Se Toinen P. Paualin Epistola Timotheusen tyge.

 

III Lucu.

 

3:1 MUtta sen sinun pite tietemen/ Ette wimeisine peiuine waaraliset aijat lehenyuet.
Mutta sen sinun pitää tietämän/ Että wiimeisinä päiwinä waaralliset ajat lähenewät.
3:2 Sille ette tuleuat ouat Inhimiset iotca itzeheitens racastauat/ Ahneet/ Kerskaiat/ Coriat/ Pilcaiat/ Wanhembittens tottelemattomat/
Sillä että tulewat owat ihmiset jotka itseheitäns rakastawat/ Ahneet/ kerskaajat/ koriat/ pilkkaajat/ wanhempittensa tottelemattomat/
3:3 Kijttemettömet/ Jumalattomat/ Halutomat/ Lijtoittomat/ Laittaiat/ Irtaliset/ Armottomat/ Hyuein wihaiat/ Petteiet/ Tuimat/ ylespaisutetud.
kiittämättömät/ jumalattomat/ haluttomat/ liitoittomat/ laittajat/ irtaalliset/ armottomat/ hywän wihaajat/ pettäjät/ tuimat/ ylöspaisutetut.
3:4 Jotca hecumata enemin racastauat quin Jumalata.
Jotka hekumata enemmin rakastawat kuin Jumalata.
3:5 Joilla ombi yxi iumalisen menon paiste/ mutta sen wioman he poiskieldeuet.
Joilla ompi yksi jumalisen menon paiste/ mutta sen woiman he pois kieltäwät.
3:6 Ja carta sencaltaisia. Sille nijste ne ouat iotca Hoonesta Hoonesen iooxeuat/ ia wieuet Waimocaiset fangina/ iotca synneille ouat sälytetydh/ ia iotca moninaisten Himoin cansa kieuuet/
Ja karta sen kaltaisia. Sillä niistä ne owat jotka huoneesta huoneeseen juoksewat/ ja wiewät waimokaisen wankina/ jotka synneille owat säilytetyt/ ja jotka moninaisten himoin kanssa käywät/
3:7 Alati oppiuat/ ia eiuet coskan taidha Totudhen tundemiseen tulla.
Alati oppiwat/ ja eiwät koskaan taida totuuden tuntemiseen tulla.
3:8 Mutta quin Jannes ia Jambres Mosesta wastanseisoit/ Nin nämekin mös Totuutta wastanseisouat/ Ne ouat Inhimiset mieleste turmelludh/ keluottomat Uskohon.
Mutta kuin Jannes ja Jambres Mosesta wastaanseisoit/ Niin nämäkin myös totuutta wastaan seisowat/ Ne owat inhimillisestä mielestä turmellut/ kelwottomat uskohon.
3:9 Mutta ei heiden pidhe sille' menestyme'. Sille ette heiden Hulludhens pite caikille iulki tulema'/ Ninquin mös nine'ki oli.
Mutta ei heidän pidä sillen menestymän. Sillä että heidän hulluutensa pitää kaikille julki tuleman/ Niinkuin myös niidenkin oli.
3:10 Mutta sine olet noudanut minun Opetustani/ minun säätyni/ minun aiuotustani/ minun Uskoni/ minun pitkemielisutani/ minu' rackauttani/
Mutta sinä olet noudattanut minun opetustani/ minun säätyni/ minun aiwoitustani/ minun uskoni/ minun pitkämielisyyttäni/ minun rakkauttani/
3:11 minun Kersimisteni/ minun wainomisiani/ minun waiuoiani/ Jotca minulle tapachtuit Antijochias/ Iconiosa/ Lystris/ iotca wainomiset mine sielle kersin/ Ja caikista HErra on minun pästenyt.
minun kärsimistäni/ minun wainoamisiani/ minun waiwojani/ Jotka minulle tapahtuit Antiokiassa/ Ikoniossa/ Lystrassa/ jotka wainoamiset minä siellä kärsin/ Ja kaikista Herra on minun päästänyt.
3:12 Ja caiki Jotca Jumalisesta tachtouat ele Christuses Iesuses/ heiden tule wainomista kersie.
Ja kaikki jotka jumalisesti tahtowat elää Kristuksessa Jesuksessa/ heidän tulee wainoamista kärsiä.
3:13 Mutta ninen pahain Inhimisten ia petteuellisten cansa/ tapachtupi iota edhembi site pahembi/ ette he itze exyuet/ ia saattauat exymehen.
Mutta niiden pahain ihmisten ja pettäwällisten kanssa/ tapahtuupi jota edempi sitä pahempi/ että he itse eksywät/ ja saattawat eksymähän.
3:14 Mutta Sine/ pysy nijse/ iotas oppenudh olet/ ia sinulle wskottu ombi/
Mutta sinä/ pysy niissä/ jotas oppinut olet/ ja sinulle uskottu ompi/
3:15 Senuoxi ettes tiedhet keldes oppenudh olet/ Ja ettes Lapsudhesta olet pyhet Ramatudh tainudh/ iotca sinun taitauat wijsata autuutehen/ sen Uskon cautta Iesusen Christusen päle.
Sen wuoksi ettäs tiedät keltäs oppinut olet/ Ja ettäs lapsuudesta olet pyhät Raamatut tainnut/ jotka sinun taitawat wiisauttaa autuutehen/ sen uskon kautta Jesuksen Kristuksen päälle.
3:16 Sille ette caiki ramatudh Jumalalda wlosannettut ombi tarpelinen Opixi/ nuchtexi/ oijennoxexi/ tauoituxexi/ ioca ombi Wanhurskaudhesa/
Sillä että kaikki raamatut Jumalalta ulos annetut ompi tarpeellinen opiksi/ nuhteeksi/ ojennukseksi/ tawoitukseksi / joka ompi wanhurskaudessa/
3:17 Ette se Jumalan Inhiminen olis teudelinen caikijn hyuihin töihin souelias.
Että se Jumalan ihminen olisi täydellinen kaikkiin hywiin töihin sowelias.


Valitse
luku

1 2 3
4