Se Toinen P. Paualin Epistola Tessalonicerein tyge.

 

II. Lucu.

 

2:1 MUtta me rucolema teite/ rackat Weliet/ meiden Herran Iesusen Christusen Tulemisen cautta/ ia meiden Seuraku'dane henesse/
Mutta me rukoilemme teitä/ rakkaat weljet/ meidän Herran Jesuksen Kristuksen tulemisen kautta/ ja meidän seurakuntanne hänessä/
2:2 Ettei te nopiasti teiten salli teide' mielesten poiskende/ eikä pelietettä/ eike Hengen cautta/ taicka Puhe' cautta/ eli Breiuein cautta/ quin se meilde olis lehetetty/ Ninquin se Christusen peiue käsis olis.
Ettei te nopeasti teitän salli teidän mielestän pois kääntää/ eikä peljätettää/ Eikä Hengen kautta/ taikka puheen kautta/ eli brewein (kirjeiden) kautta/ kuin se meiltä olis lähetetty/ Niinkuin se Kristuksen päiwä käsissä olis.
2:3 Elket kenengen andaco teiten wietelle iollaki modhalla. Sille eipe Herra tule/ ellei se Poisloopumus ennen tule/ ia se synnin Inhiminen tule ilmoitetuxi/ ia se cadhotuxen Lapsi/
Älkäät kenenkään antako teitän wietellä jollakin muodolla. Sillä eipä Herra tule/ ellei se poisluopumus ennen tule/ ja se synnin ihminen tule ilmoitetuksi/ ja se kadotuksen lapsi/
2:4 Joca ombi yxi Wastanseisoija/ ia itzense yleskorghotta caikein ylitze quin Jumalaxi taicka Jumalan paluelus cutzutan/ Nin/ ette hen itzens istuttapi Jumalan Templijn/ nin quin yxi Jumala/ ia teettele itzens/ ninquin hen olis JUmala.
Joka ompi yksi wastaanseisoja/ ja itsensä ylös korottaa kaikkein ylitse kuin Jumalaksi taikka Jumalan palwelus kutsutaan/ Niin/ että hän itsensä istuttaapi Jumalan templiin/ niin kuin yksi Jumala/ ja teettelee itsensä/ niinkuin hän olisi jumala.
2:5 Ettekö te muista/ ette coska mine wiele olin teiden tykenen/ neite teille sanoin?
Ettekö te muista/ että koska minä wielä olin teidän tykönän/ näitä teille sanoin?
2:6 Ja mike sen wiele estepi/ te tiedhette/ ette henen pite aijalans ilmoitetuxi tulema'.
Ja mikä sen wielä estääpi/ te tiedätte/ että hänen pitää ajallansa ilmoitetuksi tuleman.
2:7 Sille ette io hen nyt Pahuden waickuttapi salaisesta. Waiuoin se quin nyt pitepi/ sen pite poistulema'/
Sillä että jo hän nyt pahuuden waikuttaapi salaisesti. Waiwoin se kuin nyt pitääpi/ sen pitää pois tuleman/
2:8 ia silloin se Pahaelkinen ilmoitetuxi tule/ Jonga HERRA pite tappaman henen suuns Hengelle/ ia pite henen cansans Lopun tekemen/ Henen Tulemisens ilmotuxen cautta sen/
ja silloin se pahanilkinen ilmoitetuksi tulee/ Jonka HERRA pitää tappaman hänen suunsa Hengellä/ ja pitää hänen kansansa lopun tekemän/ Hänen tulemisensa ilmoituksen kautta sen/
2:9 Jonga tulemus tapachtupi Perkelen waikutuxen ielkin/ caikinaisten walehelisten Wäkein ia Merckein ia Ihmettein cansa/
Jonka tulemus tapahtuupi perkeleen waikutuksen jälkeen/ kaikkinaisten walheellisten wäkein ja merkkein ja ihmeitten kanssa/
2:10 ia caikinaisten wiettelysten cansa wäryttehen/ ninen seas iotca cadhotetuxi tuleuat. Senedeste/ ettei he ottaneet rackautta Totudhen polen/ ette he autuaxi tulisit/
ja kaikkinaisten wiettelysten kanssa wääryytehen/ niinen seassa jotka kadotetuksi tulewat. Sen edestä/ ettei he ottaneet rakkautta totuuden puoleen/ että he autuaaksi tulisit/
2:11 Ja senteden Jumalan pite lehettemen heille wäkeuen exytoxen/ nin ette heiden pite Walhen vskoman/
Ja sentähden Jumalan pitää lähettämän heille wäkewän eksytyksen/ niin että heidän pitää walheen uskoman/
2:12 Senpäle ette caiki ne pite domittaman/ iotca eiuet Totutta Uskoneet/ waan piteuet haluns Wärytehen.
Sen päälle että kaikki ne pitää tuomittaman/ jotka eiwät totuutta uskoneet/ waan pitäwät halunsa wääryytehen.
2:13 Mutta meiden pite Jumalata aina kijttemen teiden edeste'/ rackat Weliet/ HERralda racastetudh/ ette Jumala on teite wloswalinnud alghusta aututehen/ sen Hengen pyhitoxe' cautta/ ia Totudhen Uskosa/
Mutta meidän pitää Jumalata aina kiittämän teidän edestän/ rakkaat weljet/ HERralta rakastetut/ että Jumala on teitä uloswalinnut alusta autuutehen/ sen Hengen pyhityksen kautta/ ja totuuden uskossa/
2:14 Johonga hen teite cutzunut on meide' Euangeliumin cautta/ saaman meiden HErran Iesusen Christusen cunnialisen omaisudhen.
Johonka hän teitä kutsunut on meidän ewankeliumin kautta/ saaman meidän Herran Jesuksen Kristuksen kunniallisen omaisuuden.
2:15 Nin seisocat nyt rackat Weliet/ ia piteket ne Sädhyt iotca te opitta/ olcon se meiden Sarnastan taicka Breiuiste.
Niin seisokaat nyt rakkaat weljet/ ja pitäkäät ne säädyt jotka te opitte/ olkoon se meidän saarnastan taikka breweistä. (kirjeistä)
2:16 Mutta itze meiden Herran Iesus Christus ia Jumala/ ia meiden Isen/ ioca meite racasti/ ia meille annoi ijancaikisen Lohutoxen ia ydhen Hyuen Toiuon/ Armon cautta/
Mutta itse meidän Herran Jesus Kristus ja Jumala/ ja meidän Isän/ joka meitä rakasti/ ja meille annoi iankaikkisen lohdutuksen ja yhden hywän toiwon/ armon kautta/
2:17 se lohuttacon teiden sydhemen/ ia wahuistacon teite caikinaises Opis ia hyuese Töese.
se lohduttakoon teidän sydämen/ ja wahwistakoon teitä kaikkinaisessa opissa ja hywissä töissä.

 

 

Valitse
luku

1 2 3