaikkin hywihin töihin walmistetuksi.
2:22 Noorudhelliset Himot welte. Mutta noudhata Wanhurscautta/ Uskoa/ Rackautta/ Rauha caikein ninen cansa iotca puchtast sydhemest HERRA auxenshwtauat.
Nuoruudelliset himot wältä. Mutta noudata wanhurskautta/ uskoa/ rakkautta/ Rauha kaikkein niiden kanssa jotka puhtaasta sydämestä HERRAA awuksensa huutawat.
2:23 Mutta hullut ia turhat Kysymiset poishylie/ tietedhen/ ette ne waan rijdhan synnytteuet.
Mutta hullut ja turhat kysymiset pois hylkää/ tietäen/ että ne waan riidan synnyttäwät.
2:24 Mutta HErran paluelian ei tule olla rijdhaisen/ waan siuien olla iocaista wastan/ Opetauaisen/ ioca taita nijte Pahoija kersie hiliasudhesa/ ia nuchteleuaisen nijte Wasthacoisita.
Mutta Herran palwelijan ei tule olla riitaisen/ waan siweän olla jokaista wastaan/ Opettawaisen/ joka taitaa niitä pahoja kärsiä hiljaisuudessa/ ja nuhtelewaisen niiltä wastahakoisilta.
2:25 Jos Jumala annais heille ioskus paranoxen/ site Totutta ymmertemehe'/
Jos Jumala antaisi heille joskus parannuksen/ sitä totuutta ymmärtämähän/
2:26 ia ielle'sraidhistuisit Perkelen paulasta/ iolda he fangitudh ouat/ henen tachtons ielkin.
ja jälleen raitistuisit perkeleen paulasta/ jolta he wangitut owat/ hänen tahtonsa jälkeen.

 

Valitse
luku

1 2 3
4